ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3 12/13 Installationsteknik, LBT053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

43 svarande

Mycket dåligt»9 20%
Dåligt»12 27%
Godkänt»15 34%
Gott»7 16%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåligt upplägg, röriga föreläsningar, ingen struktur. Var är räkneexemplen på tavlan? » (Mycket dåligt)
- Hade ingen koll på vad som ingick i kursen och förvirrande föreläsningar, för många lärare som skriver olika beteckningar.» (Mycket dåligt)
- Dålig ordning på samtliga föreläsningar. Rörigt med fyra olika föreläsare som alla pratar om samma saker» (Mycket dåligt)
- Dåligt strukturerade föreläsningar med 3 föreläsare som inte hade koll på vad de andra hade pratat om. Formler nämndes en gång utan att man räknade med dom och visade exempel, sedan skulle man vid ett övningstillfälle 3 veckor senare komma på att det var just den formeln man skulle använda. Övningstillfällenas räkning var allt för enkelt i jämförelse med tentamens räkning vilket gjorde att man inte fick den förberedelse man borde få inför tentan. Övningarna borde hållas i övningssalar i mindre grupper än i helklass» (Mycket dåligt)
- Ostrukturerat över lag och slarvigt bemötande på räkneövningar. Föreläsarna behöver skriva uträkningarna på tavlan - det räcker inte att snabbt visa upp en powerpoint-slide. Uppstädning i övningsexempelhäftet- mycket kändes orelevant i avsnitt A. Räkneövningstillfällen i småsalar för att lägga prioritering på problemlösning. » (Mycket dåligt)
- Omstrukturerat och rörigt » (Dåligt)
- Mycket snack och lite verkstad.» (Dåligt)
- Pinsamt dålig kurs. Ännu en gång har Chalmers gjort mig besviken. » (Dåligt)
- Rörigt med så många lärare. Svårt att få en helhet och ett bra sammanhang i allt» (Dåligt)
- Knappt godkänt. » (Godkänt)
- Intressant ämne när man väl började förstå» (Godkänt)
- Rörigt med så många lärarna, känns som de sa samma saker. Räkningar i VA var rörigt. » (Godkänt)
- tillämpningsövningarna var relevanta och nyttiga, det fanns bra hjälp att få. dock var föreläsningarna inte så givande. information kunde återkomma flera gånger och inga exempepluppgifter räknades på tavlan.» (Godkänt)
- Tyvärr fick man ett väldigt spretigt intryck av kursen. Tre, fyra olika föreläsare, ingen riktig struktur, sa samma saker ett antal gånger. Dåligt att det inte fanns några räkneövningar eller att de inte tryckte mer på att man kunde räkna hemma på uppgifter för att hålla sig i fas. Är ändå en ett intressant ämne och tror att kursen skulle kunna vara roligare och mer uppskattad om den va mer strukturerad och tydlig. » (Godkänt)
- Intressant och rolig kurs men väldigt rörig i sitt upplägg.» (Godkänt)
- Väldigt varierat upplägg från olika föreläsare vilket gör att det tar längre tid för att se deras struktur på lektionerna. Vissa hade väldigt ostrukturerade föreläsningar.» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.46


Lärandemål

Tema: Inomhusklimat och arbetsmiljö, byggnaders värmeunderskott och värmeöverskott
- I ord definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och arbetsmiljörelaterade klimatkrav
- Klargöra innebörd och konsekvenser av formulerade klimatkrav
- Definiera och ha förståelse för begreppen luftkvalitet, ventilation, klimathållning
- Beräkna och grafiskt åskådliggöra värmeunderskottets och värmeöverskottets variation över året och att korrekt kunna särskilja mellan värme och arbete samt effekt och energi.

Tema: Strömning och värmeväxling
- Beskriva strömningssystem och strömningsmaskiners karakteristik i tryck-flödes diagram.
- Utföra värmeöverföringsberäkningar för värmeväxlare
- Redogöra för uppbyggnaden av värme- och luftdistributionssystem samt utföra vissa typer av beräkningar.

Tema: Luftbehandling
- Förstå konsekvenser av krav på luftfuktighet
- Grafiskt hantera tillståndsförändringar vid luftbehandling samt göra beräkningar med hjälp av Mollier-diagrammet.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 34%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 39%

Genomsnitt: 2.69

- Tror inte ens lärarna i denna kurs sett dessa. Vi har då inte fått höra dem. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Om kursen kallas installationsteknik borde inte elinstallation vara med då?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 92%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.07

- Dock var undervisningen såpass undermålig så målen blev svåra att nå upp till ändå.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite rep. Från byggteknink vore bra första föreläsningen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Har inte sett dem.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på att vi ej fått se dem. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»13 33%
Ja, i hög grad»23 58%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.58

- Finns ingen koppling mot målen vad jag kan se, har bara gällt att kolla gamla tentor och köra efter det. » (Nej, inte alls)
- Svårighetsgraden på tenta speglade inte äldre tentor och nivån på föreläsningarnas räkneexempel. » (I viss utsträckning)
- Svårare räkneuppgifter än extentor» (Ja, i hög grad)
- Dock fick vi inte tillräckligt med hjälp och tillfällen för att räkna under kursens gång. Man visse inte vad som skulle komma på tentan för att dagen då vi satt i tentasalen var första gången man faktiskt fick några uppgifter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»18 41%
Ganska liten»12 27%
Ganska stor»8 18%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2

- Föreläsningarna gav inte mycket, fick ta in kursen på egen hand! » (Mycket liten)
- Mer räkning på tavlan, räkning på powerpoint är helt värdelöst! » (Mycket liten)
- Man har aldrig riktigt klart för sig vad som räknas och hur på föreläsningarna» (Mycket liten)
- skulle som sagt behövt lite räkneexempel inför tentamen. Instuderingsfrågor skulle vara bra att få också så man har ett hum om vad som kommer på teoridelen. otydligt vart man ska läsa för att kunna förbereda sig på teoridelen på tentan.» (Mycket liten)
- Lärarna hade noll koll på vad som sas på föreläsningar de inte undervisade själva och gjorde grova antaganden. Vet inte hur många gånger jag fick höra "va?! Har inte han gått igenom det än."» (Mycket liten)
- Gamla tentor var nödvändligt för att ha chans att lära sig problemlösning. Dock saknade dessa ibland svar vilket är problematiskt. » (Mycket liten)
- Kanske någon enstaka som varit bra. Men annars har det varit och låtit ungefär: detta är inte så svårt det förstår ni väl. NEJ vi förstår inte det är första gången vi får höra detta, tro inte att allt är så självklart! Man lär sig inte allt första gången man hör det.» (Mycket liten)
- Alldeles för lite räknegenomgång och skrivande på tavlan. Man behöver anteckningar för att förstå och när det bara visas en powerpoint med det färdiga svaret på en uppgift så är det svårt att hänga med. » (Ganska liten)
- Mycket information på en gång, vilket gör att det känns rörigt. Mer skriva på tavlan, mindre powerpoint.» (Ganska liten)
- Mer räkneövningar. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit av ganska varierande kvalitet. Ibland har läraren diskuterat kring ett ämne utan att man egentligen förstått vad det är han vill förmedla.» (Ganska liten)
- Har helt berott på vilken föreläsare det varit.» (Ganska stor)
- En del bra föreläsningar, men skulle gärna se fler räkneexempel på tavlan, inte bara i sista veckan innan tentan. Och det ger så mycket mer och är lättare att lära sig om de skriver exempel på tavlan och inte har en powerpoint för hela föreläsningen. » (Ganska stor)
- Räkneövningarna i storgrupp var det som fick mig att fatta hur jag skulle göra med uppgifterna. Föreläsningarna gav dessvärre inte lika mycket tydlighet.» (Mycket stor)
- Nu i efterhand känns det som att det hade varit bra att skumma igenom boken lite innan varje föreläsning. Först efteråt förstod man hur mycket som togs upp på föreläsningar som faktiskt togs upp i boken.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»15 34%
Ganska liten»10 23%
Ganska stor»15 34%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.13

- Öppnade aldrig boken » (Mycket liten)
- Enda jag har haft nytta av är ev. Mollierdiagram» (Mycket liten)
- Boken var inte särskilt bra. Vissa ekvationer var fel» (Mycket liten)
- Köpte en bok som knappt togs upp eller refererades till. » (Mycket liten)
- Gamla tentor bra, dock bristfälliga lösningar ibland» (Ganska liten)
- Boken har jag knappt använt. Den var dessutom dyr.» (Ganska liten)
- Då boken och föreläsningar skiljer sig mycket, blir det lite svårt. Exempelsamlingen var bra, men facit får gärna bli lite mer lättläst» (Ganska liten)
- Bra bok när det gäller teori. Lösningar till övningarna är väldigt svåra att tyda» (Ganska liten)
- Gamla tentor, kompisar som läst kursen tidigare.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Ganska dåligt»9 21%
Ganska bra»27 64%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.64

- Väldigt slarvigt strukturerat på PingPong.» (Mycket dåligt)
- Inga kontaktuppgifter via pingpong. » (Mycket dåligt)
- Lösningar och powerpoint kom ut sent» (Ganska dåligt)
- Att vi fick mollierdiagram var bra» (Ganska dåligt)
- Borde lägga ut svaren på övningsuppgifterna direkt» (Ganska bra)
- Har väl funkat men kan utvecklas. Använd forumet pingpong mer. » (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 19%
Lagom»27 64%
Hög»6 14%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3

- Pga dålig planering och upplägg så kan jag inte svara på den här frågan.» (?)
- Kunde varit bättre om de gav ex på uppgifter att räkna varje vecka och några frågor som skulle besvaras varje vecka så man hade någon aning om vad man förväntades kunna efter varje vecka. Och det skulle kräva att föreläsningarna blev mer strukturerade! » (Låg)
- Nu svarar jag låg (har inte fått resultatet i.o.f.s.), under kursens gång lade jag inte ner mycket tid jämfört med andra kurser. Det hade varit bra att få lite hemuppgifter kanske...» (Låg)
- Otydliga tillämpningsövningar» (Lagom)
- Kanske skulle vara bra med någon obligatorisk uppgift under kursens gång.» (Lagom)
- Hade knappt några anateckningar eller tydliga exempel på hur man röknar m.m och fick dörför lära sig detta helt på egen hand.. » (Hög)
- Den blev hög eftersom det kändes som att det var mycket man skulle kunna till tentan men föreläsningarna var inte så förberedande. Så hög belastning på egen inlärning.» (Hög)
- Mycket onödigt stress.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»6 13%
Ganska dåliga»6 13%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»11 25%
Har ej sökt hjälp»7 16%

Genomsnitt: 3.16

- Jag ställde frågor men alla föreläsarna var väldigt dåliga på att förklara! En eller två pedagogik kurser skulle vara i sin ordning!» (Mycket dåliga)
- Ha räkneövningar i helklass i föreläsningssal funkar inte. Tänk om och gör rätt, alla andra kurser har vi räkneövningar i vanliga klassrum med goda resultat, varför funkar inte det i denna kurs?» (Mycket dåliga)
- Svårt att förstå svaren på eventuellt ställda frågor. Inte särskilt pedagogiska.» (Ganska dåliga)
- Hade stor mycket bättre att ha tillämpningsövningarna i klassrum och inte i föreläsningssalar!!!!» (Ganska dåliga)
- Vi hade tre olika föreläsare, två utav dem svarade gärna på frågor och försökte förklara på ett bra sätt. Den tredje dock ville inte svara på frågor under föreläsningen utan han sa alltid låt mig prata färdigt först och då kunde han prata i en kvart till och eftersom han inte ville svara på frågan under tiden förstod man ju inget av nästa kvart. Oftast kom han på att en fråga hade ställts typ en halvtimma senare och då var de lite sent. Så kontentan av det hela blev att två av tre delar var lite mer lätta att förstå och lärarna bemötte oss väl. Men den tredje delen som dessutom var större än de andra var väldigt svår att sätta sig in i. » (Ganska bra)
- Lätt att få hjälp under räkneövningarna men annars inte.» (Ganska bra)
- Lite diffusa svar angående hjälpmedel på tentan.» (Ganska bra)
- Möjligheterna fanns och de var många.» (Mycket bra)
- Studenterna var väldigt hjälpsamma under tillämpningsövningarna. Bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 13%
Mycket bra»31 72%
Har ej sökt samarbete»5 11%

Genomsnitt: 3.9

- Inte tack vare denna kursen!!» (Mycket bra)
- Så man lärt sig. » (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 9%
Lagom»30 69%
Hög»7 16%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.16

- jag läser bara 80%.» (Låg)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hjälpledare, tillämpningsövningarna om de förbättras (väsentligt) för det är en god tanke att ha dessa.»
- Tentans upplägg.»
- gör om hela upplägget»
- Räknestugor»
- I slutet av läsperioden var föreläsningarna bra. Anders och Torbjörn. När man blev lite mer aktiverad»
- Studenterna som var med vi tillämpningsövningarna»
- tillämpningsövningarna med tillhörande lärare och hjälpande folk! »
- räknaövningar, fast dom skall var bättre strukturerade. »
- Räkneövningarna.»
- bra med tillämpningsövningar»
- Räkneövningarna i storgrupp»
- Demo övningarna»
- Tillämpningsövningarna. Fast gärna i en VV eller VÖ sal.»
- Bra med konsultationstillfälle inför tenta»
- Anders föreläsningar med små små små (men dock så viktiga) pauser som gör att man hinner reflektera lite över Mollierdiagrammet under föreläsningens gång. Väldigt bra!»
- boken, övningsexempel som omfattar flera moment»
- Trevlig kurs, mycket intressant!»
- Inget, gör om hela kursen!»
- Att man kunde få personlig hjälp veckan innan tentamen »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se ovanstående kritik»
- Lägga ut ALLA powerpoint på kurshemsidan. Skriva mer på tavlan, det är lättare att läsa sina egna anteckningar än powerpoint. Göra tydliga lösningar på alla exempel. Mer teori.»
- Föreläsningar, att alla lärare samarbetar lite bättre, mer räkning på tavlan. Mer struktur på när man skriver på tavlan så att man får antecknigar man kan använda. Det var gånger vi hade räkneövnimg när vi bara hade skrivit upp en formel för några veckor sen och det tycker jag inte alls är bra för man kanske inte vet hur man ska använda den ändå. Sen sa övningsledarna olika till oss några gånger som var förvirrande. »
- Mer räkna på föreläsningar. Övningar!!!»
- RÄKNA på tavlan, utgå från samma exempel som vi ser och börja r.kna frn grunden inte visa en färdig bild med svaren! Mer teori på föreläsningarna då denna blev väldigt enformig och man fick inte lärt sig det stora hela utan bara samma varje gång och tentan tar upp mycket mer än det som sas. »
- Föreläsningarna, struktur och om man tvunget ska ha tre olika föreläsare så får dom gärna prata ihop sig lite om vad var och en ska ta upp på sin föreläsning! »
- Någon laboration hade inte varit fel. Läroboken var inte bra. jan kanske skulle behöva slipa sin föreläsningsteknik. Väldigt trevlig och duktig, men ibland når inte budskapet ända fram utan det blir rörigt.»
- Få mer struktur på föreläsningarna, använd powerpoint och overhead mindre, räkna mer exempel på tavlorna, ha räkneövning i mindre grupper.»
- studiebesök hade varit trevligt, föreläsarna hade kunnat visa runt i skolan på hur saker ser ut och fungerar.»
- allt, bedrövligt samarbete mellan lärarna.»
- Använda sig mindre av power point och istället använda sig mer av tavlan. Detta gäller främst vid genomgång av räkneexempel. Givetvis kan power pointen vara bra som stöd.»
- Komma fram till något alternativ till att bara prata och visa powerpiont.»
- Ha räkneövningar i klassrum istället för VA. Dela upp föreläsningar, fyra timmarspass är svårt att koncentrera sig på. »
- mer räkneexempel på föreläsningarna! »
- Räkneövningar inlagda i schemat! Med övningsledare som kan förklara!»
- Bättre struktur på föreläsningarna. Känns som att det föreläsaren sa kunde sägas på 2 h istället för 4 h om de hade planerat bättre många gånger. Ha räkneövning i salarna i vö eller vv.»
- Räknetillfällen! Ingen visste vad som skulle göras under kursen och inför tentan. Att sitta och memorera gamla tentor för att klara kursen ger oss inte kunskap, det gör bara att vi kan gå vidare med utbildningen.»
- Tydligare struktur på föreläsnignar. Bättre räkneexempel och större vikt på det - kursboken är inget bra stöd. »
- fler räkneexempel på tavlan tidigare i kursen, färre föreläsare eller iaf mer kommunikation mellan dem så de inte upprepar sig. Mer strukturerat! »
- Bättre samordning mellan föreläsare. Ha koll på vad som gåtts igenom och upprepa inte. Fokusera på det som är viktigt. Övningstillfällen ska INTE hållas i en föreläsningssal utan i en sal där det går att jobba bra och hjälp går effektivt att få.»
- Kursen behöver struktureras upp. Det är bra med olika föreläsare och olika input för dessa, men de måste vara samkörda och också ha en ordentlig struktur på tavlan. Och inte lösa uppgifter i Power point.»
- Upplägget och föreläsningar.. Tyvärr lärde man sig ingenting och allt var bara rörigt»
- Storgrupps övning är svårt att ha i en föreläsningssal pga framkomligheten. Ett förslag är att ha mindre salar (VÖ, VV). Tydligare struktur i kursupplägget är ett förslag till nästa år.»
- Föreläsarna måste bli tydligare i sitt budskap.»
- Lite mer räkneövningar inför tentamen. »
- Bättre, pedagogiska föreläsningar. Förstod aldrig vad de ville ha sagt, svårt att veta vad man skulle kunna. Vore kanske bra om det kunde finnas instuderingsfrågor eftersom det är så myckt teori och svårt att veta vad man ska kunna. Vill ha räkneövningar under kursens gång, efter varje avslutat kapitel/ämne.»
- Mer struktur över upplägget vid vissa delar.»
- mer räkneövningar. »
- Några små sega föreläsningar kring förståelsen kunde kortas ner och ersättas med fler räkneexempel. Sänk inte förståelse ribban för lågt då lär vi som är intresserade oss inget och blir uttråkade, vi går trots allt på Chalmers och inte på dagis! Även om det ibland känns så...»
- Absolut räkneövningarna och möjligheten att ställa frågor. Man räcker gärna inte upp handen om man sitter inklämd i mitten på en föreläsningssal för att fråga om hjälp. Minska även antalet lärare. »
- Mer räkneuppgifter under föreläsningarna. Tydligare upplägg av föreläsningarna via tex ett schema där man ser vad som kommer när. Färre föreläsningslärare då färre personer för en större översikt. Kursen kändes spretig med alla föreläsare och alldeles för lite räknades på tavlan.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Inte bra med räkneövningar i föreläsningssal. Om man sitter i mitten så kan man inte få hjälp och man hör inte om man är flera som frågar om samma sak.»
- Riktigt dålig ordning och struktur sett över hela kursen!»
- Många olika föreläsare kan vara både bra och dåligt. Man får ett splittrat intryck av kursen samtidigt som det finns många att be om hjälp. Tycker nog att det varit lite för många i denna kurs.»
- Jag tycker det är lite konstigt att tentans upplägg byttes utan att vi elever meddelades detta. På alla tidigare tentor har 28-30 poäng av 60 möjliga bestått av teori. På denna tentan hade det ändrats till 20 av 60 poäng.Det gick alltså från ungefär 50 % teori till 33% utan att vi elever meddelats detta. Jag tycker det är dåligt. Hade man fått veta det hade man prioriterat sina studier lite annorlunda och lagt mer tid på räknedelen.»
- Föreläsarna prata om mycket lika saker, repetition är bra, men vissa föreläsningar kändes överflödiga. Mer räkning varvat med teori som man får bättre förståelse. »
- Kursen kändes lite ostrukturerad. Lärarna behöver bli mer tydliga på lektionerna. Efter en föreläsning på fyra timmar kändes det inte som han gått igenom någonting. Fast han säkert gjort det. Om dom inte svävat ut så mycket kunde de fyra timmarna kortas ner till två»
- Kändes väldigt flummigt av o till. »
- Skulle gärna vilja gå på en rundtur med berörda lärare genom olika salar runt om på skolan så att läraren kan beskriva de olika istallationssystem som tillämpas där. På så sätt kan man få lite mer "verklighet" i undervisningen och inte bara teori.»
- Ni är härliga!»
- för få övningstillfällerna. Eftersom lösningarna till övningsuppgifterna (A, C,E os.v)är så svårtydliga kan man inte lära sig nåt när man räknar de.»
- Keep on rocking in the free world!»
- Tråkigt att ett ämne presenteras så dåligt och ges ett såpass dåligt första intryck för oss. Ganska intressant kurs annars om man fått ett annat upplägg och mer inspirerande lärare. »
- Sköna lärare dock.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.46
Beräknat jämförelseindex: 0.36

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från