ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Arbetsorganisation, TEK075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-07 - 2013-08-29
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»10 45%
Cirka 20 timmar»7 31%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»2 9%
25%»1 4%
50%»3 13%
75%»5 22%
100%»11 50%

Genomsnitt: 4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 57%

Genomsnitt: 3.19

- Har glömt» (?)
- Har glömt bort vad det stog men har för mig att de var lätta och tydliga att ta till sig.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 42%
Ja, i hög grad»11 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Tycker att det är rent utsagt förjävligt att 20% av poängen på tentan handlade om vad olika ord och förkortningar betyder. Detta är enligt mig bara utantillkunskap och kontrollerar inte förståelse över huvudtaget. Kort sagt ett glosföhör som hör hemma på något förlegat prov i sammhällskunskap.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»5 22%

Genomsnitt: 2.68

- Föreläsningarna har i de flesta fall varit väldigt nyttiga och givande!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»8 36%

Genomsnitt: 3.04

- Mest till caset, men använde även kurslitteraturen en del till tentaplugget.» (Ganska stor)
- Speciellt då projektet krävde att man kunde viss fakta och teorier innan föreläsare hade tagit upp det.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 3.27

- Problem att se när man får PIM. Inbjudan till händelser fungerade dåligt.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»10 45%
Har ej sökt hjälp»7 31%

Genomsnitt: 4.09

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 40%
Lagom»13 59%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.59

- Låg, men med tanke på kandidatarbetet känns det helt ok...» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 50%
Hög»9 40%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.59

- På grund av kandidaten lev det extremt mycket mot slutet av maj, men annars ganska lugnt.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»5 22%
Gott»10 45%
Mycket gott»6 27%

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt splittrad kurs som inte riktigt har någon identitet. Många moment hade passat bättre i industriautomation. Resterande moment kunde utvecklats ytterligare. Det som är värst av allt är att mycket snack är kring olika sätt att lägga upp produktion, men det finns inget studiebesök i kursen! Ett bra studiebesök hade varit att gå till Volvo Tuve, vilket t.ex. handelshögskolan gör i vissa av sina kurser. » (Dåligt)
- Kursen passar bra då den medför att man koncentrera sig på kandidaten och har vissa intressanta delar. Men jag är tveksam om den egentligen behöver vara en egen kurs. Den skulle kunna kombineras med andra kurser på programmet.» (Godkänt)
- En kurs med "flummigt" innehåll, men Lars har gjort den grym. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- 1. Att Lars är med på gästföreläsningar och ställer frågor. Samt säger till gästföreläsarna att läsa en del av kurslitteraturen. 2. Att alla PPT börjar med vad dagens innehåll är och och vsar tidsbilden vilket ger att kursen får ett bra sammanhang. 3. Bra att få använda teorin i ett praktiskt exempel. 4. "Lekföreläsningarna"»
- Simuleringen var rolig.»
- projektet»
- Rollspelet. Dock ökar arbetsbelastningen radikalt för de som skall presentera.»
- Vettiga föreläsningar och kunnig kursansvarig!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare läsanvisningar där det framgår exakt vilka delar av kurslitteraturen som ingår i kursen. Större vikt på Lean i sjukvården. »
- Eventuellt något mindre gästföreläsare...»
- Tycker inte rollspelet fyller så stor funktion även om det till viss del var underhållande.»
- var tydligare med vad som förväntas göras och när angående projektet.»
- Arbetsmätningsmomentet kändes väldigt gammaldags på något sätt.»
- Upplägget på kursen var bra i stort. Om man missade något på föreläsningar fanns möjlighet till att läsa in det själv. Det som borde förändras skulle kanske kunna vara en betygsättning på projektet som görs också för att uppmuntra till en högre ambitionsnivå och därmed öka arbetsbelastningen lite.»
- Projektet bör förändras från påhittat case till att mer likna projektet i Människa-maskinsystemkursen där gruppen var ute på företag och analyserade. Caset var för extremt och inrutat.»

16. Övriga kommentarer

- Trevliga lärare, Susanne och Lars har vart mycket bra»
- Torbjörn borde pratat mer om sina slides än frågat klassen frågor. »
- Önskar att vid rollspelet som var sista dagen att det förklarades vilka roller som gavs. Nu var det antagligen vissa som tror man är dum i huvudet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.95
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från