ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht12 Objektorienterad programmering, DAT050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-27
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»6 46%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.46

- Programmerar på fritiden» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»4 28%
75%»2 14%
100%»7 50%

Genomsnitt: 4.07

- runt 95%» (100%)
- missat någon enstaka gång.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 21%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 50%

Genomsnitt: 3

- Orkar inte bry mig om målen Mitt mål är att lära mig det läraren går igenom på lektionen/labbar» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»8 57%

Genomsnitt: 3.35

- Fr frågorna var luddiga, hade mer problem med att förstå tenta frågorna än att utföra dem.» (I viss utsträckning)
- Med tanke på gamla tentor ser det ut som att dessa testar målen på ett rättvist sätt.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har inte fått svar på tentan än.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.64

- Självklart underlättar undervisningen vissa delar, men i programmering finns så mycket källor online att den inte är nödvändig.» (Ganska liten)
- Kunde mycket redan innan kursen, dock har jag lärt mig detaljer jag förbisett när jag programmerat på egenhand.» (Ganska liten)
- Hade varit att föredra att ha lektioner i datorsalar så att man direkt kan testa de kunskaper som gås igenom på föreläsning» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»4 28%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 2.78

- BlueJ boken är den bästa boken jag har haft under mina 1.5 år på Chalmers. Så fruktansvärt bra pedagogisk och väldigt lättläst» (Mycket stor)
- Bästa kursboken jag haft under mina 1,5 år på Chalmers än så länge. Grymt pedagogisk och bra skriven.» (Mycket stor)
- Väldigt lättläst och pedagogisk.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»8 57%

Genomsnitt: 3.5

- Fire är smidigt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 3.71

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 92%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»1 7%
Låg»0 0%
Lagom»12 85%
Hög»0 0%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»4 28%
Mycket gott»5 35%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- På labbarna kunde vi få hjälp av examinatorn att göra en uppgift som han utformat, som sedan fick fel när vi skickade in den för rättning eftersom den var löst på helt fel sätt. Detta ände mer än en gång under övningarna..» (Godkänt)
- Föreläsning i datorsalar för att förbättra inlärningsförmågan» (Godkänt)
- Jag känner att jag har lärt mig att tänka objektorienterat » (Mycket gott)
- Jag hade höga förväntningar på denna kursen då det är mitt favoritämne och jag tyckte att kursen levde upp till de förväntningarna.» (Mycket gott)
- Detta är den första programmeringskursen jag faktiskt trivts med. Förutom java. Något otydliga labbuppgifter i vissa fall, man var tvungen att vara på föreläsningarna, allt gick inte att läsa sig till.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna var väldigt bra Framför allt labb 4 om testning, det var efter den labben som jag kände att jag kunde programmera objektorienterat»
- Kursboken!»
- det mesta»
- Uno Holmer som lärare.»
- Labbarnas utformning»
- Information tidigt om tex kursbok, labbar etc»
- Veckolabbarna var roliga»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare frågor på labbarna och tentorna»
- Bättre skärpning på handledare.»
- föreläsningar i datorsalar»

16. Övriga kommentarer

- Synd att den här kursen är så javaorienterad. Jag ville lära mig objektorientering, inte java. Jag antar att man måste välja ett programmeringsspråk, frågan är om java är det optimala valet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från