ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik, TMS145

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-17
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»6 20%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»8 26%
Cirka 30 timmar»5 16%
Minst 35 timmar»5 16%

Genomsnitt: 2.9

- Läste transport-kursen parallellt med statistiken. Transporten krävde enormt mycket tid och engagemang. Därför har statistik-kursen hamnat lite i bakgrunden. » (Högst 15 timmar)
- Jag satsade mer på den andra kursen jag läste.» (Högst 15 timmar)
- varav en väldigt stor del i slutet av kursen...» (Cirka 20 timmar)
- har verkligen försökt» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»11 36%
100%»17 56%

Genomsnitt: 4.5

- Jag var på föreläsningarna i början men tyckte sedan att de inte gav så mycket så jag slutade gå på dem. » (50%)
- slutade gå på föreläsningarna när jag insåg att det inte gav mig någon förståelse.» (50%)
- slutade gå på föreläsningarna i slutet då jag tyckte att de höll för låg kvalitet.» (75%)
- Föreläsningar fokuserade för mycket på saker vi gick genom under gymnasietiden. Vi borde ha lagt mer tid på fördelningar och centrala gränsvärdessatsen samt statistik. Mindre på tärningskast.» (75%)
- Gått på alla föreläsningar men inte på alla övningar» (75%)
- För3eläsningarna kändes inte enormt givande.» (75%)
- Mycket stressigt, rörigt, okonsekvent. Svårt att se den röda tråden i föreläsningen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 62%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 10%

Genomsnitt: 1.75

- Vad man skall kunna efter avslutad kurs är oklart. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Kursen är dåligt upplagt. Jag tycker att vi borde ha haft tydliga mål och läsanvisningar.» (Målen är svåra att förstå)
- svårt att förstå, och svårt att se hur undervisningen leder dit.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»3 21%

Genomsnitt: 2.21

- Känner inte till målen så jag vet inte...» (Ja, målen verkar rimliga)
- bioinformatiken känns inte särskillt relevant.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 47%
Ja, i hög grad»6 28%
Vet ej/har inte examinerats än»5 23%

Genomsnitt: 2.76

- Hade varit bra om det funnits med facit till bioinformatikdelen på någon av de gamla tentorna, väldigt svårt att öva utan att ha några övningsuppgifter med svar till och utan kurslitteratur.» (?)
- fast jag vet inte ens om jag klarat mig än, tentan är ju inte rättad..» (I viss utsträckning)
- Väldigt svår tenta. Svår kurs!» (I viss utsträckning)
- Konstig tenta utan miniräknare. Otydligt formulerade frågor.» (I viss utsträckning)
- sannorlikhetsdelen bestod nrtan bara av oberoende/ icke oberoende. borde vart mer spridning.» (I viss utsträckning)
- se fråga 3» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Jag gav upp då jag, 3 dagar innan tentan, fick veta att jag inte får ha min räknare på tentan, efter att ha varit tvingen att använda den flitigt under kursens gång på de tal som REKOMENDERADES av handledarna själva. Känns väldigt ologiskt. VI tränas på att lösa problem med hjälp av ett hjälpmedel, för att sen TESTAS på hur bra vi kan göra lösa påroblem UTAN hjälpmedlet.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»15 50%
Ganska stor»8 26%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 2.73

- Som sagt, rörigt, svårt att se röda tråden. Fick redan i början en känsla av att tentan kan lika gärna handla om vad som helst....» (Ganska liten)
- Röriga och stressiga föreläsningar.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna fick ämnet att framtså som ganska trist. Jag kan inte säga att examinatorn gjorde ett jättebra jobb.» (Ganska liten)
- främst övningstillfällena, inte så mycket föreläsningarna » (Ganska stor)
- Utan Frank hade jag inte klarat nånting!» (Mycket stor)
- Det har varit lätt att få hjälp tack vara att lärarna alltid finns tillgängliga på övningarna. Olles föreläsningar var ibland lite röriga, kanske bättre planering behövs, så vi hinner gå igenom allt. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»20 68%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.86

- Allt jag fick ut ur kurslitteratur var formler. Uppgifter vi gjorde var inte på samma nivå som tentauppgifter.» (Mycket liten)
- eftersom boken inte kom förrän läsvecka tre, var det svårt att hinna med att gå igenom boken.» (Ganska liten)
- Boken kom till Cremona först i slutet av lv3 vilket inte var optimalt för att komma igång med kursen. Den var dessutom slut hos internetbokhandlar så den gick inte att få tag på på annat sätt.» (Ganska liten)
- Synd att man fick boken så sent...» (Ganska stor)
- att ollika benämningar och beteckningar användes av boken och föreläsare försvårade inlärningen.» (Mycket stor)
- Boken är betydligt mer konsekvent än undevisningen, även om den i sig inte är den bästa. Många fel.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»9 32%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 2.71

- minns jag rätt uppdaterades inte kurshemsidan på hela första läsveckan. Information om vilken bok vi skull använda kom ut sent och fanns inte att tillgå på cremona under kursens första veckor.» (?)
- Kurshemsidan kom igång först ett par veckor in på kursen. Information om att räknare inte fick användas på tentan kom upp ett par dagar innan tentan. (Hur skall en som tentar om, alltså ej läser om kursen, veta att denne inte får ha med sig sin räknare, som han/hon fick under sin ordinarie tenta)» (Mycket dåligt)
- Otydligt ända fram till läsvecka sju om vad som faktiskt ingick i kursen» (Mycket dåligt)
- man fick påminna kursansvariga ofta om att lägga ut material. det ska inte behöva vara så. » (Ganska dåligt)
- Boken var ej beställd och vi kunde inte köpa den förren sent in i kursen.» (Ganska dåligt)
- Examinatorn glömde att beställa kursboken i tid, varför den inte gick att få tag på förrän sent, då boken inte heller fanns att köpa på vanliga bokhandlar i Sverige.» (Ganska dåligt)
- Allt kom upp väldigt sent» (Ganska bra)
- Frank bättre än olle på att förse oss med material och fixa och så. » (Mycket bra)
- Sen start dock.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»13 43%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.53

- stressigt och rörigt under räkneövningarna.» (Ganska dåliga)
- Alla som ville ha hjälp på övningarna hann inte få det.» (Ganska dåliga)
- Mycket bra arbete av Frank och Olle.» (Mycket bra)
- bra förutom på bioinformatikdelen där var det dåligt!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»14 46%
Har ej sökt samarbete»4 13%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 40%
Hög»12 40%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.7

- Lagom men som sagt tidigare, det var otydligt vad vi borde ha lärt oss under kursen.» (Lagom)
- Lagom belastning om man hade förstått något på föreläsningarna, nu fick man lägga ner mkt mer tid för att förstå!» (Lagom)
- egentliogen Hög, men för hög om man tar hänsyn till att vi tvingas läsa en två nya områden, som är ganska breda, samtidigt, Matematisk statistik & Transportprocesser.» (För hög)
- belastningen hade varit lagom om det inte hade varit så att vi kom efter i kursen redan efter första veckan, och då var det svårt att ta igen allt. föreläsningarna låg inte i fas med det vi skulle gå igenom samma vecka, så man fick ta igen väldigt mycket på egen hand. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 13%
Hög»13 44%
För hög»12 41%

Genomsnitt: 4.27

- Eftersom föreläsaren låg efter i slutet av första delen så hann man inte hänga med i början av andra delen och alla kom efter.» (?)
- Jobbigt att läsa två så tunga kurser samtidigt (statistik o transportprocesser).» (För hög)
- Att lägga två av de svåraste och tyngsta kurserna i hela programet i samma läsperiod, och i den perioden innan jul är för mig helt obegripligt. varför? är min spontana reaktion. hade det inte varit bättre att försöka att matcha dessa kurser med kurser som har lägre arbetsbelastning? » (För hög)
- Fokuserade mest på Transprotprocesser, bara det var tufft.» (För hög)
- eftersom jag antagligen inte klarade någon av kurserna och har lagt ner mkt tid på dem!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»9 30%
Godkänt»12 40%
Gott»5 16%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 2.86

- Kursen var dålig organiserad. Känns inte som om det var någon poäng med kursen alls.» (Mycket dåligt)
- Ser inga tydliga paraleller till bioteknik. Sammanhanget mellan statistik/sannolikhets delen och bioinformatiken känns mycket, mycket långsökt. » (Dåligt)
- totalt sett, rörigt, plötsliga ändringar i schema, dålig info via hemsida, svårt att få tag på huvudkursansvarig, okonsekvent på många områden» (Dåligt)
- Inte bra föreläsningar..» (Dåligt)
- Sammanfattande intryck: förvirrat. Olle "visste" inte om vi fick ha minräknare på tentan och meddelade alldeles för sent att vi inte fick det. » (Dåligt)
- detta beror på att vi låg så mycket efter» (Dåligt)
- Det var en ok kurs. » (Godkänt)
- Upplägget var väldigt rörigt» (Godkänt)
- ite rörigt. statistikdelen verkade mer planerad.» (Godkänt)
- Det blev väldigt stressigt i slutet av sannolikhetsdelen, kanske man skulle korta ner början av den delen? » (Gott)
- Tråkigt att sannolikhetsdelen avslutades så fort med så mycket nytt på en ända föreläsning. Hoppet till statistiken blev ganska plötslig och det var svårt att hänga med i början. Bioinformatikdelen kändes ganska lösryckt.» (Gott)
- och detta enbart för att jag gillade frank så mycket.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Många övningar.»
- Labbarna i bioinformatik var mycket givande.»
-
- Boken.»
- Bra undervisningar och möjlighet att ställa frågor»
- räkneövningarna»
- Bioinformatiken»
- Det faktum att fokus låg på egen räkning på övningarna.»
- Olles föreläsningar är bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- miniräknare på tentan.. det vill man ha.»
- Kanske att läraren går igenom ett typtal på tavlan så inte alla behöver ställa samma frågor om samma tal.»
- Fokus på strukturerade förläsningar och att schemat hålls. »
- Strukturen. Vi hann inte gå genom allt som skulle ha varit med i kursen. Man borde ha kunnat läsa in det vi hann inte gå genom, men läsanvisningar var inte tydliga och tog inte hänsyn till alla delar av kursen. Tentauppgifter var dåligt formulerade - man ska inte slösa tid på att försöka klura ut det de frågar efter.»
- Föreläsningarna i bioinformatik gav inte mycket. Dessa bör förbättras. För att klara tentan behövs dels en viss totalpoäng, och dels vissa delpoäng inom sannolikhetsdelen, statestikdelen och bioinformatikdelen. Det är en bra strategi när det gäller de 2 stora delarna. Däremot tycker jag att bioinformatikdelen inte ska ha detta krav. Tycker inte att bioinformatiken ska ingå överhuvudtaget i tentamen. Detta är en praktisk del som kan vara av stor nytta i framtida utövanden för biotekniker. Denna del bör därför tentas av genom labbar och andra praktiska moment. Som det ser ut nu är bioinformatiken ett irriterande bihang på kursen, ett bihang som saknat ordentlig undervisning.»
- Lärarna skulle behöva vara lite mer engagerade och strukturera upp kursen mer. Det kändes ibland som att de mer föreläste för oss för att de måste snarare än för att de ville. »
- Mycket mera fokus på statistikdelen då det är denna del som känns mest relevant. Mycket mindre tid på sannolikhetslära. Bioinformatik delen borde inte ingå i denna kurs. Jag läser gärna bioinformatiken då denna känns mycket mer relevant till programet än både stat/Sannolikhet men den borde vara en egen kurs, inte slängas in i denna kursen som nån nödlösning. »
- Kursupplägget. = Tydligare plan för förelösningar, för vad vi skall kunna, ha relevant info uppe på kurshemsidan i god tid.»
- Håll tempot på föreläsningarna så att man inte ligger efter från början»
- Kursen är alldeles för stor, man hade kunnat dela upp den i två läsperioder. Kraven är för höga, det är nästan omöjligt att klara den här kursen fast man har lagt ner mycket tid på transportprocesser under hela läsperioden. Man har gått igenom allting så grundligt under 7 veckors tid vilket inte räcker till om man även är intresserad att de som läser kursen ska lära sig något och klara kursen.»
- röriga föreläsnigar måste struktureras, kommunikation mellan olika föreläsare måste förbättras så att de vet vad den andre hunnit gå igenom och inte!!»
- Tillåt miniräknare på tentan»
- Bättre organiastion och se till att boken finns på Cremona!»
- Mer samlad "litteratur" för bioinformatikdelen»
- mniräknare på tentan!»
- planeringen!!!! man ska kunna ligga i fas. »
- Bioinformatiken.»
- Examinatorn borde ge kursen lite mer struktur, förbättra föreläsningarna, och se till att kursbok finns att tillgå.»

16. Övriga kommentarer

- statistikdelen på tentan känndes väldigt svår i jämförelse med bokens uppgifter. Frank måste tala högre och tydligare. Informationen på föreläsningarna var bra men den framgick inte.»
- Bioinformatik: Handlade inte om förståelse. Det som var viktigt borde ha prioriterats under föreläsningar.»
- Det var dåligt att vi fick boken så sent. När man väl fick den i början av läsvecka 4 så var det nästan omöjligt att hinna ikapp med studierna. Jag tycker dock det var mycket bra av Olle Nerman att kopiera upp delar av boken och ge oss. »
- Jag skulle vilja säga att detta var de bästa föreläsningarna jag haft i en matematik-kurs. Det satsades mycket på förståelsen och jag känner att jag kan ämnet mycket väl nu.»
- Tyckte att frågorna som tillhörde bioinformatik delen på tentan var mycket konstigt fördelade och representerade inte alls de vi gått igenom på föreläsningarna. Det kändes som han försökt att hitta de delar som var störst chans att vi missat. »
- Vore bra om man fick en röd tråd genom de tre delarna i kursen»
- På tentan var det två som fuskade, en som hade räknare fast det stod att man inte fick ha det på tentan..Personen sade, då den blev tillsagd,att den inte visste det och vakten lät personen fortsätta tentan utan räknare. En annan person hade mobilen bredvid sig tills vakten upptäckte det. Personen sade att den bara skulle kolla klockan för det fanns ingen klocka i salen och fick fortsätta resten av tentan utan mobil. Jag tycker det är dåligt att detta accepteras. Uppenbart fusk förekommer och inget görs åt det!»


Kursutvärderingssystem från