ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


v11 lp3 Maskintekniskt projekt, SJO690

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»1 25%
Cirka 20 timmar»1 25%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 50%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»4 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 50%
Målen är svåra att förstå»1 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»0 0%
Nej, målen är för högt ställda»3 100%

Genomsnitt: 3

- Det har varit alldeles för höga krav på arbetet det är mycket förkunskaper som vi inte har fått för att kunna genomföra arbetet» (Nej, målen är för högt ställda)
- HAr inga förkunskaper alls och det var bara att starta direkt utan egentlig vetskap om vad man gjorde.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»1 25%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»3 75%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 50%
Ganska stor»2 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 100%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Lite rörigt då man inte visste riktigt vad som skulle göras då vi aldrig näs har varit i närheten utav ämnet tidigare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»1 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 75%
Hög»0 0%
För hög»1 25%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 33%
Lagom»2 66%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 75%
Godkänt»1 25%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Oklara mål, oviktig kurs.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sänka kraven i arbetet. låg på alldeles för hög nivå om man jämför med ad vi har lärt oss och våra kunskaper. »
- Ämnet var bra och de är ju något som man bör ha lite insikt i.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ta bort kursen»
- Kanske hitta på något annat.. eftersom vi inte äns har behörighet att utföra ett sånt här stort arbete, eller docka ett fartyg tycker jag att denna kursen var meningslös. tycker att man ska hitta på något bättre till nästa år som man har nytta av och som kan andvändas till våran Maskinbefäl kalass 7. Och att lärarna har planerat kursen bättre.»
- Jag tycker att man ska ha kvar arbetet men att man går igenom och får mer information om vad de hela handlar om, och har mera handledning. och sänker kraven något.»
- En viktig sak att ändra är uppbyggnaden utav arbetet. Vi fick reda på vad som skulle göras i ett meja, de hade varit bättre om man kunnat hålla en föreläsning där vi fick reda på vad som skulle göras till arbetet och där vi hade haft chans att ställa frågor direkt till läraren. Då vi aldrig ens har varit i närheten utav varvsvistelser för fartyg så hade man inga direkta förkunskaper och därför hade de varit bra med en föreläsning lite tidigare än den vi fick. Ändring av upplägget. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från