ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 A3 Kandidatarbete 2013 "Järntorget - Södra Älvstranden", ARKX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-12 - 2013-09-13
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- att i ett helhetsgrepp behärska avgörande samband på olika skalnivåer mellan rums-, byggnads- och stadsgestaltning. Hur väl uppfylldes detta mål?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»19 73%
Mycket bra»3 11%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.96

- Man förväntas redan kunna detta och får därför inte mycket hjälp eller undervisning kring det.» (Ganska dåligt)
- Det var väldigt lite handledning.» (Ganska bra)
- Upp till varje enskild student hur bra de själva lyckades med det målet» (Ganska bra)
- Detta är iofs snarare en kunskap som växt fram under många kurser. » (Ganska bra)
- Kursen berörde alla delar men mängden handledning var allt för begränsad för att alla delar skulle kunna bearbetas» (Ganska bra)
- mina kritiker var oerhört oklara i sin kritik, jag vet inte vad de tyckte om mitt projekt.» (Vet ej)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- planera arbetet för att med givna resurser utveckla programmets förutsättningar och lösa och redovisa uppgiftens problemställningar och programmets förutsättningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»7 26%
Ganska bra»15 57%
Mycket bra»2 7%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.65

- Detta uppmådes mycket bra då kursansvarig var direkt oförmögen att genomföra sitt jobb. Således fick vi, som övriga år antar jag, förra årets program och i uppgift att utveckla det själva. Denna utveckling skulle därefter mynna ut i årets program.» (Mycket dåligt)
- Det var väldigt oklart redan från början vad som förväntades av oss och vart fokus låg» (Ganska dåligt)
- Det gavs mycket vaga och ospecifika riktlinjer att arbeta utefter och även om man kan argumentera med att vi bör kunna det på vår nivå inom utbildningen lämnades orimligt mycket obehandlat/ospecificerat av ansvarig lärare. » (Ganska dåligt)
- Samma som ovan. » (Ganska bra)
- kursens upplägg, där vi fick möjlighet att "göra lite vad vi ville" men ändå inte blev ibland väldigt rörigt. släpp hellre på tyglarna helt och hållet» (Ganska bra)
- För egentligen första gången hade vi föreläsningar kring designprocessen vilka varit fantastiskt givande! Har tidigare många gånger hört att vi måste hitta vår egen designprocess men jag kan tycka att det blir att uppfinna hjulet fler gånger, så mer av detta även tidigare under utbildningen vore bra.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- söka, inhämta och värdera programhandlingar, tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation. Hur väl uppfylldes detta mål?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»11 40%
Ganska bra»12 44%
Mycket bra»2 7%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.51

- Detta fanns inte med i kursen.» (Mycket dåligt)
- Nog lärde vi oss att söka och värdera programhandlingar. Informationen som vi behövde kom inte, eller kom kraftigt försenad för att vi skulle kunna genomföra vårt arbete på ett bra sätt. Exempel på detta är studenter som tillfrågat några dagar försenat material och får sig en utskällning om hur allting är studenternas fel och att dessa borde låta kursansvarig göra sitt jobb för en gång skull. » (Mycket dåligt)
- Programmet blev tilldelat till oss med liten möjlighet till utvärdering och förändring. Det saknade fantasi eller engagemang och en möjlighet till egen programformulering tappades. » (Ganska dåligt)
- Programmet var väldigt luddigt och svårtolkat. Personligen tyckte jag inte att vissa programdelar gick ihop med varandra. Hade varit roligt att fått välja lite mer själv vad man ville göra också likt sitt exjobb. Som kursen är upplagd nu känns det som vilken annan kurs som helst. » (Ganska dåligt)
- Lite fokus på detta i kursen och det var helt individuellt hur man angrep detta moment» (Ganska dåligt)
- Som med mycket annat får man egentligen väldigt lite hjälp med detta utan man får lära sig själv och ta hjälp av andra studenter.» (Ganska dåligt)
- Samma som ovan. » (Ganska bra)
- Här var ritsalshandledaren till mycket stor hjälp och inspiration. » (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- integrera och utveckla kunskap inom uppgiftens problemställningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

28 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»6 27%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»1 4%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.68

- För mig personligen bra, eftersom jag tog hjälp utifrån och självmant kan pressa mig mycket hårt. För merparten dock relativt dåligt, hur ska det ske när vi i bästa fall får en dryg timmes handledning i kursen? De stackare som dessutom hade kursansvarig som handledare kunde stå i stort sett helt utan handledning. Likaså finns det flertalet tillfällen då kursansvarig avböjt från utlovad handledning för han ska ha handledning med andra. Problemet är bara att inte de heller fått handledning, så vad har kursansvarig gjort? Det enda som verkade orubbligt på schemat var att ta kaffepauser och schemalägga andra utan utrymme för dialog (exempelvis KG).» (Mycket dåligt)
- » (Vet ej)
- Förstår inte det här lärandemålet.» (Vet ej)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat. Hur väl uppfylldes detta mål?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»6 22%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»5 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.81

- studentkritik är nästan alltid meningslöst kallprat där ingen är särskilt inläst.» (Mycket dåligt)
- Vad denna kursen egentligen förmedlat är ifrågasättandet av hur massiv bristande pedagogik och ansvar en kursansvarig ska kunna ha utan att något händer. Dessa reaktioner har funnits ända sedan denna person varit med. » (Mycket dåligt)
- Tips och instruktioner på hur man ger bra kritik skulle behövas mer under utbildningen generellt! och i kursen inte minst. » (Ganska dåligt)
- Eller kanske främst väldigt varierat. Mycket dålig framförhållning med hur kritik skulle gå till, svårt att hinna för en del kanske. » (Ganska dåligt)
- kritiken på varandras projekt fungerade okej. Det var struligt med projektor osv. Långa dagar och för stora grupper. hde varit mycket bättre om man kunde vara i mindre grupper och försöka få till en mer diskussion mellan alla närvarande.» (Ganska bra)
- Detta är någonting vi tränat på genom hela utbildningen, och alltså inte något specifikt för kandidatarbetet. » (Ganska bra)
- alla studenter har gått igenom denna process tidigare och är därför relativt bekväma i denna situation» (Ganska bra)
- Detta är ju till skillnad från mycket annat någonting vi fått öva väldigt mycket på. Hade varit roligt med en kritik som gick ut mer på att se kvalitéer och utvecklingsmöjligheter i projekten snarare än fel dock.» (Ganska bra)

6. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redovisa kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets mål i ritningar och illustrationer, i modeller, i skriftlig samt i muntlig form vid kritiktillfällen. Hur väl uppfylldes detta mål?

28 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»7 28%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»5 20%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.84

- Det är trist att projekt ska hånas och mötas med aggressivitet från kursansvarig, istället för konstruktiv handledning och pedagogik. Denna person kan inte se bortom sina egna favoritobjekt och uttrycker sig högst osakligt och klantigt om övriga (dvs merparten). Exempel på detta är student som vår stark kritik "detta är skit" men försöker bemöta detta med en diskussion. Svaret blir näven i bordet och "Jag är din lärare och jag vet som är rätt". » (Ganska dåligt)
- Examinator och kritiker bör vara mer uppmärksamma på om att lämnar in alla inlämningskrav. Många studenter glider ibland igenom utan att ha gjort alla inlämningskrav pga snygga bilder osv. » (Ganska dåligt)
- detta bara om man har eget intresse för denna del» (Ganska bra)
- Bra att vi uppmanades att skissa mycket för hand och bygga fysiska modeller - det var på många sätt förlösande. » (Ganska bra)
- Tack vare tidigare erhållna kunskaper under utbildningen, och mycket hjälp av vänner. » (Ganska bra)
- min kritik kom aldrig in på detta...» (Vet ej)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»23 82%
Nej, målen är för högt ställda»4 14%

Genomsnitt: 2.1

- Målen är rimliga men skulle behövas ett förtydligande i början av kursen om vad målen innebär och vad som förväntas av studenterna» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite bättre administration och information hade varit uppskattat dock.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen för kursen har främst uppnåtts genom förkunskaper från andra kurser och inte från genom kunskap från just denna kursen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Hela diskussionen om lärandemål blir märklig. Få nya kunskaper lärdes ut i kursen. Pga kursens bristande undervisning fungerade den till största delen som en checklista på vad man lärt sig tidigare under utbildningen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- målen verkar rimliga, men det kunde vara bra om målen togs upp på ett med övertygande och seriöst sätt. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är kanske inte för högt ställda i sig men var och en av ovanstående frågor har svaret bara varit beroende av varje enskild students resultat. Framförallt pga völdigt lite handledning, föreläsningar och dyl. » (Nej, målen är för högt ställda)
- "Detta skall vara det bästa ni gjort under hela er utbildning". Det är rätt höga krav. Orimligt, anser jag. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi är inte färdiga arkitekter och då kan inte heller slutresultatet förväntas den hålla kvalitén. När förväntningarna är högt ställda och kraven luddiga borgar det för.stress och psykisk ohälsa på utbildningen. » (Nej, målen är för högt ställda)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

28 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»23 85%
För stort omfång i förhållande till poäng»4 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.14

- Första månaden av kursen var dock otroligt slapp.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Rimligt om vi får de medel vi behöver, något som är omöjligt i nuvarande form med en kursansvarig vars sista intresse är studenterna.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Hela upplägget på kandidatarbetet borde omvärderas. » (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

9. Omdöme om kursens tema och uppgift

Tycker du att tema, uppgift och plats har varit angeläget och intressant att arbeta med?

27 svarande

Mycket bra val av tema»1 3%
Bra val av tema»9 33%
Neutral»4 14%
Mindre bra val av tema»8 29%
Dåligt val av tema»5 18%

Genomsnitt: 3.25

- tyvärr lite snurrigt i starten om vad temat var. kursen startade med två veckor då vi själva skulle bestämma tema för att sedan bli överkörda i vecka tre då mika valde temat själv och vi studenter fick tänka om eller gå ifrån programmet.» (Bra val av tema)
- Temat med en stor offentlig byggnad på en central tomt, och hur den samverkar med staden, är i sig väldigt bra. Dock är det olyckligt att den tomten är mer eller mindre samma tomt som vi arbetade med i stadsbyggnadskursen i tvåan. » (Bra val av tema)
- Man kan ifrågasätta valet av plats. Känns mer intressant att lägga det i en mindre populär del av staden i ett avseende att integrera och vidga stadsprespektivet» (Bra val av tema)
- Dåligt planerat att vara tvungen att vara på samma ställe som tidigare, det hade väl inte varit så svårt att kolla upp?» (Neutral)
- Ok val av tem, plats var dock mycket oinspirerande pga att vi redan gjort ett annat projekt vid samma plats. » (Neutral)
- För lite stadsbyggnad!» (Mindre bra val av tema)
- Temat kändes väldigt brett och spretigt. Oklart ocgh tydligt syfte. Öppnade dock upp för egen tolkning och krävde på sätt och vis att man själv var tydlig med formulering av program och syfte för projektet.» (Mindre bra val av tema)
- I ett tidigt skede lyfte vi studenter att vi redan arbetat på samma plats, men Mika valde att ignorera detta eftersom han tyckte att det var bra att vi redan kände till platsen. Jag ser snarare att det resulterat i att ytterst få lagt någon tid på nya reflektioner för platsen och att stadsplaneringsbiten av projektet blivit lidande.» (Mindre bra val av tema)
- Temat var bra, spännande och positivt att det kunde innebära så olika program. Bra att man fick tolka själv vad ett kulturhus kunde innebära och vad man själv ville göra med projektet. Det var dock ibland otydligt hur noga man behövde följa programmet. Ibland fick vi sagt att allt i programmet var tvunget att vara med och ibland det motsatta. Platsen var spännande och bra för uppgiften men dock väldigt tråkigt att jobba med då vi redan hade jobbat med exakt denna platsen i ett tidigare projekt. Fick nästan en känsla av att kursansvarig inte riktigt var medveten om detta när kursen började vilket inte känns okej. Programmet kulturhus kan kanske kännas lite för stort. i praktiken så är det ju orimligt att man som ensam skulle ta sig an ett sådant stort projekt så kanske hade varit bättre med något i mindre skala» (Mindre bra val av tema)
- Kandidatarbetet borde vara friare, likt exjobbet, så att man själv får välja vad det är man vill jobba med. Just nu känns det som vilket annat projekt och kurs som helst. Det var även ganska tråkigt att vi hade samma plats som i stadsplaneringskursen. » (Mindre bra val av tema)
- Generellt så är jag tveksam till kulturhuset. Hade varit spännande med ett kandidatarbete som öppnade för att komma mer på djupet. Tillbaka till en lite mindre skala (ettan-style). En fill-in-tomt kanske. (Den vid brunnsparken!?) En plats och ett ämne mer förankrat i vad som faktiskt händer i staden hade också varit mycket mer intressant!» (Mindre bra val av tema)
- En plats och tema som vi har tagit del av innan. Tråkigt, förutsebart och med lite engagemang och intresse. » (Dåligt val av tema)
- Att under utbildningens tre år aldrig haft ett projekt på Hisingen (den där ön som framöver ska husera stora delar av centrala Göteborg) säger en hel del om de dominerande föreställningarna om Göteborg bland lärare. Järntorget är så otroligt ointressant i jämförelse.» (Dåligt val av tema)
- Om kursansvarig ens försökt göra en efterforskning hade denna upptäckt att vi haft exakt samma tomt våren innan, att hela vårt program finns i huset bredvid.» (Dåligt val av tema)
- Jag hade önskat mer frihet! Att helt välja uppgift själv som är fallet i många andra utbildningar. Gärna ihop med skrivkursen. Jag tror vi klarar det och kandidat utbildningen har lite utrymme för egen profilering, detta kunde vara ett tillfälle. Yrket är brett och kan passa flera olika typer av människor, den bredden finns inte i kandidatutbildningen. Jag tror att det är onödigt många som hoppar av på grund av denna anledningen, att man bara arbetar på i stort på ett och samma sätt. » (Dåligt val av tema)

10. Till hur stor hjälp har kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»16 57%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»2 7%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.57

- Vilket kursmaterial? Det enda som funnits att tillgå har vi elever letat reda på själva.» (Mycket liten)
- Kursmaterialet fanns ju inte när det behövdes.» (Mycket liten)
- Har i princip inte funnits något kursmaterial. och det som har kommit har kommit alldeles för sent då vi inte längre behövde det» (Mycket liten)
- Vilket kursmaterial?» (Mycket liten)
- Kursmaterial = noll. Mycket dåligt. Det är alltid till stor hjälp att få litteratur, att det saknas är en stor brist.» (Mycket liten)
- fick vi ens kursmaterial? alldeles för lite av detta. ingen uppmaning till att läsa eller analsera på ett djupare plan» (Mycket liten)
- Knappt några föreläsningar, handledningstider eller dylikt. » (Ganska liten)
- Den gemensamma researchen i början av kursen var till en del hjälp, annars har vi inte haft så mycket kursmaterial.» (Ganska liten)
- Mer kurslitteratur även om den inte är obligatorisk så i all fall rekommenderad. Exempelvis är kursen Arbetets Rum en bra förebild.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

28 svarande

Mycket dåligt»24 85%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.14

- Absolut helt oacceptabelt att programansvarig för kandidatarbetet har flera uppdrag på skolan samtidigt och har inte tid som räcker men samtidigt utger sig för att kontrollera program och workshopar till så stor grad. » (Mycket dåligt)
- Mika behöver hjälp.» (Mycket dåligt)
- Katastrofalt tyvärr! Uppenbart att ansvarig lärares tidsbrist gått ut över kursens planering.» (Mycket dåligt)
- Ändringar av schema mm skedde ofta med kort varsel. Otydlig administration, oskäliga bortförklaringar till senareläggande av inlämning och andra ändringar. Nonchalant administrerat. » (Mycket dåligt)
- Det är inte ok att ha en kursansvarig som inte kan planera, kommunicera eller göra det jobb han får betalt för. Inlämningen sköts upp med en dag, vilket meddelades 8 timmar innan ordinarie inlämning, inte för att vi elever inte var klara, utan för att Mika inte "hunnit" göra grupper för kritiken. En uppgift som han haft 8 veckor på sig att utföra. Att han sen är otrevlig och skäller på de elever som efter ytterligare ett dygn frågar "kan vi få lämna in nu" och påstår att det är vårt (alltså elevernas) fel att han inte är klar än är oacceptabelt. Vi förväntas förhålla oss till deadline och planera vårt arbete, men som lärare får man tydligen göra som man vill...» (Mycket dåligt)
- Ett hån mot studenterna. För mig är det obegripligt att Chalmers skulle vara en skola av hög kvalitet när man kan ha kursansvariga som denna. Administrationen har varit under all kritik och kursansvarig har tydligt låtit studenterna äta upp det. Dels i form av mer eller mindre aggressiva påhopp, oskäliga utskällningar och otroligt osakliga utsagor om projekt. Antingen har vi varit passiva och inte velat diskutera, och när stackare räckt upp handen får de direkt en känga om att de inte är samarbetsvilliga överhuvud taget.» (Mycket dåligt)
- Kursansvarig har uppenbart haft alldeles för mycket att göra vilket har påverkat våran kurs avsevärt. information har kommit ut mycket senare än vad som sagts från början och deadlines har inte hållits pga av kursansvarig. Det går inte att ha en kursansvarig som inte har tid så att våran kandidatkurs får lida» (Mycket dåligt)
- Extremt frustrerande. Inlämningen blev problematisk och kritikgrupper meddelades försent. Tråkigt att många elever fick samma kritiker som varit deras handledare också. Detta känner jag skulle kunna förbättras till nästa år. » (Mycket dåligt)
- Jag är ledsen, men hela kursen har känts löst hållen på ett mer stressande än frigörande sätt. » (Mycket dåligt)
- Under all kritik. Mika var värdelös som kursadministratör. Han var nosig när studenterna undrade om när program och pm skulle komma ut och han sade att det var vårt fel att han inte hann med att sköta kursadministrationen. » (Mycket dåligt)
- ingen framförhållning alls. Kunde inte ens lämna in projektet i tid. kursansvarige har till och med vid ett tillfälle blivit arg när vi frågat vad som gäller.» (Mycket dåligt)
- Administrationen har varit dålig och känts hafsig, med sena ändringar av schema, dålig information och en allmän känsla av oreda. » (Mycket dåligt)
- Ändringar kommer hejvilt och Mika är en fruktansvärt organisatör. Dålig.» (Mycket dåligt)
- Så vansinnigt dålig framförhållning. » (Mycket dåligt)
- i prinip obefintligt.» (Mycket dåligt)
- Fanns inte information på morgonen när vi kom till första föreläsningen. Mycket av informationen kom ut väldigt sent. Bl.a. Fick vi information om tid, rum och gruppindelning kl 16 dagen innan redovisning. Kritikerna fick information samma morgon.» (Mycket dåligt)
- papper saknades, inlämningsdatum flyttades, handledare dök ej upp etc. den administriva delen fungerade över huvud taget inte» (Ganska dåligt)
- Har fungerat mycket bra och väldigt dåligt olika beroende på kurs.» (Ganska dåligt)


Föreläsningar

12. Vilken är din uppfattning om föreläsningarna i kursen?

28 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»3 10%
Godkända»12 42%
Dåliga»10 35%
Mycket dåliga»3 10%

Genomsnitt: 3.46

- Alldeles för lite föreläsningar. vad jag kommer ihåg så hade vi bara två, en med Bengt Karlsson som förövrigt har hållit samma föreläsning för våran klass ca 4 ggr tidigare och en med Catarina Canas som var mycket bra och inspirerande, men vad jag förstod så var det egentligen bara en vanlig gästföreläsning. tycker det var mycket synd att vi inte fick fler föreläsningar» (Bra)
- en föreläsning kring offentliga byggnader behövs.» (Godkända)
- de som var var bra men alldeles för få!» (Godkända)
- Alla Mikas föreläsningar var dåliga. Katarina Canas var bra. » (Godkända)
- Hade knappt några föreläsningar?» (Godkända)
- Minns ej.» (Godkända)
- Eftersom skolan sparar var det mycket få föreläsningar. De som hölls bestod till största delen av upprepade beskrivningar av Mikas egna projekt, något som varit intressant att höra en gång snarare än fem.» (Dåliga)
- Vi hade knappt någon föreläsning. Ett "måndagsmöte" i veckan bara.» (Dåliga)
- Den om grönskan minns jag som rätt intressant annars kommer jag inte ihåg dem. Har oftats känts oplanerade och som något man "ska ha". Torts att de varit väldigt få.» (Dåliga)
- Det var väldigt få föreläsningar i kursen, och de vi hade hölls oftast av personer vi redan hört föreläsa om ungefär samma sak i andra kurser (Mika och någon gång Bengt och Björn Siesjö - som iofs båda är inspirerande) (BRA dock att koppla in stadsarkitekten som föreläsare för att få en trovärdig koppling till det pågående stadsbyggandet i GBG)» (Dåliga)
- Användes främst för att ge en panik upplevde jag. » (Dåliga)
- Var eg ingen.» (Mycket dåliga)
- Vi har inte haft mer än Mika som har stått framme och babblat på om samma sak. Några föreläsningar har kommit till efterhand men de har varit dåligt förberedda. Björn Siesjös föreläsning var fruktansvärd, den var oförberedd och Mika ville hela tiden visa sig duktig. Jag var tvungen att gå ut. Jannikes föreläsning var bättre.» (Mycket dåliga)


Handledning

13. Hur väl har handledningen fungerat?

28 svarande

Mycket väl»2 7%
Väl»5 17%
Godkänt»3 10%
Dåligt»11 39%
Mycket dåligt»7 25%

Genomsnitt: 3.57

- Mycket bra handledare (ritsal 3) vilket på ett sätt vägde upp den inte fullt lika fokuserade kursledningen.» (Mycket väl)
- emma richardsdotter som handledare» (Mycket väl)
- Handledningen har varit mycket bra, men alldeles för få tillfällen.» (Väl)
- Dock alldeles för få tillfällen. » (Väl)
- Hade Emma som handledare, hon är guld.» (Godkänt)
- Under förutsättningarna har det fungerat bra, vi har haft lite handledningstid vilket har förhindrat att handledarna har kunnat komma in i projektet och lära känna det. Jag hade Andreas Lyckfors.» (Godkänt)
- när handledning väl gavs ok. tillsätt inte en oerfaren handledare under kandidatprojektet! canas var bra» (Godkänt)
- Miika var handledare, programansvarig för vår kurs och en annan för tvåorna. Inte bra. Och Bengt Carlson fungerade heller inte alls. » (Dåligt)
- Borde varit lite fler tillfällen. » (Dåligt)
- För lite handledning och otydligt när den var. Varierat kvalité. » (Dåligt)
- För lite handledning. Och för osammanhängande.» (Dåligt)
- Handledningen var bra, jag hade Emma, men tillfällena alldeles för få. Att prata med Katarina Canas var jättebra. » (Dåligt)
- För lite.» (Dåligt)
- Väldigt lite handledning i förhållande till kursens omfattning.» (Dåligt)
- Hade önskat fler handledningstillfällen.» (Dåligt)
- Min ritsal (5) fick en handledare som tidigare aldrig hade handledit innan vilket märktes tydligt. Hon viste inte alls vad hon skulle göra eller hur det fungerade och den handledningen vi fick ut var helt meningslös. Dessutom att vi bara fick ca 4 tillfällen handledning (ca 1h allt som allt) är inte okej till kandidatarbetet. Om man jämför hur mycket handledning en annan student från en annan utbildning får till sin C-uppsats så går det inte ens att jämföra, det är inte okej. Och att då den minimala handledningen vi får är helt värdelös är inte acceptabelt. Vi i våran ritsal meddelade kursansvarig detta och vi fick höra att vi skulle få handledning av honom istället vilket vi också fick. Vi detta tillfälle kom hand dock mycket försent vilket resulterade i att vi fick ca 10 min handledning var av honom. Handledningen med Catarina Canas var mycket bra och bör absolut behållas till nästa år. Dock bör man säga till studenterna att man kanske inte bara ska lyssna helt på vad hon säger. Många i klassen hade helt lyssnat på vad hon sa och fick sen under kritiken mycket kritik.» (Mycket dåligt)
- Jag hade Mika som handledare, och eftersom han även handledde en ritsal i tvåan och vid något tillfälle även en i ettan, plus ledde både tvåans och treans kurs, hade jag bara handledning två gånger under kursen. Canas handledning var dock mycket inspirerande, framförallt för att hon var så otroligt rak och hade förmågan att lyssna. » (Mycket dåligt)
- Fö lite handledning. Ingen inplanerad konstruktionshandledning. Den handledare vi hade var inte bra på att hjälpa mig vidare i processen eller ge mig konkreta förslag på saker att jobba vidare på.» (Mycket dåligt)
- Kursen använde Arkitekturs dåliga ekonomi som ursäkt för att dra ner handledning till minimum. Catarina Canas var briljant, men ett tillfälle räckte inte för att kompensera resten av kursens fundamentala brist på vilja att lära oss någonting.» (Mycket dåligt)
- För få och dåligt administrerade. Jag missade handledning pga dålig» (Mycket dåligt)


Kritik

14. Hur väl har kritiken fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»6 22%
Väl»13 48%
Mycket väl»7 25%

Genomsnitt: 2.96

- Kritikerna var säkert bra, men jag gillar inte upplägget med kritik, det har aldrig gett mig något: det känns som att alla har fullt upp med att presentera sitt projekt och i stressen missar vad andra säger om det.» (Mycket dåligt)
- Kritiker borde få bättre information om vad Chalmers stadga säger. Några kritiker hade tydligen sagt rakt ut att elever inte skulle bli godkända mm. Detta får de inte göra framför de andra eleverna. Som vanligt uttryckte sig vissa kritiker även väldigt olämpligt och oprofessionellt.» (Dåligt)
- Mika var som sagt min handledare, och var även kritiker i min kritikgrupp. Detta i sig är förstås tråkigt, det borde inte vara svårt att se till att ingen får sin handledare som kritiker. Värre var att han inte hade hunnit läsa något av projekten, utan gav kritik enbart utifrån redovisningarna. Denna blev då ganska slumpmässig, och beroende av den allmänna stämningen/Mikas humör under just den aktuella redovisningen. Framförallt gällande en tjej i min grupp, Emma Svanberg, var kritiken helt oproportionerlig, Mika skrek mer eller mindre på henne om hennes trapplösningar på ett sätt som jag upplevde som både respektlöst och förnedrande. Det ska dock sägas att Jonas och Claes från Case Studio, som också var kritiker varsin dag, var både väl pålästa, raka, respektfulla och nyanserade. Beröm till dem! » (Dåligt)
- Mika Määttä och Jonas från Case. Jonas gav proffsig och välavvägd kritik men Mikas kritik var riktigt dålig. Han kom för sent, sa att han inte hade läst in sig på projektet och skulle ge kommentarer. Kommentarerna gick alldeles över gränsen för vad man får säga i en kritiksituation och taskig. Det verkar som att han njuter av att trycka ner den som står och presenterar om han får för sig att han inte tycker om projektet eller personen.» (Dåligt)
- Pia-Cally var min handledare under kursen, men vid kritiktillfället hade vi två kritiker som jag inte träffat förut. Dessa var diock bra.» (Dåligt)
- Mika Mättää» (Dåligt)
- Mycket bra kritiker, klart och tydligt vad som var fokus för kritiken. Bra diskussioner och samtal kring projekten. Det ständiga strulet med teknik som inte fungerar återkom även för det här projektetet. Dåligt att lokal inte meddelades förrän kvällen innan till oss studenter och än sämre, samma morgon som första kritikdagen till kritikerna.» (Väl)
- Okej men för stora grupper. hade varit mycket bättre om men kunde varit i mindre grupper så man mer kunde diskutera alla tillsammans så att det inte bara blir en monolog. Dock var det väldigt tråkigt på sista genomgången när Mika och Björn skulle visa upp några projekt som handledarna tyckte var extra bra. Det märktes tydligt att varken Mika eller Björn hade ens läst igenom något av projekten och istället för att lyfta fram dem som bra vilket jag tror var tanken så blev det att de kritiserade dem mycket. Varför kunde då inte handledarna stannat kvar och presenterat vilka de tyckte var bra? och varför kunde inte mika och björn läst in sig lite noggrannare?» (Väl)
- Morten Lund är jättebra! Tydlig, ärlig, konstruktiv och entusiastisk. Tom underkände på ett väldigt proffsigt sätt. Slut genomgången med MIka och Björn var däremot under all kritik. NÅGON av oss borde gjort NÅGOT rätt. Det skulle kunna fått lyftas fram också som avslutning på kandidatens sista kurs. » (Väl)
- Morten Lund var bra. Pia var helt värdelös med kommentarer som "det finns inget positivt att säga om ditt projekt" samt att hon satt och kollade facebook under studenternas kritikpresentation. » (Väl)
- emma richardsdotter tyvärr även som kritiker, samt peter hulting» (Väl)
- Ritsal fyra. » (Väl)
- Morten Lund är Chalmers stora stjärna och samtliga lärare på skolan borde lära av hans sätt att ge kritik på och ta till sig projekten. Han ser till eleven och utvecklingen för den. » (Mycket väl)
- Handledare var Emma Richardsdotter och kritiker Johan Olsson och Joakim Kaminsky.» (Mycket väl)
- Hade Morten Lund, där har vi en som kan sitt jobb. Full av entusiasm, och med en god pedagogisk förmåga. Underkände en på plats på ett otroligt konstruktivt sätt, berättade vad som skulle göras och vad som borde satsas på i projektet. Han gjorde mer i den stunden än vad kursansvarig gjort i hela kursen. Jag hoppas innerligt att ingen råkat ut för något liknande av kursansvarig, det hade varit otroligt destruktivt och illa behandlat. Det är ju exempelvis otroligt oseriöst att maila ut en lista med vem som är godkänd och vem som ska komplettera, för att i samma mail be de som ska komplettera maila honom om vad de ska komplettera! Det är väl ändå det minsta man kan begära i form av feedback till studenterna?!» (Mycket väl)
- Joakim Kaminsky, Johan Olsson. Mkt kompetenta, gav genomtänkt kritik och många förslag på hur projekten kunde förbättras, eller gjorts intressantare.» (Mycket väl)
- De gav relevant kritik på ett konstruktivt sätt. Johan från BornsteinLyckefors, Joakim från KjellgrenKaminsky samt en tjej från KjellgrenKaminsky.» (Mycket väl)
- Mycket bra slutkritik och övergripande omdöme» (Mycket väl)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåligt»7 25%
Ganska dåligt»16 57%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»1 3%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Mika sade från början att han skulle finnas tillgänglig som bonushandledare åt hela klassen eftersom det var så få ordinarie handledningstillfällen. När det väl gällde hade han inte tid. Han hade heller aldrig svar på några praktiska frågor utan svarade oftast "jag mailar det i eftermiddag", vilken om man hade tur hände dagen efter.» (Mycket dåligt)
- Det var knappt någon som vågade ställa frågor till kursansvarig på grund av dennas snabbt växlande humör och attityd. Likaså fanns denna person knappt tillgänglig.» (Mycket dåligt)
- Gick inte att få hjälp, när man vände sig till Mika fick man mest bara svaret om att han var stressad och inte hann» (Mycket dåligt)
- Mika var tillgänglig ibland men hans attityd gör att ingen vill ställa frågor till honom. » (Mycket dåligt)
- Hade ju som sagt nästan ingen handledning, och kursledningen hade ju inte precis tid över. » (Mycket dåligt)
- Kursansvarig lärare gick inte att få tag på.» (Mycket dåligt)
- Undermålig handledning samtliga delar av projektet. Dock var inhoppet med Canas av STOR uppskattning. » (Ganska dåligt)
- Min ritsalshandledare var utmärkt. Mika undviker man dock att fråga av flera anledningar, och vårt behov av konstruktionshandledning stillades inte av KG:s akututryckningar.» (Ganska dåligt)
- Kommunikation med handledare har fungerat mycket väl. Sämre vad gäller kursledaren. Dröjande eller uteblivna svar på frågor, ovilja att svara i vissa fall med ursäkt till att det inte finns tid.» (Ganska dåligt)
- Få handledningstillfällen. » (Ganska dåligt)
- kursansvarige ej funnits där så som han sa att skulle.. KG grym som kom runt och hjälpte till!» (Ganska dåligt)
- Inga lärare/handledare tillgängliga.» (Ganska dåligt)
- Få handledartimmar och eftersom examinatorn var ansvarig för två kurser samtidigt hade han knappt tid utöver det lilla som var schemalagt.» (Ganska dåligt)
- När vår fantastiska handledare var på plats, mycket bra! Annars mycket dåligt. » (Ganska bra)
- Studenterna fick själva hjälpa varandra, handledningen var inte till så stor glädje alla gånger. Den externa handledningen från Canas var dock mkt bra» (Ganska bra)
- Genom studiekamrater. » (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»19 67%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Det har för det mesta varit självständigt arbete. » (Ganska bra)
- många har suttit hemma och jobbat som ett resultat av lite handledartid, men de som har varit i skolan har man fått ett bra utbyte av.» (Ganska bra)
- alla hjälper alla» (Mycket bra)
- När andra källor för hjälp uteblir är det ju till sina medstudenter man får söka sig, vilket som tur är funkar bra.» (Mycket bra)
- Mina fantastiska klasskamrater är skälet till att jag tagit mig igenom kursen och blivit godkänd. » (Mycket bra)
- eftersom handledningen var så usel så fick vi istället hjälpa varandra vilket har fungerat mycket bra i vår ritsal» (Mycket bra)
- Dom få lyckligt lottade som kan arbeta på skolan. » (Mycket bra)
- Fantastiskt frikostig klass vad det gäller tid och idéer!» (Mycket bra)
- Stämningen i ritsalen har varit jättebra, och i brist på lärarkontakt har samarbetet mellan studenterna spelat en mycket viktig roll. » (Mycket bra)
- Eftersom vi på ett tidigt stadium insåg att skolan ej skulle ge oss något som helst stöd i denna kurs formade en del studenter egna handledingscirklar. Även om man inte hoppade på dessa fanns en trevlig open source-anda i ritsalen.» (Mycket bra)
- Alla i min ritsal var/är otroligt ödmjuka och hjälpsamma!» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»8 28%
Dåligt»11 39%
Godkänt»7 25%
Gott»2 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Utbildningens klart sämsta kurs. Chalmers har med den testat hur billig en kurs kan göras, men tog i lite för mycket. Mika ska inte heller få hålla i kurser utan att ha hjälp av andra som håller hårt i organisation och administration av kursen då Mika är helt hopplöst värdelös på detta. Det är sorgligt att alla förutom Mika tycks vara införstådda i detta: problemen i denna kurs har funnits varje år som Mika har haft den, vilket handledare och kritiker (och skolans personal hoppas jag) känner väl till. Mika är snäll och duktig men sönderstressad och totalt oorganiserad. Ge honom den hjälp han så uppenbart behöver eller låt honom göra något annat, detta är pinsamt och respektlöst dåligt.» (Mycket dåligt)
- En kurs under all kritik. Vad jag vet har flera synpunkter kommit upp i styret och med PA. Detta, tillsammans med att PA vet att detta pågått i flera år, bör leda till kraftiga åtgärder från institutionen och sektionen. Visst är det en institutionsfråga i form av för lite medel för kursen, men det är i högsta grad även en individfråga där kursansvarig visat sig tydligt oförmögen att hantera stressfulla situationer eller ens ha något intresse för studenternas välbefinnande.» (Mycket dåligt)
- För lite handledning och för dålig kursadministration samt en ansvarig lärare med attitydproblem drar ner betyget rejält. » (Mycket dåligt)
- Dåligt planerat och organiserat. Mika skall inte få hålla i kurser. Han klarar inte av att vara lärare.» (Mycket dåligt)
- Den sämsta kurs jag haft på utbildningen. Kursledningen skyllde på precis allting utom sin egen bristande förmåga att planera för att motivera den bisarrt låga kvaliteten. Gärna Arkitekturs dåliga ekonomi och den höga arbetsbelastningen, vilket är urusla ursäkter.» (Mycket dåligt)
- Det är kandidatarbetet! Det är det sista man gör på utbildningen och kunskapen man fått borde omformas till ett glädjearbete där fantasi och kunskap får paras samman. Det ska finnas energi och lust inte tråkiga programkrav som om vi gick i ettan, stela regler om allt och stor fantasilöshet. Släpp oss fria och låt oss visa vad vi kan. Låt oss skapa tillsammans - lärare och elever. Låt treorna bjuda upp till fest med sitt kandidatarbete och skippa för tusan det stela "såhär hänger vi upp på chalmers struntet och vi har inga pengar därför måste vi göra såhär". Inspiration och fantasi hänger inte på pengar och brister i förmåga att planera är inte en anledning god nog. » (Dåligt)
- Kaosartat, dåligt med info, dålig och för lite handledning (Pia-Cally), » (Dåligt)
- Inga föreläsningar, lite handledning och dålig information. Sen planering vilket påverkat oss som studenter. Särskilt vid inlämning och kritik. » (Dåligt)
- Jag har inte lärt mig mycket nytt. » (Dåligt)
- Dålig struktur. Tydligt oplanerat. » (Dåligt)
- Otroligt dåligt administrerad kurs och en sönderstressad och nonchalant kursledning.» (Dåligt)
- Otroligt dålig struktur och framförhållning. Ska man spara in på pengar är det INTE på antalet handledningar. Kvaliteten kommer sänkas på utbildningen i stort om man håller på så, och att en person som uppenbarligen inte har någon som helst talang för struktur eller ens går att nå om man har frågor eller funderingar har hand om en så stor kurs är ohållbart. » (Dåligt)
- Det var lite virrigt från ledningen» (Godkänt)
- Nonchalans och bristande ansvarskänsla hos kursledaren har gjort att helhetsintrycket av kursen dras ned avsevärt. Det spretiga och konstlade temat känns inte övervägt. Känns som att det saknades intresse hos kursansvarig att lägga ned tid och energi i kursen. Känns oproffsigt för att vara ett kandidatarbete på Chalmers, högskolestandard? Ansvarig har bristande förmåga till att ta till sig andras åsikter och diskutera kring dessa, samtal går mycket ut på att det denne har att säga är det som är sanning och korrekt. Att diskutera kring projekt var därför inte av mening.» (Godkänt)
- Kursens struktur var mycket rörig. Otydliga besked och ständig nya direktiv. Släpp lite tyglarna. Bra att det inte var så mkt fokus på stadsplanering, dvs bra att välja en tomt i med kontext. » (Godkänt)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Canas och workshoparna. »
- Handledning med Canas och att projektet handlar om en offentlig byggnad i en föränderlig stadsmiljö.»
- Bra kritiker, Morten Lund»
- Att Catarina Canas kopplas in i konceptfasen. Att stort ansvar vilar på studenten att planera sitt program och genomföra projektet efter egna tidsramar.»
- Johan Olsson som handledare, mycket bra.»
- workshopveckan. och catarina canas input var grym. »
- Handledningen med Catarina Canas! Den mest inspirerande person jag stött på under min utbildning!»
- Handledaren Emma»
- Temat kultur. Tycker det var bra, spännande och aktuellt. dock känns det som om programmet och kursen har sett ungefär likadan ut i alldeles för många år. »
- Att man litar på och vill testa studenternas självständighet och kunskaper. »
- Bra att uppmuntra modellbygge»
- roligt att rita kulturhus»
- Uppgiften med en stor offentlig byggnad och vad den gör med staden/hänger ihop med staden är bra och känns viktig. »
- Kulturhus är en i sig rolig uppgift.»
- Själva projektet i sig, att göra ett kulturhus, var väldigt rolig och lärorikt! Handledarna var bra också, de får gärna komma tillbaka. »
- Modellworkshopen och handledningen med Katarina Kanas(?).»
- Upplägget att bryta av projektarbetet med en modellworkshop var jag initialt tveksam till, men visade sig fungera väl. Catarina Canas handledning var mycket värdefull, men inte till vilket pris som helst.»
- workshopen, den del när vi arbetade med modeller»
- Workshopen, men hellre två veckor tidigare. Handledartillfälle med Canas var jättebra!!!»
- Workshopen var mkt bra, borde varit ngn vecka tidigare, men den var bra. Också gästhandledare var mycket spännande och lärorikt. »
- Temat var intressant och diskussionen kring designprocessen.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mycket. Ta er tid och fråga eleverna om vad de vill göra och framställa till sitt kandidatarbete. Våga lägga tid på det. Var kreativa. Och låt det bli en fest som det borde bli. Fira kandidaterna med en egen utställning i betonghallen. En fest där de själva får engagera sig. Det här är inte en värdig avslutning på tre år på Chalmers eller skolan i sig. Kom igen nu! Energi!! »
- Allt annat ungefär.»
- Skicka ut schema m.m. i tid och inte dagen innan. Inte heller ändra i programmet under kursens gång. Upplägget kändes inte alls färdigt.»
- Ansvarig lärare måste ta sin uppgift på allvar. Modellaborationen borde komma tidigare!»
- Handledare, bättre och mer info»
- Byte av kursansvarig om möjligt. Att ständigt skylla på att det är stressigt och att man har mycket att göra håller inte. Det blir genomskinligt då man får höra att de i årskursen under får höra samma argument från den samme i sin kurs då deras kurs inte administreras bra. Okej att det är knappt med resurser, men det är ju vi studenter som i längden blir lidande. Okej att vi i kandidatarbetet skall ha kommit så pass långt att vi skall kunna planera vårt arbete självständigt och bli färdiga i utsatt inlämningstid, men hur ser det då ut då ansvarig för kursen bl.a. skjuter upp tid för inlämning med anledning av att denne inte har haft tid att skapa filinlämning. »
- det är katastofalt att den kurs som i egentlig mening är viktigas under hela kandidaten känns så försummad. vet inte om det har med kursansvarigs brist på tid och eller engagemang men man kan inte bara låta en kurs helt vila på elevens enga intiativ med motiveriongen att vi ska kunna driva ett projekt själva. Isf måste man tidigt specificera exakt vad uppgiften går ut på. Vi fick exempelvis inte inlämningskrav förrän efter halva kursens gång och programmet först två veckor in i kursen. det känns oxå extremt subjektivt med vilka som blev godkända. Mer ordning och reda!»
- Mika Määttä som kursansvarig! Han är utan tvekan en av de mest olämpliga lärarna jag mött under mina tre år på Chalmers. Att ha honom kom kursansvarig för kandidatarbetet är pinsamt för hela sektionen.»
- Jag hoppas innerligt att klassens utvärderingar visar att kursansvarig ej bör ha något som helst pedagogiskt ansvar på skolan. »
- Ny ansvarig lärare som har tid för kursen och inte skyller på oss elever när han är sen med inlämningsinformation. Önskar även mer tid med handledare.»
- Mika kan inte vara kursansvarig. Han klarar uppenbarligen inte av att ha hand om denna kurs vilket har påverkat kursen negativt. Han kunde inte ge ut material i tid, vad jag hörde så kom han alltid försent till handledningstillfällen om han ens kom. Det var något handledningstillfälle som han sa till sin ritsal att han inte kunde ge dem handledning eftersom han skulle in till ettorna och ge dem handledning istället. Det kanske inte är hans fel att bemanningen ser ut som dem gör, men det ska inte gå ut över kandidatprojektet. Jag hörde också från flera håll i klassen att Mika i flera fall har varit aggressiv tex under kritiken då han hade skrikit på en student att denna var inkompetent pga av ngt som var lite fel i projektet. Eller när en annan student gick ner till Mikas kontor för att fråga när listan (som redan var ett dygn försenad) över vart man skulle hänga upp projekten och får till svar att allt är vårat fel att han inte har någon tid och att allt är försenat. Att han också ger en kritiklista där en femtedel av alla i klassen får samma kritiker som handledare är inte heller okej. Detta tyder bara på lågt engagemang. »
- Programmet och administrationen. »
- Fritt val av ämne och ingångsätt. »
- Mer välgrundat ämne och plats. Bättre struktur. Mycket av Mikas stress har hamnat på oss studenter i form av sen information och material, inkonsekventa beslut och information m.m. Det är uppenbarligen inte hållbart att ha hand om flera kurser samtidigt. »
- Byt ansvarig på kursen. Mika är för dålig. Mer handledning.»
- byt kursansvarig eller se till att han får den tid han behöver för att hålla i kursen och göra ett bra arbete. vet inte vad felet berodde på om det var slarv från hans sida eller om han fått för mkt att göra men så kan det inte se ut nästa år.»
- Mika borde inte vara kursansvarig. Han är en inspiratör och hans föreläsningar är ofta intressanta (dvs, första gången man hör dem), men han har varit väldigt dålig på att administrera och kommunicera, helt saknat lyhördhet och vilja att ta till sig kritik och ofta gett intryck av att inte vara förberedd.»
- Ta bort Mika från kursen.»
- Administrationen behöver förbättras, antalet handledningar behöver bli fler och det behövs en ny ansvarig för kursen. »
- Bättre planering, schemat behöver komma ut tidigare exempelvis. Handledning i konstruktion.»
- Mer ordinarie handledning, en kursledning som tar lite jävla ansvar för sitt jobb. Att ta ansvar för sitt jobb innebär till exempel att inte köra två kurser samtidigt och missköta båda, att ifall man har valt att vara handledare i ritsal faktiskt hålla handledning, och att sköta en basal nivå av kursadministration. Anser man sig inte kunna hålla det får man ta in mer folk, istället för att gnälla och skylla ifrån sig.»
- Flytta workshopen. Bättre och tydligare upplägg med tydligt syfte.»
- Kursledning»
- Att man fick information i tid och mer handledartid.»
- MER HANDLEDNING! »
- Fler handledningstillfällen och ökad tydlighet efterfrågas.»

20. Övriga kommentarer

- Det känns som att kursansvarig lagt ner minimalt med tid på kursen och lämnat mycket upp till oss ex. Istället för att motivera varför man inte blivit godkänd så måste man själv gissa varför och hoppas att man kompletterar rätt saker»
- Bra (tur) att projektet gav utrymme för att styra programmet så som man själv önskade. Då det var så pass oklart från början och relevansen på temat kan ifrågasättas var bra att själv kunna styra det efter eget intresse. Tråkigt bemötande från kursansvarig gentemot oss studenter, låg respekt för oliktänkande och nonchalans till tid, planering och förmedling av kommunikation. Dåligt föredöme. Synd att det kan vara okej att kandidatprojektet (som jag ändå förväntar vara en seriös och viktig kurs) får administreras på ett sådant sätt som skett, hoppas att det sker en förändring av det inför nästa års kurs.»
- dåligt administrerad kurs. fö4r lite handledning. utydlig uppgift.»
- Att examinator även mailar ut en lista till alla elever med vilka som är godkända och vilka som behöver komplettera är inte acceptabelt. Detta ska ske anonymt likt tentamensresultat. Att eleverna dessutom själva ska komma på vad de ska komplettera känns inte särskilt rimligt eller riktigt gjort. Det ska tydligt framgå vad varje elev ska komplettera för att bli godkänd i kursen. Det är heller inte acceptabelt att examinatorn säger till elever att det är vårat fel att han inte hunnit administrera kursen för att vi hela tiden kommer och stör honom. »
- Om det inte är möjligt (ovan) näst bäst: Att välja inriktning på kandidatarbetet genom att studenterna själva väljer handledare och där genom även inriktning, på samma sätt som skrivkursen arbetade. »
- Sättet listorna med godkända och kompletteringar kommunicerades på är under all kritik. Ett mejl skickades ut till samtliga, med en lista med de som blivit godkända och en med de som skulle komplettera. För de som skulle komplettera kan detta inte ha känts speciellt bra, för att inte säga ganska förnedrande. Dessutom hade ingen orkat skriva ner vad de faktiskt skulle komplettera med, utan de förväntades "själva sammanfatta och konkretisera vad som enligt kritiken behöver revideras eller kompleteras samt skicka mig ett mail med en beskrivning av detta". Detta inger inte precis förtroende, och skapar - tillsammans med det faktum att det kändes väldigt slumpmässigt vilka som blivit godkända och inte, eftersom många blivit godkända utan att lämna in alla punkter i inlämningskraven, en känsla av rättsosäkerhet. »
- Den här kursen var ett extremt dåligt slut på en annars rätt okej kandidatutbildning. Tyvärr gav den en sorglig och orättvis eftersmak av att arkitektursektionen är mer intresserad av att spara pengar än av att bedriva undervisning. »
- Bristen i den administrativa delen gjorde att kursen kändes rörig i sin helhet och skapade oerhört mycket onödig stress.»


Kursutvärderingssystem från