ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Matematisk statistik, MVE090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2013-02-08
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Studienämnden Z (SNZ) vill gärna veta!

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»13 43%
Cirka 20 timmar»9 30%
Cirka 25 timmar»4 13%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2

- ca 3 timmar» (Högst 15 timmar)
- Mycket av kursen gjorde jag innan tentaveckan då projektet i systemkonstruktion tog upp den mesta andra tiden» (Högst 15 timmar)
- Det var roligt att spexa» (Högst 15 timmar)
- Kunde allt innan» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»6 20%
50%»2 6%
75%»10 33%
100%»12 40%

Genomsnitt: 3.93

- Överbetygsföreläsningar skippades till förmån för studier av grunderna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 53%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 23%

Genomsnitt: 2.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Svårt att svara på då jag inte läst målen. Ett svarsalternativ för detta kanske vore bra?» (?)
- möjligtvis lite låga» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 19%
Ja, i hög grad»15 71%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»4 13%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»16 53%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.73

- Föreläsaren bara följde sin bok i PDF och det kändes som om man inte var aktiv på något sätt för att förbättra kursen. Eller för att göra föreläsningarna intressanta. » (Mycket liten)
- Varvandet av föreläsningar och övningsräkning är enligt mig optimalt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»19 63%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 3

- Då föreläsaren inte höll måttet var jag illa tvungen att lära mig genom boken. Men de tog mycket ner tid och man fick kämpa mycket mer. » (Ganska stor)
- Kursboken var jättebra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 60%
Mycket bra»11 36%

Genomsnitt: 3.33

- Hade inte t.ex. tillräckligt många kopior på papper så man fick vänta några dagar innan man kunde börja med inlämnning. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»4 13%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»8 26%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.33

- Att få ställa frågor var inte så svårt, men efter ett par gånger blev man lite rädd för att göra det eftersom föreläsaren känns otrevlig när han svarar och dumförklarar en direkt. och eftersom det inte fanns någon övningsledare blev man tvungen att prata med honom, och då vet jag att jag och många andra istället struntade i att fråga.» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Enda sättet var att fråga i rasten på föreläsningen» (Ganska dåliga)
- När man försökt fråga efter hjälp har man fått känslan av att han inte vill hjälpa till. Känner sig idiotförklarad och ingen respekt för mig som individ. Istället för att försöka förklara hänvisar han till olika sidor av boken. Då den är svår tolkad har jag inte förstått och om man frågar igen så får man svaret att man får läsa igen. Har därför inte klarat av en av inlämningarna. » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»16 53%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.6

- Det är på detta sätt jag lärt mig kursen. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»2 6%
Låg»4 13%
Lagom»22 73%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Ganska lugn kurs jämfört med de andra mattekurserna hittills. » (Låg)
- Synd att laborationsuppgifterna introducerades så sent. Hade varit bättre tidsmässigt med den andra kursen att gå igenom dem tidigare. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»17 56%
Hög»9 30%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.46

- många övningar att göra på egen hand, samt parallellt med projekt i den andra kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»13 43%
Gott»8 26%
Mycket gott»6 20%

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Säkert en bra kurs att kunna men för dålig lärare för att tycka att den skall vara intressant. Har försökt förstå men utan någon medkänsla/hjälp från läraren är det inte lätt. » (Dåligt)
- Intressant kurs med bra lärare. Över förväntningarna» (Gott)
- Tommy är nog den första läraren vi haft på Chalmers som läst pedagogik förutom Rolf. Väldigt bra lärare!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hela konceptet, kändes som en helgjuten kurs.»
- Det mesta. »
- egentligen inget, boken kanske.»
- Upplägget av FL och övning. Duggornas upplägg.»
- Dugga»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske Tommy bör öva lite på sin engelska? ,)»
- Det var lite underligt att inlämningarna kom de två sista veckorna. Det är svårt att få tid till att göra dem då. Jag har fortfarande inte gjort någon av dem.»
- Det hade varit bra om arbetsbelstningen under läsperioden sänktes överlag och att man skulle kunna hinna göra inlämningsuppgifterna under läsperioden. Det är inte kul att ha det efter sig in i nästa läsperiod. »
- Tommy borde bytas ut och det borde tas in övningsledare som kan förstå att man kan ha det svårt med vissa grejer och faktiskt ge svar utan att bli sura.»
- Olika föreläsare och övningsledare. Är pedagogiskt en stor fördel att man får två olika personers tillvägagångsätt!»
- Undervisningen»

16. Övriga kommentarer

- Tycker övning med Tommy fungerade bra.»
- Upplägget med övningar och föreläsningar integrerat funkade riktigt bra!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.56

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från