ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Logistikens grunder, SJO180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

16 svarande

Högst 5 timmar»2 12%
Cirka 10 timmar»5 31%
Cirka 15 timmar»5 31%
Cirka 20 timmar»1 6%
25 timmar eller mer»3 18%

Genomsnitt: 2.87

- La ingen tid i början men i snitt över 12 timmar per dygn sista veckan» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»1 6%
75%»6 37%
100%»8 50%

Genomsnitt: 4.31


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 56%

Genomsnitt: 3.43

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 43%
Ja, i hög grad»6 37%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 2.75

- Praktikfallet gav inte speciellt mycket. Vag information i uppgiften. Dålig koppling mellan undervisning och examination.» (I viss utsträckning)
- grupparbetet var mycket givande och satte kunskaper på prov. Hemtentan var oinspirerande.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»3 18%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.43

- Dålig koppling mellan undervisning och examination.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»8 50%

Genomsnitt: 3.5

- hemtenta baserad på kurslitteraturen?» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 81%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»6 37%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.43

- Har funnits tid för samtal och frågor efter föreläsningar. Även snabb mail-respons.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- Mer eller mindre hela kursen har handlat om ett grupparbete, så det har varit många timmar av samarbete. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»8 50%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.75

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»7 43%
Hög»7 43%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 50%
Gott»6 37%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.62

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfall»
- Praktikfallet var kul och intressant men samtidigt frustrerande pga vag information i uppgiften och dåligt med handledning.»
- Praktikfallet.»
- Vi har haft två saker under perioden. Ett projekt i grupp och diskussionsfrågor utifrån boken vi haft tillhanda. Båda dessa saker har varit mycket bra, dock har det tagit mycket tid, men det har varit klockren inlärning. Bevara detta till nästa år. »
- praktikfallet»
- Föreläsaren samt kursmaterialet. Bra med grupparbete.»
- Praktikfallet»
- Hemtentan»
- examineringsuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Praktikfallet var ingen höjdare. Uppgiften var på många sätt oklar och otillräcklig för att den skulle kunna lösas på bästa möjliga sätt.»
- Hemtenta som ska göras självständigt, baserad på DISKUSSIONSuppgifter från kurslitteraturen, ofta med frågor som skulle just diskuteras och därför inte ens fanns svar på i boken? Hur tänkte man när det beslutet togs? Mer av undervisningen bör vara kopplad till praktikfallet om dte ska finans kvar och skrota hemtentan eller gör om frågorna.»
- Frågorna på hemtentan bör vara utvalda pga relevans istället för bara följa en viss siffra i boken slaviskt.»
- Inget»
- Hemtentan, vissa av frågorna går att tolka på flera olika sätt och bör ersättas med samma typ av frågor men som är mer tydliga och svårare att tolka på olika sätt»
- Förbättra hemtentan altenativt annan examination. »
- Hemtentan, gav inte så mycket.»
- Praktikfallet, det var svårt att göra antaganden och få grepp om uppgiften.»

16. Övriga kommentarer

- Gärna fler gästföreläsare!»


Kursutvärderingssystem från