ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12/13-4 Analysera lärande, MVE380

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-03 - 2013-09-03
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Syfte och genomförande

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»4 100%
Ja, syftet är klart för mig»0 0%

Genomsnitt: 2

- Modeller?» (Jodå, något)
- Jag förstår syftet med modelleringsdelen, men inte "Analysera lärande"-delen.» (Jodå, något)
- Modelleringsbiten, och även orientering kring vissa klassiska lärandemodeller har varit tydligt mål. Sen finns det en stor del med egenformulerade modeller av lärandets natur och koppling mellan naturvetenskap och humaniora osv där det varit väldigt spretigt, kurslitteraturen har inte kopplats tydligt till föreläsningarna och jag vet inte vart det syftar.» (Jodå, något)

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»1 25%
Ja, absolut»2 50%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»1 25%

Genomsnitt: 3

- Vet inte vad modeller har med lärande att göra.» (Något)
- Intressant och givande det som hade tydligt syfte, men övrigt var svårt att få grepp om. Kändes ofta långt och meningslöst, även om det förekomm intressanta frågeställningar.» (Ja, absolut)

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

4 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»3 75%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»1 25%

Genomsnitt: 2.5

- Stor skillnad mellan Aadus och Thorbjörns undervisning.» (I viss utsträckning)
- Vissa föreläsningar svåra att få grepp om, som beskrivet ovan.» (I viss utsträckning)

4. Tycker du att det fungerant väl att ha modeller som den röda tråden i kursen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Till viss del»1 25%
Till stor del»3 75%
Ja, absolut»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Har modeller varit den röda tråden? Hur kom det in på ett tydligt sätt i "analysera lärande"-delen.» (Till viss del)
- Som sagt, kopplingen till lärande är inte helt uppenbar för mig.» (Till stor del)
- Ja, det har varit spännande att verkligen stöta och blöta begreppet. Vissa modeller som presenterats har dock inte fått något tydligt sammanhang och varit svårtolkade, (lusthus, matriser med ringar, pilar med dåtid-framtid osv) så de skulle kunna strykas om de bara är där för att det ska vara så mycket modeller som möjligt.» (Till stor del)

5. Tycker du att tekniska/naturvetenskapliga modellprojektet varit givande?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Till viss del»2 50%
Till stor del»0 0%
Ja, absolut»2 50%

Genomsnitt: 3

6. Tycker du att ditt lärandemodellsprojekt varit givande?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Till viss del»0 0%
Till stor del»3 75%
Ja, absolut»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Svårt men spännande, har också lett till ändrat förhållningssätt till existerande teorier och modeller.» (Ja, absolut)

7. Vad tyckte du om kurslitteraturen (skriv gärna vilka böcker och kompendier du tyckte var bra respektive dåliga)?

4 svarande

Dålig»0 0%
Sådär»3 75%
Bra»1 25%

Genomsnitt: 2.25

- För många böcker och för svårt att veta vad man ska ta till sig av allt. » (Sådär)
- Jag tycker att litteraturen som vi fick var bra, men att det var alldeles för mycket. Jag anser det orimligt att på ett vettigt sätt ta till sig så mycket litteratur på så kort tid.» (Sådär)
- En del var bra och följde tydligt kursen (kap 5 Lärande skola bildning, modellboken). En del var intressanta men användes inte tydligt och utförligt på föreläsningarna (Einstein, lusten att lära, dyskalkyli, låt hjärnan va me). Generellt tror jag att de drunknade i att läsningen var så omfattande. Dels hade vi lite tid för diskussion, dels var diskussionerna stundtals ostrukturerade och inneffektiva. Till sist var några svåra att ta till sig och jag upplevde dem som otydliga. (lärandets stretchandhet, didaktisk ekologi) Här ska erkännas att jag ej gett dem mycket tid, de är mest bortsållade på första intryck.» (Sådär)
- Bra: lusten att förstå Mindre bra: att utveckla undervisning i naturvetenskap (kändes inte så relevant för oss som ska undervisa i teknik. Det fanns bra delar i boken att hämta men ångrar lite att jag köpte den) » (Bra)

8. Vad är din åsikt om tentan?

- Vissa frågor var ganska svåra att tolka, speciellt fråga 1 och 2. Jag tyckte t.ex det var svårt med skillnadena mellan evolution, revolution osv, det känns som de går in i varandra ganska mycket.»
- Det var en chansning. Frågorna fungerade för mig men som sagt det hade kunnat gå sämre om jag inte hade haft samma "tur" med frågorna.»
- Fråga 4 och 5 var bra och lätta att förstå. De andra frågorna speglade kurslitteraturen, men inte alls vad som diskuterats större delen av lektionerna. Fråga 1 var extremt svårtolkad.»
- Den var bra och fångade många delar av kursen med relevanta frågor. Problem med såna här tentor är att det ju alltid blir ett urval av kursinnehåll så den kändes mest som ett stickprov. Ibland svårt att veta vad som skulle ingå i svaret, men svårt att säga hur väl detta fungerar förrän man sett rättningen.»


Sammanfattande frågor

9. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 75%
Gott»1 25%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Modelleringsdelen får "mycket gott".» (Godkänt)
- Mycket spännande innehåll, många intressanta fria diskussioner och utvecklande modelleringsprojekt. Men också stundtals långa sektioner som kändes så ostrukturerade att de var i det närmaste meningslösa. Detta gäller främst senare delen av kursen med många av Aadus egna modeller. » (Godkänt)

10. Tror du att du kommer att få användning av det du lärt dig under kursen i framtiden?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Till viss del»2 50%
Till stor del»2 50%
Ja, absolut»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Modeller är bra att kunna använda sig av.» (Till viss del)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Starten på kursen var mera givande än slutet på kursen (förutom redovisningarna).»
- Modelleringsdelen och de två modelleringsprojekten.»
- Modelleringsdelen och att göra egna projekt.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre föreläsningar med Aadu. Mer samtal om modellprojekten och fler exempel på tidigare projekt.»
- Tydligare syfte med varje lektion i Analsera lärande-delen. Varje sådan lektion skulle kunna avslutas med att studenterna får svara på om de anser att syftet uppfyllts. Analysera lärande-delen skulle också göras bättre om den fick en tydligare praktisk koppling och om varje lektion fokuserade på en klassisk didaktisk teori, istället för att flummigt flyta ovanpå allt utan tydlig koppling till litteraturen.»
- Strukturen på den pedagogiska-didaktiska biten så att målet blir klarare, tydligare koppla till kurslitteraturen och gärna skära ner antalet sidor så att vi faktiskt använder vad vi läser.»

13. Övriga kommentarer

- Jag reagerade ganska starkt på den enligt min uppfattning signalerade elitismen. Inte inom klassrummet alls, men gentemot omvärlden. ex i min tolkning: "ni är värda att lyssna på för att ni har kommit in på chalmers och det här programmet och det är minsann inte lätt". "lär er använda svårt språk för sakens skull att ni blir tagna på mer allvar då, använd sen detta hela livet och förstärk den tendensen, finns ingen chans att bryta den strukturen." Trots delvis hård kritik ovan tycker jag att vi haft många allmänmänskligt utvecklande samtal och diskussioner.»


Kursutvärderingssystem från