ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Kandidatarbete, SJOX09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-17
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»3 20%
Minst 35 timmar»5 33%

Genomsnitt: 3.53

- Senaste månaden Minst 35timmar i veckan.» (Cirka 30 timmar)
- var som ett arbete, 8-16 varje dag då jag inte hade föreläsningar. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»1 7%
25%»1 7%
50%»2 14%
75%»3 21%
100%»7 50%

Genomsnitt: 4

- Drygt 90%» (?)
- Schemalägg de lektioner som går i Time edit» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»2 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 46%

Genomsnitt: 3.2

- Då främst pga Chalmers administration är under all kritik. Fackspråk, handledare, chalmersdokument, alla ger olika bilder på vad som skall uppnås.» (Målen är svåra att förstå)
- Fram för allt ska de mål som finns följas av administrationen. För min del spelar det ingen roll att examinatorn är sjuk. Det måste finnas någon som tydligt kan gå in i dennes ställe, vi ska inte behöva ta del av velande två veckor innan deadline. Tydligare besked, kanske till och med en krisplan borde finnas. Hela klassen var ganska förtvivlade.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 14%
Ja, i hög grad»10 71%
Vet ej/har inte examinerats än»2 14%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»6 40%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»2 13%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2

- Då främst pga Chalmers administration är under all kritik. Föreläsningarna har varit bortkastade timmar de med.» (Mycket liten)
- "undervisningen" bestod av bibliotekskurs, och den måste jag säga var väldigt onödig.» (Mycket liten)
- Katie Evans från fackspråk har hjälpt oss mycket» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.28

- Finns väl ingen anledning att dela ut kurslitteratur när lärare och andra på chalmers ger olika information?» (Mycket liten)
- Jag tycker att man kunde ge en mindre kurs som ett slags förberedande inför examensarbetet. En kurs som tar upp vad som förväntas av en och vad man bör fokusera på mm. Anvisningarna finns men det kan vara svårt att läsa ut precis vad som förväntas.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»3 20%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.6

- Värsta jag varit med om - Administrationen borde i stort sett avgå, hur kan någonting fungera så dåligt? Får nya scheman varje dag, lärare som dumförklarar studenter, lärare som slutar etc......» (Mycket dåligt)
- En del strul gällande presentationer och opposition, dåligt med tid att hinna med på slutet.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.6

- Bra eftersom vi hade handledare» (Ganska bra)
- Vår handledare har skött sig exemplariskt.» (Mycket bra)
- Handledaren har gjort ett imponerande jobb med att stötta oss i vårt arbete» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 40%
Hög»8 53%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.66

- När man väl kom igång va det inga problem.» (Lagom)
- Ganska hög» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»2 13%
Hög»8 53%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 4

- Examensarbete samtidigt som man har en annan kurs som kräver två inlämningsuppgifter på 5+ sidor styck och en hemtenta. En hel del skrivande under samma period.» (Hög)
- Två tunga kurser samtidigt som man ska skriva mycket i var inte en så bra kombination.» (För hög)
- Ledarskap och Management borde nog inte ligga samma termin som kandidatarbetet» (För hög)
- Ej bra med kandidatarbete + ledarskap & management tillsamans. Pga l & m hade många obl moment, vilket gör det svårt att göra ett bra kandidatarbete» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 26%
Godkänt»1 6%
Gott»8 53%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 3.53

- Oklara direktiv vad gäller inlämningar, datum och vad som faktiskt skall inkluderas i en slutinlämning. Mycket administration har varit otydlig, vilket har skapat en stor osäkerhet hos oss studenter.» (Dåligt)
- Mycket krånglid administration. Obligatorisk kurs i bibliotekskunskap med lägsta poäng för G? Den kursen funkade inte, rättningen var felaktig och när jag påpekade detta fick jag inget svar. Fick gör den två ggr, en extra ång i onödan. Varierande besked från Facksprå gällande utformning av texten. Handledare och examinatorer har varierat i kvalitet, har det visat sig. Detta blir orättvist då studenter blir granskade på olika grunder och får olika möjligheter till hjälp. Den akademiska hållningen från skolan mot kandidatuppsatsen har varit under al kritik. » (Dåligt)
- om man bortser från det administrativa, och att vi inte fick några besked om vad som hände» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- En intern handledare som alltid va tillgänglig att svara på frågor va väldigt bra.»
- Handledningstillfällena med fackspråk.»
- Rätt lite.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare instruktioner, mer ordning i administrationen samt bättre ordning på vad som förväntas vid mittmöten osv.»
- Hjälpen från fackspråk. Hade önskat att de gav mer konkreta råd angående språk och struktur. Man fick liksom "dra ur dem" vad de tyckte om ex.vis Metod, Diskussion. Handledningen med fackspråk är obligatorisk - vilket gör att jag anser att man borde få ut mer av dem . »
- Lite hjälp att komma på en idé så man kunde komma igång med hela arbetsprocessen och inte behövde lägga halva terminen på att bolla idéer fram och tillbaka utan att komma någonstans. Det är ju inte direkt som om man någonsin gjort något liknande i hela sitt liv, så lite mer hjälp i början hade varit bra. »
- Tydlig information om vad som är obligatoriskt och vad man måste göra för att bli godkänd och när deadlines är. Som det var nu stod det olika saker överallt och personer vi frågade gav olika information.»
- Chalmers måste styra upp sin administration, fackspråk och andra lärare måste bli tydligare vilka mål som skall uppnås, då de ifrågasätter varandra osv.»
- Tydligare insruktioner till handledare, fackspråk och examinationer så alla studenter får samma förutsättningar.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, men som sagt någon slags lite förberedande kurs inför examensarbete skulle nog vara bra, utöver introduktion/instruktionstillfället.»
- Kanske lägga in 1-2 hela föreläsningar precis innan jul som förklarade mer i detalj om vad examensarbetet skulle handla om så man kunde börja kontakta företag redan innan.»
- Bra handledare, internt och externt, resten av personalen från skolan har inte skött sig till den mån jag anser vara lämplig för en skola som Chalmers. Kommer inte rekommendera denna skola förrens vissa omstruktureringar i administrationen har gjorts.»
- (Kanske borde se om och göra en egen enkät för kanidatarbetet, eftersom att det skiljer sig mycket från dom andra kurserna)»


Kursutvärderingssystem från