ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Engelska för sjöfart och logistik, FSP040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-12 - 2007-11-04
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»15 62%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 1.87

- Jag la na ner väldigt lite i början men lite mer i slutet.» (Högst 15 timmar)
- Fyra timmar / vecka under lektionstimmarna. Självklart mer inför tentan.» (Högst 15 timmar)
- 15-20 timmar» (Cirka 20 timmar)
- Mycket tid gick till EngOnline» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»10 41%
100%»13 54%

Genomsnitt: 4.5

- Jag tyckte inte att dem dagarna vi skulle sitta i grupper och ha diskussion gav mig något.» (75%)
- Gick efter halva lektionen en eller två gånger » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 29%
Målen är svåra att förstå»7 29%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 8%

Genomsnitt: 2.2

- Förstår inte meningen med kursen!» (Målen är svåra att förstå)
- Kursens skulle väl handla om engelska-fackspråk? Men vi har bara tragglat grammatik på varenda lektion.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen med engelska är väll att förbättra språket skriftligt och talmässigt, inga konstigheter här inte.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men det ända vi lär oss är grammatik!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 45%
Nej, målen är för högt ställda»11 55%

Genomsnitt: 2.55

- KOmmer dock inte ihåg målen nu.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vore bättre med kortare men fler lektioner om kursen ska läsas under en läsperiod.» (Ja, målen verkar rimliga)
- I presentationen stod det att man inte skulle behöva några större förkunskaper för att klara kursen. Men det stämmer ej. Det är inte bara jag som upplevde att kraven på Kursen även tentamen var för högt ställda. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»5 25%
Ja, i hög grad»3 15%
Vet ej/har inte examinerats än»10 50%

Genomsnitt: 3.05

- Examintions provet var svårt men inte oövervinneligt, specielt proof reading-delen, Jag klarade nog mej ganska marginelt (är ej bevisat än) och jag är annars väldigt duktig i både tal ock skrift, om jag inte hade det så lätt, kan jag tänka mig hur dom andra kunnat känna sig.» (I viss utsträckning)
- Tenta snart...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»14 58%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.29

- Det har inte gett mycket, men lite » (Ganska liten)
- mycket på grund av dåliga lektionssalar för en så stor grupp som vår klass. man hör inget om man sitter från mitten och till sista raden i salen, alla kan ju inte sitta längst fram. under halvklasslektionerna har man lärt sig mycke mer på grund utav att man hört allt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»6 25%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.41

- Ingen bra grammatik bok engonline var dåligt på att hjälpa, för svårt att felsöka på.» (Mycket liten)
- Engonline är på tok för dålig! Den fungerade inte ens tvådagar innan tentan VÄRDELÖST!!» (Mycket liten)
- Engonline är inte det bästa övnings matrial jag prövat» (Ganska liten)
- Eng online var kasst. Alldeles för få övningar medans själva förklarningen till grammatiken var för avancerad. Skulle funnigts förklarat på Svenska också (där det fungerar, vet att vissa regler skiftar betydelse)» (Ganska liten)
- engonline är ett väldigt bra inlärningsverktyg, men jag tycker att man kanske skulle kompletterat med exempelvis en mindre gramatikbok.» (Ganska stor)
- Syftar på Engonline som kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Engonline var nästan allt vi hade.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»9 37%

Genomsnitt: 3.12

- engonline är en dålig sida. det borde finnas mer förklaringar för grammatiken, lite mer på svenska. grammatik är svårt=ännu svårare att förstå på engelska.» (Mycket dåligt)
- se ovan» (Mycket dåligt)
- engonline, svårt att förstå, svåra texter. Tråkigt upplägg, opedagogiskt.» (Ganska dåligt)
- kurshemsidan har varit jäöttebra, lärarna har verkligen hållit den uppdaterad och det har varit lätt att hitta, få information och hämta utdelat material.» (Mycket bra)
- Alla antäkningar har funnits. Men Det betyder ubte att den varigt bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»13 54%
Mycket bra»5 20%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.41

- högt tempo och många elever i samma klass har för mig inneburit att jag dragit mig för att ställa frågor under lektionstid. under halvklasstillfällena har det varit en mycket öppnare diskussion, folk har vågat fråga och det har känts som att det finns tid för det från lärarnas sida. dessa tillfällen har gett mycket mer än ordinarie lektioner.» (Ganska bra)
- Men det var mycket bra om man behövde.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»11 47%
Hög»7 30%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.47

- svår att beskriva men engonline hade alldeles för få övningar och saknade dessutom ett vettigt felsöknnigsprogram» (?)
- För svårt...» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 73%
Hög»3 13%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Dåligt»5 20%
Godkänt»13 54%
Gott»3 12%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Hela betyget baseras på en grammatisk tentamen. Hänsyn bör även tas till resultat på lektioner i den mån det går, men framförallt arbetet som skrevs.» (Dåligt)
- Helt för tok mycket grammatik. I början snackades det om att man skulle lära sig sjöfarts engelska. Men så har ej varigt fallet. Det vi har lärt oss kommer inte ha någon nyta i framtida yrken. Eftersom det endast var grammatik. Kasst» (Dåligt)
- Hade varit bra med en längere kurs, kanske ett halvår, det är ju ett ämne som man alltid kan förbättra. Det blir oxå lättare mot slutet av kursen då känner man mer gemenskap mellan sina kamrater i rep, ämne och gentemot lärarna » (Godkänt)
- Jag hade förväntat mig att få mer praktisk nytta av kursen i for av mer träning på att prata och kommunicera. Men det vara bara grammatik.» (Godkänt)
- Tycker inte om att allt mer eller mindre skulle ske via nätet då jag inte hade möjlighet att sitta vid internet hemma och jag har mycket svårt att både läsa och konsentrera mig framför en dator när det är tunga och viktiga texter och uppgifter.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- grupp övningarna»
- Texterna som man går igenom i grupperna.»
- Engonline»
- bra att den här kursen kommer så tidigt under utbildningen, ha kvar den i läsperiod 1.»
- Lärarana!! Duktiga!! Bra att de är två stycken!!»
- Engonline»
- EngOnline, bra hjälpmedel»
- Lagom grammatik.»
- Allt där arbetet sker i grupper.»
- Inget»
- arbetet kring ett segment»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- engonline»
- Byta ut Engonline»
- Grammatik delens storlek»
- Fler föreläsningar»
- Vad som vägs in i betyget på kursen. Kursen annonseras ej som en ren gramatikkurs och det är inte allt vi lär oss i kursen ändå är det barapå gramatik tentan som vårt betyg kommer sättas utifrån. Är konstigt tycker jag.»
- Lite mindre grammatik»
- mer halvklasstillfällen, fler, men kortare ordinarie lektionstillfällen.»
- EngOnline är inte ett bra verktyg för att lära sig grammatik. Man gör uppgifterna en gång och sen kan man svaren och man lär sig inget.»
- Mer tydliga i vad kursen handlar om.. berör ju inte oss direkt som "måste" läsa kursen då den hör till programmet, men skulle bli ganska sur om jag läste den här kursen som fristående och upptäckte att jag fick sitta med grammatik hela dagarna. Nu förstår jag självklart att "formal english" innefattar ett korrekt grammatiskt språk men jag känner ial att vi skulle ha stor nytta av att ävan lära oss engelska sjöfartsuttryck och liknande.»
- lektionerna»
- Upplägget. Gå igenom grundläggande grammatik på både svenska och engelska. Många vet inte vad ex. ett adjektiv är ens på svenska.»
- Mer träning på att använda språket i tal... att kommunicera. »
- Lektionslängden.»
- Se 13.»
- Det mesta. Det tar längre tid att lära sig denna nivåns grammatik än på 7,5 poäng. All literatur både den som vi övat med och haft prov på har varigt alldeles för vetenskapligt intriktad viket skapat o intresse. »
- Förbättra eller ta bort engonline»

16. Övriga kommentarer

- Bort med kursen!»
- Kursens syfte är obegriplig, verkar vara en förlängning av gymnasie-engelskan, kanske ett sätt för högskolan att på nytt bevisa elevens engelskakunskaper, litar inte på gymnasiebetyget??? »
- Nivån är för hög för mig som precis klarat av Eng A på gymnasiet.... Mina gramatik kunskaper är alldeles för låga!!»
- Nope»
- Lärarna är väldigt kunniga inom sitt ämne.»
- Känns inte som kursen ger så mycket till programmet sjöfart logistik. Mest grammatik. Hade gärna utvecklat mitt engelska tal mer. Och även lagt in sjötermer som kan tänkas användas i ett framtida yrke.»
- nej»
- Kursen hade inget syfte enligt mig och en hel del andra i klassen. Även om dom kanske inte skriver det i utvärderingen så är det deras värdering av kursen. Det ni får reda på är alltid halva sanningen, eftersom elever vill undvika konfrontation så säger dom hellre att den är bra trots att dom inte tycer så. Man har ju hört en del på raster och så vidare.»


Kursutvärderingssystem från