ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Materialteknik, MTT070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»2 12%
Cirka 20 timmar»3 18%
Cirka 25 timmar»6 37%
Cirka 30 timmar»5 31%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.87

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»3 18%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.68

- Slutade gå på Kennets lektioner efter drygt 3/4 av läsperioden då det inte gav någonting. Allt gick bättre att läsa ur boken.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»4 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 62%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Föreläsaren visade inte kursmålen och inledde i princip alla lektioner med att säga "Nu vet ni fortfarande inte vad ni ska lära er eller? Det är lugnt, det är det ingen som har vetat tidigare" Enbart kurshemsidan var till hjälp vad gäller att förstå målen!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Man uppnår målen om läraren tar upp saker som man förväntas kunna. Allt går inte att lära sig själv ur en bok. I en sådan kurs som ändå är praktisk och GÅR att förklara hur det funkar i praktiken så gjordes inte detta. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi har inte läst hållf än.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»9 60%
Ja, i hög grad»3 20%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.4

- Tentan hade gjorts om väldigt mycket från föregående år och jag kände inte att det var en förbättring. Det fanns otroligt mycket som jag inte fick visa att jag kunde.» (Nej, inte alls)
- Konstiga, omotiverade frågor med syftningsfel genom hela tentan. Man ska inte behöva gissa vad examinatiorn vill ha svar på! Vi fick enbart en övningstenta inför examinationen. Denna gick övningsledare igenom som knappt kunde lösa en enda uppgift, alternativt inte svarade på frågorna. Det fanns inte heller några svar till övningstentan att tillgå.» (I viss utsträckning)
- Vissa frågor på tentan hade vi inte ens gått igenom. Kan vara en fråga som någon ställt under labben bara, utan nåt tydligt svar från examinatorn.» (I viss utsträckning)
- Det var lurigt, men väldigt bra, att tentan var annorlunda än de övningstentor vi kom över. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»8 50%
Ganska stor»2 12%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.12

- Ikke pedagogisk. Han brukar svara på en annan fråga än den man har frågat.» (Mycket liten)
- Oseriös lärare och oseriös lablärare som svarar i telefonen under övning inför tenta-genomgång och det fanns aldrig någon att få ett riktigt svar ifrån. Dessutom gick bara halva övningstentan igenom för läraren sa att vi nog kunde det bättre än honom.» (Mycket liten)
- Lite ostrukturerad undervisning där jag aldrig riktigt fick kläm på vad som faktiskt var relevant att lära sig. Fick läsa mycket själv men det är svårt då målen var otydliga och det inte var så lätt att få hjälp.» (Mycket liten)
- Otroligt opedagogiskt - man ska inte behöva plugga in allt (när man dessutom är osäker på vad man ska kunna) genom självstudier enbart på grund av att föreläsaren inte kan lära ut.» (Ganska liten)
- Under föreläsningarna var det väldigt rörigt.» (Ganska liten)
- Men jag önskar att det var lite mer struktur på föreläsningen - att han tex sa när han började ett nytt kapitel eller ett nytt avsnitt.. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.12

- Svårt att sålla» (Ganska liten)
- Väldigt mycket självstudier i slutet av kursen gjorde att man klarade tentan! » (Ganska stor)
- Svårt med bok på engelska.» (Ganska stor)
- Den enda hjälp jag hade.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»3 18%
Ganska dåligt»4 25%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.5

- Inga lösningar till övningstentan och svar till övn.uppg. i boken fanns bara med ett svar- inte HUR man hade gjort. Blev frustrerad. Fanns bara en tenta att öva på också. Hade behövts åtminstone någon till.» (Mycket dåligt)
- En ordlista med översättningar på begrepp (kurslit. på engelska) fanns inte, trots att det skulle finnas! Övningstentor var en bristvara osv...» (Mycket dåligt)
- Det hade varit fint med lösningsförslag till tentan och att lösningarna för övningarna var uppdelade i några stycken pdf-er.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om vi hade fått lösningar till tentan på hemsidan eftersom vi bara gick igenom den jättefort under en föreläsning och inte ens gick igenom hela.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»2 12%
Ganska dåliga»4 25%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»2 12%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Var Kennet och övriga extralärare höll hus vet jag inte. Så några frågor gick inte ställa till dem.» (Mycket dåliga)
- Kommunikationen mellan lärare-studenter var inte helt bra. De frågor som ställdes missförstods ofta och konkreta svar uteblev.» (Ganska dåliga)
- Det fungerade efter föreläsningarna. Däremot gick det inte att ställa frågor sista veckorna under kursen, då examinatorn var sjuk och övningsledarna som ersatte inte kunde svara på många frågor.» (Ganska bra)
- Jag saknade konsekventa svar på mina frågor, det var ofta som om man ställde en fråga så blev svaret väldigt luddigt, samt att under föreläsningarna när man hade frågor fick man ofta svar på något helt annat, antagligen för att frågan inte uppfattades ordentligt. » (Ganska bra)
- Det var lätt att få hjälp, men ofta fick man inte ett tydligt svar.» (Ganska bra)
- Många diskuterande moment på föreläsningarna som ökade förståelsen. Om läraren räknat övningar på tavlan under räkneövningarna hade det varit bättre än bara enskilt arbete och ökat förståelsen för hur man löser uppgifterna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 56%
Hög»7 43%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- mest för att man vet inte vad som förväntas.» (Hög)
- Belastningen av kursen blev högre än vad den hade behövt vara, examinatorn var otydlig i undervisningen och det var mycket förvirrat. Frågor som ställdes under föreläsningar blev knappt besvarade, eller så besvarades en helt annan fråga än den som ställts. Anteckningar på tavlan var osammanhängande, och pp-sliderna var i obegriplig oordning. Själva poängen men föreläsningen och ämnet blev väldigt svår att förstå, vilket ledde till onödigt mycket själv-inlärning.» (Hög)
- Hade varit lagom om man inte hade behövt lära sig allt självt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»6 37%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 3.87

- Samma svar som föregående.» (Hög)
- Pluggade till materisltentan på 5 heldagar innan, eftersom jag under perioden haft fullt upp med den andra kursen design och kommunikation fk» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»2 12%
Dåligt»6 37%
Godkänt»4 25%
Gott»4 25%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oseriöst intryck, oseriösa lärare. Efter en sådan här oseriös kurs funderar jag på vad Chalmers har för nivå de behöver nå upp till. » (Mycket dåligt)
- Med en tydligare och mer strukturerad föreläsare hade kursens intryck stigit avsevärt.» (Dåligt)
- Miljöavsnittet togs bort dessutom - vilket är ett viktigt och användbart avsnitt!» (Dåligt)
- Läraren hade ibland svårt att förstå våra frågor och att ge förklaringar, men oftast funderade det bra. Dålig tajming med nya lärare sista veckan, även om det inte kunde hjälpas.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labben - som var superbra!»
- Laborationen.»
- Designprojektet var väldigt bra.»
- Laborationen var bra och gav viss förståelse. »
- Övningstillfällena med andra ämnesinsatta än examinatorn»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer organiserad anteckningar under undervisningar, mer utförlig problemlösning på tavlan.»
- Bättre engagemang, bättre förklaringar och bättre struktur. »
- Förvirring och avsaknad av svar till övningstenta! Samt att man borde få formelsamling (fanns ingen)»
- Det är inte ens svår kurs, men väldigt svår att förstå om man inte förklarar tydligt.»
- Gärna kurslitteratur på svenska.»
- Bättre föreläsningar och tenta, fler övningstentor!!!!!!»
- struktur på genimgångar, möjligheter till hjälp»
- Strukturen. Föreläsningarna bör vara mer pedagogiska. Kanske att man introducerar föreläsningen med det som ska gås igenom och använder tavlan mer i stället för powerpointen. »

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs som hade kunnat vara betydligt roligare och enklare med rätt lärare.»
- En hemskt oseriös kurs som man nästan lika väl kunde gjort på distans. »
- Väldigt synd att Kenneth blev sjuk på slutet. Jag hoppas verkligen att han är på bättringsvägen och vill tacka för att han var förhållsam med att göra tentan, så att vi fick hans tenta. »
- Absolut sista passet av kursen skulle bestå av repetition men den insatta läraren höll föredrag om sin egen kurs onödigt länge så repetitionen inte hanns med helt!»
- Vill inte verka negativ men jag tror innehållet i den här kursen skulle tillgodogöras långt mycket bättre om föreläsningarna var lättare att hänga med i.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.62

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.62
Beräknat jämförelseindex: 0.4


Kursutvärderingssystem från