ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3 12/13 Linjär algebra, TMA841

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

35 svarande

Mycket dåligt»5 14%
Dåligt»3 8%
Godkänt»7 20%
Gott»15 42%
Mycket gott»5 14%

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oerhört oengagerad och opedagogisk lärare» (Mycket dåligt)
- Se kommentarer till "5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?"» (Mycket dåligt)
- Dåliga föreläsningar» (Dåligt)
- Det enda jag kan säga var positivt med kursen var duggorna och kursboken. Föreläsaren var fruktansvärt opedagogisk i sitt undervisande och det kändes som att han verkligen inte ville vara där eller försökte lära oss någonting.» (Dåligt)
- Många studenter läste kursen för sig själva utan att komma på föreläsningar.» (Godkänt)
- Hade inga direkta förväntningar på kursen, men tyckte jag fick med mig en hel del därifrån.» (Gott)
- Bästa mattekursen hittills!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.34


Lärandemål

- kunna redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och operationer, kunna utföra operationerna och utnyttja detta i problemlösning.
- kunna redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband i problemlösning.
- kunna kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
- kunna utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 57%

Genomsnitt: 3.57

- Det känns ofta som att målen är kopierade från föregående år och inte stämmer så bra överens med årets planering. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra att dela upp målen veckovis , för att på ett enkelt sätt se vad som krävs av behandlat kapitel» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 25%
Ja, i hög grad»26 74%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.74

- Överbetygdelen var några delar jag aldrig sett i kursen trots att man pluggat allt. » (I viss utsträckning)
- Tycker inte att tentorna ska vara uppdelade i en godkänt del och en överbetygs del.» (I viss utsträckning)
- En uppgift var på ett avsnitt vi inte haft några uppgifter eller undervisning på, och som Johan dessutom hade sagt inte skulle komma.» (I viss utsträckning)
- Tydligen kom uppgifter på tentan som sagts ej ingå. Även om jag anser att allt som nämnts i kursen bör komma på tentan så kan det vara bra att vara ärlig med det.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»11 31%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»11 31%
Mycket stor»6 17%

Genomsnitt: 2.34

- Ingen alls! Det har inte fungerat alls:P» (Mycket liten)
- Föreläsaren har varit så dålig att det har varit pinsamt. Trodde Chalmers hade vissa krav, men tydligen inte. Föreläsaren har skrivit av satser och exakt de exempel som står i boken på föreläsningarna. Han har inte nämnt något annat. Alltså har man lärt sig lika mycket av att inte gå på föreläsningarna alls.» (Mycket liten)
- Jag och åtminstone fem-sex andra (som jag känner till) slutade gå på kursens föreläsningar på grund av föreläsningarnas låga kvalitet. Föreläsaren ägnade lektionstiden åt att skriva av saker ur boken och översätta bevis. Ingen pedagogisk förmåga överhuvudtaget och inte ett enda exempel som INTE var taget direkt ur boken. Vi bad om andra exempel än de ur boken men det kom aldrig några. Bokexemplen finns ju redan, dom kan vi läsa själva om vi vill det. De är säkert bra men bör blandas upp med andra exempel. Som tur var var inte den här kursen speciellt svår (jämfört med andra kurser) vilket gjorde det möjligt att läsa in kursen på egen hand. Tänk dock vad mycket mer som hade kunnat åstadkommas och vilket merarbete man hade sluppit om någon hade kunnat förklara momenten på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Placera inte nån utan pedagogisk förmåga och som dessutom verkar se föreläsandet som något slags straff, för att föreläsa på en av landets ledande tekniska högskolor. Föreläsaren är säkert kunnig inom sitt område, men att lära ut verkade inte alls vara hans grej, tyvärr.» (Mycket liten)
- Ostrukturerade och oförberedda föreläsningar. » (Mycket liten)
- Föreläsare, Johan Karlsson har inte utfört sitt uppdrag. Föreläsningarna har varit minst sagt undermåliga. Att ha en person som varken vill eller kan föreläsa är oacceptabelt på en ansedd skola som Chalmers. Jag och många av mina studiekamrater valde att avstå från merparten av undervisningen för att istället hjälpas åt i grupp att uppnå målen. På en typisk föreläsning översatte föreläsaren aktuellt kapitel ur boken och skrev på tavlan, tillsammans med de bevis som boken tog upp i samband med gällande teori. Vi bad vid flera tillfällen om andra exempel än de som redan finns i boken, men fick sällan gehör för detta. » (Mycket liten)
- Slutade gå på föreläsningarna då de bara var rablande av det som stod i boken. Det är den direkta kopplingen mellan ord och matematiskt hantverk som föreläsningarna bör ge.» (Mycket liten)
- Som sagt tidigare: Föreläsaren kändes väldigt omotiverad. Undervisningarna gick i princip ut på att han översatte satser från kursboken och tog exempel direkt därifrån. Frågade man någonting utanför denna ramen var svaret ofta att tiden inte fanns. Föreläsningarna kändes väldigt oförberedda och ostrukturerade. Flera föreläsningar valde jag och mina kurskamrater att helt avstå från för att de inte gav oss någon kunskap, och studerade istället på egen hand. Jag försökte dock gå på föreläsningarna åtminstone en gång i veckan, men märkte under kursen ingen förbättring eller ökad motivation. Johan är säkerligen mycket kunnig i sitt område, men jag måste säga att jag är besviken på att Chalmers tar in en sådan föreläsare. Det får mig faktiskt att tvivla på skolans kvalitet.» (Mycket liten)
- Varit på få föreläsningar pga av resor och andra saker jag varit tvungen att gå på» (Ganska liten)
- Tycker matlab övningarna kom lite tidigt i planeringen. » (Ganska stor)
- Jag tycker undervisningen har fungerat som ett fullgott komplement till inlärningen.» (Ganska stor)
- Fick läsa lite själv.» (Ganska stor)
- Framför allt övningstillfällenna, då övningsledarna varit mycket bra! Föreläsaren var till en början mycket slarvig när han skrev på tavlan men tog till sig av kritik och blev tydligare under kursens gång.» (Ganska stor)
- Bra föreläsare» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 28%
Mycket stor»25 71%

Genomsnitt: 3.71

- Tydlig och välförklarande bok!» (Ganska stor)
- Har lärt mig enbart från att läsa in kursen själv!» (Mycket stor)
- Jag har fått mest hjälp utav att studera boken.» (Mycket stor)
- Bra pedagogisk bok med mycket relevanta övningar.» (Mycket stor)
- Bra och tydlig bok!» (Mycket stor)
- Man lär sig ju ingenting ordentligt i matten förrän man räknat på det själv därmed är det undvikligt att övningarna i boken var väldigt viktiga för inlärningen.» (Mycket stor)
- Eftersom föreläsaren har varit så dålig har boken varit till stor hjälp. Jag har endast pluggat med hjälp av boken. Vilket har gått bra. » (Mycket stor)
- Då föreläsningarna höll så låg kvalitet har jag läst in i princip hela kursen själv med hjälp av boken, som är väldigt bra. Utan den hade det inte gått.» (Mycket stor)
- Kursboken är mycket pedagogisk och strukturerad. Den har varit vår räddning i kursen! Eftersom föreläsningarna har bestått av otydliga och dåliga översättningar av det som står tydligt och pedagogiskt i boken har denna bok "räddat" många av oss studenter. » (Mycket stor)
- Kursboken var väldigt bra. Den var också en förutsättning för att överhuvudtaget skulle ha en chans att klara kursen då föreläsningarna var så dåliga. » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 3.28

- Kommunikationen har varit fruktansvärt dålig faktiskt. Det var i skrivande stund 4 veckor sedan vi skrev tentan och har ännu inte fått reda på resultaten trots att det enligt kårens regler maximalt ska ta 3 veckor. Jag och flera av mina kurskamrater har dessutom försökt skicka mail, ringt, och skrivit på pingpong till Johan utan att få något svar. Ingen information har heller lagt ut angående detta på varken pingpong eller kurshemsidan. Pinsamt dåligt!» (Mycket dåligt)
- Det var lite info på varje sida och inte samla på samma ställe!» (Ganska dåligt)
- Det stod ingen påminnelse om tenta på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Tentasvaren har ännu inte kommit ut, lite tråkigt tycker jag. Man är ju nyfiken!» (Ganska bra)
- Svarslösningar till jämna uppgifter hade varit hjälpsamt.» (Ganska bra)
- Allt material fanns i princip tillgängligt från kursstart (vecko-om etc) vilket var väldigt bra.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 80%
Hög»7 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Lägre än tidigare mattekurser (envariabel och inledande). Skönt!» (Lagom)
- Svårt att bedömma» (Lagom)
- Väldigt mkt tal!!» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»10 28%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 3.45

- När man har ställt frågor till föreläsaren har man INTE fått tydliga svar. » (Ganska dåliga)
- Bra möjlighet sämre svar.» (Ganska bra)
- jag fick aldrig svar på mina frågor via mail» (Ganska bra)
- Pluggstugorna har fungerat kanonbra.» (Mycket bra)
- Inte många gick på övningstillfällena.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»27 77%
Har ej sökt samarbete»7 20%

Genomsnitt: 4.14

- Det har varit en förutsättning att vi arbetat i grupp tillsammans för att klara kursen, hjälpt till att "undervisa" varandra och förklarat delar man själv haft lättare för och vice versa.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 11%
Lagom»23 65%
Hög»8 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Andra kurser var mindre belastning.» (Låg)


Supplemental instructions (SI)

Under kursens gång erbjöds ni hjälp med matematikinlärningen i form av SI. Att vara med på SI-mötena var helt frivilligt.

12. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

35 svarande

0-3»29 82%
4-6»3 8%
7-9»2 5%
10-»1 2%

Genomsnitt: 1.28

- Var på SI varje läsvecka.» (7-9)

13. Om du deltagit i SI under kursen –, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

15 svarande

Mycket viktig»1 6%
Viktig»5 33%
Lite viktig»6 40%
Inte alls viktig»3 20%

Genomsnitt: 2.73

- Man återkopplar till det man lärde sig en eller två veckor tidigare (annars har jag en tendens att glömma av saker efter en vecka).» (Viktig)
- Väldigt bra för att repetera och testa sina kunskaper!» (Viktig)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget på tentan var helt ok.»
- Mesta»
- Malin, bästa övningsledaren!»
- BOKEN.»
- Att föreläsaren hela tiden låg i fas. Dugga varje vecka så man vet att man har koll.»
- Läraren jag tycker att Johan Karlsson var en jätte bra lärare och även om det var lite ostrukturerat så blev jag mycket intresserad av kursen och matematiken. Vilket hjälpt mig otroligt under kursen och fått mig att vilja lära mig mer.»
- Duggorna»
- Litteratur»
- Bra med extrapoängen som man får med sig från duggorna kan användas i både G-delen och överbetygsdelen.»
- Dugga på nätet, mycket bra och lärorikt. Gör att man är aktiv under hela kursen.»
- Boken, övningsledarna (Malin Pallö!)»
- SI tycker jag ska finnas kvar. Duggorna i Maple TA fungerade bra och jag tycker att de ska finnas med nästa år också.»
- Duggor med bonuspoäng»
- Jag tycker att duggorna har varit bra, dock har de inte legat i fas så det som har kommit på duggan har inte varit det man räknar på den veckan. lite förvirrande. Men annars är de väldigt lärorika. »
- Boken har fungerat jättebra»
- Kurslitteraturen »
- De elektroniska duggorna»
- De elektroniska duggorna. De var en god vägledning för att se att man hängde med i kursen. De ger en även möjlighet att lösa uppgifter på svenska.»
- De elektroniska duggorna, övningstillfällena»
- - Kursboken - Internetbaserade duggorna »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Läraren, kursinfo på hemsidan, tydligare mål, bättre upplägg på föreläsningarna. Man kan inte gå igenom satser och exempel från boken utan måste komplettera med egna uppgifter och ganska mga så att eleven får större förståelser för ex. Satser! Även labbarna var lite flummiga, vi gjorde en labb på ngt som gicks igenom veckan efter vilket gjorde det mkt svårt att förstå! »
- Mer strukturerade föreläsningar, kändes inte som Johan förberett något alls! Inte så pedagogisk!»
- Vet ej.»
- (Se "övriga kommentarer"). Det hade varit bra på föreläsningarna om det hade blivit lite tydligare vilka kapitel man behandlar. Visst, momenten namngavs, men jag skulle vilja veta EXAKT vilket kapitel det gäller(ex. kap 2.3,istället för att benämna det DETERMINANTER)»
- Möjligt vis att man kopplar Matlab övningarna lite mer till undervisningen och kanske pratar en kvart om dem på en lektion innan övningstillfället. Kopplingen mellan Matlab övningarna och kursen kunde varit tydligare.»
- Pedagog som lär ut»
- Matlab var ej relevant (måste knyta an bättre till det vi lär oss), upplägget av föreläsningarna uppskattades inte.»
- Föreläsaren, linjär algebra är en ganska "flummig" kurs som behöver en strukturerad lärare.»
- Föreläsaren kan bli ännu tydligare och vara mer konsekvent när han går igenom exempel.»
- Strukturen på föreläsningarna. Det var minst två klasskompisar som sa "Det är ingen idé - bara läs i boken". Till det har jag som kommentar att föreläsaren bör ha tänkt igenom sina förklaringsmodeller så att de i sin tur inte behöver förklaras.»
- Det kändes lite som om vissa av matlab-övningarna tog upp moment som vi ännu inte gått igenom och som man förstod ordentligt först efteråt när man gått igenom de avsnitten på föreläsningarna/i boken. Hade varit bra om man läst teorin först och sedan gjorde de övningarna i matlab istället för omvänd ordning.»
- Föreläsaren!!! Byt ut honom. Pinsamt dålig kvalitet, hade förväntat mig bättre från en skola som Chalmers. Planeringen har varit lite konstig, vissa veckor har det varit mycket att göra och vissa veckor har varit lugna, ett jämnare tempo hade uppskattats. »
- Byt föreläsare!»
- BYT UT FÖRELÄSAREN! se kommentarer till "5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?"»
- Bättre föreläsningar. (tipps MIT:s färeläsningar i Linjär algebra med Gilbert Strang)»
- - Föreläsaren »


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att föreläsaren växte otroligt mycket under kursen. De första föreläsningarna kändes ostrukturerade och lite hafsiga, men efter ett blev det bra. Föreläsningarna funkade jättebra när jag satt med boken i knät och följde med-»
- I början var föreläsningarna lite ostrukturerade men de blev bättre och bättre för varje föreläsning. Bra att läraren var i fas med planeringen i princip hela tiden.»
- Jag skickade ett mail till Föreläsaren (Johan) och frågade om Differentialekvationer kommer komma på tentan, eftersom de inte har ingått i kursens mål. Han svarade då tydligt att det inte kommer komma på tentan. Men det gjorde det, en fråga på överbetygsdelen handlade om differentialekvationer, ett avsnitt som inte fanns med på planeringen och inte i målen. Hur ska man ställa sig till det?? Känns som man blivit lite lurad. »
- Linjär algebra är en ganska invecklad kurs som kräver ett visst tankesätt. Själva räknandet är relativt enkelt men det är förståelsen som är det svåra. Detta kräver en bra föreläsare som är strukturerad, kunnig och framförallt motiverad att lära ut. Detta upplevde jag inte att Johan var. Som sagt är han säkert väldigt kunnig, men det hjälper liksom inte när man inte har viljan att lära ut. Jag hade högre förväntningar på nivån på Chalmers undervisare.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.34
Beräknat jämförelseindex: 0.58

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från