ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3, AUT088 Byggnaden som system, HT 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-10-28
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål. Hur väl har lärandemålen uppfyllts?

Efter fullgjord kurs skall du kunna:
- Tolka och utveckla ett byggnadsprogram.
- Utforma rum och rumssamband med hänsyn till funktionskrav, rörelsemönster, ljusinfall och samband inne/ute.
- Utveckla en sammansatt byggnads uttryck genom detaljutformning och kulörval.
- Redovisa byggnaden och dess sammanhang genom ritningar, bilder och modeller.
- Redovisa byggnaden som tekniskt system.
- Dokumentera reflexioner över projektets utformningsprocess.
- Undersöka arkitektoniska problem med konstnärliga metoder och verktyg.
- Visuellt och verbalt kommunicera intensioner för byggnadens konstnärliga helhet.
- Referera till en repertoar av komplexa byggnader med tillhörande processer och historiska kontexter.
- Uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspelet mellan bärande struktur och byggnadens gestaltning har undersökts.
- Med expert på byggnadskonstruktion initierat kunna diskutera varianter av bärande system.
- Redogöra för principer för reglering av luftkvalitet, inomhustemperatur och rumsakustik i en byggnad med ett sammansatt rumsprogram.
- Med expert på inomhusklimat initierat kunna diskutera varianter av klimatsystem.
- Med expert på akustik initierat kunna diskutera varianter av akustisk reglering.

29 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»19 67%
Mycket bra»3 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.82

- Produktionstempot, som inte bara är dåligt krossar många av chanserna att ta till sig ny kunskap. Jobba med vad du har, sen att de flesta enbart kan teckna för hand verkar va mindre viktigt.» (Mycket dåligt)
- Den stora kvantiteten i inlämningskraven tog fokus från inlärningen. Jag känner inte att jag lärt mig mycket annat än att det bästa är att nöja sig och gå vidare med saker jag inte är nöjd med för att hinna med en inlämning.» (Mycket dåligt)
- ingen tid till fördjupning i något område» (Ganska dåligt)
- Tror detta är en mycket personlig fråga! Jag är ganska nöjd men på kritiken kändes det som många missat mycket» (Ganska bra)
- Själva upplägget på kursen är i teorin väldigt bra och precis det som man som student gärna vill se mer av / lära sig mer av. Det har de flesta studenterna jag pratat med tyckt.» (Ganska bra)
- med vissa undantag mycket bra. dock under stor press.. läste ett citat från en lärare på KTH: "a diamond is created under pressure" -detta stämmer, dock är det skillnad på en sten och en människa... en sten får tex inte magkatarr och sömnbesvärr vad jag vet. man bör fundera över om det är ok att riskera hälsan för en framtida arkitektkarriär.» (Ganska bra)
- Ett stort projekt med små tidsmarginaler, därför har inte alla aspekter kunnat gås igenom i den mån jag önskat. » (Ganska bra)
- Jag är stolt över min egna insats även om jag inte inte nådde ända fram. Jag har mest lärt mig om mig själv och min egna förmåga. Nyttigt men också kostsamt.» (Ganska bra)
- Jag tycker väl att jag nått upp till vissa delar av programmet men varit tvungen att avgränsa mig lite för att kunna klara av det som jag prioriterade.» (Ganska bra)
- Jag har inte uppnått följande mål: - Referera till en repertoar av komplexa byggnader med tillhörande processer och historiska kontexter. - Redovisa byggnaden som tekniskt system. - Redogöra för principer för reglering av luftkvalitet, inomhustemperatur och rumsakustik i en byggnad med ett sammansatt rumsprogram.» (Ganska bra)
- Alla lärandemål anser jag har tagits upp under kursen utom utveckling av byggnadsprogram (programmet har diskuterats mycket lite och det givna programmet har inte i någon utsträckning ifrågasatts) repertoar av komplexa byggnader och dess processer (även om föreläsningar har tagit upp flera olika byggnader med liknande, pubilka program har det inte alls förts någon diskussion om processen som har lett fram till dessa byggnader, repertoaren blir i första hand inspiration rent utrycksmässigt) akustik (en föreläsning om akustik hölls, men det har inte funnits något utrymme för att diskutera "varianter av akustisk reglering med expert")» (Ganska bra)
- Detta är väldigt omfattande kursmål men det känns som om de är uppfyllda, åtminstone på ett mycket ytligt plan för vissa av dem.» (Ganska bra)
- Det är ambitiösa lärandeändamål och jag kan inte förstå hur någon tror att allt det ska kunna läras in på fem veckor. » (Ganska bra)
- Det mesta har uppfyllts bra, utom på ett par påunkter: jag upplever inte att akustiken och temperaturen fått speciellt stort fokus, och inte heller att den undersökande delen varit speciellt stor. Kanske eftersom vi alla varit ganska stressade. Det har gällt att välja en lösning och köra på den, för att hinna få det färdigt.» (Mycket bra)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 58%
Nej, målen är för högt ställda»12 41%

Genomsnitt: 2.41

- Målen är rimliga. De kunskaper som efterfrågas har vi fått från olika håll tidigare på utbildningen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga, men som redan diskuterats förväntas att vi behärskar datorprogram mycket bättre än vi gör. Jag antar att det i timplanen inte ingår att lägga tid till att ta reda på hur man använder vissa program. Men mycket av tiden går åt till just det! Och då blir det inte mycket tid över till att rita projekt. » (Ja, målen verkar rimliga)
- rimliga, men med mer tid. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock har jag inte tillräckligt med kompetens för att klara av att genomföra dem i den tidsrymd som disponerats.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kunskapsmålen är rimliga i förhållande till terminen. Men eftersom stora brister i verktygen förekommer, (verktyg för att kunna redovisa sina nya kunskaper och lösningar) innebär det att målen inte blir möjliga att uppnå inom avsatt tid. Mycket tid (och därmed poäng) läggs ner på att utföra redovisningen, vilket medför att tiden rinner ut. Det medför i sin tur att ökad stress påverkar prestationen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga men i "högsta laget". Exempel: förra hösten hade vi en kurs i detaljer vilket var första och enda kursen sen dess vi haft i detaljering. Då skulle man till ett i övrigt färdigt projekt rita fem detaljer under tre veckors tid. Man var två-tre personer om att rita dessa detaljer. I den här kursen skulle man under två veckor, utöver att utveckla projektet i övriga avseenden, rita fem detaljer per person för att under de sista två veckorna utveckla både projekt och detaljer. Det, tycker jag är ett för stort "hopp" mellan de kurser vi gått tidigare och den vi gått nu.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är definitivt rimliga, det var tidsaspekten i denna kurs som inte var det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Större delen av det vi förväntades kunna hade vi bara gått igenom delvis tidigare. Alldeles för lite utsträckning för att kunna använda det i den utsträckning det nu var tänkt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Hade vi haft möjlighet att bruka de hjälpmedel som finns, revit, rhino, archicad, sketchup hade inte våra chanser försämrats.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det borde inte vara så, men jag ritar för långsamt. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på att nästan alla moment som ingått i kursen är helt nya för oss tycker jag inte det. Alldeles för många nya moment på för kort tid. Man har bara blivit tvungen att kasta in saker utan att hinna tänka efter.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är så många nya expertområden som kommer in samtidigt och dessutom i vissa fall efter att man redan undresökt på ett vis som sedan måste kasseras pga helt nya aspekter.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi saknar datautbildningen som skulle göra målen rimliga. I Autocad är det mycket tidskrävande att rita sektioner, fasader och detaljer, något man får gratis i många program vi inte fått utbildning i. Vi har dessutom INGA kunskaper om byggdetaljer vilket gjorde uppgiften nästan omöjlig. När man inte kan standardlösningarna är det svårt att hitta på egna.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Har varit en för intensiv kurs. Har aldrig lagt lika mycket tid i skolan tidigare, de sista två veckorna kom jag till skolan åtta på morgonen och gick hem vid tvåtiden. Känner att jag inte har haft tillräckliga förkunskaper trots att jag blivit godkänd på alla mina tidigare kursen på Chalmers.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi MÅSTE få lära oss mer program, exempelvis Revit, för att kunna redovisa byggnader med bra bilder och modeller. Alla kan inte det sedan innan.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

29 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 3%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»6 22%
För stort omfång i förhållande till poäng»20 74%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.7

- Eftersom sekundära kunskaper inte lärs ut på skolan och studenten förväntas använda dem, så är inte tiden rimlig. Men till ställda KUNSKAPSMÅL är poängen rimliga. (Med sekundära kunskaper menar jag verktyg som enbart syftar till att redovisa sina kunskaper och lärandemål såsom BIM-mjukvaror.) Om jag kunde verktygen, hade jag kanske tyckt att kursen hade för litet omfång i förhållande till poäng vilket hade varit bättre för den psykiska hälsan. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Ja, jag tycker det är helt rimligt att ha en så omfattande kurs efter två års utbildning. Är däremot kritisk till tidigare kurser som inte gett mig de färdigheter och framför allt den processeffektivitet jag behövt för att uppfylla kursmålen.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det ger ingen god studiemiljö och konstant stress. En del moment kan göras om för att få en bättre disposition.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Omfånget känns som om det i princip är tre kurser som slagits ihop till en.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det var så mycket föreläsningar att vi inte fick plats för projekttid.Detta las istället utanför skoltid. Särskilt under fas2» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- En brandföreläsning på en förmiddag. Ingen detaljundervisning men krav på många och avancerade detaljer. Svårt att säga vart det gick fel eftersom man inte haft möjlighet att ens göra bort sig. Allt är vilda chansningar i mörkret, google och youtube är mina lärare, på handledningarna och de tre mellankritiktillfällena (ja, de är kritiktillfällen inget annat) ger mig inget förutom lärare som säger åt mig att arbeta, dvs googla mer. Så svaret är att det vi förväntas googla oss fram till för sen slaktas offentligt för i slutändan tycker jag inte är värt poängen.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Med tanke på timmarna man har lagt ner för att över huvud taget har något att presentera (till skillnad från tidigare kurser där man har lagt den extra tiden på kvällar, nätter och helger för SIN EGEN skull)så är det inte rimligt alls med tanke på poängantalen!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Jag har tycket att kursen varit väldigt omfattande, vilket är bra, jag vill ju lära mig allt det som den innehåller, men jag har inte kunskapen i de verktyg som behövs för att klara av den inom de veckor som kursen sträcker sig över.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Vi sitter cirka 12h/dygn och på helgerna och denna gång endast för att överhuvudtaget komma upp i inlämningskraven. Vi sitter allihopa gärna över de poänggivande timmarna vi har, men inte så mycket att det allt övrigt liv blir lidande. Och då bara för att vi måste för att komma upp i minimum.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Om man ser rent tidsmässigt hur stort omfånget varit på kursen har den för mig inneburit ungefär 9 h per dag sex dagar i veckan under kursens sista sex veckor. Det tycker inte jag är rimligt i förhållande till antalet poäng.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- orimligt höga krav på oerhört kort tid.om folk klarat kraven beror det bara på att de offrat stor del av sin fritid.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Anledningen till att de flesta har gjort bra ifrån sig och nått målen beror helt på att vi har arbetat kvällar, nätter och helger.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Igen, det borde vara så men den stress osm har funnits i ritsalarna känns inte rimlig alls. Detta måste på något sätt revideras, ingen orka slita som vi har gjort i sex veckor. Hälsa och socialt liv strykre med på ett ohälsosamt och ohållbart sätt. Detta kanske inte handlar om storleken på kursen utan snarare om budskap om krav från lärarlagets sida. » (Vet ej)

4. Var dina förkunskaper tillräckliga för att kunna uppfylla kursens mål?

28 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Ganska dåligt»6 21%
Ganska bra»13 46%
Mycket bra»4 14%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 2.71

- Saknar färdigheter i den programvara som jag anser krävs för att få till en vettig process och rimlig arbetsbörda.» (Mycket dåligt)
- brand, akustik och delvis bärande system. svar nej!» (Mycket dåligt)
- Har utbildat mig själv i rhino och revit och därigenom lärt mig en hel del. Varken konstruktörer eller handledare kunde hjälpa mig med detaljerna annat än att improvisera efter ritningar som jag själv letat upp och visade för dem. Sen visade det sig att jag tvingats slopa fullt fungerande konstruktionsideer på grund av en konstruktörs personliga åsikter. Något som jag personligen fick stå till svars för under kritiken.» (Mycket dåligt)
- Alldeles för lite kunskap rörande programvara och byggdetaljer.» (Mycket dåligt)
- De var tillräckliga i kursens början, men den extremt branta lärandekurvan gjorde att de snart blev otillräckliga.» (Ganska dåligt)
- Sättet att tänka på i struktur var till viss del nytt, men givande och nyttigt. Däremot brand, installationer och andra komplexa system skulle man velat ha mer tid till. Så nej.» (Ganska dåligt)
- Jag vet ju hur långt det får vara till en brandutrymningsväg men har problem med att i en ritning få in det på den tid som krävs. Se även ovanstående svar på fråga 3.» (Ganska dåligt)
- Expertområden som vi inte visste tillräckligt mycket om, akustik, brand, installationer. Dessutom var det många nya funktioner som byggnaden skulle ha som vi aldrig ritat förut och alla dessa skulle dessutom ritas för första gången i en och samma byggnad. Jag har aldrig tidigare ritat varken, kontor, station, handel eller parkeringshus tidigare. Alla dessa funktioner har sin specifika parametrar som är svåra att få in då man inte har kunskapen innan man går in i ett skissstadie och därför krävs det mycket tid! » (Ganska dåligt)
- Nej det var de inte.» (Ganska dåligt)
- Jag vet redan att jag har för dåliga datorkunskaper. Det gör att jag drar mig för att rita upp saker i 3d, att jag drar mig för att använda Photoshop och att det stackars resultatet blir därefter. Delvis är det mitt eget fel eftersom jag inte lagt mina lediga timmar på att lära mig programmen, men jag tycker att det är märkligt från skolans sida att inte ens ge oss en introduktion till flera av de program som vi förväntas kunna!» (Ganska bra)
- I grund och botten bra, men aspekter som brandkrav och bärande system samt tekniska lösningar borde få en större plats än en föreläsning. Tre timmar kunskapsöverföring i intrikata frågor för den här kursen är otillräckligt. » (Ganska bra)
- Förväntningarna på förkunskaperna och ställda mål får inte på något sätt sänkas på grund av att sekundära kunskaper brister (d.v.s. verktygen). (Med verktyg menar jag främst digitala program men också traditionella såsom pennan.) » (Ganska bra)
- Har dåliga kunskaper inom visualiseringsområdet. Saknar utbildning i dessa dataprogram.» (Ganska bra)
- Se ovan.» (Ganska bra)
- som sagt, inget problem med innehållet.» (Mycket bra)
- Hann ej lämna in i tid pga sjukdom.» (Vet ej)

5. Var din färdigheter med datorer och ritverktyg tillräckliga för att kunna uppfylla kursens mål?

28 svarande

Mycket dåligt»8 28%
Ganska dåligt»8 28%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»2 7%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 2.28

- Saknar färdigheter i den programvara som jag anser krävs för att få till en vettig process och rimlig arbetsbörda. Kom underfund med detta för sent vilket lett till stora problem och orimlig arbetsbörda.» (Mycket dåligt)
- Sen vi började den här utbildningen har stefan o, som inte är utbildad lärare inom digitala ritverktyg lärt oss att göra en tejprulle i autocad, under en förmiddag. Han har även lärt oss push-pull kommandot i sketchup under en dags tid. Halva klassen fick undervisning i autocad 3d, under en dag, där till och med läraren gick in och sa: Om ni kan så arbeta med vad som helst annat än det här programmet, det är värdelöst. Sist men inte minst kom en företagsrepresentant från graphisoft och pratade en dag om Archicad. Han erkände själv att han inte lagt upp någon pedagogik bakom sitt lärande utan "tar det mest som det kommer" Och "ja, oregelbunden fasad kan du ju rita, men du borde få stryk för det och du kommer inte få något jobb" Det sammanfattar snart 3 års datorundervisning. » (Mycket dåligt)
- Jag tycker att jag själv hanterar AutoCAD mycket bra för det jag behöver göra och det är inte där det brister. Inte heller i snabbheten med verktygen. Men att över huvudtaget ha lärt oss AutoCAD 3D som ett verktyg för att rita detaljer är skrattretande. Att i tvåan ha 1-2 dagars undervisning eller INGEN ALLS(!)i vissa program som man sedan kommer att jobba med hela sitt yrkesliv och som många kontor kräver att man kan är illa. Den här kursen hade varit ett ypperligt tilfälle för att läsa oss ett verktyg där man får mycket gratis genom sättet att rita i 3D från början, tex. Revit. Istället för att sitta och rita vartenda litet streck själv. Jag tror de flesta av oss vid det här laget vet hur man ritar sektioner, fasader etc. Låt oss lägga tiden på tänka igenom projektet, uppbyggnaden och detaljer. En helgkurs eller kvällskurs hade räckt gott och väl, så det är inte tiden som inte finns utan viljan från skolan och lärare att vilja lära oss andra verktyg som vi faktiskt kommer att ha nytta av!» (Mycket dåligt)
- Se ovannämnda kommentarer.» (Mycket dåligt)
- Autocad och SketchUp räcker INTE.» (Mycket dåligt)
- Definitivt inte. (Men frågan känns ledande...)» (Mycket dåligt)
- I allmänhet tror jag att det skulle behövas mer utbildning i datorverktyg på A. » (Mycket dåligt)
- Jag lämnade in ett bra projekt. Men så mycket som jag har jobbat med det borde vara olagligt. » (Ganska dåligt)
- Att använda AutoCad är inget problem, men 3d-modelleringsverktygen är verkligen ett problem (se fråga 4.) » (Ganska dåligt)
- Ritar långsamt och brottades med modell i dator samt renderingsverktyg, detta gjorde att jag kom efter i min planering och inte kunde lämna in önskat material i tid. » (Ganska dåligt)
- Se ovanstående svar. Ge gärna en liten utbildning i ett program som kan ge både plan och sektion på en gång - det skulle ha underlättat oerhört.» (Ganska dåligt)
- På skolan har vi aldrig lärt oss några andra datorprogram än autocad och archicad i cirka tre dagar. Dessa räcker inte för de projekt vi har ambition att göra. För att hinna med i detta tempo krävs det att man redan innan är expert på mer avancerade ritprogram, alla presentationsarbetesprogram och renderingsprogram. Jag har på egen hand inte hunnit eller vågat ta den risken att försöka lära mig något nytt sådant verktyg! Mycket tårar, yrsel och skakande händer hade kunnat sparats om denna kunskap förmedlades på förhand och av någon som lärde ut den. Det är omöjligt att de som inte kan dessa redskap innan utbildningen ska lämnas åt sitt öde och till kurskamraters hjälp.» (Ganska dåligt)
- Något som man bör fråga sig är om det är nödvändigt att rita detaljer i 3D. Räcker det inte att man ritar dem i 2D?! Det är förståelsen som är det viktiga!!! Färre fel i detaljen är bättre än att man behärskar autoCad 3D!» (Ganska bra)
- De var tillräckliga för att jag har lärt mig så mycket på egen hand. Enbart baserat på det jag har lärt mig i skolan så var de skrattretande otillräckliga.» (Ganska bra)
- Det finns ju alltid utrymme att utvecklas, vilket kursen ju också lett till att jag gjort inom de program jag valt att arbeta med. Men jag tycker inte att hur man klarar ett projekt någonsin hänger på de verktyg man har i fråga om datorkunskaper, det är andra verktyg det beror på.» (Ganska bra)
- Men det jag kan har jag lärt mig själv eller fått klasskamraters hjälp med. Jag efterfrågar mer undervisning i datorprogram!» (Ganska bra)
- ja det var dem, men med mer kunskap hade jag inte behövt sitta sent i skolan i de sista 6 veckorna. Man kan aldrig bli för bra på dataprogram. Det är skandalöst att Chalmers verkar förvänta sig att man skall kunna ett fleratl olika program som man inte fått någon utbildning på. Att googla och fråga sig fram om hur man använder program är någonting som man tvingas göra varje dag i ett projekt. OM nu det är så att elever tar examen med bra kunskap i dataprogram från denna skola så är det knappast utbildningens förtjänst!» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar etc?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»7 24%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Som vanligt börjar hela kursen med "Ja alltså det här är ju ett levande dokument så ni får gå in och titta på ändringar" Till exempel visar det sig "23:48" dagen innan inlämningen dimper ett mail ned med krav om utskrifter på närmare 100 a3-sidor för att man alls ska få godkänt i kursen. De sedvanliga lapparna som tejpas upp slumpmässigt på ritsalsdörrarna upphör aldrig att irritera. Det är lagstadgat att schemalägga minst två veckor innan lärotillfället. Detta verkar inte gälla chalmers arkitektur. Mail och ritsalsdörr ska bevakas för vilken tid som helst på dygnet kan kritiska ändringar komma. Fullständigt inkompetent.» (Mycket dåligt)
- Olika anvisningar till olika ritsalar, inlämningskrav som varierade från gång till gång. Dessa uppdaterades inte heller på studieportalen.» (Ganska dåligt)
- Besked om ändring= vi sköt upp saker till nästa vecka. » (Ganska dåligt)
- Olika besked överallt ifrån. Inlämningskrav blev bara förskjutna.» (Ganska dåligt)
- Info kom för sent! Till exempel informationen om att de utskrivna projekten kunde vara svartvita. Vi lade hela terminens printerquota och mer på färgutskrifter som kritikerna ändå inte ens läste.» (Ganska dåligt)
- relativt bra. dock är det aldrig bra med att förutsättningar i projektet ändras under projektets gång, Detta har varit ett återkommande problem. Det börjar spridas rykten i de olika ritsalarna pom vilka krav som ställs och i vilken iutsträckning man skall behöva förhålla sig till kurs pm. Det hela leder till en stressig förvirring och uppgivenhet.» (Ganska bra)
- Mycket ändringar och många rykten skapade förvirring på våning 3. Överlag är jag mycket imponerad av gesten från lärarlagets sida om möten och kommunikation mellan handledare och kursansvarig. » (Ganska bra)
- Tydliga anvisningar i kursprogram. Mindre bra framförhållning om ändrade regler kring inlämning. Dålig kommunikation i lärarlaget. (Peter och Eva vs. resten)» (Ganska bra)
- Det fungerande inte så bra de första veckorna. Det blev betydligt bättre i slutet och samlingarna inför varje fas var väldigt bra.» (Ganska bra)
- Dårlig at vi under prosjektets gång fikk mindre arbetstimmar. t.ex vid inlämningsdagar.» (Ganska bra)
- Det var inte så lätt att få tag på Magnus Månsson under detta arbete, men konstruktörer och ritsalshandledare har varit behjälpliga!» (Ganska bra)
- Ovanligt bra för att vara på a-programmet!» (Mycket bra)
- Exemplariskt upplagd kurs, jättebra måndagsgenomgångar och tydliga krav. » (Mycket bra)
- Jo, det fungerade bra. Hyfsat tydligt förklarat, vissa luddiga punkter fanns ju men det gör det ju alltid.» (Mycket bra)
- Mycket bra, den bästa hittills. Speciellt grundtanken och helhetens upplägg.» (Mycket bra)
- Skönt att äntligen få en så strukturerad kurs! Många andra kurser har mycket att lära. Lite oklart med inlämningskraven i slutet dock.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»14 48%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.55

- Upplever inte att vi får det stöd som behövs, trots mycket handledningstid. Får hela tiden gissa mig till hur det borde fungera, alltför ofta.» (Ganska dåligt)
- Vill du få hjälp med en fråga utanför handledartid är det oftast svårt att få tag i någon lärare som är närvarande eller har tid. Jättetråkigt.» (Ganska dåligt)
- Bra med mycket handledningstid. Det skulle hjälpa mycket om den här skolan hade en konstruktör som alltid hade dörren öppen för att hjälpa studenter. Ungefär som IT-Erik. Man blir ganska stressad över att inte komma vidare i något svårt tekniskt och veta att det är en halv vecka kvar tills nästa handledning ( och en halv fas jobb)» (Ganska bra)
- Handledartillfällena var många. Men som sagt, i slutändan fuskade jag till mig detaljer och tydligen valde min konstruktör fel bärande stystem åt mig. Men, man lär sig av andras fel med och det känns ju fint såhär efter den offentliga förnedringen vid slutkritik.» (Ganska bra)
- Stressituationen kanske kan ha minskats om en lugnande kursansvarig varit närvarande. ovisshet skapar stress och vi pressar varandra. » (Ganska bra)
- Bra A-handledare, men K-handledaren hade alldeles för lite tid.» (Ganska bra)
- Det fanns god tillgång på handledare och hjälp.» (Mycket bra)
- tack vare engagerad handledare gick det att genomföra projektet. » (Mycket bra)
- Mycket bra då vi har haft en aktiv och engagerad handledare nära till hands hela tiden.» (Mycket bra)
- Mycket bra i förhållande till tidigare projekt. Däremot har jag under hela kursens gång känt att det funnits frågor som aldrig fått svar.» (Mycket bra)
- Mycket handledning och tillgänglig och engagerad handledare, Ulf. » (Mycket bra)
- Tillgången till att få hjälp och ställa frågor var mycket bra och mycket stor. MEN eftersom mina brister i kunskaperna kring verktyg och planering i processen, och sjukdom fick mig att komma efter, så kunde jag inte ställa bra frågor och fokusera. MYCKET synd att planerad undervisning och handledning i konstruktion, i fas 2, inte kom till rätta p.g.a. att läraren var sjuk länge. Ska kursens genomtänkta faser fallera p.g.a. att vikarierande lärare inte kan tillsättas när någon blir sjuk??? Mitt beslut av vald lösning hade då förmodligen kunnat bli bättre och skett tidigare, vilket hade fått mig att inte välja en, för mig, icke motiverad, svår och orealistisk lösning.» (Mycket bra)
- Bra handledare och lagom mycket handledningstid (även om kursledningen låtit förstå att vi ska vara tacksamma för att vi fått så "mycket" handledning).» (Mycket bra)
- plus för mycket handledning. ibland kändes det dock som att arkitekthandledning och konstruktionshandledning krockade tidsmässigt» (Mycket bra)
- bra med handledning.» (Mycket bra)
- Peter i snickeriet har också varit behälplig då konstruktionshandledningen blev ganska minimal.» (Mycket bra)

8. Hur var möjligheterna att få hjälp av arkitekthandledarna?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»22 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Kommentarer som "Rhino är ett fördärv" och "Internet... innan det kom så höll inte folk på med såhär konstiga saker" säger väl det mesta. Så länge man går ner och slår i konstruktionsböckerna från 1966 i chalmers så kallade arkitekturbibliotek så går allt fint. Övriga visioner undanbedes. Pinsamt.» (Ganska dåliga)
- Handledningen var bra, men projektet ställde för många frågor för att göra det möjligt att få svar på alla.» (Ganska bra)
- Vissa delar fungerade bra, andra fick man ingen hjälp med "för det är inte mitt område".» (Ganska bra)
- Bra vad gäller det arkitektoniska. Men de kan bara i princip gissa när det kommer till t ex detaljerna. I den fasen borde vi haft mer konstruktörtid. » (Ganska bra)
- Jättebra handledare! Kajsa Crona är suverän.» (Ganska bra)
- claes var en mycket bra handledare» (Mycket bra)
- tack vare engagerad handledare gick det att genomföra projektet. » (Mycket bra)
- Gott om handledningstid och möjlighet att ställa frågor vid behov via mail och samtal.» (Mycket bra)
- Samma som ovan.» (Mycket bra)
- Min handledare har varit väldigt bra på att engagera sig och svara på mina frågor även utanför handledningstillfällena. Jag är nöjd.» (Mycket bra)
- Mycket bra! Vi hade bra möjlighet med både e-mail och telefonkontakt.» (Mycket bra)
- Tillgången till att få hjälp och ställa frågor var mycket bra och mycket stor. MEN eftersom mina brister i kunskaperna kring verktyg och planering i processen, och sjukdom fick mig att komma efter, så kunde jag inte ställa bra frågor och fokusera. Inte heller kunde handledarna få grepp om mina idéer.» (Mycket bra)
- Skönt att få så mycket handledning. Hoppas det går att bevara till kommande år.» (Mycket bra)
- Möjligheterna till hjälp har varit mycket bra eftersom att vi har fått mycket handledningstid. Det har varit nödvändigt i den här kursen.» (Mycket bra)
- Det har varit gott on handledartid och det tycker jag är bra!» (Mycket bra)

9. Hur var möjligheterna att få hjälp av konstruktionshandledarna?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»13 44%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- 30 minuter totalt under kursen. Tillfällen då jag knappt han få fram mina frågor och istället kritiserades över att jag inte chansat fram saker ur huvudet. I mitt fall handlade det om tekniska lösningar på en dubbelkrökt fasad. Något jag helt enkelt inte fick någon som helst hjälp med.» (Mycket dåliga)
- Börjar visa formler och uträkningar på egensvängning hos en gångbro, som jag behövde hjälp med. Hur är detta relevant för min utbildning? » (Ganska dåliga)
- Jättebra! Johan var jättebra.» (Ganska bra)
- I samband med arkitekthandledarna mycket bra. de enskilda handledningarna med 15 min var var lite för kort för att kunna lösa ev problem som uppkom. » (Ganska bra)
- Mycket bra handledning. Men alldeles för lite tid. I början hade vi handledning i grupp och det tog mycket dyrbar tid från oss andra studenter som skulle sitta och lyssna på handledning som för oss andra inte var relevant. Kortare individuella tider! Jag tror vi hade totalt två 10 min-tillfällen - alldeles för lite på något som faktiskt är den viktigaste delen i hela projektet!» (Ganska bra)
- Det har varit en bra k-handledare också men givetvis har den sortens handledning inte varit lika ofta och därför känts lite tunnare. Men så att man klarat sig. Kanske har en del saker tagits lite för givet och inte förklarats.» (Ganska bra)
- Tillgången till att få hjälp och ställa frågor var mycket bra och mycket stor. MEN eftersom mina brister i kunskaperna kring verktyg och planering i processen, och sjukdom fick mig att komma efter, så kunde jag inte ställa bra frågor och fokusera. Inte heller kunde handledarna få grepp om mina idéer.» (Ganska bra)
- skulle kanskje varit mer tid med konstruktör enn med A.handledare.» (Ganska bra)
- För lite tid för k-handledning, istället blev fas-redovisningarna som k-handledning inför publik och det var tråkigt att lyssna på.» (Ganska bra)
- John var också en mycket bra handledare» (Mycket bra)
- bra handledare, dock råder det alltid meningsskiljaktigheter om vad som krävs i konstruktionsväg mellan handledare och sedan konstruktör på under kritik. Men jag är medveten om att detta förekommer även ute i arbetslivet.» (Mycket bra)
- Bra med mycket handledartider. Ta inte bort det!!» (Mycket bra)
- Bra val av kontruktörer» (Mycket bra)


Föreläsningar

10. Hur var föreläsningen "Ljud i resandets rum"/ Mendel Kleiner?

28 svarande

Mycket dålig»3 10%
Ganska dålig»4 14%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»3 10%
Vet ej»7 25%

Genomsnitt: 3.25

- top 5 en av de sämsta föreläsningarna sen jag började på chalmers!» (Mycket dålig)
- Helt taget ur luften, nedlåtande ton, stadigt skrivande på näsan och efter första pausen satt 10 av 70 kvar i salen.» (Mycket dålig)
- Kanske något för tidigt i kursen, och absolut för teknisk. Jag tror att det hade varit bättre att senare i kursen ha ett handledningstillfälle med en akustikexpert än att ha en föreläsningg.» (Ganska dålig)
- Mannen har lite taskig attityd. » (Ganska bra)
- Intressant men inte helt lätt att aplicera på projektet, en tydligare guidning om hur man löser ljudkrav i förhållande till vårat projekt snarare än en mängd data hade varit intressant och mer hjälpfullt. » (Ganska bra)
- Inspirerande! Men något som tyvärr föll bort senare i projektet pga tid.» (Ganska bra)
- Jag kommer i ärlighetens namn inte ihåg så mycket men det känns viktigt att ha med ljudaspekten.» (Ganska bra)
- Det var ju en inte så djupgående föreläsning, men det som sades var bra och jag fick med mig det viktigaste.» (Ganska bra)
- Intressant» (Mycket bra)
- Kul med både praktiska och teoretiska tips. (Teoridelen i föreläsningen, även om man inte hann, eller efter kursmålen behövde räkna kring "ljudfysik", så hade man fått inblick och verktyg kring tillämpningen, vilket är bra om fokuset i sitt projekt låg kring akustik.) "Kunskap är en tillgång, inte ett hinder". Därför är denna blandning i föreläsningen bra. » (Mycket bra)
- Jag var där men jag minns den inte.» (Vet ej)
- Lite för basic. Om det var den jag minns.» (Vet ej)

11. Hur var föreläsningen "Stora rum"/ Ulf Janson?

29 svarande

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»1 3%
Ganska bra»9 31%
Mycket bra»17 58%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 3.55

- Idén om stora rum visade sig snabbt vara helt irrelevant i samband med den här kursen då kvadratmeterkrav fullständigt omöjliggjorde ett "stort rum". Hade varit mer relevant med lösningar på shoppinggallerior eller små väntsalar av den typ som är vid korsvägen.» (Mycket dålig)
- Inspirerande som alltid. Frågan här är i vilken riktning man vill styra projekten- visionärt var budskapet här men samtidigt handlar kursen om byggnaden som system där tekniska lösningar står i fokus. » (Ganska bra)
- Vill ha mer av föreläsarens kunskaper kring "arkitektonisk teori". T.ex. ljusföring, konsekvenser av utformningar, dimensioner, mått och påverkan.» (Ganska bra)
- Mycket exempel (som alltid med Ulfs föreläsningar), vilket är väldigt viktigt för att kunna bygga upp en repertoar av projekt som man kan gå tillbaka till och studera.» (Ganska bra)
- Ulfs föreläsningar är alltid bra och inspirerande!» (Mycket bra)
- Fin, tydlig, inspirerande.» (Mycket bra)
- som alltid, bra och inspirerande föreläsningar!» (Mycket bra)
- Fin inspiration.» (Mycket bra)
- Ulf är en bra föreläsare med inspirerande och pedagogiska föreläsningar.» (Mycket bra)
- intressant. kanske vilseledande med tanke på de kvadratmetrar vi hade att bygga på» (Mycket bra)
- Ulf är topp!» (Mycket bra)
- Jag tycker att Ulf är en fantastisk föreläsare, inspirerande och påläst!» (Mycket bra)

12. Hur var föreläsningen "Stationen som stadens rum"/ Claes Caldenby?

29 svarande

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»4 13%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»3 10%
Vet ej»5 17%

Genomsnitt: 3.24

- en väldigt torr och oinspirerande föreläsning, men matnyttig får man ändå säga.» (Ganska dålig)
- Lite svårgreppbart i förhållande till kursen, kanske mer en fråga om stadsgestaltning och mer applicerbart för ett stadsbyggnadsprojekt. » (Ganska dålig)
- Lite otydlig.» (Ganska bra)
- Bra med kanske ett mer teoretiskt inslag, det enda som för mig gjort att jag över huvud taget funderat över programmet och vad en station egentligen är och bör vara. » (Ganska bra)
- Claes är framförallt fokuserad på idéhistoria och teorier kring arkitektur, detta är så klart viktigt, men krockar med resterande utbildning som är så tekniskt inriktad. Jag tycker det känns spretigt.» (Ganska bra)
- tror inte att jag minns någonting.» (Vet ej)
- Claes är en god föreläsare men upprepar samma information om och om igen.» (Vet ej)

13. Hur var föreläsningen "Samverkan med tekniska konsulter"/ Jonas Lundberg?

29 svarande

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»4 13%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»5 17%
Vet ej»7 24%

Genomsnitt: 3.44

- Hade fungerat bättre som inspirationsföreläsning. pga: han talade mest om en väldig specifik samverkan med konstruktörer. Den tog inte upp basala och generella situationer och arbetssätt. Han tog upp sitt specifika förhållande med främst konstruktörer, men fokuserade mest på parametrisk design och att "arkitekten gör formen och ingenjörerna tar hand om resten."» (Mycket dålig)
- Tycker det saknar relevans att visa de projekt som han tog upp. För det första så skedde detta i england, och för det andra så var projekten inte det minsta relaterbara till den uppgift vi fått. Hade man ens informerat föreläsaren om vad det var vi hade för projekt? » (Ganska dålig)
- Den här föreläsningen höll ett ganska högt tempo och jag hängde inte riktigt med ska jag erkänna. Det kändes också som att det handlade lite mer om föreläsarens egna projekt där han underströk att det är viktigt att samarbeta med konsulter snarare än HUR man ska samarbeta med konsulter.» (Ganska dålig)
- Föreläsningen i sig var inte så dålig, men jag vet inte om jag lärde mig något om ett sammarbete med en teknisk konsult» (Ganska dålig)
- ... Men lite irrelevant» (Ganska bra)
- Han pratade inte om ämnet i fråga så mycket. Bara att det är viktigt (?) Men i övrigt en bra föreläsare med roliga och inspirerande projekt att visa!» (Ganska bra)
- bra förelesning, men kanskje inte så mycket om själva temaet.» (Ganska bra)
- inspirerande bilder och projekt men minns inte att den handlade om samarbete med tekniska konsulter.» (Mycket bra)
- Fokus på samarbetet med tekniska konsulter fanns inte helt. Inspirerande och givande föreläsning. JOnas borde få en större plats på Chalmers och kanske kan inspirera lärarlaget i utlärningsmetoder » (Mycket bra)

14. Hur var föreläsningen "Tillgänglighet"/ Inga Malmqvist?

29 svarande

Mycket dålig»19 65%
Ganska dålig»6 20%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.48

- Alldeles för låg nivå!» (Mycket dålig)
- Det här var den värsta föreläsningen jag varit på under hela utbildningen. Hon var otrevlig och spydig i sina frågor och behandlade oss som dagisbarn. Det hon tog upp hade vi redan fått en föreläsning om i tidigare kurs. Gick inte tillbaka efter pausen.» (Mycket dålig)
- Hon behandlade oss som lågstadieelever och vi kan redan det här. » (Mycket dålig)
- Alldeles för generell och hade mycket liten anknytning till vårt typ av projekt. Den handlade mer om tillgänglighet i bostäder.» (Mycket dålig)
- helt malplace. Vi har dessutom haft denna föreläsning under år 1 om jag inte missminner. tror att 90% av åhörarna lämnade i paus. Synd om föreläsare. Ingen är värd det.» (Mycket dålig)
- Ledande frågor som "är det någon som har sett en rullator nån gång?" Tystnad... "Nähä, det var det visst inte". När föreläsaren mycket enkelt går ut och kallar alla åhörare för idioter är det något som är fel.» (Mycket dålig)
- Tillgänglighet i kopplning till bostadshus och inte offentliga miljöer. Förödmjukande föreläsare som förminskade elvernas kunskaper. Pinsamt.» (Mycket dålig)
- Onödig och löjlig. Slöseri med dyrbar tid!» (Mycket dålig)
- Information vi redan fått och dessutom med mycket inriktning på bostäder. För stressigt för att ha tid med information som är helt överflödig.» (Mycket dålig)
- Totalt överflödig, allt som togs upp har tagits upp vid flertal tillfällen tidigare. Väldigt tråkigt också att en tillgänglighetsföreläsning tar upp exempel där man i efterhand gjort dåliga lösningar för att klara tillgängligheten istället för att visa innovativa lösningar där man tänkt på det från början.» (Mycket dålig)
- föreläsare måste i förväg få veta vilken nivå vi ligger på. allt här var repetition.» (Mycket dålig)
- Hon verkade helt oförberedd och oinsatt. Föreläsningen var inte alls anpassad till vårt projekt utan handlade till stor del om bostäder. Information som helt och hållet var en upprepning av det vi redan lärt oss i kursen "Bostadens rum". Dessutom ägnade hon halva föreläsningstiden till att göra reklam för sitt masterprogram vilket absolut inte har med saken att göra. Hon hade en konstig attityd till oss som lyssnade och behandlade oss som en mellanstadieklass utan varken förkunskaper eller intellekt. Riktigt dåligt och pinsamt.» (Mycket dålig)
- for basic!» (Mycket dålig)
- Oinspirerande upprabblande av tillgänglighetsmått som finns att hitta i Arkitektens handbok om man så vill. Jag hade hellre sett goda exempel på bebyggd miljö som uppfyller kraven och lösningar som inte blivit tillbyggda i efterhand.» (Mycket dålig)
- vi har haft exakt samma förläsning innan med henne och den var inte speciellt bra då heller.» (Ganska dålig)
- Tillgänglighetskraven i bostäder togs upp ganska mycket - det hade kanske inte jättemycket med vårt projekt att göra och vi hade hört det förut.» (Ganska dålig)
- Jag gick efter första pausen. Jag har hört allt förut och hon hade en lite nonchalant ton som fick prioritera att arbeta med mitt projekt istället.» (Ganska dålig)
- Det var mycket gammal information och det känns som om vi hade haft liknande föreläsningar tidigare.» (Ganska dålig)
- Det mesta har vi redan lärt oss i kursen Bostadens rum, kurs 2.» (Ganska dålig)
- Föreläsaren tog för det mesta upp grundkunskaper som vi redan lärt oss i kursen Bostadens Rum. Det som var bra var att hon ökade medvetenheten och tog upp helhetsmässiga tankesätt.» (Ganska bra)
- Tog upp mycket som vi redan gått igenom. Hade varit bra att inrikta sig lite mer specifikt mot tillgängligheten i en sån typ av byggnad som vi skulle projektera.» (Ganska bra)

15. Hur var föreläsningen "Brandskydd"/ Magnus Persson, Per Hansson?

29 svarande

Mycket dålit»1 3%
Ganska dålig»3 10%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»10 34%
Vet ej»2 6%

Genomsnitt: 3.31

- Skapade mest problem, då jag inte förstod vad reglerna sa. Övningsinslaget var bra, men vi hade behövt mycket mer tid. Tycker att det borde vara mer småövningar inbakade i kursen över lag. Där får man ett grepp om vad man håller på med, mer än i ett stort komplext projekt, och kan få feedback på direkten. Saknar bekräftelse på att veta att jag lär mig något.» (Ganska dålig)
- Bra. Lite mer tid hade kanske behövts för att lösa uppgiften. Magnus Perssons föreläsning var ganska klurig att förstå...» (Ganska bra)
- bra.» (Ganska bra)
- men jag förstod inte, och fattar inte än idag hur man räknar och förstår brandsäkerhetens teori och praktik i sin helhet. Litteraturförberedelse hade gjort mig mer förberedd och frågor höjts till mer relevant kunskap. » (Ganska bra)
- Bra men svårt att få in allt på en föreläsning och sedan kunna tillgodogöra sig infon under resten av projektarbetet. Mina handledare var inte till jättemycket hjälp i brandfrågor.» (Ganska bra)
- Det är konstigt att något så viktigt komprimeras så mycket. Men det var bra med en egen liten uppgift, jag lär mig bättre på så sätt.» (Ganska bra)
- Kompetent föreläsning och efterföljande worksop var mycket enkel men visade på viktiga poänger.» (Mycket bra)
- BRA men för lite för att kunna lösa brandkraven på en komplex byggnad med komplexa fasader. LIte för mycket upprepning från år 2- kankse fokus på den sortens byggnad vi ha i större drag. » (Mycket bra)
- Mycket bra med en workshop på slutet - men ÅTERIGEN alldelse för LITE TID!! Om vi skall lära oss något - låt oss praktisera det! Det enda jag tog med mig var "två utrymningsvägar" och resultatet visar att vi nog behöver mer tid till detta som alla poängterar är viktigt..» (Mycket bra)
- Den var grundlig. Fint med en liten övning också, den skulle kanske kunna styras upp mer dock.» (Mycket bra)
- Intressant. Viktigt att lära oss. Synd att det inte följdes upp bättre vid kritik och mellankritik. Skulle varit bra med en diskussion om hur alla har tänkt på just brandskydd och utrymningsvägar i sina respektive projekt.» (Mycket bra)

16. Hur var föreläsningen "Byggnadens installationstekniska system"/ Gunnar Isaksson, Göran Andersson?

28 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 10%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»8 28%
Vet ej»5 17%

Genomsnitt: 3.53

- Jag blir så trött på föreläsningar där konsulter tillåts rabbla upp schaktmått och flätkrumsstorlekar en hel morgon, utan att man egentligen fått någon djupare insikt i sysemen.» (Ganska dålig)
- Felplacerad. Svårt att veta om den ska läggas tidigare eller senare. BRa men igen lite för kort för att förstå helhetskonceptet för tekniska lösningar. En mer praktisk uppföljning av föreläsningen hade varit bra. och igen, lite för mycket data. » (Ganska bra)
- Otroligt mastig och omfattande. Svårt att ta in i det skedet vi var i. Felplacerad men vet inte om den borde varit tidigare eller senare.» (Ganska bra)
- Det här var ändå en ny bit kunskap som skulle föras in i vår utbildning och därför mycket nödvändig. Det kändes kanske som lite lite tid för det här som ändå fick en väldigt stor betydelse på utformningen av byggnaden. Efter det här så insåg jag vikten av att få med allt i "tidiga skeden".» (Ganska bra)
- Grundläggande kunskaper kring installationssystemets olika delar fanns med. Föreläsningen genomfördes med ett tydligt framförande. Dock fattades grundläggande inslag om utspridning av installationstekniken i undertaken och schakten, avluft, tilluft, frånluft, vatten etc. Detta nämdes kort och hastigt i handledningen. Handledningen var tydlig, men för stressigt med 20 minuter. Handledningen fokuserade på dimensioneringen av framförallt VVS-system, men fick inte med övriga detaljer såsom vatten, elektricitet etc. Dock enbart schaktens innehåll och uppdelningar.» (Ganska bra)
- Föreläsningen var bra med det var synd att handledningen vi fick efteråt blev en fördjupning av föreläsningen snarare än att det handlade om våra projekt. De fick genom upplägget inte tid att titta på våra enskilda projekt utan gav oss i praktiken ett checklista att bocka av. Den hade vi kunnat på på föreläsningen istället för att "slösa" dyrbar handledartid.» (Ganska bra)
- Goa gubbar. Bra exempel. Här fick vi konkreta tips och råd till skillnad från de flesta andra, som oftast bara belyser problem och inte hur man gjort för att lösa dessa. Ska man gå härifrån med en ryggsäck full av problem? » (Mycket bra)
- Skönt med entusiasm» (Mycket bra)
- Det hade dock varit bra om vi fick mer av "handledning" med dem så att de kunde titta på våra specifika projekt, istället för att bara gå igenom ritsalsvis hur man "brukar göra" i ett helt rektangulärt hus...» (Mycket bra)
- Goda ambitioner men att dimensionera och arrangera "byggnadens installationstekniska system" på 10000 kvadratmeter parkering, station, kontor efter kl 16 för att sen få 10 minuter handledning på det nästa morgon kl 9 och att sen anse det vara en av de bärande punkterna i kursen är väldigt märkligt.» (Mycket bra)
- Bra men svårt.» (Mycket bra)
- Bra att vi äntligen får ta del av den biten och sedan applicera det i projekt.» (Mycket bra)

17. Hur var föreläsningen "Sammansatta strukturer"/ Claes Caldenby?

27 svarande

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»3 11%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»2 7%
Vet ej»8 29%

Genomsnitt: 3.48

- bra men i tiden lite svår att koncentrera sig på i den stressade miljön. kanske bra att ha som introduktionsföreläsning. » (?)
- God talare. Upprepningar.» (Ganska dålig)
- helt fel tidsmässigt i kursen. borde ligga tidigare och inte precis innan en inlämning. dessutom var det inte direkt nån ny input» (Ganska dålig)
- Relevant innehåll. Tyvärr var den nästan helt en upprepning av en föreläsning vi fick i ettan. (För mig med gott minne gav den inte mycket nytt)» (Ganska bra)
- Intressant och RELEVANT för den byggnadstypen kursen handlade om. Men jag kan inte säga att jag nått målet "Referera till en repertoar av komplexa byggnader med tillhörande processer och historiska kontexter"» (Mycket bra)
- Den var väldigt teoretisk som jag minns den.» (Vet ej)
- Minns inte.» (Vet ej)

18. Hur var föreläsningen "Studentarbeten"/ Jonas Lundberg?

29 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»6 20%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»7 24%
Vet ej»10 34%

Genomsnitt: 3.72

- Kluven. Inspirerande, men hur relateras detta återigen till vårt projekt? Han är ju utanvidare väldigt inspirerande och duktig, men gör vi det som han visar? Eller rättare sagt: förväntas vi göra det som han visar? Vad vill ni egentligen att vi ska göra? Jag får bara massa obesvarade frågor hela tiden.» (Ganska dålig)
- Kändes som att den kom i helt fel löäga av kursen. Upplevde den mer som en inspirationsföreläsning och då skulle den kommit i början av kursen istället för i slutet.» (Ganska dålig)
- Jag förstod aldrig kopplingen till vårt projekt eller till vår typ av undervisning eller till det projektet vi höll på att arbeta med.» (Ganska dålig)
- Skulle kommit i fas 1 istället för fas 4! Föreläsningen var mer inspirerande än hela fas 1» (Ganska bra)
- En mycket intressant föreläsning man VARFÖR VID DETTA SKEDE I PROJEKTET?! helt felplacerad. När man sitter ioch ritar detaljer på sitt halvfärdiga projekt ger det inte så mycket med en inspirationsföreläsning. Synd att den inte kom tidigare i projektet. » (Ganska bra)
- Även här ett högt tempo på föreläsningen. Kanske hamnade denna föreläsning med inriktning inspiration lite fel i processen när den kom sist av föreläsningarna. Det känns som om den hade vunnit på att komm lite tidigare.» (Ganska bra)
- Föreläsningen var intressant. Men man kunde inte använda något av den kunskapen i det skedet av projektet. Lite av ett slag i ansiktet.» (Ganska bra)
- Den här borde ha kommit i början av kursen, inte i slutet när varenda person i klassen kände sig missnöjd med sitt projekt på grund av tidspressen.» (Ganska bra)
- Mycket inspirerande! MEN helt felplacerad! Skulle varit ett bra komplement i de första två veckorna. Kanske mellan vecka 1 och 2? Så att man inspireras och inser att det faktiskt går att gå vidare med sina galna modeller från konstlaborationerna.» (Mycket bra)
- Intressant och inspirerande men tyvärr helt fel placerad i schemat när alla var stressade inför inlämningen. Skulle ha legat mycket tidigare.» (Mycket bra)
- inspirerande! MER Jonas och hans filosofi om fokus på att utnyttja dagens och framtidens teknologi! Bra förr vår utbildning!!» (Mycket bra)
- OBS! Det var dock mycket dåligt inplanerat i slutet av kursen. den borde ligga direkt under konstveckan så att man kan inspireras INNAN man börjar labba med konst. Inte precis när man är nästan är klar. Det leder mest till att få kommer och att man ångrar delar av sitt projekt.» (Mycket bra)
- Hann inte gå på den, kände att det var viktigare att prioritera arbetet med projektet vid det tillfället.» (Vet ej)
- Var inte där, hade inte tid. Jag hade fullt upp med ett projekt..» (Vet ej)


Sammanfattande frågor

19. Sammanfattande intryck av kursen Fas 1, "Idé och Koncept, ordna och generera system"?

29 svarande

Mycket dåligt»6 20%
Ganska dåligt»11 37%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»3 10%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 2.37

- Det inledande momentet var inte bra genomfört enligt mig. Det var mycket tid som försvann på ingenting. Jag tycker att man bör ta hänsyn till olika studenters arbetssätt. Inte säkert att det passar alla att generera sitt koncept genom de metoder som vi använde oss av i fas1. Vad finns analysen av den arbetsmetod vi arbetade med? Varför diskuterades inte fördelar och nackdelar med "remsan", så att studenter kunde lära sig något? Att bara göra är inte tillräckligt!!!!! Jag tycker det är jättebra att man lär sig nya designmetoder! Men se till att underbygga dem med teori och placera dem i ett sammanhang, gärna historiskt, kognitivt och pskologiskt och förklara det för studenten vad den specifika metoden innebär. På så vis så kan studenten få ett nytt verktyg i sin verktygslåda. Enligt mig så skulle kursen kunna börja med att vi "känner" in platsen. Sen kunde vi ha endagarsworkshops där kanske två olika designmetoder presenteras, dels genom teori och dels genom prakik. Efter de dagarna så kan studenten börja med sitt koncept för byggnaden. Kanske ska kravet vara att man ska göra ett koncept med var sin av de olika metoderna för att se skillnaden.» (Mycket dåligt)
- system fanns inte med. » (Mycket dåligt)
- Pajasveckor. Lojt, oseriöst är intrycket. En alldeles för luddig start som signalerade tempot i kursen. Inte riktigt överensstämmande med hur det blev sen....» (Mycket dåligt)
- Hade vi fått 5 dagar till att lära oss någon form av digitala verktyg istället för att kladda telefonkonst med kolkrita eller klippa i papp hade vi fått bättre möjligheter att klara det höga produktionstempot.» (Mycket dåligt)
- Det kanske passade några men för min del känns det helt bortkastat att inte få möjlighet att planera vad man skall göra i förväg. Och inte att försöka hitta på en form först och sen placera in den in ett hus och på en plats.» (Mycket dåligt)
- Kunde inte knytas till projektet. Fick alldeles för stort utrymme.» (Mycket dåligt)
- Snurrigt och ouppstyrt. Gav mig inget jag kundeanvända senare» (Ganska dåligt)
- Osammanhängande, oklart vart den skulle leda, dålig information om hur vi skulle använda det vi gjorde. Tyvärr, då det var en givande fas i sig.» (Ganska dåligt)
- för oseriös, hade inte så mycket med resten av kursen att göra. » (Ganska dåligt)
- Tanken var bra. Det var roligt. Jag skulle nog snarare säga att det var övergången som blev misslyckad och det gör att vi låg efter resten av kursen. » (Ganska dåligt)
- Fin tanke och kul koncept. Men svårt att förstå vad vi höll på med och framför allt - Varför! Att gå från att tidigare i utbildningen hela tiden blivit uppmuntrad att "tänka fritt, exprimentera, lås dig inte vid en idé, tänk inte i byggnad" blev uppvaknandet brutalt att på 18 timmar (den tid vi faktiskt hade, och då inte ens schemalagd, inför inlämning 2) få ihop en idé av en komplex byggnad och dessutom presentera den med planer, sektioner etc.» (Ganska dåligt)
- Det är bra att uppstarten och idéerna får en egen fas men den var lite för fri lite för lång tid. Det hade behövts styras in på byggnad tidigare än vad det gjorde och inte fokuseras så mycket på prickar och streck. (Även oom det var roligt.)» (Ganska dåligt)
- Den fria skissprocessen i början kan vara bra. Men den måste hållas kortare om tempot ska vara på denna nivå och man måste tidigare få in verkligeheten där man kan skissa och förhålla sig till den. Att skriva att denna fas innehöll "ordna och generera system" är att ljuga.» (Ganska dåligt)
- Bra sätt att börja på men kräver en smidigare övergång till fas två. Andra veckan skulle ha ett tydligare syfte att skisserna och konceptmodellerna nu skulle övergå till en byggnad.» (Ganska dåligt)
- Kul sätt att starta en kurs. med facit i hand känns tiden lite bortkastad med tanke på den oerhörda stress man hamnade under i senare faser» (Ganska dåligt)
- Kändes väldigt onödigt att lägga hela två veckor åt fas 1. Tiden hade varit bättre att lägga i någon av de senare faserna som alla har varit väldigt stressiga.» (Ganska dåligt)
- Det var synd att det blev som det blev med konstruktionsdelen. Kanske hade man kunnat hitta en ersättningskonstruktör?» (Ganska dåligt)
- Mycket inspirerande men lite för lång. Den hade kunnat tryckas ihop på en vecka. En eller två "remsan" hade räckt, och kanske några färre av modellbyggardagarna också. Dock var det bra samtal som kom fram i arbetet i grupp. » (Ganska bra)
- bra men för lång fas.» (Ganska bra)
- Första veckan superb. Andra veckan fullständigt fördärv. Jag kunde inte använda något av det jag gjorde vecka två och att jobba i grupp och hitta ett intressant induviduellt koncept är svårt. Vidare framgick inte tanken med att hitte en bärande struktur iu denna fas och veckan kändes bortkastad när nästa fas inleddes. » (Ganska bra)
- Ganska rolig kurs, men med otydliga mål. Övergången och kommunikationen mellan Fas 1 och 2 var ett stort problem då vi INTE fick med oss något att jobba med i resten av projektet.» (Ganska bra)
- Inspirerande men lite för långt och fritt i förhållande till det andra.» (Ganska bra)
- roligt och inspirerande. stort minus förr otydlighet och förvirring.» (Ganska bra)
- Relevant metodik, att välja och generera idéer, dagliga klarställandekrav och att kunna välja av alla studenters idéer! På ett universalt sätt kunde jag förstå hur en designprocess och dess genererande delar ser ut. » (Mycket bra)
- Dåligt bara att kommunikationen mellan examinatorerna för fas ett och övriga examinatorer var så dålig (eftersom det i fas två förväntades att vi skulle kommit längre i projektet men det i fas ett gavs instruktioner att vi skulle testa olika verktyg och hitta koncept, inte att vi tvunget skulle ha en "färdig byggnad")» (Mycket bra)
- Det var rätt fullt upp med arbete i det här projektet så, såhär i efterhand är allt en enda röra, jag vet inte vad som var vad och i vilken ordning de kom. Men kursen var egentligen jättebra och jag har aldrig känt mig så trygg i att jag är på väg att bli en ordentlig arkitekt som efter den här kursen.» (Vet ej)

20. Sammanfattande intryck av kursen Fas 2, "Vertikala strukturer, stomme, klimat, tillgänglighet"?

29 svarande

Mycket dåligt»5 17%
Ganska dåligt»9 31%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»2 6%
Vet ej»2 6%

Genomsnitt: 2.55

- I och med den tidigare fasens oklara besked så blev fas 2 lidande. Dessutom kändes tiden vi fick till eget arbete orimligt kort i förhållande till vad vi förväntades göra.» (Mycket dåligt)
- Det hela börjar med "Det är inte kursen som är stressig, det är ni (alla i klassen) som ligger efter" Så... upplägget höll hit, sen gick det nedåt. Det var även här jag fick mitt första bärande system ratat av konstruktören för att sen se att någon annan i en annan ritsal fått exakt samma sak godkänd. » (Mycket dåligt)
- Det var här det föll. Otydlig övergång mellan konstnärligt och konkret konstruktion.» (Mycket dåligt)
- Man kastades in i att pressa fram en konstruktion utan att ha minsta idé om byggnaden. » (Mycket dåligt)
- orimliga inlämningskrav på så kort tid.» (Mycket dåligt)
- Svårt att få grepp om hur den bärande strukturen skall samverka i alla plan, för att lösa alla de PROBLEM som uppgiften innefattade. Garage, station, Överhäng OCH indragen översta våning. Har fortfarande inte koll på detta..» (Ganska dåligt)
- Stress» (Ganska dåligt)
- En extremt viktig fas där det kändes som att ALLT skulle göras på mycket kort tid. Här var det mycket stressat och pressat och när jag gick hem efter inlämning på torsdagen började jag gråta och fortsatte göra det i fyra timmar. Det kanske borde hända något till nästa år. Kanske skulle den kunna få några extra dagar. För även om ni vill ge de olika faserna lika mycket tid så är det ett större beslut att komma fram till vilken sorts bärning huset ska än att sedan (till följd av det) välja och utforma en detalj. Särskilt när mycket av tiden går till föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- I denna fas var inlämningskraven alldeles för höga och tiden alldeles för kort. Särskilt då koncepten i och med detta upplägg, låg så långt ifrån denna verklighet som vi blev (glatt)överraskad.» (Ganska dåligt)
- Denna fas är kanske den viktigaste fasen. Men för mig personligen uppnådde jag inte kursens tanke kring denna fas.» (Ganska dåligt)
- Det var skönt att äntligen få komma igång med projektet på riktigt men eftersom att det kändes som att vi redan låg efter från fas 1 när vi började med fas 2 så blev den väldigt stressig och krävande. » (Ganska dåligt)
- På tok för lite tid till alla de föreläsningar som skulle hinnas och till den arbetsbörda som lades till ovanpå det.» (Ganska dåligt)
- Bra, men extremt stressig» (Ganska bra)
- men stressigt, mycket att göra.» (Ganska bra)
- Det var synd att inte konstruktionshandledningen kom in tidigare i projektet och att det blev lite missförstånd kring vad det egentligen var vi skulle ha lämnat in efter fas 1. Jag tror att det gjorde att det blev väldigt, väldigt stressigt för många och att nästan hela klassen hela tiden fick jobba med att ta ikapp, samtidigt som det kom nya krav i nästa fas. Just övergången här mellan fas 1 och 2, och också mellan fas 2 och 3 var nog ganska kritiska.» (Ganska bra)
- HITTA PÅ ETT KONCEPT PÅ TVÅ DAGAR ÄR INTE HÅLLBART. STRESSEN KOM HÄR OCH HÖLL I SIG GENOM FASERNA: VIKTIGT!!! Mycket tekniska bitar som ska lösas- bra att de kommer här redan och kanske att det hade givit ångt mycket mer om fas 1 varit tydligare. » (Ganska bra)
- Hade varit bra om fas 1 hade fungerat smidigare.» (Ganska bra)
- Bra med väldigt stressigt» (Ganska bra)
- kom kanskje lite förr brått på» (Ganska bra)
- K-G är mycket bra!!» (Mycket bra)
- Det var rätt fullt upp med arbete i det här projektet så, såhär i efterhand är allt en enda röra, jag vet inte vad som var vad och i vilken ordning de kom. Men kursen var egentligen jättebra och jag har aldrig känt mig så trygg i att jag är på väg att bli en ordentlig arkitekt som efter den här kursen.» (Vet ej)
- Missade den delen av kursen. » (Vet ej)

21. Sammanfattande intryck av kursen Fas 3, "Helhet och detalj - arkitektonisk formgivning av tekniska detaljer"?

29 svarande

Mycket dåligt»5 17%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»4 13%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 2.72

- Återigen för lite tid i förhållande till kraven. Extremt brant kurva.» (Mycket dåligt)
- Total frånvaro av faktisk hjälp från handledare och konstruktör gjorde att jag fick chansa fram allt själv. Härligt med frihet men min faktiska kontakt och feedback från skolan har varit obefintlig. 1000-tals kronor i studielån för att googla fram saker att göra ett hus av vet jag inte om man kan kalla universitetsutbildning.» (Mycket dåligt)
- Vi kan mycket, mycket lite om hur man bygger och kunde omöjligt komma på egna lösningar för våra hus mest komplexa detaljer. Mycket stressande, bristfällig handledning, stora brister i datakunskaper hos oss.» (Mycket dåligt)
- för mycket jobb. för kort tid.» (Mycket dåligt)
- Man låg efter sedan de 2 tidigare. stress» (Ganska dåligt)
- Nyttigt! Men tråkigt när tempot är så högt att man inte hinner utveckla det tekniska. Och man lär sig MYCKET mindre, eftersom man tvingas kopiera och förenkladetaljer för att klara det.» (Ganska dåligt)
- Samma som föregående» (Ganska bra)
- Helt onödigt att rita detaljer i 3D. Det är alldeles för mycket fokus på att göra, och alldeles för lite fokus på att förstå!» (Ganska bra)
- men stressigt, ännu mer att göra.» (Ganska bra)
- Själva upplägget var som i de andra faserna väldigt bra, men eftersom jag redan var så mycket efter var det ju en kamp för överlevnad... Fruktansvärt.» (Ganska bra)
- detaljer var relativt lätta att producera i datorn dock är det alltid ett chanstagande nmed detaljer. Jag känner att jag inet behärskar utformningen såväl som jag hade velat. » (Ganska bra)
- Tycker att denna fas kanske är den viktigaste när man faktist ska lösa de ideer man har kommit fram till. Tycker att denna bit oftast glöms bort i vårat arbete och att det blir en uppgift för konstruktören. GIVANDE» (Ganska bra)
- Bra och relevant fas. Svårt med detaljer då man ofta har fått hitta på egna lösningar och för lite tid till att sätta sig in i svåra konstruktionslösningar.» (Ganska bra)
- Bra att ha ett moment där tyngd läggs på detaljer som ändå har en stark påverkan av byggnadens uttryck. Att lyfta fram dem behövs för det är något som man inte riktigt tänker på när man inte kan det. Däremot är det svårt när man själv bara ska "hitta på något" - det känns inte som att man lär sig något då utan mer som en låtsaskunskap. Jag hade turen att min handledare hittade en lösning jag kunde använda, förstå och sätta mig in i vilket känns väldigt bra. Men även här så kändes det som att tiden inte riktigt räckte till.» (Ganska bra)
- Kul att få "lösa" sin byggnad, känns viktigt med den kunskapen. Fortfarande en stressig fas och genom att flytta kravet på 3D detaljer till fas 4 löstes inget problem, det sköts bara fram.» (Ganska bra)
- bra handledning. men et svårt ämne att försöka "hitta på" olika lösningar. känner att man har förr dårliga basiskunnskaper. Men det gikk bra til slut ändå. » (Ganska bra)
- Under den här fasen kom jag ikapp lite. Det var desutom en roligare fas och jag tycker att det inföll vid rätt tidpunkt.» (Ganska bra)
- Roligt att jobba med detaljer och formgivning» (Mycket bra)
- Det var rätt fullt upp med arbete i det här projektet så, såhär i efterhand är allt en enda röra, jag vet inte vad som var vad och i vilken ordning de kom. Men kursen var egentligen jättebra och jag har aldrig känt mig så trygg i att jag är på väg att bli en ordentlig arkitekt som efter den här kursen.» (Vet ej)

22. Sammanfattande intryck av kursen Fas 4, "Sammanställning och presentation"?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 21%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»4 14%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 2.92

- Sammanställning och presentationstadiet var två dagar lång. Och redovisningen blev ju bara de inlämningskrav vi haft istället för att göra annat presentationsmaterial, som hade kunnat förtydliga det man gjort. Eftersom alla inlämningskrav endast förskjutits .» (?)
- När alla i klassen utom 3 klagat över det höga tempot kommer uttalandet "Ni får göra som ni vill, så länge som ni kommunicerar er byggnad" vi får väl se hur det blir med det när kompletteringarna kommer.» (Mycket dåligt)
- Blev en fas ägnad åt ren kompletering snarare än presentation. Men som sådan fungerade den ok.» (Ganska dåligt)
- Man låg efter från de 3 tidigare faserna. tänk om detta verkligen hade varit en vecka och 2 dagar bara till detta. Min presentation gjorde inte mitt projekt rättvisa» (Ganska dåligt)
- Som vanligt har jag inte tillräckligt med tid att göra en bra pres.» (Ganska dåligt)
- en bra idé. hade fungerat bättre om inte alla legat så långt efter med projektet» (Ganska dåligt)
- som ovan, för mycket att göra. det borde inte vara meningen att man ska behöva sitta 14 timmar om dagen i skolan även på helgen för att känna att man ska ha chans att få godkännt på kursen. » (Ganska bra)
- Bra med tid, men den ägnades ju inte direkt åt presentation, snarare till detaljutformning.» (Ganska bra)
- Ett bra upplägg men ett dåligt arbetsklimat. Alla var under de här veckorna så uppe i sitt eget att man inte pratade med varandra fastän många var här femton timmar om dygnet. Sista dagarna släppte det nog dock när folk började inse att det skulle gå att lämna in något och att alla faktiskt satt i samma båt.» (Ganska bra)
- Dennna fas var bra för den tillät en att reparera alla de misstag och tabbar som uppstått under projektets gång (nej inte alla!) En fas som jag tror användes av många för att jobba ikapp de andra faserna. » (Ganska bra)
- Bra att ha avsatt tid till presentation. Tyvärr låg jag efter i tidagare faser och hade därför inte möjlighet att lägga så mycket tid som var avsatt. » (Ganska bra)
- Bra tanke att man skall kunna lägga sista tiden på att sätta samman allt och presentera det på ett bra sätt. Tyvärr har ju tidsbristen i tidigare faser drabbat den här fasen också.» (Ganska bra)
- Också bra att det här ges ett eget moment som är tänkt att vara lite lugnare - dock så fungerar det inte riktigt när mycket från tidigare faser släpar efter och stressnivån redan är hög - då fortsätter det av bara farten. » (Ganska bra)
- Bra. MEN en tydligare och mer strukturerad disposition om "dummyn" måste införas. Även dummyn som hjälp-och planeringverktyg måste betonas på samma sätt som på AT-programmet. (Dummyn bör påbörjas redan i fas 2, det är avhjälpande under resterande faser.)» (Ganska bra)
- Jag tycker alltid att kritiken blir ett antiklimax, gillar idén med ett avslutande möte med handledaren efter slutkritik.» (Ganska bra)
- Stressigt.» (Ganska bra)
- högt press på inlämnigsmängd. stressad period!» (Ganska bra)
- Den här fasaen var något kort, men vid punkten för uppstartandet av denna fas hade jag jobbat mycket med att få klart projektet och kunde helt koncentrera mig på presentation och modellbygge och det var bra för mig.» (Ganska bra)
- Bra med avsatt tid!» (Mycket bra)
- Sista delen var inte ens en egen fas, utan den vecka och de två helger då vi tvingades ta igen allt vi inte hunnit med under de första faserna trots att vi redan då slitit som djur och drabbats av utbränningssymptom. Detta är ALLVARLIGT.» (Vet ej)

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»4 13%
Dåligt»4 13%
Godkänt»11 37%
Gott»7 24%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.03

- En luddig inledning bromsade en redan alldeles för stressig och omfattande uppgift. Det blev en kamp mot tiden för att hinna producera det som förväntades, och tankarna på byggnaden som en helhet försvann i all iver.» (Mycket dåligt)
- Har aldrig varit så stressad över en kurs som denna. Tyvärr så har något gått väldigt snett i planering eller i utförande.» (Mycket dåligt)
- Goda avsikter som landar i 2 veckor av konstlabb som helt misslyckas i sin integrering i resten av kursen. KG var sjuk så plötsligt skulle alla ta igen en vecka av arbete, väldigt mycket av det egna arbetet är schemalagt, olagligt efter kl 16. Konstruktören har skrotat två fullt fungerande konstruktionssystem för min byggnad men sen är det ändå jag som anses vara försenad när jag tvingas göra om den gång på gång. Men allt detta vet jag först nu i efterhand så, det är väl positivt. » (Mycket dåligt)
- Skandalöst dåligt. Aldrig tidigare har vi mått så dåligt och länt oss så osedda. För lite förkunskaper, för lite tid, för lite intresse för arkitektur kvar hos oss efter kursens slut. Att dela upp kursen i olika faser för att minska på slutinlämningsstressen (om det nu var tanken) gjorde bara allting värre. Ständiga delinlämningar skapar stress och får alla att må dåligt. Att vi mådde dåligt och kände att vi inte klarade av att nå upp till minikraven togs inte på allvar från skolans sida. Mötena med kursnämnden resulterade inte i några reella förändringar. När dessa lanserades i början av varje fas kändes de mest som hån.» (Mycket dåligt)
- För högt tryck och för många helger spenderade här. Slutkörd. » (Dåligt)
- Alldeles för högt tempo, Vilket egentligen gör att man lär sig mindre för man hinner inte ta in det man gör, utan man gör så för att någon sagt att det är så man ska göra och hoppas att det stämmer.» (Dåligt)
- en rolig och spännande uppgift. ett (som det verkade) bra upplägg på kursen med många små delinlämningar. Sen har ju något gått snett.» (Dåligt)
- Kursen bör göras större där en vecka adderas till konceptfasen. Snälla välj inte en byggnad som en ny station. Den kräver en större analys av dess placering och funktion i förhållande till staden, dvs välj inte ett så komplicerat projekt ur stadsplaneringssynpunkt. Projektet kunde ha ett annat program, tex "köpcenter" med kontor och bostäder. Fokus skulle då bli på själva huset och inte på hur en ny bro ska angöras med trafikkanter från gullbergsvass. Fas1 behöver verkligen ses över då den inte levererade det den var tänkt. Peter och eva är duktiga med ha gärna med en arkitekt i fas 1 också. Det är trots allt arkitektur vi håller på med?» (Godkänt)
- men för högt tempo.» (Godkänt)
- Vi har lärt oss mycket. Vår hälsa prioriteras inte. » (Godkänt)
- Det är väldigt svårt att ge ett sammanfattat intryck eftersom det är väldigt tvådelat: Rent objektivt tycker jag att kursen har varit outstanding i sin tydlighet, i sin struktur, i sitt upplägg, sin ambition och också vad vi fick ut i rena kunskaper och erfarenheter. Fantastiskt att äntligen få en sån kurs här på A. Som det ska vara! Med någon liten justering i övergången mellan faserna skulle den vara toppen. MEN det arbetsklimat som rått och den psykiska påfrestning det faktiskt varit för väldigt många har inte varit värd det. Jag har aldrig någonsin förut gråtit så många gånger om dagen, sovit så lite, varit så mycket i skolan och känt mig så värdelös. Nu vet jag att detta beror till stor del på mig, på alldeles för höga prestationskrav från mig själv, ett ineffektivt arbetssätt där jag sitter och låter bli att ta viktiga beslut eftersom jag inte tycker att det blir tillräckligt bra, och osäkerhet när det kommer till 3d-modellering. MEN jag vet efter många samtal med många olika personer att det inte är bara jag som känner så. Väldigt många har varit väldigt ledsna. Stämningen på ritsalarna har växlat från stressat sammanbiten till uppgiven, till gråt. Många jag pratat med har uppgivet undrat om det kanske är så att de inte kommer att kunna bli arkitekter. Det är inte fel att ha mycket att göra, och arbetsbördan har inte varit orimlig. Jag tror inte att någon i klassen har något emot att jobba hårt och mycket, och gärna mer än vad som ska behövas. Det som gjort att den här kursen varit droppen som fått bägaren att rinna över för många är nog egentligen inte kursen i sig, utan den tidigare delen av utbildningen med förvirrade kurser där ett strukturerat arbetssätt inte riktigt behövts, där vi inte lyckats lära oss datorprogram i tillräckligt hög grad och där vi vid varje handledning och varje kritik uppmuntrats att "testa nytt", "dra det längre" "vända på det". Aldrig "stanna här och gå djupare". Detta i kombination med att vi är ett gäng känsliga, högpresterande och ambitiösa individer som verkligen vill göra bra ifrån oss. Detta blir kanske snarare någon slags summering av utbildningen i stort men jag tror att det kanske är den, snarare än den här kursen, som varit problemet.» (Godkänt)
- En kurs som ser bra ut på pappret, det räcker inte bara att trycka in fler och fler moment och säga att det är en "bra och omfattande kurs", vi är faktiskt människor som skall uppfylla de här kraven, och till vilket pris!? Man måste få tid till att sätta sig in i saker också! Att resultat är det bästa på 35(!?)år hjälper inte när man vet hur mycket man har offrat i tid, liv vid sidan av och fysisk hälsa.» (Godkänt)
- På kursens första dag var jag överlycklig över att äntligen ha fått en planerad kurs, en strukturerad kurs och en kurs som faktiskt var tydlig med vad det var som skulle ges uppmärksamhet och läras - idé och koncept, vertikala strukturer, detalj och helhet, presentation. Sedan kraschlandar den i stress och sammanbrott och ett beslut om att byta utbildning. Därefter ett uppryck med ny inställning till utbildningen och då gick det ganska bra. Men att det ska till att jag behöver tänka att jag inte ska jobba med det här i resten av mitt liv för att ta mig igenom kursen känns inte rimligt.» (Godkänt)
- Den här kursen får godkänt eftersom att tanken bakom de olika faserna och uppdelningen är god. Arbetsbördan har dock varit alldeles för stor. Det har varit stressigt och de allra flesta har behövt lägga alldeles för mycket fritid för att klara sig. Det är inte okej. Vi ska inte behöva sitta i skolan varje kväll och varannan helg i 6 veckor för att klara en kurs, då är det något som inte stämmer.» (Godkänt)
- Det blev tyvärr väldigt rörigt och stressigt på grund av oklarheter i fas 1 som jag tror hängde med hela kursen. » (Godkänt)
- Lärde mig mycket trots stressen och det höga tempot. Blev som en sammanfattning av mina kunskaper från tidigare kurser.» (Godkänt)
- Lärt mig mycket, trots mycket arbetspress. Bra förr mig at bli tvungen at ta snabba beslut. Jobbig process, men nyttig förr min del. Rent alment, tycker jag at det var dårligt at innlämningskraven inte blev ändrat i slutändan med tanke på alla signaler från illamående medstudenter. » (Godkänt)
- Gott för att jag trots allt är nöjd med mitt slutresultat,. Hade god hjälp av handledare och Det var skönt att visa vad man klarar av. Diock är jag inte nöjd över att ha fått se ritsalskamrater i upplösningstillstånd av stress...» (Gott)
- Den bästa kurs vi haft på pappret. En av två kurser som jag kunnat sätta fingret på vad jag lärt mig. Den sämsta kurs stressmässigt. Jag har magsår, tappar hår och sover i snitt 5 timmar/natt. sex veckor och jag känner mig mörbultad men upplyst. » (Gott)
- Bra upplägg med delinlämningar, vilket hjälper till att hålla tidsplanen. Dock alldeles för många inlämningskrav på så kort tid. Syftar främst på fas 2. Kanske skulle den fasen fått en vecka till? Fas 1 kanske kunde varit lite kortare.?» (Gott)
- Något högt tempo och för höga krav i förhållande till tidigare kurser som getts. Men en väldigt gedigen kurs. Har definitivt lärt mig mycket, både vad gäller verktyg och process.» (Gott)
- Sjuk arbetsbelastning men jag kan nog säga att det mesta som gått snett helt har varit mitt ansvar. Det går definitivt att göra ändringar till det bättre till nästa gång. Som sagt, jättebra kurs och jag har aldrig känt mig så trygg i att jag är på väg att bli en ordentlig arkitekt som efter den här kursen.» (Gott)
- Den mest lärorika kursen jag gått hittills men fruktansvärt jobbig. Fullständigt absurd mängd timmar jag lagt ned. » (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulf jansson»
- Tanken bakom denna kurs är jättebra! Precis det som man som student vill ha mer av.»
- Fas-indelningen.»
- mycket handledning var bra! delinlämningarna var bra för att stämma av sitt arbete och att hålla sig i fas med kursen.»
- Ambitionen är det inget fel på. Tanken är god. »
- Grunden, att det är en kurs som handlar om ett helt system. Brand, Installation, Akustik. »
- Upplägget med faser med olika teman, delinlämningar, de flesta av föreläsningarna (inte tillgängligheten)»
- Att ha hela kursen uppdelad i 4 olika faser var i slutändan bra. Detta fick mig att stressa under hela projektet istället för att gå under den sista veckan och inte hinna lämna in någonting. Mycket bra med många tillfällen för handledning. att få mycket handledning var en bidragande orsak till att jag hann lämna in mitt projekt i tid. »
- De många handledartillfällena. Och att förtydliga viljan att man inte ska sitta och grubbla utan fatta ett beslut och köra på. Något som nu verkar betyda att man ska undvika att lyssna på handledare och konstruktör efter de första två handledningarna.»
- Den tydliga indelningen med olika faser. Det goda sammarbetet i lärarlaget och handledning med konstruktör och arkitekt samtidigt- detta undviker onödiga konflikter mellan konstruktion och ide. »
- Uppgiften som helthet var kul! Upplägget med olika faser, behöver dock justeras med inlämningskrav och tid. Bra att ha en representant från varje ritsal som har kunnat förmedla våra åsikter kontinuerligt.»
- Indelningen i faser, den tydliga strukturen, samarbetet mellan handledarna, kursansvarig och representanter från klassen. Mycket handledningstid.»
- Faserna. Men de bör omvärderas!»
- Kursmålen, faserna, processens inlämningar, processens krav kring "idébeslut", lärarna/handledarnas samverkan, lärarlagsmöten, handledare med pedagogiskt intresse.»
- Mycket handledning. Faser som arbetssätt.»
- Ingenting.»
- gott om tid till presentation och sammansättning som annars lätt kan bli lidande. bra med mycket handledartid»
- Strukturen och upplägget. Faserna fungerade bra och det känns som att föreläsningar mm nästan alltid kom i precis rätt ordning. Att jobba med material och detaljer som en del av uttrycket.»
- All handledning. »
- Det var en bra idé att dela upp kursen i faser som ett försök att styra processen. Däremot tror jag att det hade behövt vara lite tydligare mål och lite mer styrt inom faserna. »
- Handledningen var bra, föreläsningarna var vettiga och lagom många.»
- detaljeringsgraden. Från stora drag og ned til minsta detalj. Bra!»
- Att det var 4 kritiktilfällen.»
- Att arbetet struktureras upp i olika faser.»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fas 1! »
- genomförandet av kursen. Främst Fas1 och val av program. Onödigt komplicerat program (eftersom det ändå inte var husets relation till staden som är det primära fokuset i kursen). Fas1 behöver göras om helt.»
- Minska kraven, väv in konstlabben bättre i kursens flöde, lägg fokus på att faktiskt göra ett system av en byggnad.»
- Tempot, kraven, förväntningarna, klarhet i mål.»
- fas ett, den var skitdålig. att sitta och kladda på ett papper kan vara bra för att hitta inspiration, men den bör vara kortare och knytas tiofaldigt mer till kursens mål och innehåll.»
- Kanske en lite mindre komplex byggnad?! Och kanske lägger man in mer datorundervisning INNAN kursen, eller i kursen och lättar på kraven.»
- Var tydliga med vad som är målet med byggnaden. Tala om att man kommer behöva mycket övertid om man går in på annan form än kub. Kanske skulle man kunna börja med att tidigt rita parkeringsplan och stomsystem. Nästan innan man utckecklar koncept. »
- Korta fas 1 och förläng fas 2. Tidigare in med konstruktion. Var tydligare med att det inte måste vara en fantastisk idé utan att det är viktigare att den är genomritad.»
- Oklarheter i information från lärare. Att få bättre underlag från lärare- Att en hel årskurs sitter och "caddar av" en pdf av en situationsplan (som dessutom inte stämmer) är ett skämt. Hur svårt kan det vara att få tillgång till en DWG-fil när dessutom kursansvarige är inblandad i ett annat projekt på platsen? Mindre antal detaljer. Visst det är jättelärorikt att rita detaljer men det kanske skulle ha räckt med 3 st istället för 5? Jag tycker att vi BÖR FÅ MER UNDERVISNING I DATAPROGRAM. Enligt mig är att alla datakunskaper bidrar till ett bättre arbetsklimat för eleverna. Det räcker bara att kolla på slutinlämningen att alla elever inte ens har kunskap om hur photoshop fungerar..»
- Allt utom det som jag sa skulle bevaras. Många föreläsare var rentav pinsamma. Schemaläggning som ändras i tid och otid, kommunikation via slumpmässiga papperslappar på en teknisk högskola är förjävligt. Och, efter kl 16 har man låtit rita en pil på schemat som säger att här börjar eget arbete. Verkar inte som att alla förstår att vi har med en lärandesituation att göra och om det här vore en riktig arbetsplats skulle folk gå ut i strejk om det förutsattes att man skulle jobba såhär mycket övertid.»
- Övergången från fas 1 till fas 2 var katastrof. Stressnivån är oacceptabel. Vi har alla suttit här (sen) kvällstid sen fas två. Det bör hanteras. Kunskapen från i detta fall månssons sida om våra förkunksaper. »
- TIDEN TIDEN TIDEN!!! Inte mänskligt att lägga så mycket tid ensam på ett så stort och omfattande projekt med flera moment som är för oss helt nya. Kanske grupparbete? Kanske mindre omfattning? Kanske mer styrning från början, "Om ni inte vill lägga all vaken tid och mer därtill de närmasta 8 veckorna på det här projektet skall ni släppa det här och istället fokusera på det här".»
- Allt dåligt. Till exempel att kanske ge information om platsen istället för att inte ge den och sedan säga att det är inte något som behöver tänkas på när alla är medvetna om att platsen formar en byggnad väldigt mycket och att man i praktiken måste ta hänsyn till platsen i utformningen av en byggnad.»
- Inlämningskrav. Man lär sig mindre då allt bara måste produceras, då fokus ligger på att producera en massa generella inlämningskrav istället för att lägga krut på att utveckla, visa och lära sig det som är viktigast i ens egna projekt.»
- Till föreläsningarna bör det avsättas någon poäng till förberedelse, t.ex. för kursen relevanta texter/litteratur/utvalda sidor. Det får studenten att lära sig nya kunskaper på ett teoretiskt sätt. Att bara inlyssna och projektera tar på krafterna. Det sparar tid att besitta konkreta kunskaper under projekteringen och på föreläsningarna. De kunskapsfält där teoretisk inläsning kan ta plats, medför att föreläsningarnas fulla potential kan uppnås, att inlärningsmetoder breddas och att stressinläsning under projektet kan undvikas. Framförallt sparar man tid och mindre förvirring uppstår. Kritiker ska självklart bedöma sådant som är unikt för respektive projekt. MEN kritikerna bör utgå från samtliga kursmål så att inte kritik ges på aspekter som inte ingår i kursen och studenten tagit sig an. Ännu tydligare vilka aspekter som ska finnas med i inlämningskraven och ev. i hur stor omfattning (ekonomi, kontext, samhälle, geoteknik, detaljplan etc) TEX: Hur strikt ska man följa DP? Hur realistisk ska man vara kring de geologiska förutsättningarna på platsen etc. Är det "byggnaden som system" eller "byggnaden i samhället" eller "byggnaden som ska byggas" ?»
- Kommunikationen lärare emellan. Minskade inlämningskrav alternativt längre tidsperiod/fler hp. Vi behöver utbildning i ritprogram som exempelvis Rhino eller Revit!!!»
- Kursen bör tas bort till nästa år.»
- Varsko oss om att vi bör börja skissa på projektet på en gång under de två veckorna vi lekte med krita på ljusgården.»
- tydligare var fokus ska läggas. förvirrande att inleda med 2 veckor konstlabb och formkoncept för att sen lägga hela fokus på installationer och konstruktion. OCH: dra ner på tempot!»
- Antingen behövs mer tid eller lägre detaljeringskrav. För min egen del hade det varit bra att i början fått rådet att inte försöka ge mig på en så komplex form utan istället fokusera på att göra något riktigt bra av ett mer konventionellt utgångsmaterial. Istället känns det som att vi uppmanades att bryta mot konventioner bland annat genom att vi fick se en film om Frank Gehry. »
- Fas 1. Styr in oss på rätt spår redan i fas 1 istället för att låta oss "härja" helt fritt. Över lag så MÅSTE man ta tag i den stressade arbetssituationen. Jag är nog inte den enda som vill hinna träna, laga mat och sova också!»
- Se till så att man redan i fas 1 förstår vad målen med kursen är så att man kan styra de konstnärliga laborationerna åt rätt håll redan från början. »
- tydligare förlopp, mer kommunikation i mellan ansvarliga förr olika delar av kursen. »
- Lägg inspirationsföreläsningar innan konstlabben så att man kan ha något intressant att inspireras av.»
- Omvandla alla delredovisningar till mer riktiga redovisningar iställer för att de blir handledning inför publik. Jag ställer mig ochså frågande till om byggnadstypen är ultimat för ett sådant här projekt, kanske hade det varit bättre med ett renodlat kontorshus. Uppstatningsfasn måste förändras, släpp konstlabbarna och gör något som man faktiskt kan ha nytta av! Tiden för projektet måste ökas, eller så måste projektet begränsas mer. Vår slutgiltiga kritik blev dessutom bara ytterligade ett samtal kring schakt och pelarsystem och väldigt lite kring arkitekturen i byggnaden, jag vet att kursen heter byggnaden som system, men vi utbildar oss faktiskt til arkitekter och inte till konstruktörer!»

26. Övriga kommentarer

- Är trött på att vara försökskanin.»
- Stress leder inte till kreativa arkitekter.»
- jag är glad att kursen är över och att det gick under förutsättningrana bra för mig under kritiken. »
- En god ansats men fruktansvärd situation där 4 människor vid skilda tillfällen bekänt att de brustit ut i gråt, flera talar om att de vill hoppa av, depression, hopplöshet, oklarhet och sen ändå samma svidande kritik vid sluttillfället. Hör mycket om att det skulle vara en realistisk uppgift och man pratar gärna om kritiker som "kunder" och "beställare" men vi har med en lärandesituation att göra och jag tycker att taktiken "vi slänger er i vattnet och ser om ni kan simma" är fullständigt befängd. Datorundervisningen kan kokas ned till 3 dagar under hela arkitekturutbildningen varav ingen med kvalificerade lärare, att sen kasta 10000 kvadrat mycket avancerad byggnad på noviser och sen kritisera oss för att vi ligger efter är bara jävligt dålig stil. Att sen inte ändra något som helst i inlämningskraven säger ju mer än nog. Vi är helt enkelt för dåliga, så sitt 14 timmar om dagen, skippa helgerna och så blir det ändå dubbelarbete när du ska klara kompletteringarna under nästa kurs. Vad är det för sätt att behandla folk på?»
- En lärorik och tuff kurs som har skapat en stor diskussion som är nödvändig. JAg hoppas att det genererar i en medvetenhet om arbetsmetod och förhållningssätt till utbildning och personlig prestation. Bra gest från lärarlaget om en kurs med krav, dock lite chockartad upplevelse från vår sida med en så mjuk start och sedan få veta att vi ligger efter en vecka. Att ta igen en veckas förlorat arbete är tufft. Vidare är det oacceptabelt att det ligger på en lärares ansvar att förmedla kursens syfte (i detta fall KG). Andra måste ha vetskap om dennes roll/information och kunna medla detta i fall som sjukdom/andra händelser. »
- Att som grädde på moset tömma hela sitt printerkonto känns inte heller kul.»
- Det finns tusen saker till som har försvunnit i massan och min hjärnas förmåga att tränga undan saker jag blir ledsen av. Jag har också tänkt på det här med att det skyllts på att fas 1 blev förändrad pga att K-G blev sjuk och det känns helt absurt! Hur kan så mycket hänga på en person som tydligen inte går att ersätta? Hade det inte gått att få fram någon annan konstruktionskunnig person så att vi hade fått den där skjutsen in i fas 2? Och inlämningskraven från fas 2 som "är realistiska så till vida att det är vad men behöver åstadkomma på ett kontor under den här tidsrymden". Men vi är inte ett kontor med färdiga arkitekter, vi är studenter och vi kan inte de här sakerna än! Kanske ska det tas lite hänsyn till det.»
- Jag tror ingen kan sätta sig in i hur mycket vi är beredda att ge upp för detta. Det finns inget som gör mig så frälst eller som kan få mig att mås så psykiskt och fysiskt dåligt. Jag har under denna kurs lärt mig att sova två timmar på tre dygn gör att synfältet och kroppen börjar skaka. Man ser blinkanden. Allt pulserar. En människa klarar inte hur mycket som helst. Jag vet inte någon som inte har mått antingen fysiskt eller psykiskt riktigt dåligt över denna kurs. Och flera jätteduktiga männsikor som funderar över i fall de kommer klara av det de älskar mest av allt.»
- Jag avslutar med att sammanhållningen, den genomtänkta planeringen och administrationen kring kursen i sin helhet var den bästa hittills! »
- Jag, och många med mig, hoppas innerligt att ni inte använder "se så bra projekten blev när studenterna utsattes för press" som argument. Så dåligt som vi mått under denna tid vill vi inte att nästa års studenter ska behöva må. Vi känner oss utbrända, överkörda, otillräckliga och apatiska. Vi är många som funderar på om arkitektur ens är något vi vill syssla med i framtiden, enbart på grund av den här kursen. Om målet var att bryta ner oss har ni verkligen lyckats.»
- Även om vi (som blivit sagt) kommit längre och lärt oss mer än tidigare årskurser måste man fråga sig om det är värt det när så många är så oerhört stressade och inte klarar inlämningarna, till och med hoppar av. Jag har personligen varit väldigt stressad och mått dåligt under denna period pga det alldeles för höga tempot i kursen. Attityden från lärare måste ändras. Elevers fritid och välmående måste värderas högre. Ska vi verkligen behöva offra så mycket bara för att få godkänt i en kurs?»
- En riktigt bra kurs som tyvärr inte riktigt tar hänsyn till vår förmåga att producera under begränsad tid. Psykiskt påfrestande men lärorik. »


Kursutvärderingssystem från