ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Säkerhet B, SJO140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-01-20
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

8 svarande

Högst 5 timmar»4 50%
Cirka 10 timmar»4 50%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 25%
100%»6 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»5 62%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 12%

Genomsnitt: 2.5

- Runt 4 veckor tog det innan det blev klart hur den "vetenskapliga" sammanfattningen skulle skrivas.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 25%
Ja, målen verkar rimliga»5 62%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 1.87

- Att kalla detta en psykologikurs är att ställa krav likt en lekskola» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»3 37%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»1 12%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2

- Jag har inte lärt mig någonting alls» (Nej, inte alls)
- Eftersom examinationen bestod av ett grupparbete samt en egen inlämningsuppgift anser jag att betygsunderlaget är ringa. Dock kan man ju bara få G på kursen, så det kanske inte krävs så mycket.» (Nej, inte alls)
- Ingen examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.25

- Göran är bra men kursen är värdelös» (Ganska liten)
- Kursmaterialet var lättförståeligt, och läraren återgav mest det som redan fanns med i materialet. Gästföreläsningarna var mycket bra» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.37

- Kursliteraturen är den sämsta jag någonsin skådat. Många böcker etc på skolan är dåliga men de kompendier vi haft i SäkB är de värsta jag sett. De är ouppdaterade, de har klara felaktigheter i sig, de är tragiskt dåliga och mycket är helt uppåtväggarna fel. BYT BYT BYT» (Mycket liten)
- Röda häftet från 1988 känns ganska omodernt men posetivt är att den är lättläst.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 50%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 2.75

- Hemsidan fungerade inte tillfredsställande» (Ganska dåligt)
- Plus för engagemang med att printa ut material till hela klassen från lektorns sida. Trevlig och lugn lektor. Mycket positivt. » (Mycket bra)
- Alla OH kom ut på internet, bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 12%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Göran är bra och trevlig. Kursen är tragisk» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Bristande intresse från klassens sida.» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 62%
Lagom»2 25%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Visst, det var tråkigt att plita ner rapporterna, men att kalla det arbetsbelastning är som att säga att andas är jobbigt. Vi har ju inte lärt oss något alls! » (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»4 50%
Hög»2 25%
För hög»1 12%

Genomsnitt: 3.37


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Dåligt»4 50%
Godkänt»2 25%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 12%

Genomsnitt: 2.5

- Sämsta krusen någonsin, värdelöst kursmaterial men tack och lov en ganska bra lärare.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker inte att kursen fyller någon funktion då den inte tar uppe nåpgot nytt utan endast dikuterar redan excisterande teorier.» (Dåligt)
- Varför kan det inte handla om fartygsdriften i första hand, svamla om ledning på toppnivå. Skit i det och ta och prata mera om en styrmans vardag.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget, ta bort kursen!»
- Inget, »
- Gästföreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ta bort kursen!»
- Alla grupper ska ha schematid så alla hinner redovisa. Några ska inte slippa och andra stressa för att alla ska hinna redovisa. Har man laddat för en redovisning så vill man prata lite.»
- Nytt kursmaterial och en riktigt psykolog som lärare»
- Ordinarie föreläsningar bör förberedas bättre och hålla ett höfre tempo. »

16. Övriga kommentarer

- Om det forstättningsvis ska handla om ISM-koden kan en föreläsning handla om den. dvs lektorn tar och via oh eller projektor och undervisar och alla kan fatta det viktigaste. ISM koden är inte så tjock.»
- Se nu till att ordna det här och fixa denna kurs innan nästa års tvåor får samma värdelösa kurs som vi.»
- Jag har inte studerat psykologi förut, men det känns ändå som om denna kurs varit mer diffus än vad som behövts. Stor tonvikt lades vid eget resonerande, och det fanns en stor brist på vägledning angående rådande teorier, ungefär som om vi själva kunde tro på vilka teorier som helst och att alla åsikter var lika bra (lika väl underbyggda)»


Kursutvärderingssystem från