ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt13 - Lean production, TEK400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 87%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik
Utbildningsprogram studenten tillhör: Ekonomi och produktionsteknik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»9 31%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.41

- var mycket frånvarande i början av läsperionen men var inget problem att ta igen under de sista veckorna» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»3 10%
75%»4 14%
100%»20 71%

Genomsnitt: 4.53

- Missade föreläsningar på grund av examensarbetet som pågår samtidigt. » (75%)
- Missat en förel.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 3%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 92%

Genomsnitt: 3.85

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»24 82%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.89


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»6 20%
Mycket stor»21 72%

Genomsnitt: 3.62

- mycket av kursens innehåll har berörts i tidigare kurser, undervisningen gav en djupare förståelse av vissa delar» (Ganska liten)
- Mycket bra föreläsningar.» (Mycket stor)
- Väldigt bra med illustrativa försök så som ficklamap- och pappersflygplansövningen! » (Mycket stor)
- Mycket bra och intressant föreläsningar med praktiska exempel och övningar. Bra mix av gästföreläsare. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»21 72%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.96

- framförallt föreläsnings-PPT» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»22 75%

Genomsnitt: 3.72

- Ping pong är lite förvirrande.» (Ganska bra)
- Bra med snabb respons på inlämningarna till litteraturseminarierna » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»25 86%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 4.06

- Litteraturseminarierna var kanon!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»24 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»24 82%
Hög»4 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 62%
Hög»10 34%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.41

- För en gång skull var det lagom mycket att göra redan från början så att man inte behövde råplugga innan tentan, utan då kunde man allt redan!» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 6%
Gott»3 10%
Mycket gott»24 82%

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För många obligatoriska föreläsningar! Med tanke på att vi skriver examensarbetet parallellt blir det svårt att kunna närvara på alla föreläsningar. » (Godkänt)
- Inspirerande kurs.» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsare och ansvarig lärare» (Mycket gott)
- Bästa kursen under hela programmet.» (Mycket gott)
- En av de bästa och mest intressanta kurserna på programmet. Bra lärare som gjort kursen så intressant! » (Mycket gott)
- Jättebra kurs! Och jättebra föreläsare! Peter och Per är grymma!» (Mycket gott)
- Mycket bra kurs som knyter samman en hel del av det man har läst tidigare. Bra mix av föreläsningar, semenarier och praktiska tillämpningar. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Litteraturseminariena. Lean-spelet. Det mesta egentligen.»
- Litteraturseminarierna, fick en att läsa tidigt samtidigt som exjobbet var. Bra kurs med god helhet! »
- Alla övningar såsom leanspel, flygplan och VSM på penta. Mycket bra sätt att lära sig på!»
- Litteraturseminarierna och inlämningsuppgifterna! »
- Lean övningarna, och spelet. Även bra gästföreläsningar.»
- Peter Olsson, Leanspelet och andra "övningar"»
- Litteratursemniarumen.»
- Alla övningar, externa föreläsare och litteraturseminarierna»
- Denna kursen! Superbra!!»
- Att ha individuella inlämningar och sedan litteraturseminarie för at kunna diskutera bör vara kvar då man lärde sig mycket och det var samtidigt roligt»
- Mycket bra litteraturseminarium, samt alla spel och besöket på penta.»
- Leanspelet och alla roliga "lekar" under föreläsningarna, ger mycket förståelse.»
- Leanspelet var väldigt bra. »
- Det mesta. Viktigast är att behålla Peter och Per som huvudföreläsare samt de praktiska tillämpningarna på föreläsningarna såsom lean spelet samt lekarna i omställning, standardiserat arbetssätt och kontinuerligt flöde. »
- Givande med seminarier. »
- Leanspelet, litteraturseminarium, Peter och Per, gästföreläsare och boken.»
- Lärarna! »
- de mer praktiska momenten med "lekar" ger en djupare förståelse och är lätta att ta till sig, även seminarierna var en bra inlärningsmetod tycker jag.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jan Lindérs föreläsning var överflödig.»
- Kanbanföreläsningen med beräkning av antalet kanbankort bör ses över så den inte kändes speciellt trovärdig. Vi hade ledtiden för ett kanbankort samtidigt som vi räknade på worst case. På detta lade vi till ett tillverkningsintervall för att "säkra upp" samtidigt som vi hade en säkerhetsfaktor med. Vi hade därmed livrem och hängsle, men även fallskärm och flytväst. »
- Skippa "föreläsningen" om ledarskap som officeraren höll. Låt den iallafall inte vara obligatorisk utan ha den utanför kursen och kalla den inte föreläsning utan "tankar och fördomar från en random mansgris".»
- Mindre antal obligatoriska moment, med tanke på att examensarbetet görs parallellt»
- Ta bort gästföreläsaren från Falun, gav ingenting och han var väldgt politiskt inkorrekt. Besöket till Volvo penta och Astra zenica gubben var bra.»
- Man kanske bör ha värdeflödesanalysen lite tidigare i kursen så man får lite mer tid på sig att utföra den. Annars inget särskilt. »
- Volvo Penta besöket var väldigt intressant men rundgången var alldeles för utdragen. Inte så mycket obligatoriska moment...väldigt svårt att få ihop exjobbet om det skrivs på annan ort. »
- Värdeflödesanalysen på Penta var lite flummig men det var kanske meningen? Man förstod innebörden men kändes som att allt blev lite halvgjort? Förstår att man inte kan genomföra en riktig värdeflödesanalys men jag lärde mig inte mer av metodiken eftersom vi fick kompromissa och anta lite var stans.»
- mindre andel obligatoriska moment hade varit bra»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs som knöt samman mycket av det man lärt sig under sin tid på Chalmers. Inspirerande!»
- Bra kurs!! »
- Rolig kurs med bra föreläsare. »
- Väligt rolig och givande kurs, skulle nästan tänka mig att gå om den för den var så kul.»
- Tentan var dock relativt lätt.»
- mycket bra föreläsare»
- Bästa kursen hittills! Intressant och relevant!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.75
Beräknat jämförelseindex: 0.93


Kursutvärderingssystem från