ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP2 12/13 Matematisk analys i en variabel TMV181

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-04
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

20 svarande

inte alls»0 0%
någorlunda»7 35%
ja»13 65%

Genomsnitt: 2.65

- Inledande matematik var riktigt bra för att få förkunskaper! Dock var det dåligt att vår föreläsare inte visste vilken nivå/vilka förkunskaper vi hade. » (ja)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»2 10%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»3 15%
100%»14 70%

Genomsnitt: 4.3

- Tyvärr väldigt dåliga föreläsningar, och dåliga på det sätt att de var svåra att förstå. Var helt enkelt mycket effektivare att ta reda på zllt själv.» (25%)
- Runt 93,2% » (100%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»2 10%
Cirka 20 timmar»11 55%
Cirka 25 timmar»5 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.45

- svårt att säga, men jag upplevde det lättare att ligga i fas under denna kurs jämfört med inledande matematik. Det mesta av arbetstiden läggs dock ner under tentaveckan då jag sitter med matten från morgon till kväll.» (Cirka 20 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser flervariabelanalys?

20 svarande

instämmer inte alls»4 20%
instämmer delvis»10 50%
instämmer»6 30%
instämmer helt och hållet»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- En verklighetsförankring hade varit på sin plats!» (instämmer inte alls)
- flervariabel? » (instämmer inte alls)
- Envariabelanalys*» (instämmer delvis)
- Har inte läst flervariabelanalys än» (instämmer delvis)
- envariabel var det väl..?» (instämmer)

5. Har kursens mål framgått?

20 svarande

nej, inte alls»1 5%
någorlunda»5 25%
ja, men kunde varit tydligare»11 55%
ja, tydligt»3 15%

Genomsnitt: 2.8

- Fokusen har mest varit på "vilka uppgifter som kommer på tentan". Det är synd, då kursen och målen som helhet borde stå i fokus.» (nej, inte alls)
- Vi har fått reda på vad vi skulle kunna till tentan, men ibland har Alexei sagt annat än vad som stod i den skriftliga sammanfattningen inför tentan, så det har varit ganska förvirrat från och till. Vissa delar som fanns med på läsanvisningarna inför tentan hade Alexei bara nämnt lite i förbigående på någon tenta, vilket gjorde det lite svårt att ta just dessa delar på allvar inför tentan.» (ja, men kunde varit tydligare)

6. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 15%

Genomsnitt: 2.45

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Svårt att säga något om... » (Ja, målen verkar rimliga)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 16%
Ja, i hög grad»9 50%
Vet ej/har inte examinerats än»6 33%

Genomsnitt: 3.16

- Återigen svårt för mig att säga, men jag tror det.» (Ja, i hög grad)

9. Det är naturligt att använda datorn i matematiken

20 svarande

instämmer inte alls»7 35%
instämmer delvis»10 50%
instämmer»3 15%
instämmer helt och hållet»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Jag har fortfarande svårt för MATLAB.» (instämmer inte alls)
- Inte på det sätt vi gjjort under kursen. Varit väldigt förvirrande» (instämmer inte alls)
- Ibland känns dataövningarnas innehåll väldigt orelevant, och det är inte ofta direktkoppling görs till resten av dataövningen (av lärare). » (instämmer delvis)
- Nja... naturligt skulle jag nog inte säga. Snarare något som vi lärt oss att vi måste använda i varje mattekurs, trots att vi inte riktigt förstår varför. Ibland tycker jag det kan ge en ökad förståelse, men ofta också bara total förvirring. Det känns inte alltid som att det har en direkt koppling till den teori vi läst innan. Jag tror kanske att förståelsen till varför vi ska kunna jobba med Matlab kommer senare i utbildningen. Vi har fått den bilden av äldre studenter i alla fall.» (instämmer delvis)
- Det kan vara svårt att förstå vad man gör när man använder datorn, så det kräver att man har gått igenom det ordentligt för att datorlabbar ska vara till någon nytta.» (instämmer delvis)

10. Jag kan redogöra för grunderna i finita elementmetoden

18 svarande

instämmer inte alls»13 72%
instämmer delvis»3 16%
instämmer»1 5%
instämmer helt och hållet»1 5%

Genomsnitt: 1.44

- Förstår ej vad frågan betyder.» (?)
- Jag kan inte sätta fingret på vad det uttrycket innebär. Det är möjligt att jag vet vad det innebär och kan räkna på det, men att jag inte vet att det jag gör heter så...» (instämmer inte alls)
- Aldrig hört talas om denna metod.» (instämmer inte alls)

11. Jag kan lösa maskintekniska problem med finita elementmetoden

17 svarande

instämmer inte alls»13 76%
instämmer delvis»2 11%
instämmer»1 5%
instämmer helt och hållet»1 5%

Genomsnitt: 1.41

- Finita elementmetoden?» (?)
- Se ovan.» (instämmer inte alls)
- SOm sagt, vet ej vad den "finita elementmetoden" innebär.» (instämmer inte alls)

12. Hade du tillräckliga kunskaper i Matlab för att kunna göra datorövningarna?

Frågan ställs enbart till TD-studenterna.

20 svarande

Ja»2 10%
Nej»17 85%
Vet ej»1 5%

Genomsnitt: 1.95

- Ofta ligge problemet på matlabövningarna att man inte kan matten då det kommer saker på övningarna som vi inte gått igenom än i matten.» (Ja)
- Jag tycker ofta att det är svårt!» (Nej)
- Problemet var nog att man inte hade gått igenom någonn som helst teori innan vi skulle lösa uppgifterna, så man förstod inte vad man skulle göra. » (Nej)
- Det är grundtänket i matlab som är svårt. Själva kunskapen om kommandon etc var nog tillräcklig, den kan alltid utvecklas efter hand också. Men det är ett ganska annorlunda tankesätt som jag vet att många i vår klass haft svårt att greppa helt och hållet. Jag hade den otroliga turen att hamna på ett övningstillfälle för Matlab där det var väldigt få studenter en gång, och då fick jag fantastiskt viktig och givande hjälp med förståelsen för vad som faktiskt beräknas osv. av Åsa (övningsledare). Det räddade nog mycket av mitt lugn inför tentapluggandet.» (Vet ej)

13. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i hållfasthetslära har underlättat inlärningen

Frågan är inte relevant för TD. Den ställs enbart till M-studenterna.


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»8 44%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Föreläsningarna har bara rört till det! De har varit ostrukturerade, det har varit svårt att höra vad som sagts, förstå vad som sägs och se vad som skrivits på tavlan. Föreläsaren pratade tyst, och skrev slarvigt, och föreläsaren brukade ofta skriva fel på tavlan, vilket gjorde allt mycket rörigt!» (Mycket liten)
- Jag förstod inte vad Alexei sa. Ibland rent språkligt för att jag inte förstod hans brytning, ibland för att han talade för lågt eller "svalde" slutet av meningar och ibland för att han talade in i tavlan. Men det var också ofta som han verkade utgå från att vi alla var på en nivå som i alla fall inte jag befinner mig på. Jag klarade mig förbi första tentan med en trea, så jag trodde och hoppades att jag ändå skulle ha tillräckligt med kunskaper inför den här kursen, men det var väldigt ofta som jag inte hade en chans att hänga med i hans uträkningar. Det var också ganska ofta som han kommenterade att delar av uträkningar och teoretiska genomgångar var "intuitiva" eller "uppenbara", vilket de inte alls var för mig. Därför blev varje föreläsning bara ett nytt kaos i min hjärna, och varje gång gick jag därifrån och undrade hur jag någonsin skulle förstå det där och klara tentan. Efter ett tag slutade jag gå på föreläsningarna eftersom de snarare ledde till ångest än mer kunskap. Utan hängivna klasskompisar, Åsa på övningstillfällena och mattesupporten hade jag antagligen aldrig haft en chans på tentan.» (Mycket liten)
- Jag måste säga att jag är besviken på Chalmers då det gäller denna föreläsare. Jag har flyttat genom halva Sverige för att läsa vidare och förväntade mig nog inget sådant. Jag tycker att det är dåligt att anställa en föreläsare som inte är det minsta pedagogisk. Skärpning!! Kritik har framförts och det blev lite bättre ett tag, men sen blev han sämre igen. Hade jag haft denna föreläsare i inledande matematik så hade jag nog haft svårt att klara kursen och blivit väldigt avskräckt från att fortsätta på Chalmers. Jag tycker att våran föreläsare hade en dålig attityd mot oss studenter, han var ofta en kvart sen, kom in och suckade djupt varje gång. Svarade i telefon mitt under föreläsningar gjorde han också. Man fick intrycket av att han inte alls ville stå där framme och lära ut.. Tacka vet jag Niklas Ericsson, han var riktigt bra!! Hoppas vi kommer ha honom fler gånger.» (Mycket liten)
- Tyckte föreläsaren inte platsar bland lärarkåren delvis på grund av att man inte hörde vad han sa på grund av låg och otydligt tal. Sen så var det svårt att tyda texten han skrev också. Vidare så var det låg pedagogisk nivå på föreläsningarna och saker blev ofta ihoprörda. Helt enkelt ej lämplig för föreläsningar. » (Mycket liten)
- Läraren visade mycket tydligt brist på engagemang och intresse för kursen bland annat genom att läraren (citat) "aldrig har haft den här kursen förut och aldrig kommer ha den igen". Läraren pratade lågt, otydligt och "med tavlan", trots att kursutvärderarna gjorde sitt mesta för att på ett bra vis försöka ändra på detta. Läraren kom alltid oförberedd tll föreläsningarna och fastnade ofta i obetydliga uträkningar som han sedan var tvungen att göra om.» (Mycket liten)
- Svårt att förstå vad Alexei sa och svårt att läsa hans konstiga handstil» (Ganska liten)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»4 20%
Stor»2 10%
Mycket stor»11 55%

Genomsnitt: 3.05

- Slappa övningsledare, framförallt Mattias. Tror han led varenda minut han va tvungen att hjälpa oss idioter.» (Ganska liten)
- Lite svårt att hänga med när vi hade övning sista passet, men övningarna gav iallafall mer än föreläsningarna. Men uppgifterna som valts som demo-uppgifter var ofta alldeles för långa och konstiga för att man skulle lära sig något.» (Ganska liten)
- Utan dem hade jag varit körd» (Mycket stor)
- Övningsledarna Åsa och Mattias har varit riktigt bra! De har tagit sig tid att förklara saker, de är båda duktiga pedagoger och matematiker och sätter in matematiken i ett sammanhang. Och ger bakgrund och "problemlösartänk". » (Mycket stor)
- Se ovan. Killen som hjälpte till i TD-klassen hade en tendens att verka tycka att vi var mer eller mindre dumma i huvudet och undra vad sjutton vi gjorde där... Men det kändes som att man kom underfund med honom mer och mer efter hand.» (Mycket stor)
- Tjejen som hade td var jätte bra. » (Mycket stor)
- Min och mina klasskamraters enda chans att lära oss något från någon som kunde det här mer än oss.» (Mycket stor)

16. Anser du att datorövningarna är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med datorövningarna är dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av tekniska problem samt dels att öva på och öka förståelsen av grundläggande matematiska samband

20 svarande

nej, inte alls»8 40%
ja, men kan göras bättre»12 60%
ja»0 0%
absolut nödvändigt»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Speciellt inte eftersom man inte hinner fatta teorin innan matlabövningen kommer.» (nej, inte alls)
- Återkopplar till svar i fråga 12.» (nej, inte alls)
- Svårt att avgöra. Jag hittade inte en självklar koppling mellan teorin och datorövningarna, men det ger ju någon typ av matematisk förståelse.» (ja, men kan göras bättre)
- Det är bra om man får en genomgång av själva teorin bakom problemet man ska lösa så att man vet vad det handlar om. Annars kör man fast både för att man inte fattar vad man ska lösa och sen är ju matlab svårt i sig.» (ja, men kan göras bättre)

17. Hur många timmer har du totalt under hela kursen lagt ned på datorövningarna?

Vi hade 2 timmar i veckan schemalagt i datorsal.

20 svarande

5-10»10 50%
10-15»4 20%
15-20»5 25%
20-25»1 5%
mer än 25»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Mindre än 5, nästan inget alls» (5-10)
- Jag klarade bara av en dataövning på utsatt tid. » (5-10)
- Jag förstod inte så mycket alls av det vi skulle göra, därför kändes det viktigare att prioritera annat.» (5-10)
- Föreläsningarna låg ofta efter och man hann inte tillskansa den kunskapen som krävdes för att lösa datorövningarna.» (15-20)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Calculus av Adams varit?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»2 10%
Stor»15 75%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 3.05

- Eftersom föreläsningarna inte fungerade för mig den här gången så var calculus viktig. Samtidigt så konstaterar alla (och jag själv) att calculus är ganska opedagogisk och ofta krånglar till mycket i onödan. Jag hade aldrig förstått om jag bara skulle läst i calculus (jag försökte men fick ingen klarhet tills jag kunde diskutera med någon annan), men den fungerar väl som ett komplement.» (Stor)
- Eftersom vi hade en dålig föreläsare så har den varit till ganska stor hjälp. Men det som varit mest lärorikt är gamla tentor.» (Stor)
- Har även använt Biörs bik Analys i en variabel då denna ofta förklarar på ett smidigare sätt.» (Stor)
- men jag tycker att den har en tendens att vara opedagogisk» (Stor)
- Boken är lött att hitta i, bra formulerad med bra exempel. » (Mycket stor)
- Den klart största källan till att uppnå kursmålen, då föreläsningarna var helt obegripliga och opedagogiska.» (Mycket stor)

19. Har MapleTA-duggorna underlättat inlärningen?

Ge gärna förslag på förbättringar.

15 svarande

Ja, mycket.»1 6%
Ja.»0 0%
Lite.»0 0%
Inget.»14 93%

Genomsnitt: 3.8

- Har ej haft några duggor under denna kurs.» (?)
- Vi hade inga duggor under den här kursen» (?)
- Vi hade inga duggor, men hade väldigt gärna haft det då jag lär mig mycket av dem.» (?)
- Hade inga duggor» (?)
- De hjälpte under förra kursen, men hade inga under den här» (Ja, mycket.)
- Vi har inte haft några duggor i kursen» (Inget.)
- vi har inte haft några...» (Inget.)
- Vi hade inga duggor. Vår föreläsare tyckte att det "var skit, man lär sig inget på det ändå. De som klarar kursen har inte berott av duggorna" (ungefärligt, ej ordagrant citat)» (Inget.)
- VI HADE INGA. Det hade varit bra med duggar!» (Inget.)
- Vi hade väl inga duggor i den här kursen...?» (Inget.)
- Vi hade inga duggor under denna kurs..?» (Inget.)
- Har inte fått någon information om att dessa funnits, hade det varit fallet skulle duggorna absolut vara ett bra verktyg för inlärning.» (Inget.)
- Vi hade inga duggor!!!!!» (Inget.)
- Vi hade inga duggor, något som definitivt hade hjälpt mig i mitt lärande.» (Inget.)
- Har inte haft några» (Inget.)
- Vi hade inga duggor.» (Inget.)
- vi hade inga» (Inget.)

20. Vore det bra att ha mera övningar i MapleTA-miljö?

Motivera och kommentera gärna ditt svar.

19 svarande

Ja.»9 47%
Nej.»0 0%
Vet ej.»10 52%

Genomsnitt: 2.05

- Gärna duggor!» (Ja.)
- Som sagt, hoppas inför nästa års studenter att det då finns tillgängliga duggor. Att en föreläsare "inte tror på duggor" tycker inte jag är ett acceptabelt skäl till att slopa dem helt.» (Ja.)
- Duggorna var en stor hjälp i förra kursen eftersom det bidrog till extrapoäng till tentan. Det var också bra att få lite uppföljning längst vägen mot tentan. Samtidigt så är Maple ganska krånglig att få till ibland. Även om man har rätt svar så måste man ju även lyckas skriva det på rätt form för att få rätt svar.» (Vet ej.)
- Har inte så stor erfarenhet av Maple. » (Vet ej.)
- Inte mera övningar, men mer hjälp på de övningar som redan finns, så att man får chansen att förstå dem ordentligt» (Vet ej.)

21. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida med kurspm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 21%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 3

- Bra i den utsträckningen att det var den enda möjligheten man hade att få veta något om vad man gjorde och vad man skulle kunna tillskansa sig den kunskapen.» (?)
- Dåligt med information på hemisdan från föreläsaren.» (Ganska dåligt)
- Ganska dåligt eftersom han ofta la till uppgifter senare, detta är svårt att upptäcka när man redan tror att man är klar med ett kapitel. » (Ganska dåligt)
- Vissa länkar gick ej att nå. T.ex. Korrektion på en tenta och ett facit på en dataövning. » (Ganska bra)
- Inte särskilt mycket kommunikation den vägen i den här kursen. Jag gillade att Niklas uppdaterade med alla info som vi behövde på hemsidan, så man alltid hade koll på läget även om man missat föreläsningar. Det var också bra att kunna gå tillbaka och titta på de slider som Niklas använt under föreläsningarna i efterhand för att repetera. Det var ju inte möjligt i denna kursen eftersom Alexei enbart hade tavelgenomgångar. Tyvärr blev det ganska ofta fel i dessa genomgångar, som inte alltid upptäcktes. Jag har själv i alla fall svårt att hinna upptäcka sådant medan jag har fullt upp att hänga med i genomgången och skriva samtidigt. Det kunde handla om allt från tecken som var väldigt oklart vad det var för något till att det var rena fel som aldrig upptäcktes.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»4 20%
Har ej sökt hjälp»4 20%

Genomsnitt: 3.5

- Svårt att förstå föreläsaren...» (Ganska dåliga)
- Från föreläsaren förverkade ingen hjälp kunna fås. Ev. Frågor besvarades trasigt och snäsigt i person. men på mail var det riktigt bra! Men övningsledarna har tagit sig tid, » (Ganska dåliga)
- Alexei erbjöd ju sig att svara på alla frågor direkt och via mail, men eftersom att jag aldrig förstod honom ens på föreläsningarna, och dessutom inte riktigt kände att vi var på "samma nivå" så testade jag aldrig detta.» (Ganska bra)
- Man kunde ställa frågor, men frågan är om svaren var till så stor hjälp.» (Ganska bra)
- Eftersom läraren visade så bristande engagemang till att lära ställde jag och mina klasskamrater våra frågor på räkneövningarna.» (Har ej sökt hjälp)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»17 85%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 4.05

- Det har fungerat riktigt bra, det är kul att plugga tillsammans. » (Mycket bra)

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 65%
Hög»7 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Det är alltid tungt att hinna med när man inte har riktigt naturlig fallenhet för matte utan måste läsa ganska mycket för att förstå vad en del av de andra bara verkar fatta direkt... Då finns det inte så mycket marginaler kvar.» (Hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 55%
Hög»8 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- LAgom helt enkelt, inte för mycket att göra men ändå tillräckligt för att man ska bli stimulerad.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Excercise-tillfällena med rejäla genomgångar»
- Antalet övningstentor / gamla tentor.»
- Tydliga räkneövnings typexempel från övningsledare. »
- Fokus på bra övningsledare. Åsa var en fantastisk hjälp för mig, jag vet att inte alla andra höll med mig men jag fick bra hjälp.»
- Vet ej.»
- Räkneövningar»
- Övningsomgångarna och sen att man ska fortsätta att ha matlabgenomgångar. »

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt föreläsare»
- Bättre stöd till MatLab-uppgifter»
- Vi vill ha duggor. Och kanske mikrofon till föreläsaren, det hördes dåligt.»
- Föreläsningarna. Främst struktur och föreläsarens retorik. »
- Ta bort Alexei. Han är garanterat en väldigt kompetent matematisker, men han är allt annat än pedagogisk. Jag fick nästan ingen hjälp alls av hans föreläsningar. Snarare tvärtom...»
- Ny föreläsare..»
- Föreläsaren verkade inte tycka att det var kul att lära ut, vilket märktes på föreläsningarna»
- Förändra och förbättra datorövningarna. Utan riktiga genomgångar och med knapphändig hjälp kommer man inte långt.»
- Duggor! Tycker även att Alexei kändes oförberedd på de föreläsningar jag var på. Detta gällde främst i början. Då kändes föreläsningarna osammanhängande och de gav iallafall inte mig något.»
- Ny föreläsare»
- Jag hoppas innerligt att de som läser den här kursen nästa år får en annan lärare.»
- Införskaffa duggor»

28. Övriga kommentarer

- Jag funderar på om den här undersökning skickades rätt?? vi läste ju envariabel»
- Det har varit en stökig kurs efter med allt strul som de dåliga föreläsningarna innebar. Det är så otroligt stressande att bara "sitta av" två timmar varje föreläsning när man vet att man egentligen inte lär sig något men samtidigt inte vågar låta bli att gå dit av rädsla att missa något som blir viktigt inför tentan men som bara nämns på föreläsningen.»
- Jag blev underkänd på tentamen, även fast jag och mina klasskamrater tillsammans slitit stenhårt i kursen för att uppnå kurmålen, men fann mig i det beslutet om att vara underkänd. Vid granskiningen upptäckte jag att jag egentligen inte borde varit underkänd, utan istället nästan borde haft en fyra. Flera poäng hade dragits av på ett vis som inte verkade logiskt. Många av mina klasskamrater också fick erfara detta. Är MYCKET upprörd över detta, då min tenta TYDLIGT visade att jag uppnått kursmålen.»


Kursutvärderingssystem från