ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


v11 lp4 Datorbaserade styr- och reglersystem, LEU742

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-17
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»5 23%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»9 42%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»10 47%
100%»11 52%

Genomsnitt: 4.52

- Missade några föreläsning för att gå på extern utbildning.» (75%)
- Lektionerna har varit guld. Ingen kan förklara saker och ting så tydligt som Bertil Thomas. Han förtjänar mycket beröm!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 57%

Genomsnitt: 3.38

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 84%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»11 57%
Vet ej/har inte examinerats än»6 31%

Genomsnitt: 3.21


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»13 61%

Genomsnitt: 3.61

- det hade vart bättre att hålla föreläsningarna om matlab i en datorsal där man kan följa med under tiden» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»12 57%

Genomsnitt: 3.57

- bra skriven bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»4 19%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 2.85

- det hade vart bättre att använda pingpong» (Mycket dåligt)
- Använd hellre pingpong än gamla studieportalen. Lägg ut allt material som delas ut på föreläsningarna där också. » (Ganska dåligt)
- vore bra om allt material som används under föreläsningarna finns att hämta från studentportalen.» (Ganska dåligt)
- Material som delats ut under lektion har i vissa fall inte delats ut på kurshemsidan. PingPong användes inte.» (Ganska dåligt)
- Får se till att alla lärare börjar använda pingpong om Chalmers ska använda det.» (Ganska bra)
- Det vore bättre om pingpong hade använts så slipper man leta på flera ställen.» (Ganska bra)
- Varför inte pingpong?» (Ganska bra)
- pingpong har inte använts» (Ganska bra)
- Svårt och säga. Har aldrig varit inne i och med att det inte ligger på pingpong. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.8

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 66%
Hög»7 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 66%
Hög»5 23%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 9%
Gott»12 57%
Mycket gott»7 33%

Genomsnitt: 4.23

- En av de bästa kurserna på programmet!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna!»
- Läraren Bertil Thomas.»
- Dugga mitt i kusen var bra.»
- Bertil Thomas»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Använd pingpong som portal så att alla kurser ligger samlade på ett och samma ställe.»
- Använd pingpong. Matlabkommandon bör ej ingå på tentan.»
- Lägg ut kursmaterial på PingPong!»
- kurshemsidan»
- Hemsidan ska flyttas till ping pong»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt intressant och givande kurs, Bertil Thomas är en otroligt bra föreläsare och pedagog.»
- Bertil Thomas får högsta betyg. Många på skolan kan lära av honom hur man strukturerar en kurs. »
- Som vanligt håller kurser med Bertil Tomas hög kvalitet! Bra!»
- Bra kurs, bra lärare!»
- Inte mycket att klaga på här inte. »
- fler laborationer, det var lite svårt att förstå vad det hela handlade om, för abstrakt liksom. om man hade jobbat mer med loborationer hade det förmodligen varit lättare att inse hur det hela hänger ihop»


Kursutvärderingssystem från