ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, LBT345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-07-16 - 2009-09-11
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Thomas Pettersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»5 33%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»3 20%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

15 svarande

0%»0 0%
25%»2 13%
50%»0 0%
75%»3 20%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.4

- Konstigt upplägg med alldeles för många lärare, snurrigt!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 40%

Genomsnitt: 2.86

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 13%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»7 46%
Ja, i hög grad»7 46%
Har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Verkar ha varit ovanligt hard rattning» (Nej, inte alls)
- Ingen frågor på tentan om varken rör eller kanalströmning när stora delar av kursen har handlat om detta.» (I viss utsträckning)
- Ni glömde kolla kanalströmning som var en mycket stor del i kursen» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»7 46%

Genomsnitt: 3.33

- Bra med repetition » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 3.46

- Föreläsarna visste ej vad som redan var genomgånget.» (Ganska bra)

9. Är det önskvärt att införa moment med "SI-undervisning/möten" i kursenför att öka förståelsen?*

Anser du att denna typ av kursmoment skulle kunna ge en ökad och fördjupad förståelse för kursens olika moment?

15 svarande

Ja»3 60%
Nej»2 40%
Vet ej»10

Genomsnitt: 1.4

10. Har Laborationerna bidragit till att Du uppnått kursmålen?

15 svarande

Inte alls»2 13%
Delvis»11 73%
Ja»1 6%
Ja, mycket bra med laborationer»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Hårdare tag på laborationerna, möjligtvis skriftliga inlämningar.» (Delvis)

11. Har Studiebesöken bidragit till att Du uppnått kursmålen?

Här inkluderas även inlämningsuppgifterna.

15 svarande

Inte alls»3 20%
Delvis»7 46%
Ja»3 20%
Ja, mycket bra med studiebesök»2 13%

Genomsnitt: 2.26

12. Hur tycker du Thomas Petterssons insats varit i kursen?

15 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»3 21%
bra»5 35%
mycket bra»6 42%
Ingen åsikt/ej närvarande»1

Genomsnitt: 3.21

13. Hur tycker du Steffen Häggströms insats varit i kursen?

15 svarande

svag»2 15%
tillfredsställande»5 38%
bra»3 23%
mycket bra»3 23%
Ingen åsikt/ej närvarande»2

Genomsnitt: 2.53

14. Hur tycker du Mia Bondelinds insats varit i kursen?

15 svarande

svag»2 15%
tillfredsställande»3 23%
bra»5 38%
mycket bra»3 23%
Ingen åsikt/ej närvarande»2

Genomsnitt: 2.69

- Om man hade frågor kring räkneuppgifterna särsakilt de som inte var rekommenderade kunde inte Mia alltid svara, önskar att hon varit mer påläst när man frågat» (bra)

15. Hur tycker du Laborationspersonalens insats varit i kursen?

15 svarande

svag»3 21%
tillfredsställande»5 35%
bra»5 35%
mycket bra»1 7%
Ingen åsikt/ej närvarande»1

Genomsnitt: 2.28

- Överhuvudtaget tycker jag att det lätt blir rörigt med för många inblandade i en och samma kurs. Väldigt lätt att det blir upprepningar alla vet inte vad de andra har sagt osv. Det kanske inte är genomförbart, men jag hade tyckt det var bättre med högst två lärare som gärna hade fått vara med på/hållit i laborationerna också.» (tillfredsställande)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.33

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»2 13%

Genomsnitt: 3.93

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»2 13%
Låg»1 6%
Lagom»8 53%
Hög»3 20%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»5 33%
Hög»6 40%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.46


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 20%
Godkänt»5 33%
Gott»5 33%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 3.4

- Hyfsad bra kurs, men alldeles för svår tenta jämfört med tidigare år samt våra kunskaper!» (Dåligt)
- Skulle vara bra med någon form av konstruktionsinlämning för ökad förståelse.» (Godkänt)
- Bra kurs men som kunde blivit intressantare om den inte hade känts så rörig. Mycket folk och ibland kom ett moment på en lab före föreläsningen och det kändes lite konstigt.» (Godkänt)

21. Hur tycker du fördelningen mellan momenten Hydraulik/VA-teknik är i kursen idag?

15 svarande

Bra, som det är»11 73%
Borde vara lite mer VA-teknik»2 13%
Borde vara mycket mer VA-teknik»1 6%
Borde vara lite mer hydraulik»1 6%
Borde vara mycket mer hydraulik»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- adnf» (Borde vara mycket mer VA-teknik)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?*

- Ränkeövningar där man har tillfälle att fråga är alltid bra!»
- Övningsräkningarna i storgrupp»
- Labbar och studiebesök»
- erhg»
- Räkneövningarna»
- Thomas Peterson som lärare»
- --»
- mia, bra struktur pa ovningarna»
- Laborationer och studiebesök.»
- Thomas»
- övningstillfällena»
- Räkneövningarna»
- »
- Studiebesöken»
- Föreläsningarna var mkt bra»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?*

- Tyckte det var en svårare tenta än vad jag hade väntat mej, jämfört med uppgifter som vi räknat i exempelsamlingen»
- Lättare räkne tal i Tentan...»
- Tenta som mer speglar kursen.»
- adfn»
- Laborationer innan teori ger mig inte så mycket som om teorin hade varit före...man förstår inte riktigt vad det är man gör när man labbar. Sedan tycker jag att det kan bli lite rörigt med så många lärare i samma kurs...de är inte alltid synkade.»
- Onödigt med så mycket föreläsningar eftersom mycket repeterades av alla lärarna»
- --»
- Bra om mia ar palast om inte bara exakt de uppgifter hon tar upp pa tavlan»
- Någon form av inlämningsuppgift/konstruktionsuppgift.»
- Steffen är tyärr ingen bra pedagog, kursen blir bättre utan honom. Tentan måste vara på en rimlig kunskapsnivå.»
- Inte så många lärare. Man blir lite virrig av alla som var med och undervisade på oika sätt...»
- Samtal mellan de olika föreläsarna så de slipper bli en massa repriser »
- »
- Antalet inblandade i kursen Gärna inlämningsuppgifter som gör att man pluggar mer under kursens gång»
- Att man går igenom labbarna för och inte efter att man har haft dem som i år»

24. Övriga kommentarer

- Tentan var skitsvår och inte alls som övningstentorna!»
- Om det är 3 lärare borde det vara bättre kommunikation mellan dem.»
- For hard rattning pa tentan»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från