ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp2åk3: KTK116 Yt- och materialkemi

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-21
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»12 70%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.41

- Mycket tid på hemtentan, men nästan bara föreläsningarna innan.» (Högst 15 timmar)
- Köpte ingen bok» (Högst 15 timmar)
- Under kursens gång har jag inte gjort mer än att varit på lektionerna och arbetat med två arbeten. Men under tentaveckan satt man ju många timmar med att svara på frågorna. Så i slutändan blir det nog ca 30h.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»3 17%
75%»3 17%
100%»10 58%

Genomsnitt: 4.23

- Alla lektioner, men såhär i efterhand så var det inte nödvändigt. De som sas på lektionerna hade jag inte nytta av när jag skulle besvara tentafrågorna.» (100%)
- Antecknade och följde slides» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 88%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 1.23

- Inget kurs pm....» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 20%

Genomsnitt: 2.2

- Även om jag inte sett målen så har jag ju en uppfattning om vad de innebär. DE verkar rimliga» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»4 50%

Genomsnitt: 3

- Svårt att säga eftersom alla hade olika tentor» (?)
- Minns inte målen» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.64

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.58

- Köpte ingen bok, tror ändå jag får 4a eller 5a» (Mycket liten)
- Det är annorlunda att läsa en kurs med hemtenta som examination» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 3.41

- På tok för lite information på kurshemsidan. Fanns inte ens information om när hemtentan skulle lämnas in, vad jag kunde se. » (Ganska dåligt)
- Vi hade ingen koll på schemat och det uppdaterades inte i Timeedit, snälla uppdatera time edit nästa år, det är mycket bättre än något kurs pm kan bli» (Ganska dåligt)
- Inte så mycket material på sidan, men det som fanns fungerade» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 4

- Både lärare och även senare under hemtentaperioden svarade andra lärare bra på frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.82

- På grund av mycket grupparbeten och samarbete med hemtentor» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»2 11%
Låg»2 11%
Lagom»12 70%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Förutom tentamen» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»8 47%
Hög»6 35%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.35


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»7 41%
Gott»7 41%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.58

- Föreläsarna var bra! Alla tre var duktiga och pedagogiska, Stens extra insatta modellab var kanon, Francis fick mig och en kursare att förstå enhetscellen väldigt bra. Dock så känns kunskaperna jag tar med mig lite oväsentliga, det känns inte som att jag lärde mig något jag kans nyttja i andra sammanhang tyvärr. Jag har dock inte siktet inställt på kemimaster.» (Dåligt)
- Alla tre föreläsare var väldigt trevliga och kunniga inom sina ämnesområden!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemtentan»
- Hemtentan»
- Hemtentan. Man lär sig mycket. Ett roligt och annorlunda sätt att examineras. Det är mycket roligare att skriva hemtenta än vänlig tenat. Det känns som man lär sig mer också.»
- Jag gillade att det var hemtentamen, det var en ny prövning för oss. Även att det var små arbeten var bra, det får INTE försvinna nästa år.»
- Bra föreläsningar, engagerade lärare, bra med muntlig presentation»
- de små grupparbetena i varje kursdel. Bra för att få förståelse»
- Föreläsarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre sammanhang, kändes som tre kurser i en»
- De små arbetena. Om de ska vara med borde de generera en liten summa bonuspoäng till tentan för att inte bara kännas som extra belastning. »
- Hemtenta i all ära, men detta kan vara den Chalmers kurs som jag har lärt mig minst på. Det krävdes i princip 2 dagars arbete för att klara kursen. Ska hemtentan bevaras måste frågorna bytas ut tills nästa år. »
- Grupparbtet i polymerdelen skulle syfta till inlärning från början. Detta tycket jag itne riktigt fungerade utan det skulle varit mycket bättre med t.ex. instuderingsfrågor eller ngåot liknande. Kanske individuellt eftersom det är mycket grupparbete i den kursen som läses parallellt.»
- hemtenta var lite svårt eftersom det var första gången, däremot vet jag inte om man ska ändra på det. Kanske snarare tydligare förklara vad som förväntas på hemtentan. »
- Ta bort de små grupparbeten som gjordes under polymerdelen. Skulle hellre se att man till varje område fick en del frivilliga instuderinguppgifter så man kan hålla sig i fas i denna kurs då detta var mycket svårt.»
- är det vettigt med hemtentamen? gav inte speciellt mycket. »
- Ta bort arbetena i varje delämne»
- Sten är en bra föreläsare men jag hade tyvärr bitvis svårt att hänga med i undervisningen. Om möjligt kan han kanske i början av föreläsningen föklara vad han tänkt gå igenom och i slutet göra någon sorts sammanfattning så att man förstår vad det är som man ska förstå utifrån föreläsningen. Nivån på hemtentafrågorna skillde sig åt väsentligt vilket är orättvist då vissa elever får en "lättare" tenta än andra. Detta bär onekligen ses över.»

16. Övriga kommentarer

- I övrigt trevliga föreläsare med bra struktur på sina föreläsningar»
- Tack för denna kursen, God Jul»


Kursutvärderingssystem från