ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktionslära för A, AFT080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-20 - 2011-05-25
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Årets kurs har följt de uppdaterade lärandemål som finns formulerade för Studieportalen 2009/10 och som listas nedan. Ange för varje lärandemål hur bra du anser att det har uppfyllts.

1. Lärandemål 1 Kunna redogöra för konstruktionslärans grundläggande begrepp och samband.

De centrala sambanden är Newtons gravitatonslag (som ger tyngdkraften) och jämviktssambanden (partikel- och stelkroppsjämvikt). De centrala begreppen är strukturbegreppen mekanism, statiskt bestämd, statiskt obestämd och de olika kraftbegreppen (volymkraft, ytkraft, resultant, komposant, etc.).

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»19 42%
Mycket bra»24 53%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.48

- det kanske hade varit bra att kunna fördjupa sig mer för en bättre förståelse.» (Ganska bra)
- Bra med flera olika verktyg för att pröva och redovisa de olika begreppen. En tanke måste dock hela tiden vara att vissa inte har läst kursens innehåll tidigare och därför behöver en grundligare förklaring och bearbetning av informationen. » (Ganska bra)
- Jag missade kraftföreläsningen och kom aldrig in i detta riktigt.» (Ganska bra)
- Verkligen jättebra föreläsningar, men när de flesta suttit med uppgifterna har det varit svårt att förstå vad som efterfrågas. Så, om uppgifterna behålls, gör dom lika (pedagogiskt) bra som föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Såg inte alltid syftet med detta nötande av terminologi... används det av konstruktörer? motivera i föreläsningarna!» (Mycket bra)
- Jag känner att jag kan mer än vad jag hade förväntat mig med tanke på att jag bara har läst samhäll tidigare.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2 Kunna redogöra för hur delarna i en bärande konstruktion är logiskt ordnande för att bära horisontell och vertikal last (gravitation och vind).

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»32 72%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.7

- mycket bra kan jag kanske inte säga att jag kan det, men egentligen bättre än ganska också» (Ganska bra)
- Bra med modellbyggen mm. Mer anknytning till faktiska projekt och arbeten på skolan skulle vara bra.» (Mycket bra)
- Samma där.» (Mycket bra)
- symbol för punktlast var fel på föreläsning » (Mycket bra)

3. Lärandemål 3 Kunna skissa yttre kraftbalanser och inre kraftmönster och tillämpa dessa som uttrycksmedel i en utformningsprocess.

Att känna igen olika partikel- och stelkroppsjämvikter, till exempel att när en kraft möter tvärs en lina så blir linkrafterna större ju trubbigare linans vinkel är. Kraftmönstrena som avses är de som hör till de tre uppgifterna: att lyfta upp, att spänna över och att nå ut.

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 13%
Ganska bra»19 42%
Mycket bra»20 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.31

- Lite mer kanske... » (Ganska dåligt)
- Det kändes lite svårare.» (Ganska bra)
- Mkt bra komplement med PointSketch och ForcePad, utveckla gärna mjukvaran. Men kanske viktigast: gör dom Mac-kompatibla!» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4 Kunna analysera konstruktiva utformningar med avseende på stabilitet och styvhet och styrka.

Ha kunnat följa med på resonemangen som vi hade under "brolaborationen" och med behållning kunnat läsa en text kring arkitektur och konstruktivt verkningssätt - som till litteraturseminariet

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»26 57%
Mycket bra»14 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.2

- Man missade mycket under brolaborationen, då man inte hörde allt.» (Ganska bra)
- Lite bättre än nr 3 dock.» (Ganska bra)
- Brobygget var riktigt bra! Lärorikt och kul. Sammanfattade allt på ett mycket bra sätt. » (Mycket bra)

5. Lärandemål 5 Kunna uppvisa en grundläggande repertoar av arketyper inom konstruktion.

Vara bekväm med begreppen: Lina, båge, stång, fackverk, balk, ram, och skiva.

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 22%
Mycket bra»33 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.72

6. Lärandemål 6 Kunna uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan kraftmönster och konstruktioners uttryck har undersökts.

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 18%
Ganska bra»23 52%
Mycket bra»13 29%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.11

- Ytterligare ett exempel på en formulering där jag måste tänka otroligt för att förstå vad du säger... Men ja.» (Ganska bra)
- mer sånt här hade varit bra.» (Ganska bra)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»7 15%
Ja, målen verkar rimliga»37 82%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.86

- Gick NV på gymnasiet» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Om man kommer från en naturvetenskaplig gymnasieutbildning är det relativt mycket som känns igen» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Svårt upplägg. I och med att man har förkunskaper blir nivån lite tveksam ibland. Jag kände mig bitvis säkrare på ämnet innan jag började läsa kursen än under den. Kändes som om man lärt sig samma saker i gymnasiet redan, men med andra ord och mer uträkningar. Nu blev det ofta förvirrande.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- För mig personligen Ja, men för vissa andra Nej. På grund av detta blir det spänningar i grupperna som inte är helt lätta att hantera samt att det påverkar vissa så att de får oerhört dåligt självförtroende och samvete i grupparbetena. En poäng skulle kunna vara att ha en gradering av "kunskapsnivåer" eventuellt eller en bättre möjlighet till att läsa på vid sidan av...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag hade läst konstruktionslära på gymnasiet så jag hade ett litet försprång. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Med tanke på att jag som sagt gick samhäll kändes det mycket bra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- målen är rimliga men utan någon bakgrund i detta ämne och med väldigt mycket information på kort tid blev det svårt att hänga med. Känns som kursen varit större än 4.5 poäng. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Har inga tidigare förkunskaper kring detta. Vi kämpade varje vecka med uppgifterna, men jag har inte förstått tillräckligt för att kunna säga att jag kan det här. » (Nej, målen är för högt ställda)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

45 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»29 64%
För stort omfång i förhållande till poäng»16 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.35

- Men jag vill ha mer! Mer gå in på i detaljer,.. vill ha mer än ytlig, estetisk förståelse.. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Vi skall ju lära oss lite om mycket så i det avseendet är det bra. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- I kombination med materialkursen, som ju till viss del överlappar konstruktionskursen, är omfång och poängantal rimligt. Konstruktionskursen i sig är dock något väl omfattande för 4.5 hp. Materialkursen balanserar alltså detta.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Däremot känns det som vi har lärt oss mycket på hyfsat kort tid, på ett bra sätt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Egentligen ganska mycket arbete i förhållande till kursens poängantal men jag tycker gott att kursen kunde få ha varit större i stället för att minska på mängden arbete. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Borde vara minst 7,5Hp» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Väldigt mycket arbete utöver lektionstid. Utöka kursens poängantal» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Fast hellre det än att man minskar på kursens omfång, man vill ju lära sig allt det.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Att det är en så liten kurs är rätt galet med tanke på kursens enorma betydelse och arbetskrav! » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det blev väldigt mycket arbete utanför den schemalagda tiden.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- målen är rimliga men utan någon bakgrund i detta ämne och med väldigt mycket information på kort tid blev det svårt att hänga med. Känns som kursen varit större än 4.5 poäng.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Jobbigaste kurs jag läst för minsta poängantalet för en kurs som jag varit med om. » (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»36 80%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8

- Lite väl intensiva ibland. » (Ganska bra)
- Det går för fort på föreläsningarna, och powerpointsen som laddas upp innehåller för mycket bilder. Mer enkel, förklarande text att utgå från behövs för att kunna lösa uppgifterna. » (Ganska bra)
- men vid det tillfälle man missat en föreläsning har det varit väldigt svårt att ta till sig kunskapen på annat håll. kanske kunde föreläsningspresentationerna bli mer innehållsrika så att all den viktiga beskrivningen vi fick på föreläsningen kan hittas där också. inte bara bilder som nu..» (Ganska bra)
- Bra med pauser var 45e min. A-salen är fruktansvärt dålig sal bara, dåligt luft, ljus osv gör att man somnar lätt. Vilket inte beror på föreläsningarna, för de var mestadels intressanta. » (Ganska bra)
- Mycket bra föreläsningar» (Mycket bra)
- Jätte bra föreläsningar! Inlevelse och engagemang. » (Mycket bra)
- Bra med 45 minuters pass» (Mycket bra)
- Utöver mycket bra framförda föreläsningar var det konsekventa tidsupplägget (45 min föreläsning + 15 min paus) föredömligt och framför allt avgörande för att kunna vara fokuserad (särskilt viktigt då A-salen tyvärr inte känns lämpad för längre sessioner). » (Mycket bra)
- Mycket givande föreläsningar! Bra strukturerat och inspirerande.» (Mycket bra)
- Mycket bra ihop med seminarierna.» (Mycket bra)
- inspirerande» (Mycket bra)
- Mycket bra att föreläsningarna ligger på kurshemsidan.» (Mycket bra)

10. Hur har de utdelade uppgifterna fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»21 46%
Mycket bra»19 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.28

- Det här är det viktigaste i den här utvärderingen: UPPGIFTERNA ÄR FÖR SVÅRA ATT FÖRSTÅ. 90% av tiden går åt att tolka det otroligt kruxiga och kringformulerande språket de skrivs i. Var medveten om detta till framtiden!» (Mycket dåligt)
- Lite svåra uppgifter rent utifrån beskrivningarna. Ibland lite svårbegripliga och luddiga. Dock bra med uppgifter som sådana då de ökar förståelsen. » (Ganska dåligt)
- eftersom vi har väldigt olika bakgrund kunde det bli svårt att samarbeta. en blev "den duktiga" och en blev "den dåliga".» (Ganska dåligt)
- Vi var inte kapabla att lösa uppgifterna ordentligt efter föreläsningarna, de hade behövt vara tydligare. Frågeställningarna i uppgifterna var också väldigt luddiga, förtydliga och rensa i texten!» (Ganska dåligt)
- Ibland svårt att tyda vad som är en fråga och hur den skall besvaras.. Lite för "luddigt" ibland. Lustig disposition i vissa fall, (ex. Fråga 1,2,3,7) » (Ganska bra)
- Jag såg aldrig han tysken(fast att vi letade någon gång). Hade varit bra att få hjälp mer direkt när man stöter på problemet!» (Ganska bra)
- Jag tycker att många uppgifter var konstigt formulerade så det var svårt att förstå syftet, andra hade du svarat på grundligt i dina föreläsningar så att det bara blev som att kopiera din powerpoint, och det kanske inte är så lärorikt. » (Ganska bra)
- Mycket bra att få laborera och tänka själv, mindre bra då man kör fast! men...» (Mycket bra)
- Några uppgifter var lite otydliga men då fick man istället diskutera vad det var du ville ha fram vilket också var givande. Då fick man fundera lite extra på uppgiften» (Mycket bra)
- Överlag relevanta och lätta att knyta an till, bra att man blev kopplad till dem redan under föreläsningen, det blev en repetition då man sedan tog fram dem själv = mkt bra.» (Mycket bra)
- Något lång förklaringstext till frågorna» (Mycket bra)

11. Hur har seminarierna fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»14 31%
Mycket bra»26 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.46

- Det är sällan vi har fått tydliga svar på våra frågor. Som att han inte riktigt visste vad han svarade på, kanske för att det inte var samma språk.» (Ganska dåligt)
- Handledaren kunde ofta inte svar på frågor, och hade inte heller förstått vad som menades i uppgifterna.» (Ganska dåligt)
- Bra att få kontakt med annan student, med kunskap på området... Kanske enklare att förstå frågor och funderingar ifall man nyligen haft desamma.» (Ganska bra)
- Bra upplägg men inta alltid särskilt effektivt utnyttjad tid. » (Ganska bra)
- Seminarieledarna kunde tyvärr inte svara på allt, kanske borde fått svaren tilldelade till sig?» (Ganska bra)
- Det gäller att hjälp-eleverna är uppdaterade, annars blir det bara repetition. » (Ganska bra)
- Inte alltid att handledaren kunde svara på frågorna men allmänt tycker jag seminarieformen är riktigt bra för att bena ut frågetecken.» (Ganska bra)
- ...det man inte kan tar man upp på seminarierna, som ofta löste de promlem man hade» (Mycket bra)
- Väldigt bra forum att förankra de nya kunskaperna på» (Mycket bra)
- Super bra upplägg och en eloge för Philip! » (Mycket bra)
- Väldigt givande. Jag tror alla i min grupp är supernöjda med seminarierna. Det gav mycket att sitta i mindre grupp och gå igenom uppgifterna.» (Mycket bra)
- Bra format att diskutera frågorna i, alla fick tid att ta upp saker och få plats i diskussionerna. Även bra att handledaren var en student vilket gav ett avspänt men ändå fokuserat klimat.» (Mycket bra)
- Väldigt skönt att få svar på de frågor man inte kunnat lösa i uppgifterna. Philip var grym!» (Mycket bra)
- 1st klass från ett pedagogiskt synpunkt. Handledare har inte kunnat svara på alla frågor, men kanske frågor har varit för svåra,-)» (Mycket bra)

12. Hur har kursupplägget med föreläsning - eget arbete - seminarium - eget arbete - examination av lärobok fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»18 40%
Mycket bra»23 51%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.42

- Föreläsningarna och uppgifter har varit bra. Seminariumen har fungerat mindre bra. Och tiden avsatt för läroboken var på tok för kort, jag hade önskat att vi uppmanats att sätta igång med den direkt. Det hade jag haft mycket större nytta av. » (Ganska dåligt)
- Hade mycket hellre sett att man fick handledning då man gjorde uppgifterna än på seminarierna» (Ganska dåligt)
- Som sagt tidigare, lite svårt att förstå uppgifterna...» (Ganska bra)
- Allt fungerade bra förutom kursboken. Man borde trycka mer på att läsa den parallellt med kursen.» (Ganska bra)
- Lite mycket vid vissa tillfällen, men ändå mycket lärorikt med tanke på inlärningen! » (Ganska bra)
- Allt för kort tid till sammanställning av kursbok. Tråkigt att känna att man skulle kunna ha gjort ett bättre arbete ifall mer tid funnits...» (Ganska bra)
- det blev lite snabbt överstökat med läroboken på slutet. annars superbra!» (Ganska bra)
- allt bra utom läroboken! fick inte ut någonting av att skumma den efter alla föreläsningar. tror däremot att den hade kunnat vara till hjälp som komplement under föreläsningarnas gång.» (Ganska bra)
- Någon vecka avvek ordningen.» (Ganska bra)
- Det enda jag saknat är att kunna läsa i någon litteratur. ibland har jag känt mig jobbig när jag inte förstår uppgifterna och då hade det varit skönt att ta igen lite information i någon bok.» (Ganska bra)
- Upplägget är bra, men i genomförande funkar det inte för alla, speciellt inte för dem som saknar förkunskaper.» (Ganska bra)
- Dock väldigt lite tid för oss a1or att sammanställa boken, vi hade ju vart bortresta o projekt och sådant. » (Ganska bra)
- Bra med eget arbete, samt repetrioner!» (Mycket bra)
- Allt klarnade när vi skrev läroboken. Det var först då jag fick ihop sambandet mellan de olika områdena.» (Mycket bra)
- Otroligt välordnat och strukturerat. Tydligt upplägg med klara kopplingar. » (Mycket bra)
- Men hade inte skadat om det fanns en person till att ta hjälp av under det egna arbetet. Annars tycker jag att det är ett stimulerande kursupplägg. Jag tror det ger en djupare förståelse och kunskap när man jobbar med ämnet på flera olika sätt.» (Mycket bra)
- Jag tyckte ändå det var bra att boken delades ut i efterhand.» (Mycket bra)
- lite kort tid till lärobok - 2 heldagar efter projekt när man redan är rätt så utmattad. kändes tufft trots att vi varit duktiga på att förbereda under kursens gång.» (Mycket bra)
- Bra repetion, men mycket jobb» (Mycket bra)
- Väldigt bra, kursboken på slutet gjorde att man tvingades repetera allt vilket är bra.» (Mycket bra)

13. Hur har kursens blandning mellan teori, experiment och inspiration fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 44%
Mycket bra»25 55%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.55

- Nästan lite mer experiment! » (Ganska bra)
- Gärna lite mer experiment om det hade funnits tid.» (Ganska bra)
- Kanske för lite experiment. Hade gärna sett lite mer faktiska exempel på konstruktioner.» (Ganska bra)
- Det är bra att ha föreläsning om en del och sedan få testa den praktiskt med uppgifterna. Det blir mycket enklare att förstå när man får testa själv och inte bara får höra det under föreläsningar. » (Mycket bra)
- Den omväxlande teorin och praktiken gör att man snabbare ser hur dessa hänger ihop. Steget till att se konstruktionsfenomen i runt i kring sig i vardagen är dessutom inte lika långt då man tidigt blir introducerad till verkligheten.» (Mycket bra)
- Den blandningen är jätte viktig då teorin blir lättare att förstå med hjälp av experimenten och inspiration som kopplingar till konsten.» (Mycket bra)
- Brotävlingen är jätterolig» (Mycket bra)

14. Hur väl har kursadministrationen fungerat? (KursPM, löpande information, tillgänglighet till utdelat material, etc.)

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 18%
Mycket bra»36 81%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.81

- Lite strul med lokaler för seminarium» (Ganska bra)
- Över förväntan!» (Mycket bra)
- Exemplariskt (det är Ulf fr materialkunskapen och KG som kan detta)» (Mycket bra)
- Exemplariskt!» (Mycket bra)
- Allt har varit tydligt och klart hela tiden!» (Mycket bra)
- Utdelat material har varit helt felfritt!» (Mycket bra)
- Absolut bäst kursadministration hittills bland kurser jag läst.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»17 38%
Mycket bra»19 43%
Har ej sökt hjälp»5 11%
Har ej sökt hjälp»1

Genomsnitt: 3.59

- Detleff sågs aldrig till» (Ganska dåligt)
- bra med seminariumen men tysken har jag inte sett röken av.» (Ganska dåligt)
- Har fortfarande inte sett han övningsledaren, då har jag ändå suttit i ritsalen och gjort uppgifterna, har dock inte letat efter honom» (Ganska dåligt)
- Bra idé med handledarseminarierna, men de gav inte så mycket hjälp som de hade kunnat ge om uppgifterna varit tydligare.» (Ganska bra)
- tack vare seminarierna» (Ganska bra)
- Tur att man kunde fråga på föreläsningarna också. Såg ej till mannen som skulle vara i ritsalarna och vår seminarie-assistent förstod inte alltid frågorna.» (Ganska bra)
- DefLep var en väldigt bra resurs» (Mycket bra)
- Man har kunnat prata med både Detlef, seminarieledare, KG och klasskamrater. Mcket bra.» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»14 33%
Mycket bra»26 61%
Har ej sökt samarbete»1

Genomsnitt: 3.57

- saknar ett alternativ mellan ganska dåligt och ganska bra, typ okej» (?)
- Jag tycker att det är trevligare om man blir indelad med någon att arbeta med, då man ofta vid grupparbeten jobbar med samma person! Trevligt med redan indelade grupper!» (Mycket bra)
- Tycker det är väldigt viktigt att få välja partner själv, som vi fått i denna kurs.» (Mycket bra)
- Närheten på ritsalarna till andra studenter och inom seminariegruppen underlättade till diskussion.» (Mycket bra)
- Alla är hjälpsamma och öppna för samarbete och diskussion.» (Mycket bra)
- Bra att ha någon att bolla med. Kan dock bli att den ena studenten mer fungerar som extralärare åt den andra studenten.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Godkänt»3 6%
Gott»11 24%
Mycket gott»29 64%

Genomsnitt: 4.48

- omfånget har varit för stort. målen inte satta för högt för allt vi lärt oss verkar viktigt men alla kommer inte direkt från fysiken på gymnasiet och det är viktigt att börja på rätt nivå. det tycker ja har missats och många har känt sig ganska korkade för att de inte har hängt med. » (Dåligt)
- Personligen så skulle jag vilja ha mer kött på benen angående konstruktionsbegrepp på en mer "teknisk" nivå. Blir ibland svårare att förstå samband utan en ordentlig härledning av fenomenet... » (Gott)
- Jag har fått en mycket positiv inställning till konstruktion och en nyttig insikt i dess betydelse, även inspiration för kommande egna projekt.» (Mycket gott)
- En välorganiserad, intressant, rolig och mycket mycket givande kurs med en engagerad lärare. Ett mycket bra upplägg med handledare och teori varvat med praktik. Mycket bra med föreläsningarna upplagda på kurssidan. De andra lärarna inom A har här mycket att lära.» (Mycket gott)
- Jag är hur nöjd som helst!» (Mycket gott)
- Oxbridge standard.» (Mycket gott)
- Kursen är jättebra tycker absolut att ni ska fortsätta med den, kanske även låta AT1 läsa den» (Mycket gott)
- Hade gärna sett fler liknande kurser som följer parallellt med resten av kurserna.» (Mycket gott)

18. Vad av mål och innehåll bör främst bevaras i den nya studieplanen?

- seminarerna är riktigt viktiga..»
- Föreläsningarnas innehåll, samt broförsöket, och sammanställning av "lärobok". »
- Seminariena och föreläsningarna (så mkt det går). Målen kan väl vara de samma. Förstår att det kan vara svårt att höja målen sålänge man kan komma in på vanlig samhällsvetenskaplig linje + MaC»
- Framför allt ett upplägg som både kretsar till diskussion och konkret inlämning med KRAV. Skönt med krav på sig. Bra blandning mellan experiment och teori.»
- KG –, han e bäst!»
- Mycket kreativitet och experiment för då får man djupare förståelse. Möjlighet till viss litteratur skulle kunna vara bra. Jätte bra med brobygget och seminarierna. »
- Studentkontakt i seminarier och punktlast-övningen. Gav god förståelse och praktiskt test av tankesätt.»
- Punktlast eller annan praktisk uppgift. Det gav mycket. »
- Det tredelade upplägget med föreläsning, övning och seminarium »
- Har egentligen svårt att se ifall något är viktigare att bevara än annat, men att lära sig de olika programmen var till bra hjälp för att förstå.»
- Alla målen är viktiga att kunna analysera konstruktiva utformningar och genomförda skiss- och modellarbeten där man undersöker kraftmönster känns viktiga att ha fått lite flyt i för att kunna utveckla de arbetssätten själv sen. »
- Övningar blandat med seminarium där man kan få hjälp och ytterligare förklaring av sånt man inte förstår.»
- KGs föreläsningar»
- seminarier och uppdelad struktur "kapitellvis"»
- yttre och innre krafter och kraft vägar. konstruktions exempel. Grundläggande konstruktionslära så att man förstår hur det fungerar men också något vinklat så att det blir "arkitektioniskt relevant"»
- Strukturen- Föreläsning, eget arbete, seminarie - mycket bra upplägg. »
- Kursen är bra som den är!»
- För min del hade jag gärna haft samma kurs om jag hade kommit till ettan.»
- Hela kursen är väldigt bra och det är en kurs vi kommer att ha nytta utav i framtiden. Ingenting ska tas bort i mina ögon, men kanske kan den schemalagda tiden utökas något? Speciellt tiden till att sammanställa läroboken.»
- brobygge och föreläsningar.»
- seminarier, grupparbetsformen»
- målen bra men börja på en lägre nivå i innehållet. och kanske strukturera upp föreläsningarna i en mer logisk ordning.»
- Lärandemål 4 Kunna analysera konstruktiva utformningar med avseende på stabilitet och styvhet och styrka. Lärandemål 6 Kunna uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan kraftmönster och konstruktioners uttryck har undersökts. »
- Blandningen av teori och experiment. »
- Jag tycker att kursen är bra i sin helhet och framförallt sista delarna där man knyter ihop sina kunskaper och går igenom dem för att se att man verkligen har förstått.»
- seminarierna»
- Målen är jättebra, de täcker de kunskaper som behöver just nu»
- Så "bygg-nära" som möjligt.»
- Fortsätt som det är. En av de bättre kurserna, men byt föreläsningssal!»
- Läroboken, kursadministrationen och de innehållsrika föreläsningarna.»

19. Vad av mål och innehåll bör främst förändras i den nya studieplanen?

- inget»
- Kanske få in ännu mer praktiskt arbete som relaterar till verkligheten! »
- Fler poäng för kursen.»
- Gruppuppgifterna, de var ofta väldigt svåra att förstå.»
- Vi har lagt ner mycket tid i förhållande till poängantal.»
- inget»
- Jag vet inte om det går, men det skulle kunna va bra och göra något om omfattningen (större kurs och mer integrerat i andra kurser och projekt), samt att göra något för de som inte känner sig så hemma på fysikområdet. Självförtroende gör mycket för inlärningsförmågan. I vissa fall saknas det helt och då lär man sig inget och i andra fall finns det för mycket och då blir man ofta lite av en skit i sådana här sammanhang tyvärr..... »
- Uppgifternas utformning. Stor andel av uppgifterna bestod av att säga samma sak som "frågan" fast med egna ord. En stor andel var för svårtolkade. »
- Även här svårt att säga då jag var så nöjd med kursens upplägg.»
- Att man i de skrivna uppgifterna är tydligare med vad det är man vill ge förståelse för. Kanske att kopplingen mellan de olika delarna blir tydligare.»
- mer expermiment och handfasta övningar»
- Svårt att säga, tycker att kursen i helhet har varit en mycket nyttig och lärorik kurs.»
- Vet ej.»
- Kanske lite mer experiment.»
- Tidsplaneringen»
- uppgifterna, svåra att förstå.»
- omfång, ge kursen mer tid. gör frågorna tydligare. »
- Vet ej. »
- Det hade varit roligt att lägga in en dagsskiss med fokus på konstruktion och form. Som exempel: Rita en byggnad med valfritt antal våningar och markera hur den ska vara konstruerad och vad som är bärande. »
- Kanske göra en koll med gymnasierskolorna hur deras undervisning i ämnet funkar. Hade man lyckats synka de två "språken" hade studenter som redan läst liknande kurser på gymnasiet kunnat ägna mindre tid åt att "översätta" den här kursen till det språk man redan lärt sig en gång.»

20. Övriga kommentarer

- Jättebra kurs totalt sätt! KG är supebra och engagerad. Om man vill veta mer så är det inte några problem att få KG att visa/förklara detta, oavsett om det är sådant han redan sagt eller om man vill gå betydligt djupare.»
- Inspirerande kurs. Mer konstruktion och logik i arkitektutbildningen.»
- Fantastisk lärare KG. »
- KG, du är himla bra på det du gör! Imponerande! Jätte bra andra föreläsare också!! »
- Tack för en bra kurs! »
- Mycket bra kurs med inspirerad och inspirerande lärare!»
- Peter var en grym seminarieledare.»
- Karl-Gunnar har gjort ett utmärkt arbete som lärare. Inspirerande och mycket kunnig.»
- Tack för en jättebra kurs!»
- Helt klart en av de bättre kurserna hitills!»
- För lite tid till såpass stora uppgifter. »
- Bra, roligt och framförallt lärorikt. »
- Good job.»
- Jättebra kurs. Känns som att du är mer engagerad än många av de andra föreläsarna vi haft under året. Bra struktur och ordning. Dock något oklart vad frågorna egentligen betydde i vissa av ritsalsuppgifterna - kan kanske vara på sin plats att förtydliga. Hej hej! »


Kursutvärderingssystem från