ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht09 Arbetsorganisation, TEK330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»3 12%
Cirka 25 timmar»12 48%
Cirka 30 timmar»7 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Tycker att projektet tog för mycket tid om man tänker på att det var värt 1,5 högskolepoäng.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»4 16%
100%»19 79%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 28%

Genomsnitt: 2.56

- Kommer ej ihåg om jag läst dem. Om ja ggjort de kommer jag ej ihåg vad det stod. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- de var säkert rimliga...» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 21%
Ja, i hög grad»10 52%
Vet ej/har inte examinerats än»5 26%

Genomsnitt: 3.05

- Hade pluggat mycket men jag tyckte inte att jag riktigt fick ut det på tentan. Jag hade uppfattat det som att det var föreläsningarna som man skulle koncentrera sig på med det kom frågor där svaren bara fanns i boken. » (I viss utsträckning)
- kommer ej ihåg» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»9 37%

Genomsnitt: 3.29

- mer diskussioner och gruppövningar skulle gjort att jag lärt mig mer på föreläsningarna. Men det har varit bra och strukturerat annars.» (Ganska liten)
- Det kunde varit lite mer varierande, blev rätt enformigt på slutet.» (Ganska stor)
- Kunde varit bättre. Tempot var väldigt högt, vi antogs ha mer förkunskaper än vi besatt. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»13 52%

Genomsnitt: 3.44

- Boken kunde varit tydligare och haft fler exempel på olika uträckningar. Vissa skaffade sig till och med en annan bok för att få extra hjälp. » (Ganska liten)
- bra litt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»17 68%

Genomsnitt: 3.68

- Kunde lagt utt pp en dag innan istället för fem minuter innan.» (Ganska bra)
- lite sen med att lägga upp presentationerna på kurshemsidan ibland» (Ganska bra)
- bra om föreläsningen läggs upp en stund innan föreläsningen börjar på kurshemsidan, inte 3 min innan. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.7

- Svårt att hinna få hjälp!» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»16 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»9 36%
Hög»13 52%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.64

- Projektet drog upp det.» (Hög)
- Kändes tungt med ett så pass omfattande projektarbete för så få poäng.» (Hög)
- projektarbete pa 2.5 poang tog valdigt mycket tid» (För hög)
- Projektarbetet omfattade för mkt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 45%
Hög»10 41%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.54

- Matematiken kräver sitt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 20%
Gott»13 52%
Mycket gott»7 28%

Genomsnitt: 4.08

- intressant kurs.» (Gott)
- intressant ämne» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med föreläsningar och litteraturseminaruim. Bra med aktiv kurshemsida»
- Föreläsningarna var givande, bra seminarium!»
- Projektet, obligatoriska moment»
- bra upplägg, bra föreläsningar. Grupparbetet var bra, men skulle kunnat innehålla en tidsrapportering för varje person eller liknande så att alla medverkar.»
- att man fick välja fråga vid projektet.»
- upplägget under lektionerna»
- Examination i form av både tenta och projektarbete. »
- projektarbetet- kul att kunna använda sig av det man läste praktiskt, så att man därmed fick större förståelse. Övningstillfällena- Roliga övningar»
- Upplägg och examinsator, väldigt bra kurs!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hur stor del av kursen som är projektarbete. Känns inte riktigt som förhållandet mellan antalet poäng man kan få på projektarbetet och vad det ger i hela kursen stämmer överens!»
- Kanske mer närvarokontroll på det obligatoriska. Fler övningar, typ i ledarskap och så. Praktiska saker. det är givande»
- Mer variation i föreläsningarna. Projektet tog mycket tid i jämförelse med vad man faktsikt pluggade till tentan trots att det endast var 2,5 hp »
- mer diskussion och gruppövning. Kanske inlämningsuppgifter under kusens gång. På något sätt, t.ex. tidsrapportering för varje person i gruppen kolla att alla medverkar i grupparbetet.»
- Lite mer varierad undervisning och projektet kanske skulle vara mindre omfattande.»
- ett projektarbete som var sa stort aven om det bara var 2.5 poang borde vaga in mer pa betyget»
- projektarbetet bör få större utrymme i betyget»
- Att man endast fick tillgodoräkna sig de extra poäng man kunde få på tentan på grunddelen. Detta gjorde att min motivationen för att göra ett bra projektarbete sjönk drastiskt när jag insåg att jag lätt klarade av att bli godkänd på kursen utan dessa poäng. För att undvika detta tycker jag att systemet mod bonuspoäng bör funderas igenom. Mitt förslag är att de även bör få användas på överbetygsdelen.»
- tycker att projektarbetet borde kunnat gett mer än extra poäng på godkänddelen på provet. Det kändes som projektarbetet tog ganska mycket tid och därmed borde man kunna få mer än godkänt på den.»
- Rapporten gav bonuspoäng till tentamen beroende på hur väl skriven denna var, dock tyckte jag och mina av mina klasskamrater att det var ett märkligt system att bonuspoängen endast gäller grunddelen. Alltså anser jag att dessa poäng istället skulle hamna på högre betygs delen, då detta i högre grad motiverar till att lägga ner mer arbete på en välskriven rapport.»

16. Övriga kommentarer

- Dans utlärningsstrategi och förläsningar har varit väldigt givande. Inspirerande föreläsare!»
- bra inledningskurs.»
- Ev. någon dugga hade varit bra. »
- Väldigt intressant, lärorik och rolig kurs. Mycket bra och givande föreläsningar. Möjligheten att ställa frågor och diskutera om det är något man inte har förstått är något jag verkligen har uppskattat. Två riktigt duktiga föreläsare! »
- Bra upplägg på kursen,intressant och rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från