ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Energi- och miljöteknik, LMS894

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»2 16%
Cirka 20 timmar»3 25%
Cirka 25 timmar»2 16%
Cirka 30 timmar»5 41%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»2 16%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»5 41%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 25%

Genomsnitt: 2.83

- Målen för Miljödelen kom sent in i kursen så kursen har varit svårtydlig» (Målen är svåra att förstå)
- Hans har varit otydlig med kursmålen. Karens hade tydliga mål hela tiden.» (Målen är svåra att förstå)
- I miljödelen va det oklart vad vi skulle kunna och då vi saknade bok i kursen va det svårt att läsa sig till du uppsatta kunskapsmålen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Karens del var mycket bra medans Hasses del var slarvig. Kursmålen skall delas ut i börjag av en kurs, inte i slutet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 45%
Nej, målen är för högt ställda»6 54%

Genomsnitt: 2.54

- Många mål» (Nej, målen är för högt ställda)
- Hopslagna kurser har alltid varit dåligt för studenten. Föreläsarna verkar ha svårt att uppskatta tiden för sin halva av kursen. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»6 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 25%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»8 66%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.83

- Hans föreläsningar har inte varit särskilt givande. Karens har varit till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit hyffsad för energidelen men undermålig och otydlig för miljödelen» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.36

- Energi boken har varit till mycket stor hjälp» (?)
- Litteraturen i miljödelen(Hans del) "En liten bok om miljöeffektanalys" är helt bortkastade pengar. Litteraturen i energidelen(Karens del) har varit till stor hjälp.» (Mycket liten)
- Materialet för energidelen har varit ok, tyvärr för stor bok och på engelska för att göra det lätt. Undervisningsmaterialet i form av ant. och ex. har varit hjälpen. För miljödelen har det inte funnits någon litteratur förutom utdelade kopior från diverse böcker vilket har varit osammanhängande och svårt att få grepp om.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 41%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Dåligt med material att hämta. Bara en gammal tenta m.m.» (Ganska dåligt)
- Materialet har funnits på hemsidorna förutom vissa saknade bitar som kursmål och övningstentor men dessa dök ju upp efter ett par veckor.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»4 33%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»5 41%
För hög»7 58%

Genomsnitt: 4.58

- Mycket jobb med energidelen och otydlig behövd jobbinsats för miljödelen. Känns lite snedbelastat, men det har framkommit dåligt vad som varit viktigt i kursen och då blir det väl så... Även många inlämningsuppgifter som var svårtydliga och oftast kändes meningslösa. Hade varit bättre med olika exempel (t.ex. fanns ett bra exempel på EEA-analys i boken) som man jobbat med och undersökt istället.» (För hög)
- Flera gruppuppgifter i Miljön, flera inlämningsuppgifter i Engerin och tenta och självstudering på det.. Blev ALLDELES för mycket! Känns som man läser 2 olika kurser som båda är lika stora som en vanlig kurs!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»8 66%
För hög»4 33%

Genomsnitt: 4.33

- Hållf. kursen kräver arbete för att man skall förstå den, inget konstigt i det. Likas så energidelen. Det som varit lite jobbigt är miljödelen som Hans hållit i där vi fått arbete med kort deadline och otydliga instruktioner. Överlag har han haft en dålig organisation och otydliga mål med kursen.» (Hög)
- Se ovan» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 41%
Godkänt»5 41%
Gott»2 16%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Måste bli bättring, framförallt miljödelen. Se över hur ni kan integrera och sammanfoga delarna mer, men se framförallt över litteratur, kursmål och arbetsinsats för miljödelen.» (Dåligt)
- Kurserna mycket dåligt sammanvävda. Svårt att se någon koppling mellan dom och varje lärare kör sitt eget race.» (Dåligt)
- Två kurser som slagits ihop! Det känns som dubbel arbetsbörda» (Dåligt)
- Sammanfoga två olika kurser såhär ger sällan ett bra resulat. Gör två 2,5p kurser eller sammanfoga innehållet mellan kurserna bättre.» (Dåligt)
- Betyget gäller miljödelen. Energidelen var "Gott".» (Dåligt)
- Väldigt stor och omfattande kurs då energi och miljö körs tillsammans. Känns som helt två separata kurser» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vet inte...»
- Bonuspoängen på energidelen»
- Energidelen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se över hur ni kan integrera och sammanfoga delarna mer, men se framförallt över litteratur, kursmål och arbetsinsats för miljödelen. Arbeta om inlämningsuppifterna och gör dem mer givande. Förbättra undervisningen för miljödelen med bättre litteratur eller föreläsningar som resulterar i bra anteckningsmaterial»
- Bättre sammanvävning av kurserna, alternativt dela upp dom till 2 kurser! Färre uppgifter, alt mindre tenta i slutet eller att det för 3 räcker att man klarat alla inlämningsuppgifter och att tentan endast kan ge högre betyg!»
- Man borde få bonuspoäng på Miljödelens grupparbeten!»
- Bok till miljö delen»
- Uppdelningen mellan de olika delarna. De båda delarnas anknytning till varandra var nästan obefintlig.»
- Miljödelen. Samlad kurslitteratur, mer struktur från kursens början.»
- kursmålen ska förtydligas»
- Gör det till två kurser, 2.5p miljö och 5p energi. Byt ut Hans mot någon annan föreläsare alt. förbättrar sig.»

16. Övriga kommentarer

- dubbel arbetsbörda, dubbelt så många poäng på tentan!: Om det skall vara en kurs så krävs mer integration mellan delarna, och att poängen på tentan kommer ner till en normal nivå!(~50-60)»
- Jag har haft Hans i två kurser efter varndra nu. Han är otydlig, virrig och allmänt svår att förstå. Han måste blir bättre på pedagogiken, skriva tydligare och mer planerat på tavlan samt tidigt dela ut kursmålen och hålla en röd tråd genom kursens gång. »


Kursutvärderingssystem från