ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2 Mikrodatorsystem, LEU240

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»8 44%
Cirka 20 timmar»3 16%
Cirka 25 timmar»4 22%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.16

- Få föreläsningar, mycket laborationstid på egen hand.» (Cirka 20 timmar)
- De givna laborationstiderna var inte i närheten tillräckliga för den erforderliga arbetsinsatsen. För min och min laborationspartner krävdes att vi de två dagar i veckan vi hade laboration, jobbade över hela efter- respektive förmiddagen också.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»3 16%
25%»1 5%
50%»3 16%
75%»8 44%
100%»3 16%

Genomsnitt: 3.38

- Undervisningen har inte varit vad jag förväntat mig. De var upplagda så att examinatorn i princip läste sina presentationer från projektorn. Det var ytterst sällan som examinatorn demonstrerade principer vid tavlan, vilket enligt mig var mycket synd. Jag fick intrycket av att examinatorn var oengagerad i kursen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 50%
Målen är svåra att förstå»3 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 1.94

- Var sjuk då.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen preciserar inte alls vilken kunskap som krävs för betyg i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»7 70%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.1

- Kunskapsmålen är rimliga, men mängden uppgifter för laborationsmomentet var för stor. Detta säger sig självt när alla kursens deltagare arbetar sista laborationstillfället för att hinna klart de obligatoriska momenten.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Utan vägledning och med olika information i manualer och labb pm blir målen helt inaktuella och för svåra. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»2 11%
Vet ej/har inte examinerats än»10 58%

Genomsnitt: 3.23

- En fråga man kan ställa sig är hur man under läsperioden ska hinna läsa till det som krävs på tentamen om laborationsdelen är så stor i kursen.» (Ja, i hög grad)
- Gjorde inte den frivilliga tentan, men uppgifterna vi förväntades göra var många.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Missade ordinarie tentamenstillfälle och det finns ingen möjlighet att göra omtenta.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»15 83%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.22

- Lektionerna hade lite koppling till det vi gjorde på laborationerna.» (Mycket liten)
- Extremt dålig undervisning! Att någon sitter och visar overheadbilder med information som ej berör labbarna(som är den största delen i kursen??) är inte bra ur inlärningssynpunkt. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna var oerhört oinspirerande. Power Point är inte lämpligt att använda för att skynda igenom en massa text. Bättre att låta studenterna läsa texten hemma och istället prata mer fritt på föreläsningarna. » (Mycket liten)
- Mycket av det man behövde veta i laborationen kom på föreläsningen efter då man redan hade tagit reda på hur man skulle göra.» (Ganska liten)
- Den information som kommit fram under föreläsning, kunde man lika gärna läst själv i kursmaterialet.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»7 38%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- vilken?» (Mycket liten)
- ingen kurslitteratur, inaktuella och för många manualer gör att kursen blir extremt luddig och svårförstådd. » (Mycket liten)
- Massa .pdf-filer huller om buller på hemsidan har knappt hjälp. Det skulle vara mer struktur på det hela.» (Ganska liten)
- Litteraturen, tillhandahållen av examinatorn, höll ganska bra kvalitet.» (Ganska stor)
- Eftersom kurslitteraturen var det enda sättet att inhämta korrekt information så stod de för allt jag lärde mig. » (Mycket stor)
- Det var ju i stort sett den enda hjälpen vi hade att tillgå.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»5 27%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Examinatorn ville inte lämna ut äldre tentamina under kursens gång, trotts att vi som elever har laglig rätt att ta del av dessa. Jag försökte förgäves även att hämta ut äldre tentamina från respektive institution. Fredagen innan tentaveckan lade dock examinatorn upp en äldre tentamina på kurshemsidan. Jag tycker det är mycket dålig stil att göra på detta sätt.» (Mycket dåligt)
- Oändligt antal datorblad som var tänkta att vara hjälpmedel för att klara av kursens laborationer, onödigt mycket tid lades på att ta reda på fakta som kunde presenterats smidigare och mer lättillgängligt för att då kunna lära sig mer, istället för att leta efter en nål i en höstack av datorblad.» (Ganska dåligt)
- Det finns flera betydande fel i labb-pm och trots att Sven kände till det så gjorde han varken nån ändring eller la upp nån rättelse på hemsidan.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»15 83%
Ganska dåliga»3 16%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.16

- omöjligt fanns inte med som alternativ» (Mycket dåliga)
- Generellt sätt fick vi ingen hjälp när vi ställde frågor. Ofta bara en dryg kommentar. » (Mycket dåliga)
- Läraren visar ingen som helst intresse för denna kurs, och han ger inte svar på några frågor alls. Antingen kan han inte eller så har han bara något emot att ha kursen och vill därför inte hjälpa. Otroligt oengagerad lärare, under all kritik.» (Mycket dåliga)
- Sven som håller i kursen var sällan närvarande vid laborationerna, istället fick man springa runt halva campus för att hitta honom. När väl det var avklarat så verkade han direkt besvärad av att man bad om hjälp, som man då såklart inte heller fick. Istället hänvisades man till ovan nämnda datorblad, och än mer tid gick åt spillo.» (Mycket dåliga)
- Sven kom aldrig till labb salen utan att någon hämtade honom, han blev sur så fort man sa att någon komponent krånglade och kunde inte hjälpa till på ett tillfredsställande sätt när man körde fast» (Mycket dåliga)
- Sven Knutsson vill uppenbart inte hjälpa till och på de frågor vi ställt har vi endast fått spydiga svar och "det var så länge sedan jag skrev det, så jag kommer inte ihåg". De svar som gått att använda har vi fått dra ur honom och då flera grupper tillsammans, hans ovilja att hjälpa borde göra att han inte får ha/vill ha ansvaret för kurser. » (Mycket dåliga)
- Studenterna blev otrevligt bemötta och man fick känslan av att vara en belastning för Sven. De få gånger man fick nåt svar av honom så visade det sig i majoriteten av fallen vara ett felaktigt svar.» (Mycket dåliga)
- Examinatorn är i princip aldrig närvarande i laborationssalen, utom vid redovisning.» (Mycket dåliga)
- Inte nog med att han inte hjälpte så blev också arg när man ställde frågor..» (Mycket dåliga)
- Sven är lite som en spåtant, på gott och ont. Ibland får man ett svar som säger en något, men ibland kan svaret vara tillintetsägande, tyvärr.» (Mycket dåliga)
- Ställde man en fråga var det helt omöjligt att få ett hjälpande svar, man fick istället svar på något helt annat och ofta en dryg kommentar utöver det! Tillslut struntade man (alla i min grupp i alla fall) fråga om det inte var absolut nödvändigt tex trasig eller krånglande utrustning vilket det fanns ganska mycket av!» (Mycket dåliga)
- man kände sig oftast ganska besvärlig om man gick för att fråga något, dock fanns det ju alltid hjälp att få» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.94

- Utan medstudenter hade jag aldrig vetat vad jag skulle göra i kursen, eller lärt mig något alls.» (Mycket bra)
- eftersom Sven inte kunde hjälpa oss så hjälpte vi varandra så gott det gick» (Mycket bra)
- Utan ett samarbete mellan oss studenter när vi kört fast vid olika moment, hade nog inte många av oss klarat kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»6 35%
Hög»8 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.47

- Problemet var att så otroligt mycket tid ägnades åt trasig hårdvara. Mellan 1-2 h per labbtillfälle ägnades åt trasig hårdvara. Det är bra att lära sig felsökning, men att ägna så här otroligt mycket tid åt trasig hårdvara varje vecka är bara respektlöst gentemot studenternas tid.» (Hög)
- Det var stressigt att hinna de erforderliga laborationsmomenten, speciellt då examinatorn två veckor innan kursens slut bestämmer sig för att lägga till två obligatoriska moment till.» (Hög)
- Det finns ingen lärdom i att ge elever extremt många manualer och säg leta. Varför inte ha en kurs som förklarar hur mikrodatorsystem faktiskt fungerar istället? Att Sven försvarar detta med saker som "verkliga livet" osv. är bara av lathet, de flesta mikrodatorsystem fungerar på ungefär samma sätt och det vore mycket mer lärorikt om kursen faktiskt behandlade det.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»5 29%
Hög»6 35%
För hög»4 23%

Genomsnitt: 3.7

- Arbetsbelastningen krävde planering för ett lyckat studieresultat.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»8 44%
Dåligt»6 33%
Godkänt»4 22%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- väldigt oengagerad lärare ,motsatsen till inspirerande, likgiltig eller sur de få gånger man ser honom. Brukar inte svara på frågor eller vara hjälpsam under labbar.» (Mycket dåligt)
- Jag hoppade av den här kursen efter några veckor. Det kändes inte som att Sven brydde sig om oss elever överhuvudtaget. Jag kan förstå vitsen med kursen, sök egen information och ta reda på vad du behöver för att uppfylla målen. Visst. MEN som lärare kan man åtminstone dyka upp på de första labbarna och visa var saker och ting finns. Man kan åtminstone uppdatera kurshemsidan och rensa bort gamla filer. Och om man får mycket fler deltagare än vad man väntat sig så kanske man borde skaffa en labbhandledare, om man nu inte vill vara där själv.» (Mycket dåligt)
- Enda anledningen till att jag faktiskt lärde mig något var att jag fick så mycket hjälp av medstudenter. Läraren verkar helt sakna intresse för kursen, och om han känner att det är så jäkla tråkigt att ha den borde någon annan ta över den eller så bör kursen läggas ned, vilket vore synd då det är kul med praktiska kurser. Jag kan förstå vitsen med att läraren inte skall hjälpa till med allt, men när man inte hjälper alls blir det frustrerande, speciellt när det saknas vägledning på hur man skall utföra uppgifterna. » (Mycket dåligt)
- Mer tydlig information om hur problemläsningen skall utföras samt tips på vart man finner informationen för att lösa problemet. Jag begär inte att lösningen skall presenteras framför näsan på mig, då tappar ju kursen hela poängen. Men jag hade hellre haft fler problem att lösa med tydligare instruktioner och tips. Det hade varit mer lärorikt.» (Mycket dåligt)
- Oviljan hos Sven Knutsson har varit den största bidragande faktorn till att många elever inte upplevt kursen som lärorik över huvud taget. Om kursen ska vara upplagd för "trial and error" så måste kursansvarig vara villig att byta ut defekta delar och svara på frågor utan att vara spydig och arrogant. Sven borde inte vara ansvarig för kurser om hans sociala förmågor inte klarar av att kommunicera med andra människor speciellt inte elever som behöver hjälp! » (Mycket dåligt)
- Examinatorn har enligt mig en stor orsak till att kursen inte varit så lyckad. Examinatorn har upplevts väldigt oengagerad och svår att prata med.» (Mycket dåligt)
- Sven var inte alls engagerad och ändrade till och med hur långt vi skulle jobba näst sista veckan» (Dåligt)
- Okej kurs med mycket oseriös lärare.» (Dåligt)
- Kursen kunde ha varit så mycket mer givande om hårdvaran fungerade.» (Dåligt)
- För många labgrupper med för få lapplattor. Detta medförde problem med att hitta grejor som fungerade och framförallt för lite material.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget. »
- De få hårdvaruprylar som faktiskt fungerar!»
- Laborationsmomenten.»
- Projektarbetet och jobba i grupp var bra, då man lär sig mer om hur man jobbar i arbetslivet än än vad man gör när man sitter på föreläsningar och skriver en tenta efteråt. Kul att blanda lite elektronik och mikrodator programmering. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vi fick mer eller mindre stjäla laborationsutrustning av varandra, nästa år kanske man borde införa tillräckligt mycket utrustning och tillräckligt många labbplatser. »
- En engagerad lärare, som vägleder en när man kör fast vore inte så tokigt. Dessutom vore det kanon om man kan nå läraren under hela sin labbtid, inte bara halva. »
- Lite mer föreläsningstid, gärna på måndagen innan de första laborationerna på ämnet som genomgås tas upp. (Eller veckan före naturligtvis)»
- Byt ut trasiga komponenter som konstant satte käppar i hjulet under arbetets gång. Många timmar som gick till spillo pga trasig utrustning som med blotta ögat ser ut att fungera. Byt även ut Sven som lärare!»
- Se till att ha material och förvaringsmöjligheter så man inte behöver spendera massor av tid på att koppla upp kretsen varje gång.»
- Det bör finnas tydligare mål. Nu blev det så att Sven sade till att målet skulle vara en viss uppgift en vecka innan kursen slutade, så man hade ingen koll på om man låg bra till eller inte förens sista veckan.»
- Sven Knutssons attityd och föreläsningar, samt alla de defekta kort/komponenter. »
- Studenterna blev utskällda när de rapporterade trasig hårdvara till Sven. Därför lät studenterna bli att rapportera trasig hårdvara och istället cirkulerade den runt i labbsalen. Ett förslag skulle vara att Sven tar fram ett litet felformulär som studenterna ska fylla i. Om de har med sig en skriftlig beskrivning av felet så får de en ny hårdvara och ett trevligt bemötande. En win-win-situation.»
- En annan examinator bör vara ansvarig för kursen, alternativt en till examinator inblandad. Det hade varit mycket bra om det bland annat fanns handledning att tillgå under laborationstillfällena.»
- Lärarens attityd, mycket viktigt!»
- Omtentamensmöjligheter.»
- Bättre introduktion i labrummet. Mer intresserad lärare. »
- Sven Knutssons attityd för det första, det ska inte vara så att ingen vill gå och ställa frågor, vi är ju faktiskt här för att lära oss! Meningen med kursen var mycket självständigt, men om alla har fastnat på samma del av projektet så måste man ju kunna få hjälp för att komma vidare och inte hänvisas till att läsa mer i databladen (som dessutom var väldigt dåligt organiserade på den egna hemsidan). Större delen av kursens tid ägnades åt att läsa datablad för dom flesta. Hade jag velat gå en datablads kurs så hade jag sökt det! Och skaffa in lite mer fungerande utrustning eller någon utrustning överhuvudtaget så det inte blir brist varenda gång det är labb vilket det blev denna läsperioden, annars är det svårt att få något gjort.»

16. Övriga kommentarer

- Det största problemet med kursen var bristen på materiel. Studenter gick till Sven med nyligen brända plattor eller trasiga portar och fick gå tillbaka utan ny utrustning eftersom det enligt Sven aldrig var tal om hårdvarufel. »
- Gör om, gör rätt.»
- Jag tror min poäng har framgått rätt klart i de tidigare svaren, men låt mig ändå förtydliga: Sven är utan tvekan den mest dryga läraren jag träffat på i hela mitt liv. Direkt otrevlig då man tyvärr tvingas beklaga sig över trasiga komponenter. Om man som elev går till läraren för att få hjälp med felsökning då det råder misstanke om att en komponent är trasig, så ska väl ändå inte läraren bli besvärad av detta, skaka på huvudet, sucka och sen påstå att eleven har fel? Detta utan att ens testa komponenten ifråga! Jag personligen har vid minst två tillfällen fått laborationen stoppad i mer än två timmar pga trasig utrustning. Notera då även att Sven byter ut utrustningen utan att testa den själv på plats (den nya komponenten var även den trasig) för att sen försvinna iväg någonstans i ytterligare två timmar utan att tala om vart. Hur givande är en sådan 4 timmars laboration värd för mig? INTE MYCKET! Ordet katastrof beskriver både Sven och utrustningen bra. Ordna upp det här till nästa år, eller ta bort hela kursen från studieplanen. Jag är långt ifrån ensam om att tycka såhär.»
- Tentamen som skulle skrivas för överbetyg var ett skämt. att Sven dagen innan han åkte på semester la ut en gammal tentamen var ett sista arrogant hej då. Sven har hela tiden under kursen vägrat att lämna ut gamla tentamen samt vägrat ge information om vad som kommer med argumentet att "allmän kunskap" inom det han behandlar på föreläsningarna ska förekomma. Har Chalmers en officiell tolkning av "allmän kunskap"?? det är ett otroligt luddigt begrepp vilket har gjort att vi elever inte har haft möjlighet att avgöra vad som är relevant information att plugga på inför tentamen. Den gamla tentamen som Sven slutligen la upp behandlade också labb-information vilket var något Sven sa inte skulle komma på tentamen. Detta gör att den tentamen han gav oss borde vara helt inaktuell! Om Sven inte vill prata med elever borde han ej vara kursansvarig, vem som helst skulle kunna ta över kursen och vara spydig och arrogant då elever behöver hjälp. Den enda räddningen var att andra närliggande labbsalar hade utrustning som vi kunde låna, något som Sven inte heller informerat oss om. »
- Vad gäller laborationsmateriell så är det mycket tråkigt att alla grupper ska dela på ett mindre antal laborationskort inklusive dess tillbehör. Detta eftersom den inledande halvtimmen - timmen i varje laborationstillfälle tvingades att ägnas åt att hitta och sätta samman laborationsutrustning från föregående tillfälle. Mitt förslag är att göra som andra kurser, där varje grupp ansvarar för, en under kursen, egen laborationsuppsättning.»
- Hade varit en rolig och intressant kurs med annan ledning!»


Kursutvärderingssystem från