ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Byggnad 2 ht 08, AUT087

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-24 - 2008-11-02
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1, efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- självständigt och med stöd i teoretisk kunskap gestalta en offentlig byggnad i sitt sammanhang,

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»36 59%
Mycket bra»21 34%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.27

- självständigt känns som ett alldeles för stort ord när det gäller mig personligen... Behöver mer tid, mer stöd etc. » (Ganska dåligt)
- Kunde varit mer fokus på arkitektens ansvarsroll vid utformningen av en offentlig byggnad och mindre fokus på en offentlig byggnad som en formövning som ska redovisas med en säljande presentation.» (Ganska dåligt)
- Kändes som att det kunde ha utdelats mer kursmatrial om vissa förhållanden i offentliga byggnader, exempelvis vad som är praxis i entrésituationer (vindfång, karuselldörrar), samt mått på dessa (typmått, även om det är varumärkesberoende). Allt detta finns lättillgängligt på nätet, men det skulle vara fint om sånt återkommande kunde sammanfattas i ett kompendium som man senare kan använda sig av. Vore fin service :)» (Ganska bra)
- det beror ju på självständigheten hos studenten» (Ganska bra)
- Sammanhanget, vad innebar det i det här fallet? Problematiken med att bygga TILL togs inte upp egentligen. Synd, för det är intressant.» (Ganska bra)
- Gärna mer fokus till området runt byggnaden till nästa år.» (Ganska bra)
- Valet av plats var spännande men så annorlunda att den delen av projektet var relativt svåratbetad. Vad gäller byggnaden som sådan fungerade kursen utmärkt.» (Ganska bra)
- Det fanns inte tid till en djupare analys av verksamheten.» (Ganska bra)
- ..tror nog det. men är osäker.» (Ganska bra)
- Arbetsmetoderan var till stor nytta för att kunna ta sig an en så stor uppgift. Stödet under denna process och möjligheten att få respons på idéer från handledare var tyvärrr mycket dålig.» (Ganska bra)
- mer kunskap om hur en byggnad direkt gestaltas i sitt sammanhang och planmässigt kunde lärts ut mer i föreläsning (med konkreta exempel)eller workshop» (Ganska bra)
- fler relevanta föreläsningar om ex utrymning krav mm» (Ganska bra)
- Sammanhanget föll delvis bort i och med att den stora situationsplanen slopades.» (Ganska bra)
- vissa brister i den teoretiska kunskapen» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2, efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- fatta medvetna beslut vid utformningen av den fysiska miljön

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 14%
Ganska bra»36 59%
Mycket bra»16 26%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.11

- Föreläsning om hur man utformar mark runt offentliga byggnader skulle vara bra.» (Ganska dåligt)
- Pga att platsen är så speciell så kom områdesgestaltningen i skymundan till förmån för arbetet med utformandet av byggnaden efter programmet.» (Ganska dåligt)
- Fick känslan av att funktion och logistik skulle lösas snabbt för att kunna ägna sig uteslutande av estetik. Inte min syn på arkitektur.» (Ganska dåligt)
- Under kursens gång påpekade ni vid flera tillfällen utemiljöns relevans, men vid slutkritiken uteblev diskussionen kring denna totalt av någon anledning. Lite synd, tycker jag.» (Ganska dåligt)
- Man fick tänka mycket på den speciella karaktären på platsen, det lärde man sig mycket på. » (Ganska bra)
- dom är medvetna för det mesta, men inte alltid så träffsäkra... » (Ganska bra)
- Gärna mer fokus på den fysiska miljön runtom byggnaden nästa år! I år blev det mycket fokus på byggnaden i föreläsningar m.m. vilket också sågs i de färdiga projekten.» (Ganska bra)
- Ja jag vet inte om jag fattar bättre beslut men mer medvetna troligtvis. Mkt tack vare handledaren.» (Ganska bra)
- inte arbeteat mycket med detta innan så mer kunskap om detta skulle varit bra och lärorikt att lära sig, men jag förstår att allt inte får plats inom kursen» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3, efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- presentera och motivera egna överväganden i gestaltningsprocessen

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»22 36%
Mycket bra»34 55%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.45

- har fått reda på under kursen att jag är dålig på att argumentera men vet fortfarande inte hur jag ska bli bättre på detta.» (Ganska dåligt)
- Hänger förstås ihop med att jag min handleding inte fungerade som den borde.» (Ganska dåligt)
- skulle vara bra att lära sig hur man skriftligt kan uttrycka sig vid redovisningen (hur man bra lägge rupp en mening som är beskrivande/säljande)men detta borde vi redan ha fått lära oss.» (Ganska bra)
- Fick många tillfällen att öva på att motivera mina val, fick god handledning i vikten av att kunna presentera och kommunicera mitt arbete.» (Ganska bra)
- Betyget påverkas främst av handledningen.» (Ganska bra)
- vissa brister i presentationstekniken» (Ganska bra)
- I och med handledningen tyckte jag att man lärde sig att motivera sina ställningstaganden. » (Mycket bra)
- I och med pecha kuchan höll presentationerna en högre nivå än de brukar och den var nog lärorik för alla. Behåll den till nästa år!» (Mycket bra)
- Den löpande handledningen med inlämningskrav har trots viss inledande förvirring fungerat stärkande för val och resonemang i gestaltningsprocessen.» (Mycket bra)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»61 98%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2.01

- Men det skulle inte skada med mer förkunskaper. Den praktiska kunskapen har inte ökat av kursen. Den analytiska däremot.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock för lite kunskaper i layout och datoranvänding för att kunna producera hög kvalitet på begärt inlämningsmaterial.» (Ja, målen verkar rimliga)
- ...men känner mig osäker på vilka mina förkunskaper egentligen är? känns generellt svårt att mäta kunskaperna - » (Ja, målen verkar rimliga)
- Men ni försökte klämma in lite mycket på kort tid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Skolan erbjuder inte de nödvändiga förkunskaperna inom områdena datorvisualisering, presentationsteknik samt designprocesser.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

62 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»38 65%
För stort omfång i förhållande till poäng»20 34%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.34

- Det var mycket att göra, men jag uppskattade det höga tempot å mycket gjort på kort tid.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Med det upplägg som kursen hade fungerade omfånget och poängen jätte bra.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- målen är kanske pretantiösa i sin formulering. svårt att veta om dessa mål stämmer med mina kunskaper. kursen var i allfall i rimligt tempo.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Målen är väl formulerade och rimliga i sig, men den korta tiden på projektet gör att målen bara hinner behandlas mer eller mindre ytligt..» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Programmet var väldigt omfattande sett till antal veckor med faktiskt arbete vilket har visat sig i hur framförallt den fysiska planeringen har genomförts.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- rolig men stressig kurs, la ner mer tid än 8h om dagen plus en del helgarbete, speciellt de 2 sista veckorna...» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- man skulle nog kunna fördjupa sig än mer på själva projektet om kursen var längre.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Med min hälsa som insats blev jag färdig. Sista veckan snittade jag på 15 timmars arbetsdagar. Det är inte rimligt...» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- kursen var för kort i förhållande till sitt omfång, hade behövt vara en del i en större kurs eller två - tre veckor längre bara. skulle kanske gå att kombinera med stad 2 - fokus på stadsdelen och omkringliggande miljö och sen att byggnad 2 bara fokuserade på den offentliga byggnaden...» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Kursen borde definitivt förlängas till nästkommande år!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Alldelses för kort tid» (Vet ej)
- svårt att bedömma, tidsbristen var påtaglig, blir lätt "hafsigt" och godtyckligt... » (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

62 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»15 24%
Mycket bra»42 67%

Genomsnitt: 3.56

- NI KAN INTE ÄNDRA INLÄMNINGSTIDERNA MED KORT VARSEL!!!» (Mycket dåligt)
- Bra initiativ med veckouppgifterna, men de var inte konsekventa och de gjorde en lite stressad istället för att vara en hjälp. Tyckte inte om att man inte fick nån översikt över alla uppgifter, utan de kom med tiden. Nog en tanke bakom det, men det gjorde att man blev stressad.» (Ganska dåligt)
- Lite kort varsel ibland inför en ny uppgift..inlämning» (Ganska bra)
- Lite sen information angående ändring av inlämningskrav kan jag tycka, i övrigt bra. » (Ganska bra)
- En aning för mycket hattande om vad som gällde.» (Ganska bra)
- lite sena ändringar ibland» (Ganska bra)
- ANdreas skickade ut mail kvällen innan inlmämning med ändrad inämningstid vid minst ett tilfälle. Lite väl sent att informera om sådant, tycker jag. Annars bra.» (Ganska bra)
- Beslut som t ex den fastställda säkerhetsgränsen borde ha klargjorts mer om hur viktigt det var att förhålla sig till detta. Då jag fick anpassa mitt projekt efter t ex den angivna säkerhetsgränsen blev jag lite konfunderad över hur vissa kamrater utan problem kunde frångå detta. Jag önskar bara mer tydlighet från kursledarna i vissa frågor. » (Mycket bra)
- Helt lysande faktiskt!» (Mycket bra)
- otroliga lärare gästlärare och handledare» (Mycket bra)
- lättillgänglig, rak kommunikation!» (Mycket bra)
- Mycket välorganiserad kurs.» (Mycket bra)
- Mycket bra informationsflöde. Möjligtvis väl irriterat/aggressivt tonfall i de sista inlämningsmailen...» (Mycket bra)
- Bra kort och gott» (Mycket bra)
- Ulla, Andreas o Finn har varit mkt bra! Första gången lärarna verkligen har varit engagerade och insatta.» (Mycket bra)

7. Hur väl fungerade den inledande workshopen?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»17 27%
Mycket bra»42 67%

Genomsnitt: 3.61

- Rent personligt så resluterade det inte att jag fick något att jobba vidare med, min uppfattning är också att väldigt många refuserade de ursprungliga skissmodellerna. Men själva workshopen kanske gav en boost till att komma igång, men för mig kändes det som en bortslösad vecka.» (Ganska dåligt)
- Bra sätt att komma igång men kanske lite lång tid med en hel vecka.» (Ganska dåligt)
- kund evarit lite djupare..någon dag längre..fått experimentera mer rent formmässigt.» (Ganska bra)
- bra sätt att komma igång men fortfarande behöver man mer hjälp att därifrån ta sig till koncept. många tog med sig bara en form därifrån.» (Ganska bra)
- Bra sätt att starta en kurs på!» (Ganska bra)
- För mig var det ingen bra arbetsmetod, då jag tkr att det är viktigt med analyser av området och historia. Tycker att det var för mkt fokus på just formen.» (Ganska bra)
- Roligt och bra med inledande kreativa övningar i början av ett projekt. Kanske att det fokuserades lite väl mycket på att "välja" ett formkoncept, innan man fått titta på programmet!Vid skapandet av vissa typer av byggnader tror jag att den typen av process fungerar, medan jag upplever att i formgivningen av en offentlig byggnad så vill i alla fall jag börja i andra änden egentligen. Menmen, kul att prova en ny metod, oavsett!» (Ganska bra)
- kanske den del i kursen som har inspirerat o lärt mig mest.» (Mycket bra)
- Väldigt bra och intressant sätt att brainstorma idéer!» (Mycket bra)
- Fantastisk workshop. Bra assistent, Finn.» (Mycket bra)
- Om etta hade fokuserat kring massproduktion av modeller och vi fått in det tänktet tidigt i utbildningen är jag säkert på att vi hade kommit mycket längre i alla projekt fram till idag. » (Mycket bra)
- Ett väldigt bra sätt att börja kursen på, där man tidigt fick fram väldigt många idéer och fick chansen att diskutera deras möjligheter osv. Bra sätt att sätta igång arbetet på, och bra också att alla idéer fick vara allas.» (Mycket bra)
- Mycket bra initiativ! Bra att vara tydlig med att man i detta skede "inte äger några idéer"! Dock tyckte jag att tankarna från workshopen inte var med riktigt hela vägen, experimentmomenten försvann när det skulle börja produceras material.» (Mycket bra)
- En idéspruta och bra kom-i-gång efter sommaren! Synd att Finn inte var med senare i projekten också.» (Mycket bra)
- Jättebra workshop! Inspirerande och kreativt! Skönt att brainstorma tillsammans och sedan plocka idéer fritt.» (Mycket bra)
- Fantastisk!» (Mycket bra)
- Jätterolig start, upptäckte senare att jag borde fortsatt med modellarbetet mer än vad jag gjorde, en lärdom till framtiden» (Mycket bra)
- Perfekt start! Mer medvetenhet om hur den påverkar elevernas fortsatta process efterlyses dock, mer fokus på platsförståelse vore bra för att väga upp den fria formassociationen.» (Mycket bra)
- Bra mix av fritt skapande och styrd process.» (Mycket bra)
- otroligt kreativ start! skönt att bara producera utan att prestera» (Mycket bra)

8. Hur givande upplevde du att studieresan till Louisiana och Ordrup gård var?

59 svarande

Inte alls»6 10%
Lite givande»9 15%
Ganska givande»22 37%
Mycket givande»22 37%

Genomsnitt: 3.01

- kunde tyvärr inte närvara» (?)
- deltog ej.» (?)
- deltog ej» (Inte alls)
- sjukdom» (Inte alls)
- Var inte med - olyckligtvis» (Inte alls)
- var inte med» (Inte alls)
- Jag hade redan varit där:) » (Lite givande)
- alldelse för mycket bussresa för en dag.» (Lite givande)
- Det hade varit bra med en föreläsning eller diskussion eller inläsning innan vi kom dit, så att man gått igenom hur de projekt som var utställda kunde studeras i förhållande till vår egen uppgift...» (Lite givande)
- I detta projektet var Ordrup gård högst relevant eftersom det visade förhållandet mellan en befintlig byggnad och en gammal, även om Louisiana har liknande förutsättningar så var Ordrup gård mer tydligt definierad. » (Ganska givande)
- Skönt att få ny inspiration vid den punkten i processen samt lite distans till sitt eget arbete.» (Ganska givande)
- Märkligt att ansvariga för kursen inte berättar något om besöken under bussturen..? vart är vi på väg? Berätta om louisana, ordrup..historia osv., alla känner inte till platserna sedan tidigare» (Ganska givande)
- Besöket borde ha följts upp i större utsträckning. Diskussioner i mindre grupper? Reflektion.» (Ganska givande)
- Alltid inspirerande !» (Ganska givande)
- Lite stressigt, men det är ju svårt att få till om man inte är borta längre.» (Ganska givande)
- För mycket tid i bussen i förhållande till tid på museet för att det rikigt skulle kännas värt. Men såklart roligt med resa!» (Ganska givande)
- Vi hann se mkt och förmånligt med gratis resa.» (Mycket givande)
- Hade velat ha mer tid på Louisiana.» (Mycket givande)
- Bra referens» (Mycket givande)
- Också perfekt tajmat! Louisiana var självklart givande, men Ordrup var det väldigt bra att vi lade ner tid på också. Tyckte först det var jobbigt att inte få mer tid på Louisiana, men sen förstod jag varför.» (Mycket givande)
- Louisianas utställning om museumbyggnade var otroligt givande och inspirerande, hade gärna varit där några timmar till.» (Mycket givande)

9. Det ingick elva föreläsningar i kursen. Bedöm värdet av dessa i relation till projektet!

Kommentera gärna de enskilda föreläsningarna.

62 svarande

Gav ingenting»0 0%
Gav ganska lite»10 16%
Gav ganska mycket»39 62%
Gav mycket»13 20%

Genomsnitt: 3.04

- Föreläsningarna var nyttiga för ens allmänkunskaper men kanske inte gick att applicera så mkt på just detta projekt.» (Gav ganska lite)
- Det blev inte att jag medvetet tog särskilt mycket från föreläsningarna i mitt eget projekt.» (Gav ganska lite)
- hyfsat integrerade i kursen men det var lite svårt att applicera på sitt projekt.» (Gav ganska lite)
- det var lite blandad kvalitét på föreläsningarna. Per Bornstein och Henrik Schultz föreläsningar gav mycket medan Ullas och Maria de Vals kändes inte alls inspirerande.» (Gav ganska mycket)
- Många av föreläsningarna var bra, exempelvis gav Ullas "Naturum 2”, en snabb inblick i förhållningssättet i olika sorters projekt. "Offentliga byggnader”, (Sara Grahn) var också bra av liknande anledning - att jämföra hur byggnader med liknande roll i staden kan utformas på olika sätt. Det var dock sbårt att förhålla till vårt eget projekt eftersom det var en så speciell situation i staden... Konstruktionsrepetitionen med K-G var också bra, den låg rätt i början på trean. Däremot var föreläsningen "Tillgänglig arkitektur”, av Maria de Val riktigt dålig. Hon hade inget konstruktivt att säga om tillgänglighetsfrågan utan visade bara bilder på dåliga exempel och när vi frågade varför menade hon att det inte finns några bra exempel. En sån inställning är oseriöst och knappast särskilt givande. Låt nån komma med inspiration istället, och visa oss hur man kan göra. Varför inte prata om hur bra man lyckats i barcelona till exempel?» (Gav ganska mycket)
- Lennart Widén: en genomgång utan speciellt mycket ny information. Henrik Schultz: Alltid bra med genomgång av lyckade projekt, men även detta just en genomgång utan medveten sammankoppling till vårt projekt..? Ulla Antonsson, naturum: Bra med genomgång av viktiga aspekter, gick att föra över direkt i vårt projekt. Ganska mycket repetition, färre antal naturum hade räckt. Karl-Gunnar Olsson: Alltid bra genomförda föreläsningar. Pedagogisk förberedelse för konstruktionshandledningen-bra! Maria de Val: tycker att vi redan är medvetna om hur viktig tillgänglighetsfrågan är och skulle snarare behöva mer praktisk föreläsning om det. Jättemycket exempel gavs på dåligt fungerande lösningar, men få bra visades. Sara Grahn: saknade helt en röd tråd, hittade inte kopplingen till vårt projekt riktigt.. Erik Stening: inspirerande exempel på vad man kan åstadkomma med ett visst material, i detta fallet glas. Tar med mig från denna föreläsning: det mesta går att lösa om det finns pengar.. » (Gav ganska mycket)
- Önskar föreläsningar om tillgänglighet som syftar till en ökad förståelse för dessa frågor och inte bara fungerar som en checklista över krav som ska uppfyllas. En debatt om vår ansvarsroll vid utformandet av ett samhälle för alla.» (Gav ganska mycket)
- Gav förståelse om hur man jobbar med offentlig projektering. Gav inspiration.» (Gav ganska mycket)
- De flesta gav väldigt mycket, med några få undantag.» (Gav ganska mycket)
- vissa gav mer, andra mindre som vanligt. ulla o andreas måndagsinledningar var mest givande med konkreta exempel och tillvägagångssätt i arbete. behövs mer av sånt! ge oss redskap att använda.» (Gav ganska mycket)
- Dock tog de tid från själva producerandet. mellan två handledningar gick det ca två hledagar och man skulle redan ha producerat mkt. Jag behöver heldag för att kunna komma till skott. Föreläsningarna gör schemat uppsplittrat.» (Gav mycket)
- De var överlag informerande och inspirerande och kom framförallt på rätt ställe i kursen. En eloge för det!» (Gav mycket)
- Lagom mycket föreläsning som alla var värda att gå på! » (Gav mycket)
- Mycket inspirerande föreläsningar och framför allt bra med exempel på hur man kan angripa en liknande uppgift. Glasföreläsningen var otroligt givade rent kunskapsmässigt.» (Gav mycket)
- alla föreläsningar kändes väldigt relevanta till uppgiften och hur man gestaltar en offentlig byggnad. Alla föreläsningar var väldigt inspirerande med bilder och tips. Schulz föreläsning om att analysera till färdigt tävlingsprojekt var mycket givande, Naturrum var härligt ingående och inspirarerande, Konstruktionen var bra att få en genomgång i, tillgängligheten likaså, glas och Annas om arbetssätt gav nya vinklar. Bra var även kopplingen med Andreas föreläsning i NTH-kursen.» (Gav mycket)

10. Hur väl fungerade ritsalshandledarna?

Kommentera gärna de enskilda handledarna.

62 svarande

Mycket dåligt»11 17%
Ganska dåligt»11 17%
Ganska bra»19 30%
Mycket bra»21 33%

Genomsnitt: 2.8

- vata samtal än att ge handledning). Helt enkelt är min rekommendation för nästa års kurs att inte bjuda in Henrik som handledare. I början av projektet då Henrik inte kunde komma fick jag handledning från Finn och detta la en god grund för kommande fas av projektet och utan Finns handledning vet jag inte hur projektet hade tett sig (så tack för honom). » (Mycket dåligt)
- Ulla var otroligt bra men måste lära sig funktionen ljudlöst på mobiltelefonen.» (Mycket dåligt)
- Henrik Schultz var verkligen inte till mycket hjälp alls, hela hans attityd till uppgiften som handledare verkar vara en helt annan än vad vi förväntar oss av en sådan. Inget större engagemang i studenternas projekt och ingen inlevelse i processen märktes av från hans sida. Detta, samt att bara ses som en i raden som ska "betas av" innan handledaren får gå hem, ger ingen större tillit till vad denna kommenterar och kritiserar. Särskilt inte när denna kritik ligger på en helt annan nivå och fokuserar på helt andra saker än vad studentens projekt gör.» (Mycket dåligt)
- Jag vet att andra ritsalar hade bra handledare. Vår, henrik Schultz, var utan tvekan den sämsta handledare jag någonsin haft. Han kom alltid försent till handledningstillfällena med en arrogant attityd. Han kunde inte komma med några konstruktiva förslag till hur man skulle arbeta vidare utan sa bara att detta är kanske bra eller kanske dåligt. Han kunde inte se vad man själv ville komma med förslaget utan ville att alla skulle göra så som han ville att huset skulle vara. Han var väldigt okonsekvent, och ändrade åsikt om samma saker från gång till gång. Jag förstår att andra tyckt att detta var den bästa kursen någonsin Pga Henrik kan jag inte vara så positiv. Jag hoppas att han inte kommer tillbaka till Chalmers. » (Mycket dåligt)
- De metoder som vi fick i uppgift att prova, hur man arbetar med program,upplägget till pecha kuchan fick extremt dålig respons. Handledaren verkade inte ha förstått syftet med övningen.Ritsal 2» (Mycket dåligt)
- Henrik Schultz, alltid sen, alltid oengagerad, ointresserad och otrevlig. Gav inte någon handledning framåt utan snarare bakåt. Saknade förmåga att förstå vad man ville åstadkomma och ge kritik utifrån det. Säkerligen en duktig arkitekt men inte handledare.» (Mycket dåligt)
- Handledaren i ritsal 1 saknade förmåga eller var klat ointresserad av att leva sig in i och förstå studenternas idé och projekt. Handledningen blev på så vis inte givande då ingen handledning utifrån varje enskild persons tankar och idéer gavs. Stora delar av handledningen bestod av hans idé om gestaltningen vilket resulterade i ensidiga råd som tilldelades hela ritsalen, oavsett projektidé. Kommunikativt var handledningen även bristande, då ett oerhört nedlåtande och nonchalant språk fördes generellt. Tyvärr har alla dessa komponenter tillsammans, medfört att jag tappade förtroendet för min handledare. Jag är överygad om att han har oerhörda kunskaper som jag hade önskat att få ta del av. Handledaren på ritsal 3 hade vi i mittkritiken. Hon var suverän och oerhört klarsynt. Hon såg svagheterna och styrkorna i idéerna vilket bidrog till att man själv kunde se det tydligare och på så vis lära sig och gå vidare i processen. » (Mycket dåligt)
- Henrik var inte bra. Hans personlighet fungerade helt enkelt inte i rollen som handledare.» (Mycket dåligt)
- Henrik Schultz. Det var intressant att han på slutgenomgången formulerade sig om studenterna precis som studenterna har formulerat sig om honom, d.v.s. med en oförmåga att lyssna och att bara försöka få igenom sin egen idé! Anmärkningsvärt. H är säkert kompetent som arkitekt, men han förstår sig inte riktigt på premisserna för ett utbildningssamtal - att det handlar om att försöka få fram studentens idé, inte hans egen. H går hellre in och ändrar något, än att diskutera varför det behöver ändras. Han kan tycka att det räcker med ett "det är inte modernt," vilket kanske funkar på arbetsplatsen, men det räcker inte i ett utbildningssamtal. Jag kan ju tillägga att det var Finns kommentar som fick igång mitt projekt, och samtal med en kompis som gjorde att det över huvud taget blev något, jag fortsatte dock även handledningen med H.» (Mycket dåligt)
- Andreas borde inte få handleda eller kritisera! Han är oförmögen att ge konstruktiv kritik, är arrogant och saknar lyhördhet och förmåga till dialog vid handledning. Han är subjektiv, osaklig,opedagogisk och omogen. Och han har vid flera tillfällen visat att han har uppenbara problem att tygla sitt humör! » (Mycket dåligt)
- Oengagerad och arogant!» (Mycket dåligt)
- i princip hela min ritsal (Y) har haft stora invändningar mot XX. Enligt min uppfattning (och många andras men det får dom stå för) så skulle jag klarat mig lika bra utan hans handledning. XX har förmågan att nedvärdera och trycka ner elevers idéer och förslag utan att komma med konstruktiva belägg. Han kom alltför ofta sent (en halvitmma/timma var inte ovanligt) och när han väl kom betedde han sig som om allt detta var en lek för honom (han brydde sig mer om att besvara privata samtal än att ge handledning). Helt enkelt är min rekommendation för nästa års kurs att inte bjuda in XX som handledare. I början av projektet då XX inte kunde komma fick jag handledning från Finn och detta la en god grund för kommande fas av projektet och utan Finns handledning vet jag inte hur projektet hade tett sig (så tack för honom). » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Hade behövt mer stöd och vägledning från handledaren» (Ganska dåligt)
- sal 3» (Ganska dåligt)
- Anna Tenow var mkt bra. hennes kritik var konstruktiv och hon satte sig verkligen in i projektet. Inga problem att ta till sig av kritiken. Fungerade sämre med Henrik Schulz. Jag upplevde att han hade problem med att sätta sig in i elevernas projekt och vad de ville säga. Istället propsade han på sina idéer som skulle antas istället. Bilden av en dålig handledare. Jag gruvade mig för slutkritiken, eftersom jag inte fått konstruktiv hjälp innan. » (Ganska dåligt)
- Handledningen kändes för kort för att verkligen kunna diskutera projektet. Kommunikationen mellan handledare och kursansvarig verkade fungera dåligt, eftersom handledaren aldrig visste vad vi hade för veckouppgifter.» (Ganska dåligt)
- Finn var bra.» (Ganska dåligt)
- Ritsal 1. Jag upplevde inte att vår handledare var speciellt engagerad i vårat arbete. Han verkade ha tankarna på annat håll och kom inte med speciellt mycket feedback.» (Ganska dåligt)
- Jag kände inte att jag fick stöd av min handledare.» (Ganska dåligt)
- Inget ont om handledaren.» (Ganska dåligt)
- Inte så insatt i projekten, eller engagerad..komma med input, förslag mm Dålig koll på prossensen under projektets gång. Däremot kunnig i de frågor man ställde. » (Ganska dåligt)
- Han hade väldigt starka uppfattningar av hur en offentlig byggnad skulle se ut och man kunde inte riktigt diskutera med honom. Dessutom verkade han inte så engagerad och kunnig inom området och uppgiften. (Henrik)» (Ganska dåligt)
- kunniga o effektiva.fast vore bra med mer indiviuell handledning..längre tid..möjlighet att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Men det skulle hjälpa både andreas analys och oss om han kunde gå omkring på ritsalen någon dag i veckan.» (Ganska bra)
- Ulla: Bra generellt. Men: Uppskattar det rationella tänkandet men ibland blev det för mkt, hade varit fint om du kunde inspirera lite mer och våga puscha även "galna" ideér, speciellt i början av projektet! Upplever det hämmande att redan vid första handledartillfällerna diskuttera alltför krassa detaljer! Och: Mobiler har en funktion som heter "ljudlös"... resepktlöst att låta telefonen ringa och avbryta hela tiden! Finn: Lite tvärtom mot Ulla och sådeles grym i början av projekttiden, inspiration mm men när han i mittkritiken skissade upp en helt ny lösning saknade man Ulla :)» (Ganska bra)
- Handledarna var bra, jag hade Anna och hon földe oss bra genom projektet, även om man kunde önskat sig tydligare och rakare åsikter från henne. Och konkreta förslag på idéer att jobba vidare med eller metoder att testa. Däremot har jag hört många klaga på Henrik som handledare. Han kom sent, verkade inte intresserad eller entusiastisk över studenternas arbete och föreslog egna ändringar i projekten snarare än att försöka visa vägen tll sätt eller frågor att jobba vidare med. Några har sagt att de inte kände att de fått någon hjälp alls av handledarsamtalen med honom.» (Ganska bra)
- Ulla är mkt trevlig och kunnig, men kanske har lite svårt att alltid förmedla sina kunskaper och åsikter. Ibland lite vag..» (Ganska bra)
- Per Bornstein: mycket bra på att få igång allmän disskusion i gruppen och om programmet och uppgiften. Dock inte så konkret handledning i de enskilda projektförslagen. + för praktiska tips om inspirationskällor, ritteknik osv. Ett JÄTTE+ för given motivation att fullfölja grundidéer! Uppmuntrade projekt även om de inte var så verklighetstrogna med motiveringen att "utmärkt att göra sådana projekt i skolan-passa på!" Super! Ulla Antonsson: super! Faktiska åsikter om både bärande idéer och detaljer ger en möjlighet att ifrågasätta sin egen design och ta ställning till om man vill hålla med handledaren eller inte. Finn: inspirerande och otrolig källa!» (Ganska bra)
- Satt i ritsal 3. Hade velat att handledaren var mer tydlig i fråga om vad hon tyckte samt gav tips på hur man skulle kunna arbeta vidare rent metodiskt.» (Ganska bra)
- Ulla behöver lära sig ljudlös-knappen på sin mobil. » (Ganska bra)
- kändes dock som väldigt få gånger med samma handledare eftersom mittkritiken var en annan och vi hade även en annan första gången (vilken i och för sig var väldigt inspirerande), hann få bra handledning under gångerna dock hade handledaren lite lite koll på vad det var vi skulle göra varje vecka.» (Ganska bra)
- Hade gärna haft tillgång till hjälp mellan handledningstiderna.» (Ganska bra)
- anna tenow var duktig på att lyssna och ge referensförslag» (Ganska bra)
- Upplevde Andreas som en kompetent arkitekt men med ett något hetsigt och konfrontativt sätt när han kände sig ifrågasatt. » (Ganska bra)
- Tycker att handledaren kunde ha varit mer konkret i sina synpunkter och kommentarer och inte bara sagt vad man borde arbeta mer med.» (Ganska bra)
- andreas var bra. hade dock alldeles för lite tid. ca 10 - 15 min i veckan är ingenting. mittkritiken med per var allra bäst.» (Ganska bra)
- Hade varit skoj med en handledare som brann mer för sin grej, ngt som gav en större lust att fortsätta, att undersöka vidare» (Ganska bra)
- Ritsalsassistent Ulla. Helt okej handlednig. Dock skulle man kunna ha handledning i grupp de första gångerna och sedan individuell handledning det sista. Man fick inte tillräckligt feedback på vad man verkligen ville ha hjälp med. Mycket bra med byte av handledare vid mittkritik.» (Ganska bra)
- Andreas var en jättebra handledare i vår ritsal, lätt och kul att jobba med.» (Mycket bra)
- Anna Tenow tycker jag är en mkt bra handledare! Pedagogisk och sympatisk med många bra tankar och bra bemötande. Ulla verkar också vara en mkt bra handledare. Andreas får jag väl säga att han förvisso har många bra idéer, men ingen som helst pedagogisk förmåga!! Han sågar folk brutalt vid fotlederna, går endast efter egen smak utan att försöka sätta sig in i den enskilda personens kreativa process och blandar in personlig kritik!! Han kan vända tvärt och ha ett arrogant och dömande bemötande! Han borde absolut inte få fortsätta att hålla i kursen... » (Mycket bra)
- Andreas Lyckefors har varit angelägen om att man ska komma vidare i sin kreativa process, han har varit som ett eget litet referensbibliotek där han har suttit med sin dator och surfat in på inspirationsprojekt. Han har varit mycket engagerad och målinriktad och det har fungerat väldigt bra!» (Mycket bra)
- anna tenow var väldigt bra! finn engagerade sig med trots att han inte var min handledare, mycket bra!» (Mycket bra)
- andreas var lysande på att guida process och fokus.» (Mycket bra)
- Ritsal tre, Anna Tenow - duktig, intresserad, lyhörd och uppmuntrande. Sa även till när hon tyckte att ett resonemang inte höll - skulle kunna göra det ännu mer!» (Mycket bra)
- Det var bra att vara tre vid handledningen från början men det skulle vara bättre om man hade individuell handledning i slutfasen av projektet då man har fler praktiska frågor.» (Mycket bra)
- Skönt med en så annorlunda process som hela tiden stimulerades under vägen av handledaren!» (Mycket bra)
- Både handledning med Ulla och mittkritik med Finn höll hög klass och gav väldigt olika men konstruktiv kritik.» (Mycket bra)
- Anna Tenow var en mycket begåvad och rättfram handledare. Jättebra! glad att jag hade henne» (Mycket bra)
- Ulla» (Mycket bra)
- Per Bornstein fungerade mycket bra.» (Mycket bra)
- hade per bornstein» (Mycket bra)

11. Det har funnits tillfällen till två handledningar med konstruktörer. Hur väl fungerade dessa?

Kommentera gärna den gemensamma handledningen av arkitekt/konstruktör.

62 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Ganska dåligt»6 9%
Ganska bra»32 51%
Mycket bra»20 32%

Genomsnitt: 3.09

- Konstruktören hade dåliga kommunikationsfärdigheter och verkade inte vilja förstå.» (Mycket dåligt)
- pga schemastrul osv blev det inte bra i vår ritsal» (Mycket dåligt)
- Helt ärligt gav det inte så mycket. Han kändes oengagerad och slö.» (Ganska dåligt)
- aldrig tillräcklig förståelse hos konstrukteörerna vi har, de tycker oftast att man är ute och svävara i nåt konstnärligt och att man är för lite realistisk» (Ganska dåligt)
- han hade lite svårt att veta hur noggrann konstruktion vi skulle göra.» (Ganska dåligt)
- konstruktör med inställning att allt utöver normalt inte går lr är för svårt» (Ganska dåligt)
- kunniga o effektiva.fast vore bra med mer indiviuell handledning..längre tid..möjlighet att ställa frågor.» (Ganska bra)
- fungerade bättre när vi hade tillsammans med ritsalshandledaren» (Ganska bra)
- hade uppskattat mer om det vara samma konstruktör man hade vid de två tillfällena.» (Ganska bra)
- Först fick jag inget svar. Andra gången fick jag hjälp. » (Ganska bra)
- Den första låg lite tidigt för att man skulle ha spikat allt, den andra funkade bra. I slutet av projekttiden är man stressad och orkar inte lyssna på andras genomgångar, därför är det bättre att köra mer individuellt i slutet! Och tvärt om.. » (Ganska bra)
- Helt ok handledning, men fortfarande alldeles för lite tid att egentligen få någom djupare förståelse för sin byggnads konstruktion.» (Ganska bra)
- Vår ritsal hade inte konstruktör/arkitekt tillsammans, men det lät som en bra idé. Vår konstruktör var bra, och intresserad av att diskutera nya konstruktionslösnigar. Överlag var det bra att ha handlending i grupper om te, för att också lära sig och följa andra studenters projekt.» (Ganska bra)
- Blev personligen utdömd i mitt projekt på första (och för mig enda) handledningen med konstruktör. Tycker annars att det är väldigt värdefullt då konstruktionen alltid ligger mig nära i projektet.» (Ganska bra)
- Bra att få tala med en konstruktör som kunde komma med konkreta tips till projektet och tala om vilka dimensioner osv. man behövde. Bra att handledningen var uppdelad på två gånger. Sista tillfället var viktigast för mig.» (Ganska bra)
- Första mötet kändes jättebra, andra mötet gjorde mig förvirrad.» (Ganska bra)
- Han hade bra förslag och var nyfiken på projekten» (Ganska bra)
- Lite dumt att vi fick två olika konstruktörer vid de olika tillfällena. Mycket tid gick åt till att sätta in den nya konstruktören i projektet andra gången.» (Ganska bra)
- Skulle över lag önska att handledarna ansvarade mer för att hålla handleningstiderna och inte alltid gå över tiden.» (Ganska bra)
- Kändes lite inkonsekvent och osäkert om man jämför de två tillfällena.» (Ganska bra)
- konstruktören var ingen problemlösare, såg tyvärr inga möjligheter till nya konstruktionslösningar utan höll sig till sina gamla invanda.» (Ganska bra)
- Dialogen med konstruktören fungerade bra. Hade önskat mer konstruktionstid dock. Två tillfällen, varav första tillfället var gemensamt med vanlig handledning, och i grupper om tre, kändes väl stressigt. Men väldigt bra ATT vi hade konstruktionshandleding!!» (Ganska bra)
- Hade Magnus Nibler och han tyckte jag var jättebra! Han hade mkt god förmåga att sätta sig in i olika projekt och komma med kreativa lösningar.» (Mycket bra)
- Vår konstruktör (Magnus? ritsal 3) var toppenbra. Satte sig snabbt in i projekten och ens tankar och kom med bra inlägg. Behåll honom till nästa år!» (Mycket bra)
- Konstruktören till ritsal 2 var intresserad och nytänkande. Det gick bra att föra diskussioner om så väl grundläggande standardlösningar som nya konstruktioner.» (Mycket bra)
- Jätte bra konstruktör, satte sig in i projeketet och gav nya lösningar. Den gemensamma gången var bra men blev tyvärr mest konstruktion så jag hade velat ha separata varje gång, det hade fungerat bra då vår konstruktör verkligen såg sambandet mellan arkitekturen och kontruktionen.» (Mycket bra)
- Ritsal 2, handledare var mycket bra.» (Mycket bra)
- Bra med verklighetsanknytning och även att med konstruktionens hjälp kunna bygga arkitektoniska byggnader.» (Mycket bra)
- Är imponerad av hur snabbt konstruktören kunde läsa av byggnaden, och vilken ork han hade att få ihop en konstruktion.» (Mycket bra)

12. Slutkritiken - hur väl fungerade den?

Kommentera gärna de enskilda externa kritikerna samt "pecha kucha"-metoden.

62 svarande

Inte bra»2 3%
Ganska bra»9 14%
Bra»18 29%
Mycket bra»33 53%

Genomsnitt: 3.32

- Svårt att redovisa på engelska. Självklart mkt bra träning men behövs längre förberedelse och framförallt längre tid att redovisa. Blir väldigt stressigt när man inte är van vid språket! Catarina kunde ju inte heller läsa text till projektet vilket gav en hel del obefogad kritik för att hon inte hade förstått hela konceptet. Ska man ha engelsk kritiker så måste man få veta det tidigare så man kan bifoga text på engelska på deras inläsningsmaterial! Pecha kucha-modellen är en bra övningsmodell som man borde testa vid andra tillfällen än direkt på kritiken. Modellen fungerar heller inte om man har ett mer komplext förslag för då hinner man inte gå igenom allt! Bra med redovisningsträning men borde göras i ett tidigare skede. Kanske som enskild kurs?» (Ganska bra)
- Henrik var ok medan huvudkritikern gjorde ett bra jobb. C Canas gav mkt intressant och lärorik kritik. Jag hade gjäna blibit kritiserad av henne. Ta gärna in fler kritiker på en gång och gärna i klass med henne. » (Ganska bra)
- Pecha Kuchan fungerade bra. Formen för kritiken var mcyket bra. Catharina Canas var suverän! Och hennes kritiktillfällen var mycket bra. Våra kritiker var dock lite tama och försiktiga och jag kan inte säga att jag fick ut så mycket av det. » (Ganska bra)
- Pecha kuchan fungerade bra många interssanta redovisningar på en lagom tid. Exteren kritikern Katarina Kaanas var oerhört duktig på att sätta sig in i projekten dess värre fick jag och andra med mig som hade valt ett mer organiskt formspråk inte särskilt bra kritik då Katarina bara såg problemen med detta formspråk. Kritiken fokuserade därför bara på negativa aspekter och det som kunde ses som kvalitér med formens möjligheter ingnorerades helt.» (Ganska bra)
- pecha hucha framkallde en vis ytlighet i sitt tempo. ett stort sållande var nödvändigt. att läsa planer i det tempot var inte möjligt vilket formade presentationen.» (Ganska bra)
- Samma som vid kritiksamtalen, fast lite bättre den här gången. Favoritordet "modernt" användes till leda, utan någon som helst klar tillämpning. Gästkritikern var ganska ok, lite tafatt kanske. Pecha kucha:presentation är grymt. Mer sånt!» (Ganska bra)
- Min slutkritik fungerade inte alls bra, men i sin helhet tycker jag om konceptet att bli kritiserad av tre kritiker varav en har varit ens handledare och följt ens projekt är mycket bra! Andreas som var min handledare uppförde sig däremot extremt oproffsigt vid slutkritiken - gick till grava personangrepp (inför klassen) istället för att ge någon form av konstruktiv kritik på själva projektet! Tyckte även om att man fick rotera och byta grupp för att ge kritik, så att man fick chans att lyssna på andra kritiker också! Pecha-kuchan kändes förstås väldigt ovan som presentationsform. Hade gärna fått lite vägledning i hur man anpassar sin presentation på bästa sätt till det nya formatet. 6 min och 40 sek kändes också lite i kortaste laget. » (Ganska bra)
- pecha kucha metoden fungerade väl. Björn var en bra kritiker men fokuserade väldigt mycket på det negativa, det är viktigt att man kan lyfta fram det positiva i projekten också, men där kompletterade Andreas bra och fyllde i.» (Bra)
- Pecha kucha metoden var riktigt bra pga att man var tvungen att förhålla sig till en viss tid. Lite jobbigt men faktiskt en väldigt bra metod. Jag hade Björn och Henrik som kritiker. Henrik har jag kommenterat som handledare innan, som kritiker gjorde han sig väl snäppet bättre än som handledare. Björn var en "bra" kritiker men dock "för snäll" dvs. jag hade önskat lite mer konstruktiv kritik...» (Bra)
- man skulle gärna vilja få de skriftliga komentarerna från kritikerna. ev o ett inoficiellt betyg från vardera kritiker. För kritiken kan ibland kännas för likgiltig för alla projekt o man vet inte vad kritikerna uppskattar o inte uppskattar. man lär sig tyvärr mest av negativ kritik o det var lite för lite sådan överlag.» (Bra)
- Pecha kucha = Mycket bra. När man redovisar är man ofta nervös och kritikerna måste därför vara v ä l d i g t tydliga med vad som är bra, och hur man kan utvecklas. Och våga säga det rakt på! Men med glimten i ögat om det blir mycket dåligt kritik så att stämningen fortfarande känns fin. Hade velat haft mer fokus på rörelsen i huset då mitt projekt fokuserade mycket på det och jag tyckte det blev snack om de enskilda rummen istället! » (Bra)
- pecha kucha-metoden - sådär. Fattar grejen med tidsramar men skapade onödig extra stress. När det gäller kritik så känns det som om jag är färdig med metoden: "Stå inför 20 pers och bli manglad" och nu beredd att testa någonting annat - tex diskussion i mindre grupp med utgångspunkt i projekten. Ex 2: hemtenta - att man formulerar sitt syfte och mål och sedan bedöms utifrån om man uppnått det man föresatt sig. Finns säkert fler metoder man kan testa. Hade en bra upplevelse på kritiken i torsdags och har därför trots allt fyllt i bra ovan. Men dags för ngt nytt!! » (Bra)
- Pecha-kucha metoden var mycket bra - så gott som alla hade genomtänkta presentationer och det var nog tack vare det. Det var väldigt roligt att catarina kom, man kände själv att man skärpte till sig lite extra när man hade henne som kritiker. Bra också att få öva på engelska, även om det märktes tydligt att man inte hann säga lika mycket på samma tid då. Däremot var Henrik och Bengt som kritiker inte bra. De gick in på detaljer som var oviktiga när bristerna egentligen låg på andra plan, som dispositionen va programmet eller byggnadens placering. De borde ha pratat om mer grundläggande idéer i projekten och därifrån diskuterat varför vissa förslag fungerade bättre än andra. Överlag var det bra att ha sin handledare med på kritiken, även om jag kunde önskat mig att dennes roll att kommentera processen borde vara tydligare. kanske med hjälp av några punkter som man skulle gå igenom. Nu blev handledarens kritik bara en fortsättning av den externa kritikerns roll. Tydligare skilja de två rollerna alltså.» (Bra)
- Pecha Kucha: väl fungerande upplägg både för tiden och för att man "tvingades" förenkla och verkligen ta fram det vesäntliga. Catarina Canas: På avslutningen nämndes att skolans uppgift är att förmedla lust och hunger. Canas skall ha eloge för att hon vågar ifrågasätta och ge konkret kritik men enligt mig lyckades hon inte över huvud taget förmedla någon lust och hunger.. Jättebra upplägg med en extern kritiker och handledaren! Kändes som stor skillnad på kritiken grupper emellan. Vad som kändes väldigt bra i grupperna med er kursansvariga var att den kritiken innehöll reflektioner kring kursen i helhet och att ni hade en bild av vad som skapats av hela årskursen och om någon då stod ut osv.. (inte så konstigt att de andra kritikerna inte hade den kunskapen iof). Kanske något man kan avrunda med när alla samlas?» (Bra)
- Slutkritiken funkade jättebra. 20 slides/ 20 sekunder var perfekt. Givande att se andras presentationer och mycket bra att man fick kritik av sin egen handledare.» (Bra)
- Kritiken från handledaren blev för min del lite intetsägande eftersom vi redan visste mitt projekts styrkor och svagheter. Bengt Carlsson var bra.» (Bra)
- Bra med pechakuchametod! kanon att ritsalshandledarna var med, och att man kunde välja på att gå och se andra ritsalars projekt» (Bra)
- Upplever Björn som en påläst och konstruktiv kritiker. Hade önskat att han kunde se någon kvalité i projektet som var värd att bygga vidare på, inte bara alla brister. Pecha kucha bra!» (Bra)
- Canas var väldigt engagerad och kunnig. Hennes sätt att prata och ställa frågor var väldigt bra, fastän hon pratade så snabbt. Bengt ställde väldigt bra frågor också. Pecha kuchan är en bra idé men jag tkr att den kan vara lite mer flexibel i sin form. Kanske man kan dela upp 20 s i flera bilder, 10 s om man vill det? 6 min kändes iofs väldigt kort att presentera sitt projekt på.» (Bra)
- Pecha-Kucha fungerade bra. Ritsalsassistenten hamnade lite i skuggan av gästkritikern. Annars mycket bra!» (Bra)
- gav struktur åt redovsiningen med tidsbestämd redovisning...gav mer koncentration åt själva kritiken och projektet,» (Mycket bra)
- Kommentarer som var konstruktiva och som man tog till sig. » (Mycket bra)
- Pecha kucha är bäst. Men avsätt 5 min till diskussion med klassen.» (Mycket bra)
- Pecha Kucha var bra för att hålla ned längden på presentationerna och att begränsa en i att klämma fram de mest relevanta punkterna i ens skissförslag. Det är också bra att ritsalshandledaren som man haft med sig under processen sitter med (något som inte gjorts i andra kurser förrän nu och borde vara praxis) eftersom denne kan belysa den kreativa processen och sånt som annars inte syns i ett "färdigt" förslag. Kritiken får således ett annat djup.» (Mycket bra)
- catharina canas och anna var bra» (Mycket bra)
- björn var mycket väl påläst och hittade rätt med kritiken. schysst med handledare och processanalys!» (Mycket bra)
- Mycket bra med en så styrd presentationsform, vilket gjorde att alla projekt presenterades tydligt och utan möjlighet att bli tradig och dra över tiden.» (Mycket bra)
- Bra med pecha kucha. Det borde man ha vid varje kritiktillfälle. » (Mycket bra)
- Jag såg 3 olika kritiker varav Catarina Canas var mycket bra. Hon gav konstruktiv kritik och det ar ett stort plus är att hon uppmanade till en diskussion (genom ex frågor) snarare än att bara delge sina åsikter. Killen från White gav också bra kritik, Bengt sådär. Lite synd att han sa "liksom" hela tiden för då tänkte man bara på det. En eloge till Per som gav alla sina studenter tips på vad de borde arbeta mer med i nästa projekt! Pecha Kuchan var mkt bra. Lyfte presentationerna till en högre nivå.» (Mycket bra)
- Fungera över all förväntan! Jättebra att sätta en ram för presentationens innehåll. Bra och relevant kritik, även om den kanske kunde varit vassare» (Mycket bra)
- Bra och konstruktivt. Var för dåligt förberedd för att kunna utnyttja det fullt ut men då får man ju skylla sig själv...» (Mycket bra)
- Känns väldigt märkligt dock när man deltar i olika kritikgrupper och inser att man får helt annorlunda kritik i en ritsal från en annan. Kritikmall bör användas lik den som används i Bostadens rum. Vore bra om man kunde få sin kritik skriftligt också, ofta är man lite nervös och upprymd vid kritiksituationen att man senare inte riktigt kommer ihåg vad som sagts. Pinsamt av handledare att gå till för hård attack på stundet vid kritik, resulterar i en obekväm situation för alla i rummet...! » (Mycket bra)
- Pecha-Kucha metoden fungerade bra och var lärorik. Den lärde en verkligen vikten av att renodla koncept. Bra att handledaren var med för att kommentera processen som annars lätt kommer bort. Borde vara så i varje kurs.» (Mycket bra)
- Bra med handledaren på kritiken. Pecha kucha är kul, kul att se hur olika folk får ut essensen av sina projekt.» (Mycket bra)
- Jag hade Katarina som var mycket konstruktiv engagerad och med humor.» (Mycket bra)
- PechaKucha gjorde att man verkligen bara sa det som var viktigt och det var väldigt roligt att lyssna på. Klasskamrater som tidigare gjort långa och sega presenationer gjorde sina projekt rättvisa eftersom man nu verkligen såg deras idéer. Blev lite besvärad när jag skulle ha presenationen på engelska men efteråt ser jag bara positivt med det hela, presenationen gick bättre än vanligt och kritiken var rättvis och bra.» (Mycket bra)
- Bra upplägg! Dock var vissa kritiker dåliga på att hålla tiderna!!!!» (Mycket bra)
- bra att handledaren var med» (Mycket bra)
- Catarina Canas, en fantastisk tillgång och mycket engagerad! Kände att jag brann för mitt hus och arkitektur i stort, väldigt roligt!» (Mycket bra)
- Pecha Kucha fungerade utmärkt. Bengt Carlsson var engagerad och schysst. » (Mycket bra)
- Mycket bra kritik och diskussion, dock stort minus för Andreas´,oproffsiga hantering av Erikas redovisning. Det var jobbigt för alla åhörare.» (Mycket bra)
- Björn och Andreas kompletterade varandra bra. Björn la fokus på projektgestaltning och andreas på processen, så borde all kritik vara för på skolan borde processen stå i fokus - den är viktigt och bör därför kommenteras, alltid! » (Mycket bra)
- Även om det var lite stressigt att sätta ihip pecha kuchan var det en väldigt bra metod. Man blev och var mycket mer förberedd än vad man har varit på några tidigare projekt. Att ritsalsassistenten var med var bra, dock känns det inte helt rätt att denna skall ge kritik på samma sätt som kritikern.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 13%
Gott»19 31%
Mycket gott»34 55%

Genomsnitt: 4.42

- Styrningen, upplägget och arbetsmetoderna var mycket bra dessvärre var handledningen mycket dålig.» (Godkänt)
- Många verkar tycka att kursen varit jättebra men många har också kännt sig helt slutkörda och tappat den där lusten som är så viktig! Kan nog instämma med båda lägren.» (Godkänt)
- Pga ritsalshandledaren enbart godkänt!» (Godkänt)
- Roligt projekt och lärorikt upplägg.» (Gott)
- Det som drog ner kursen var handledarinsatsen, i övrigt en jättebra kurs!!» (Gott)
- För det har varit ett roligt projekt. Rolig uppgift, bra tydligt upplägg.» (Gott)
- första kursen som varit ett stöd i processen och som fokuserat på metod! bra!» (Gott)
- känsla av stress som förföljde en genom hela kursen. beror kanske på outtalade mål och förväntningar» (Gott)
- En fin start på trean, med ett rejält grepp på processen. Kan dock finjusteras lite. Mitt betyg påverkas mycket av handledaren.» (Gott)
- Innehållsmässigt och läromässigt kanon, men det pressade upplägget gör att kursen inte får full pott!» (Gott)
- Tycker om upplägget, med inledande övningar, även att ni strävade efter att fördela arbetsbördan under processen med inlämningsdirektiv varje vecka. Röda Sten var ett jätteroligt studieobjekt förstås! och det är superkul att vi får ställa ut våra arbeten på plats avslutningsvis!! Det som drar ned intycket av kursen är förstås min handledare Andreas och även att jag upplevde att det var för lite handledartid överlag.» (Gott)
- får tillbaks det man ger själv...känner att jag har lärt mig mycket.» (Mycket gott)
- Jättekul kurs, lärorik med ett spännande objekt att arbeta utifrån. » (Mycket gott)
- bästa kursen hitills!» (Mycket gott)
- bästa kursen hittils, bra upplägg och organisation, bra med uppdelning av uppgifter till många olika deadlines» (Mycket gott)
- Bra projekt med intressant ämne, mkt nära verkligeheten. Lärorikt upplägg där jag har lärt mig om hur jag arbetar och hur man kan arbeta för att komma framåt i sitt arbete.» (Mycket gott)
- En mycket bra och mycket välroganiserad kurs. Man fick väldigt mycket gjort på kort tid - tack!» (Mycket gott)
- Exemplariskt upplägg! Inspirerande och glägjande att ni inte bara vill genomföra en bra kurs utan tydligt vill påverka oss i vår blivande yrkesroll och i våra arbetsmetoder osv. TACK!» (Mycket gott)
- En mycket bra och kul kurs! Trots att det varit jobbigt och mycket ibland har glädjen till arbetet som du pratade om i fredags funnits där Ulla!» (Mycket gott)
- Sammanfattningsvis en välstrukturerad kurs med ett intressant upplägg och fokus.» (Mycket gott)
- En av de första kurser där det känns som om vi studenter verkligen blir tagna på allvar vad gäller bemötande, krav och uppföljning.» (Mycket gott)
- Ni har varit jättebra som kursansvariga! Ni har varit engagerade och tagit oss på allvar. Bra med utsatt tid för inlämningar och handledning. Ulla var mycket bra som mellankritiker..fick massa nya idéer» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittils» (Mycket gott)
- Ganska tung arbetsbörda, vilket har varit bra för att mna lärt sig mycket, men resten av livet har fått ta en del stryk...» (Mycket gott)
- Kändes som en mycket kreativ kurs trots? att det till stor del var en väldigt styrd process. Bra balans mellan eget arbete och ett stöd som är nödvändigt för att utvecklas. » (Mycket gott)
- Är helt slut efter 6 veckors dygnet runt arbete... men det har varit kul och väldigt givande. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- det uppstyrda schemat»
- få prova sig fram och göra misstag. att inte handledaren styr för hårt i vissa situationer.»
- Att arbeta med pannhuset. Inlämningskraven varje vecka. »
- Canas som kritiker, workshopen.»
- delinlämningarna var det bästa i hela kursen så att man kom igång med projektet snabbt.»
- Upplägget med inlämningskrav varje vecka. Det behövs för att komma någon vart varje vecka, eller rättare sagt för att se resultat varje vecka. En inledande veckas workshop var väldigt bra och helt enkelt detta att man äntligen presenterades för ett tillvägagångssätt att lägga upp sitt arbete vid projektering. »
- Den inledande workshopen med modellbyggandet. Överhuvudtaget den stora vikt som lades vid modellbyggande. »
- delinlämningarna»
- Modellworkshopen! Finn borde få vara med mer, han var duktig och mkt sympatisk. Redovisningsträning, fast i tidigare skede. »
- Pecha kucha, inledande workshop, regelbunden handledning.»
- upplägget med "veckouppgifter"»
- organisationen och Finn!!»
- upplägget i helhet, Ämets närhet till verkligheten.»
- Pecha Kucha formatet vid slutkritiken.»
- workshop och kontinuiteten i processen»
- Catarina Caanas. Grymt bra och inspirerande kritiker! Riktigt duktig. Tycker det är otroligt viktigt med unga, driftiga kvinnor som förebilder då det knappt finns några sådana på Chalmers! Inspirerande. Finn var också väldigt inspirerande. »
- Upplägget med flera workshops i början där alla kan diskutera och ta del av varandras ideer»
- Strukturen med veckovis inlämningar. "Rivstarten", handledning i små grupper - bra disskusionsbas! En av miniövningarna vi hade i början - att man snabbt kollade igenom en annan elevs projekt och gav feedback - mer av det!»
- upplägget med veckouppgifterna var bra eftersom det förde en framåt hela tiden.»
- Workshopen, delinlänmingarna och pecha kuchan.»
- Workshopen»
- Den inledande workshopen.»
- De pedagogiska tankarna om hur vi ska utvecklas till bra arkitekter! givna arbetsmetoder som man själv får ta ställning till om man gillar att tillämpa, krav på material till handledning och om möjligt ett projekt verkligt som detta!»
- Pecha Kuchan, upplägget med delinlämningar osv, arbetsmetoden med modellbyggandet.»
- Modellskissandet, delinlämningar varje vecka! Pecha kucha»
- Handledningsstrukturen.»
- Hela strukturen. Tack för en givande och utvecklande kurs!»
- Kursansvarigas personliga engagemang och glöd som inspirerat och pushat vidare.»
- Finn! Pecha Kucha-formatet. Andreas och Ulla.»
- Den krestiva och fria inledningen, model mania.»
- Entusiasmen.»
- Att ni ställer krav på oss, och engagemanget. Veckoinlämningar. Mellankritik»
- fokueringen på metod och process. OCH att ritsalshandledaren är med vid kritiken så att resukltatet även bedöms i relation till processen.»
- Arbetsmetoden för att lösa programmet.»
- Arbetsmetoderna, modellarbetet, veckouppgifterna, upplägget av hela kursen som helhet.»
- Strukturen, veckouppgifterna.»
- Veckokraven på vad som ska lämnas in, modellbygge. pecha kucha var nu med facit i hand ett bra sätt att presentera. Man var förberedd och strukturerad.»
- Kursens upplägg med delinlämningar. Den är den första hjälpen vi fått här på chalmers med arbetssättet av våra projekt.»
- workshopen och handledare vid slutkritiken»
- Den styrda arbetsprocessen med veckoinlämningar.»
- Kritik med sin handledare, bra för att beskriva processen.»
- Pecha Kucha. »
- Modellbyggandet i början, för att man får en väldigt bra känsla för skalor och för att lätt kunna göra en modell. Finn borde göras mer synlig med :)»
- Tyckte den inledande workshopen var bra, gav en annorlunda ingång i projektet. Var en intressant arbetsmetod som presenterades. Kritiken fungerade också mkt bra. Tycker generellt att kritikerna var mycket bra. »
- programmet kopplat till volymer. bra workshops»
- Den fast hållna strukturen och fokus på processen.»
- Delinlämningarna varje torsdag & det inledande modellbyggandet.»
- Finn»
- fokuset på process, delinlämningar och konsekvent röd tråd genom hela kursen.»
- projektets relevans, röda sten var ett otroligt inspirerande projekt. workshop-veckan i början, kanske med ytterligare utveckling...jobba vidare med någon annans idé osv..»
- Inledande workshop, längden på kursen»
- Finn är en entusmiasmerande och skön figur! Per Bornstein är bra handledare! Catarina Canas var bra att lyssna på på slutkritiken! De kreativa laborationerna i början ska absolut få vara kvar! »
- Första modelleringsfasen.»
- Workshopen och upplägget av hela kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- om möjligt tydligare instruktioner angående inlämning samt redovisningar..eftersom det blir ett stressmoment utöver arbetsuppifterna om det råder oklarheter kring detta.»
- Kommer inte på något just nu. »
- tidsplanen,kändes stressigt rakt igenom fast det egentligen var gott om tid. organisationen kring inlämning»
- Längre tid till projektet. Speciellt i slutfasen.»
- ev. personlig handledning istället för grupp»
- Pecha kuchan måste vara lite mer flexibel, alternativt endast vara ngn slags övningsmodell. »
- Hitta konstruktörer som har lite pedagogik i kroppen. tack. vi är ändå studenter.»
- informtion om delmomenten så att man är beredd på ett annat upplägg »
- Den inledande workshopen skulle behöva finslipas och ev. kortas ned något. Vi kan mer på kortare tid :)»
- att man plottar ut sina a1or innan kritiken.. nättre att plotta ut dem efter man fått kritik»
- Ta in annan handledare. Fungerade dåligt. »
- Längre tid till kursen eller ett bantat omfång.»
- viss otydlighet i programmets omfång: för svårt att hitta balans mellan tillbyggnad och omorganisering av befintlig verksamhet.»
- Lärare måste ta bristen på datasupport på allvar. Det skapar onödigt mycket stress i slutskedet och tar tid från mycket annat! Kurser... eller bara någon kunnig att fråga som gick runt på ritsalarna och tog sig tid att förklara under de sista veckorna... »
- Eventuellt skulle en vecka längre behövas för att hinna med allt. Det ar ganska många föreläsningar genom hela kursen som ibland stör "arbetsron" så att man inte kan komma igång och jobba ordentligt»
- Snälla, ingen mer kritik på det där jobbiga sättet!»
- Det hade varit roligt att få gå in i detalj och zooma in på en del av sitt projekt. Det fanns det aldrig tid till vilket gjorde att byggnadens innehål fick hamna på det generella planet.»
- Individuell handledning under slutet av projektet.»
- Inlämningarna bör vara på fredagen istället. »
- Tillgänglighetsföreläsningen...»
- Gärna 1 vecka mer i kursen och mer fokus på området runt byggnaden. »
- Tydligare information angående inlämningskrav och material som bör presenteras. Mer samordnat! Och om det finns ett krav på att behandla området i större skala så måste detta understödjas av mer diskussion och undervisning »
- Förlänga projekttiden med ett par veckor samt kanske samköra med stad 2 som diskuterades på kursavslutningen. Obligatorisk elevhandledning skulle också kunna vara en idé.»
- Tycker det var ett lite för stort projekt i relation till hur mycket tid vi fick. »
- En vecka längre kurs. Blev för stressigt i slutet när projektet skulle lämnas in. Bra med en vecka för presentation (pecha kucha).»
- Kicka ut spydiga Henrik Schulz - han har fått många personer att känna sig hindrade i sin process och bli ledsna över hans taskiga sätt. En handledare ska ledsaga och hjälpa en framåt - inte lägga kommentarer som mest berättar hur korkad man är. Dessutom har han en taskig attityd mot tjejerna om man jämför med killarna. »
- Kanske att få mer stöd/tips om hur man väljer en bra idé, eftersom det var ett så viktigt men kort skede.»
- den lätt respektlösa tonen i vissa mail och föreläsningar. Som fått en att känna sig som ett litet barn.»
- Se över handeldarna och se till att de förstår ert upplägg bättre.»
- Ha ännu mer strikta inlämningar under gången eller att handledaren i alla fall gick igenom det man gjort grundligt så att vi verkligen lär oss att snabbt presenera det viktiga i våra tankar»
- Längre tid, kanske förena med Stad 2»
- Lite mer tid hade inte skadat, åandrasidan vill man alltid ha mer tid så...»
- Kraven på oss studenter. Det är orimligt hur mycket vi arbetar. De som får bra resultat jobbar också kväll i en månads tid. Fler än någonsin har gått in i depressioner, haft kontakt med psykolog etc. denna kurs. Pressen, som ni påstår "sitter i väggarna", måste försvinna. Ni säger själva att det skall vara lustfyllt -ni står för att vi skall finna det vara det.»
- fler utbyten med andra ritsalars handledare. fler relevanta föreläsningar»
- Lite mindre fokus på form, yta och uttryck. Lite mer fokus på funktion och logistik.»
- Handledning på torsdagar förkortar veckan med en dag för många i klassen upplevde att det var otroligt svårt att komma igång på fredagen efter en "inlämning" på torsdagen. Bättre att lägga handledningen på fredag.»
- Mer tid?»
- De här veckouppgifterna kan göras lite mer tydliga. »
- kan kännas lite märkligt när vissa personer får kritik av sin handledare under kritiken. Borde inte handledaren ha framfört de synpunkterna tidigare så att de kunde ha åtgärdats?»
- inget tvång att ändra men presentationsmetoden pecha kucha tycker jag inte passar för arkitektur med genomtänkta planer.»
- Ni kan inte börja med en fri form-workshop och förvänta er att människor kommer att fokusera på platsen. Droppa heller inte mål som ni haft med från början! Planera istället för ett lika starkt inslag av platsförståelse från början, redan i workshopen, så att inte den fria formen tar över. Det hade nog hjälpt många projekt att bli bättre och ta en helt annan form. OCH - HUR kom det sig att Annas föreläsning om vikten av analysarbete i början av processen kom några dagar innan inlämning?! Den borde ha kommit i samma andetag som alla flashiga musei:inspirationsbilder. Varför denna uppdelning?»
- Mer tid»
- Längre tid! Alt. mindre omfång.»
- tidschemat. antingen 6 HELA veckor på den här kursen och ingen text o teori, eller helt enkelt fler veckor.»
- mer handledning»
- Andreas borde avlägsnas från all mänsklig kontakt i kursen. Han är säkert en jättekompetent arkitekt, men saknar förmågan att förmedla sina kunskaper och kan inte sköta sitt arbete som handledare på ett förväntat proffesionellt sätt, så därför borde han fråntas detta uppdrag!»
- Ritsalshandledare.»
- Handledning»

16. Övriga kommentarer

- Förstår inte hur första målet infördes i kursen. Vi fick ingen direkt föreläsning om teori kopplad till gestaltningen av ett konstmuseum.»
- Andreas bör inte arbeta som handledare.»
- Bra jobbat.»
- bra kurs! »
- första riktigt bra kursen!?»
- Gillade verkligen Ullas idé från kursavslutet (fredag) om att man organiserar grupper i/mellan ritsalarna och strukturerar upp små elev-diskussionsgrupper som sätter sig in i varandras projekt - som några sa är det det som sker på ritsalarna redan, sant till viss del, men vore grymt, nytänkande, friskt och modernt (!) att införa detta i organiserad form!!!!!!»
- Av någon anledning kändes projektet väldigt tidspressat.»
- Andreas Lyckefors betedde sig oproffisionellt under första dagens kritik när det blev alldeles för personlig kritik och pajkastning. Ta ansvar.»
- Mycket bra kurs, den bästa hittills på chalmers. »
- Tack för en väldigt bra kurs!»
- Mycket bra kurs!»
- Stad 2 kursen i anknytning till byggnad2 låter som en strålande idé»
- Bra kurs som nog också lite kunde rida på att den kom in i ett läge av utbildningen då många känner att de för första gången börjar känna att de lärt sig något som kan tillämpas. Men jag har lärt mig mycket och en lättnad att äntligen kunna få hjälp med metod.»
- Kunskaper jag känner att jag skulle behövt mer utav är layout, "hur man skriver projekttexter", illustrator/indesign, "hur man bäst kommunicerar med bilder/vilken bild är bäst när" Detta är allt något vi borde lärt oss innan denna kurs men tål att poängteras.»
- Seriöst och strukturerat från er sida. Tydlighet och höga krav vilket är bra! Beröm till er som kursansvariga.»
- Handledningar! Upplägget där vi sitter tre och pratar med en handledare kan jag förstå. Men samtalet blir då gärna generellt. Det känns som jag inte pratat om "mitt" projekt med handledaren den här kursen. Förutom på konstruktionen då. Där tog jag tag i det själv och pratade med tre konstruktörer -där dessvärre alla sa olika. I slutändan var det deras rekommendation som jag fick kritik för. Vad jag vill komma till är att om vi ska ha handledning med konsruktörer skall de lyfta vårt projekt och ta chansen till att utforska nya möjligheter, inte göra som man borde göra. Tack för den bästa och värsta kursen hittills! =)»
- Jag hoppas att det som hände under Erika Lundens kritik aldrig mer inträffar då jag tycker att Andreas betedde sig oprofessionellt och det gick från konstruktiv kritik till rent personangrepp. »
- roligt med ett verklighetsanknutet projekt och vernissagemöjlighet»
- Har varit en omvälvande kurs för mig personligen där jag har ifrågasatt mig själv och min lämplighet för den här utbildningen. Har kommit fram till att sådana som jag nog också behövs innom branschen.»
- Upplevde att kursen var för hårt komprimerad, inga marginaler fanns för oförutsedda händelser. Stressnivån var allt för hög och lusten och hungern försvann tyvärr. »
- Att ha med handledaren som kritiker i slutskedet är positivt för uppföljningen. Men det medför också att skillnaderna i kvalité blir betydligt större mellan den elev som har en bättre lämpad handledare och den som har en mindre lämpad, eftersom personen hänger med i alla skeden av kursen.»
- Tack för en rolig och givande kurs!!»
- Bra!!! Mycket bra kurs, väldigt kul! Tack!»


Kursutvärderingssystem från