ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 2, LSP305, Lp3 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-05 - 2010-06-06
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»4 80%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 20%
75%»2 40%
100%»2 40%

Genomsnitt: 4.2


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 80%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 1.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 66%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»1 33%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»4 80%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 1.6

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»3 60%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Vilket material?» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 40%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3

- Ganska veligt med datum och filinlämningar som inte fanns.» (Ganska dåligt)


Integration med annan kurs

9. Hur har du upplevt integrationen med innehållet i LKT335?

Två seminarieuppgifter samt en föreläsningsförberedelse genomfördes i kursen och LSP305 hade inget "eget" innehåll under Lp4

5 svarande

Gav inte så mycket, tog mest tid»4 80%
Fungerade inte bra - tillförde inget»0 0%
Fungerade väl - seminarier blev bättre»1 20%
Fungerade mycket bra - lärde mig mycket i båda kurserna»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Tog enbart tid från den viktiga kursen som inte var den här! Hade hellre lagt all tid på Sep1. » (Gav inte så mycket, tog mest tid)
- Jag tycker att seminarieuppgifterna var bra men jag kände efter ett par föreläsningar i teknisk kommunikation kursen att dessa inte gav mig särskilt mycket då jag har ganska lätt för engelska. jag valde därför att inte gå på ett par stycket och fick i efterhand reda på att de som inte varit närvarande fick som "straff" att skriva ihop entext som skule lämnas in. Dels tycker jag att det är väldigt konstigt att dessa föreläsningar tydligen var obligatoriska, så fungerar det ju inte i andra kurser, de föreläsningar man inte får ut något av väljer man ju själv om man vill lägga tid på. Vidare tycker jag också att det var ett väldigt konstigt sätt att i efterhand besluta om att dessa tillfällen var obligatoriska.» (Gav inte så mycket, tog mest tid)

10. Hur fungerade administrationen av integrationen?

Kommentera gärna aspekter som inlämningstider och tidsplan för seminarierna, antal uppgifter, svårighetsgrad, gruppindelning, bedömningsförfarande samt återkoppling.

- Varje uppgift var ju en för mycket... men hellre en integrerad uppgift där man kan lära sig något. Andra uppgiften var 100 gånger mer meningsfull än den första.»
- Det fungerade bra. »
- Arbetsindelningen inom gruppen fungerade inte så bra. Blir som alltid ojämt fördelat när man arbetar i grupp.»


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 80%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 20%

Genomsnitt: 3.4

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 40%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- I vår seminariegrupp fungerade samarbetet väldigt bra i hälften av gruppen. Andra hälften bidrog inte särskilt mycket. Detta påtalades till kursansvarige men jag noterade att alla i gruppen fick samma betyg vilket inte känns helt rättvist. Varför ska man lämna in en "contribution report" om den ändå uppenbarligen inte spelar någon roll? » (Ganska dåligt)
- Alltid vanskligt med grupparbeten, varför gör man grupper om tre om man skall arbeta sex och sex? DSetv lurarv vju eleverna att tro att de byggt en bra grupp...» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»1 20%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- Hög för de få poäng kursen motsvarade.» (Hög)
- Egentligen inte så extremt hög, men om man skall väga arbetsinsats mot lärande, meningsfullhet och framförallt antal högskolepoäng så var arbetsinsatsen skyhög!» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»4 80%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 4.2


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 20%
Godkänt»4 80%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Den tillförde väldigt lite hade hellre läst något annat för de 3 poängen.» (Dåligt)
- Personligen tycker jag inte att kursen gav mig så mycket.» (Godkänt)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Muntlig presentation»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Integreringen med Sep. Integrera med någon kurs där man inte behöver kämpa för att klara kursen. Ex fysikalisk kemi, analytisk kemi, termodynamik, strömning eller liknande. Alternativet är att man tar bort tentamen i kursen man integrerar med då spelar det mindre roll vilken kurs integrationen sker i. I ÅK 1 var det ju så och det var ju mycket bra, men nu hörde jag att ettorna fick tenta i det med så det var ju mindre bra, även om den tentan är mycket befogad. det är väl det som är problemet svårt att hitta en obefogad kurs att integrera med! Kanske finns någon miljökurs? De är ofta rätt flummiga! »
- Gärna mer struktur under föreläsningarna, man orkar inte sitta och lyssna i 2 h, ha raster som vanligt var 45:e minut.»

18. Övriga kommentarer

- Tycker att språk är mycket viktigt och kan verkligen se ett behov av språkträning på Chalmers, men det får inte gå ut över andra ämnen bör helst vara helt separerat. Varför inte 3 poäng engelska och 3 poäng svenska? kanske 1,5 poäng rapportskrivning inför kandidatarbetet också.»


Kursutvärderingssystem från