ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikaliska Leksaker i Teknikens Vardag, Lärarlyftet, LLY050, 2010, LLY050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-23
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 81%
Kontaktperson: Sheila Galt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers, ej utbildningsprogr


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över båda terminerna.

27 svarande

Högst 3 timmar»8 29%
Cirka 6 timmar»14 51%
Cirka 9 timmar»3 11%
Cirka 12 timmar»2 7%
Minst 15 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Många fenomen är ju inte helt enkla att förstå på riktigt. Många lärare för de yngre åldrarna fick slita mycket mer än vad jag fick göra.» (Högst 3 timmar)
- Eftersom jag undervisar på gymnasiet så var det mesta( inte allt) känt.» (Högst 3 timmar)
- Har ingen nedsättning i tjänsten» (Högst 3 timmar)
- Jag har inte undervisat på grundskolan under den tiden jag gått kursen, deet kan ha påverkat arbetsinsatsen. Men unde termmin 1 jobbade jag länge mycket med uppgifterna, sedan tog andra saker över i livet mer och mer. Jag har läst matte samtidigt och det har fått gå före.» (Högst 3 timmar)
- Det var mer arbete med uppgifterna under vårterminen. Å andra sidan använde jag flitigt de laborationer jag lärde mig under hösten i min undervisning.» (Cirka 6 timmar)
- Jag gick på alla föreläsningar och under våren la jag ned en hel del tid på hemuppgifterna och de tog tid.» (Cirka 6 timmar)
- Mycket av materialet i kursen är ju sådant man kommer att arbeta med i farmtiden allt eftersom experimenten är lämliga i sin egen undervisning.» (Cirka 6 timmar)
- Är gymnasielärare så den mesta teorin kunde jag, vilket gjorde att vårens föreläsningar inte krävde så mycket efterarbete. » (Cirka 6 timmar)
- Fler timmar under våren, färre under hösten. I våras var det väldigt mycket att läsa för oss som inte har läst fysik förut. Powerpointanteckningarna räckte inte för att försöka förstå, så jag köpte en fysik A bok.» (Cirka 6 timmar)
- Snitt på båda terminerna. Fler timmar den första terminen, än den andra.» (Cirka 6 timmar)
- Vårterminen var intensivare och krävde mycket mer av mig. Jag upplevde en stor valfrihet i hur mycket arbete som behövdes läggas ner. » (Cirka 6 timmar)
- Det blir vad man gör det till. Lite högre krav på läxor och uppgiftslösning. Mer dokumentation från deltagande studenter vore trevligt.» (Cirka 6 timmar)
- Jag har tillverkat flera av era leksaker» (Cirka 9 timmar)
- Mycket att läsa första terminen. Svåra uppgifter. Bättre när det var att förbereda experiment.» (Cirka 12 timmar)

2. Ungefär hur stor del av kursens föreläsningstillfällen har du deltagit i?

27 svarande

alla 20»6 22%
18 eller 19»12 44%
16 eller 17»9 33%
14 eller 15»0 0%
12 eller 13»0 0%
10 eller 11»0 0%
färre än 10»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Ville inte missa en enda minut!» (alla 20)
- Föreläsningatna var mycket inspirerande och av hög klass.» (18 eller 19)
- Snöstorm var hinder en av gångerna.» (16 eller 17)
- Hade gärna tagit del av alla tillfällen men till slut började saker och ting krocka så att det blev omöjligt att slutföra kursen. Väldigt tråkigt men kunde inte undvikas.» (16 eller 17)
- Tycker tillfällena skulle varit på dagtid då det är en lärarlyftskurs som man har ledigt från sitt jobb för att gå.» (16 eller 17)
- Som fyrbarnspappa så kan man inte alltid gå även om jag alltid har viljat komma.» (16 eller 17)

3. Har du missat att lämna in någon inlämningsuppgift?

27 svarande

Nej jag har lämnat in alla!»15 55%
Missade 1»7 25%
Missade 2»4 14%
Missade 3»0 0%
Missade 4»1 3%
Missade 5 eller fler»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Jag tror att jag lämnat in samtliga uppgifter» (Nej jag har lämnat in alla!)
- Jag kunde inte göra Sheilas uppgift eftersom jag läste till en mattetenta, tiden räckte inte till, det finns även en helt ny arbetssituation med i bilden som har tagit tid.» (Missade 1)
- Gjorde den men missade att lämna in den.» (Missade 1)
- Var sjuk under en längre period.» (Missade 1)
- Det har varit någon av de som jag inte kom på. har den hemma.» (Missade 2)


Mål och måluppfyllelse

I kursannonseringen beskrevs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 38%

Genomsnitt: 3.15

- Jag har nog läst målen, men inte lagt dem på minnet.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Första delen av kursen anser jag inte stämde med kursbeskrivningen. Den var för teoretisk, särskilt för oss som undervisar i de lägre åldrarna» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Trodde att vi skulle arbeta med experiment under hela kursen. Nu var det teori första halvan och experiment den andra. En blandning över hela året var vad jag hade trott, och skulle tyckt varit bättre.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen för kursen var klara och tydliga men jag tyckte inte beskrivningen av kursen överensstämde med verkligheten. Det stod uttryckligen att kursen främst var tänkt för "tidigarelärare" och att inga förkunskaper krävdes förutom lärarbehörigheten. Toppen för mig som kände att jag behövde få fortbildning i fysik! Tyvärr tycker jag att den teoretiska delen var alldeles för omfattande och för avancerad. Jag hade behövt fler kurstillfällen kring varje område och mer grundläggande förklaringar om basala saker. Det verkade som merparten (min gissning) av oss som deltog i kursen var lärare för äldre elever och därmed faktiskt läst fysik på univeritetsnivå tidigare. Visst, jag har lärt mig en hel del mot vad jag kunde innan, men jag hade lärt mig mer om kursen inriktat sig för den målgrupp som det stod om i kursbeskrivningen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tidsfördelnngen mellan de olika målen var mycket olika, det kanske borde kommit fram i målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dock är undervisningen/föreläsningarna allt för svåra att förstå. I kursannonseringen står det att kursen vänder sig till lärare i yngre åldrar och ev. till senarelärare och gymnasielärare. Innehållet på kursen är ej lämpligt för tidigarelärare. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var därför jag sökte.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 13%

Genomsnitt: 2.13

- Det fanns spridning bland kursdeltagarna avseende förkunskaper. För mig som undervisar på gymnasienivå var målen bra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det som var bra med kursen är att allt var efter ens egen förmåga. Jag som arbetar på låg/mellanstadie tog till mig av det som byggde vidare på mina förkunskaper. Det var aldrig någon hets över att man måste kunna allt, skönt, utan man lärde sig efter sin egen förmåga. Alla lärde sig något men olika saker!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker att jag fördjupat mina teoretiska kunskaper i fysik, men inte mina didaktiska kunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga men har diskuterats på för hög nivå- Vände sig i första hand till undervisning för de lägre åldrarna!» (Ja, målen verkar rimliga)
- De verkade rimliga innan kursen men tyvärr tycker jag att föreläsningarna under vårterminen låg på alldeles för "hög" nivå för mig som undervisar på lågstadiet. Jag hade behövt mer förkunskaper och detta framgick inte av kursinformationen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tror som jag sagt tidigare att alla skulle lärt sig mer om gruppen varit mer homogen i förkunskaperna. » (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

Tänk på att examinationen inkluderade både hemuppgifter och skriftligt prov!

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 58%
Ja, i hög grad»9 37%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.45

- Vad som var på olika axlar vid en undersökning, något onödig fråga eller?» (I viss utsträckning)
- Det hade kännts bättre om hemuppgifterna "rättats". Tentan var lite "luddig"... kunde bli vad som helst...» (I viss utsträckning)
- Multipelchoice? Man hade ju 33% chans att svara rätt om man inte kunde. Hemuppgifterna var oftast bra, lite för svåra vid vissa tillfällen. Hade önskat att det skriftliga provet istället skulle tagit upp några fenomen som vi skulle ha beskrivit utifrån den ålder vi undervisar för, ungefär som när vi visade upp experiment praktiskt för varander fast skriftligt och av kursledningen bestämda experiment.» (I viss utsträckning)
- Jag gick kursen för att utvecklas som fysiklärare, och det tycker jag att jag gjort, vilket är det viktiga. Examination var OK, en mer noggrann test hade bara kännt som om den var för någon annans skull.» (I viss utsträckning)
- Hemuppgifterna kändes oftast bra även om de ibland var väldigt svåra för mig. Jag la ner mycket tid på dem. Det skriftliga testet hade några relevanta provuppgifter, men också flera som var rent irrelevanta. Exempel på det sistnämnda är att exakt komma ihåg exakt vilken åldersgrupp en studie vänder sig till och vad som stod på de olika axlarna i flera diagram. » (I viss utsträckning)
- Lite för "petiga" frågor (detaljer). Fler frågor som är utredande och förklarande.» (I viss utsträckning)
- Att jobba med hemuppgifter är ett bra sätt att lära sig.» (Ja, i hög grad)
- Jag saknar att få feedback på uppgifterna som vi lämnat in. Om man har fel på något bör man komplettera detta för att lära sig av sina misstag.» (Ja, i hög grad)
- Bra examination, det grundläggande kunskaperna testades och de moment som har varit i fokus togs med. Bra med flera allternativ. Hoppas man får reda på resultatet, för ens egen del att kunna se vad man har lärt sig.» (Ja, i hög grad)
- Inlämningsuppgifterna fick mig att söka svaren och på föreläsningarna gick vi igenom dem.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»14 51%

Genomsnitt: 3.37

- Allt för avancerad undervisning som har varit svår att ta till sig. Jag har verkligen tappert försökt och använt min studietid för att försöka förstå. » (Ganska liten)
- Genom undervisningen fick jag reda på områdena vi skulle arbeta med och i början hjälpte mig föreläsningarna bra. När det kom in på mer avancerad fysik var jag tvungen att själv skaffa mig litteratur och läsa den för att försöka förstå.» (Ganska liten)
- Man skulle vilja haft mer tid att utföra experimenten och det kunde man naturligtvis gjort hemma, men det blir ju inte alltid gjort...» (Ganska stor)
- P-o höll undervisningen på en väldigt hög nivå.inte avpassad för gruppen lärare i år 1-6. snarare No-lärare som undervisar på högstadiet, gymnasiet. Nivån var sådan att vi inte kan tillämpa den i vårt arbete.» (Ganska stor)
- Utan föreläsningarna skulle jag inte klarat uppgifterna.» (Ganska stor)
- Det var nästan omöjligt att göra hemuppgifterna om man inte hade varit på föreläsningen.» (Ganska stor)
- PO går in med hjärta och engagemang i uppgifterna. Det blir roligt och intressant. Eventuellt hade lite mer gruppdiskussioner och laborationer i grupp under träffarna varit ännu bättre för ökad förståelse och inlärning.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit mycket bra, om än lite svåra att förstå emellanåt (har bara läst fysik på gymnasiet tidigare).» (Mycket stor)
- PO är bäst!» (Mycket stor)
- Mycket bygger initialt på engagerade lärare och positiva upplevelser av föreläsn och experiment. Detta tyckte jag att jag fick, och då kommer jag själv igång och arbeta med min inlärning. Det var bra att nivån och tempot var hyfsat hög direkt i starten. Men att initiera gruppuppgifter tidigare hade svetsat samman gruppen ännu bättre och tror jag höjt nivån ytterligare. När vi presenterade saker tillsammans under termin 2 var det mycket som föll på plats. En nyckel i detta kan vara att tidigare tvinga oss att lära varandras namn. T ex ha namnskyltar på sig alla!! Obligatoriskt de första gångerna. Det har jag upplevt när jag själv jobbat med med gruppdynamiska processer/grupputveckling mm att namn är viktigt. T o m byta namn-lekar kan man "ödsla tid" på. Det lönar sig. Jag lovar! I alla sammanhang.» (Mycket stor)
- En repition och sedan alla praktiska exempel.» (Mycket stor)
- Underbart att göra "svåra" saker enkla.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»8 29%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»5 18%

Genomsnitt: 2.66

- Jag tar bäst till mig muntligen och genom att testa och diskutera med andra. Att läsa sådant som kan vara ganska teoretiskt är svårt.» (Mycket liten)
- även här ligger förklaringarna på en nivå som krävert stora förkunskaper, vilket inte begärdes eller efterfrågades i antagningen.» (Ganska liten)
- Jag har behövt mycket stöd av min man som är ingenjör och använt läromedel för högstadie och gymnasiet för att kunna ta till mig innehållet. Att läsa svårbegripliga texter på engelska underlättar knappast.» (Ganska liten)
- Hade jag missat någon föreläsning hade dokumenten på "ping pong" varit lite svåra att förstå. Tips: Boken "Fysik i vardagen" av Maria Hamrin och Patrik Norqvist är en mycket bra bok för oss som inte läst fysik på högskolan tidigare. Ta gärna med den som kurslitteratur till nästa gång.» (Ganska liten)
- Bra med ref. lit. i ett senare skede då jag i framtiden planerar ett nya moment på förhoppningsvis ett lite annorlunda sätt.» (Ganska liten)
- Bra att få bildspelen och övrigt material, men många saker har varit för lite förklarat för att jag ska förstå.» (Ganska liten)
- P-O bildspel innehöll lagom mycket information. Jag har fått många bra tips på referenslitteratur.» (Ganska stor)
- bra bilder och text på powerpointen från P-O.» (Ganska stor)
- Den rekomenderande boken är utmärkt för att slå upp begrepp i, men under kursen var det främst föreläsningspresentationerna som jag använde mig utav.» (Ganska stor)
- Mycket bra med alla experimentbeskrivningar. Hewitt"s bok kunde använts lite mer (inte obligatorisk, jag vet, men den är bra!)» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»20 74%

Genomsnitt: 3.74

- Materialet från vårterminen försvann till höstterminen. Det hade gärna fått ligga kvar kursen ut, ifall man behöver komplettera.» (Ganska bra)
- Vid något/några tillfällen har uppgifter och material kommit ut försent, så man inte hunnit gå igenom materialet till föreläsningen. Att ha materialet är även en förutsättning för attkunna göra lämpliga, för sig själv, förtydligande anteckningar.» (Ganska bra)
- Tycker att ni varit exceptionellt bra och snabba på att lägga ut väsentlig infomation på nätet jämfört med andra högskolor. Gäller inte minst praktisk information som kartor, parkeringsplatser m.m.» (Mycket bra)
- Det har varit mycket smidigt och vi har fått allt utlovat.» (Mycket bra)
- Vi har fått utdelat material via webben och i tryckt form. Bra. Lokalerna kar oftast varit bra. Det lilla rummet är trångt att sitta så många i.» (Mycket bra)
- Stoffet låg ute för kort tid. Skulle kunna ligga ute hela kurstiden.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»13 48%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.62

- inget klimat för frågor under vårens föreläsningar. Blev bättre under hösten. Sheila hade en god tvåvägskommunikation.» (Ganska dåliga)
- Det var bra när vi skapade smågrupper med lärare för alla åldrar. Då hade vi möjlighet att diskutera hemuppgifterna så att alla kunde förstå. Det blev många bra samtal.» (Ganska bra)
- Pratade mycket med de andra kursdeltagarna och stötte och blötte problemen med dem. Däremot kände jag mig ibland lite dum och vågade inte ställa de frågor som jag hade behövt under föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Det har bra att ställa frågor, men tyvärr har jag nog inte ställt så många frågor jag behövt eftersom jag känt att jag inte förstått grunderna tillräckligt. » (Ganska bra)
- Fanns inte så mkt tid på lektioner, men alltid möjligt att ställa frågor efteråt och vid tillfällen kring föreläsn upplevde jag.» (Ganska bra)
- När vi "studenter" organiserades i grupper fanns det fler att fråga -mycket bra! Det kunde göras direkt i nästa kurs.» (Mycket bra)
- Det gäller att frågor inte stannar upp föreläsningarna. Under fikapauserna har vi samtalt igenom det som sagts. » (Mycket bra)
- fick snabba svar om man frågade.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»21 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Eftersom huvuddelen på kursen varit föreläsning finns inte utrymmet i större utsträckning att samarbeta. Bättre under höstterminen.» (Ganska bra)
- Hade önskat gruppindelningen redan från första start. Det var betydelsefullt för mig att kunna ventilera hemugifterna på kafferasten med min grupp. Hade önskat att den möjligheten hade funnits från första start.» (Ganska bra)
- Kunde ha passat på att utnyttja denna möjlighet ännu bättre. T ex ses 20 min inna föresläsn för att testa en del exp ihop för att bättre kunna ställa frågor om dessa.» (Ganska bra)
- Jag har upplevat alla som vänliga och samarbetsvilliga.» (Mycket bra)
- Jättetrevliga och duktiga kurskamrater» (Mycket bra)
- Det var bra att bli indelade i grupper där vi kunde hjälpa varandra. Det skulle skett direkt vid kursstart! Inte minst för att man lärde känna sina kursare bättre då.» (Mycket bra)
- Det har varit lätt att fråga kurskamrater och de som undervisar på ffa gymnasiet har kunnat förklara vissa saker bra för mig. Jag har också haft stöd i andra som är "tidigarelärare" som haft lika lite förkunskaper som jag.» (Mycket bra)
- Men det var inte mycket samarbete på en sådan här kurs.» (Mycket bra)
- Har haft en kollega från samma arbetsplats att sammarbeta med. Det är jag glad över när det har varit svåra frågor. Arbetsgupperna har varit bra på plats.» (Mycket bra)
- Mailkontakt. Jag hade dessutom fördelen av att en till på min skola gick kursen.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»23 88%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- För hög första terminen, lagom den andra.» (?)
- jag tror att om man har mer förkunskaper ( många NO-poäng) så var arbetsbelastningen låg. För oss andra var den betydligt högre. men eftersom det trots försök var svårt att hitta fakta på rätt nivå så gav jag lite upp efter ett tag.» (Lagom)
- Jag lade ner betydligt mer tid under våren jämfört med hösten. Hade varit bra att varva teori med experiment. » (Lagom)
- Under våren var det ibland lite svårt att hinna med att ta reda på och svara på frågor ordentligt.» (Lagom)
- Jag har lagt mig på en för mig lagom nivå. För att kunna förstå allt som P-O gick igenom, hade jag behövt lägga mycket mer tid och det kändes inte relevant.» (Lagom)
- jag har jobbat heltid upptill så för mig har det varit lagom» (Lagom)

13. Hur mycket arbetade du på ditt ordinarie arbete under 2010?

26 svarande

100%»11 42%
cirka 80%»10 38%
cirka 60%»4 15%
cirka 40%»0 0%
mindre än 20%»1 3%

Genomsnitt: 1.84

- 75%» (?)
- JAg studerade 100 % matematik med didaktik under våren och fortsatte med heltidsstudier under hösten samtidigt som jag harr arbetat 30 % som högskolelärare i biologi.» (100%)
- 100% vt och 0% ht pga föräldraledighet. » (100%)
- Jobbade 100% på vårterminen.» (cirka 80%)
- 75%» (cirka 80%)
- 75%» (cirka 80%)
- Jobbade 25% och läste 75% under våren. Jobbade 75% och läste 62,5 % under hösten.» (cirka 60%)
- Jag gick lärarlyftet 25%, arbetade 60%. Arbetar normalt sett 80%.» (cirka 60%)
- Allt arbete skedde utanför arbetstid. Jag har ingen nedsättning i tjänst» (mindre än 20%)


Kursspecifika frågor

14. Hur bedömmer du Per-Olof Nilssons avsnitt 1: Fysikkunskap?

27 svarande

Utmärkt»12 44%
Bra»10 37%
OK»2 7%
Mindre bra»2 7%
Dåligt»1 3%

Genomsnitt: 1.88

- Det blev ganska tungt att köra all teori under våren. Om det är möjligt så skulle man varva teori och experiment, så att man lättare får in experimenten i sitt sammanhang.» (Utmärkt)
- Saknar ord... En fantastisk man.» (Utmärkt)
- Intressanta och övergripande genomgångar. Gav en bra överblick över fysik i stort.» (Bra)
- Önskar att vi skulle varit mer i verkstaden och kopplat teori till praktik oftare. » (Bra)
- Det gick lite väl snabbt emellanåt. Jag har bara läst fysik på gymnasiet tidigare och hängde inte alltid med.» (Bra)
- Han behärskar ett enormt stort fält av kunskaper. Mycket kunnig och kryddar kunskaperna med roliga inslag.» (Bra)
- Hade önskat att avsnitt 1 och 3 hade varvats, att experimenten till de olika delmomenten hade kommit precis efter teorin. Tror att teorin då hade blivit mer lättförstådd för oss som undervisar i de lägre åldrarna. » (OK)
- OK för mig som gymnasielärare, men jag gissar att det stundtals var ganska svårt för dem som inte studerat fysik tidigare.» (OK)
- För svårt till stora delar! För djup och omfattande. En kurs för lågstadielärare måste ha mer förankring till stoff som är advekvat för 7 - 12 åringar. » (Mindre bra)
- Mindre bra, eftersom mycket låg på en för mig hög nivå i relation till mina förkunskaper. P-O är dock väldigt kunnig och engagerad och vill göra fysiken mer vardaglig och lättillgänglig för våra elever. Jag ser det dock som att hans kursupplägg passar bättre för de lärare som har fysik i sin grundutbildning. » (Mindre bra)
- Nivån inte avpassad till målgruppen. Dvs. lärare åk 1-6. föreläste men var inte så intresserad av tvåvägskommunikation.» (Dåligt)

15. Hur bedömmer du Per-Olof Nilssons avsnitt 2: Lärstilar?

26 svarande

Utmärkt»5 19%
Bra»14 53%
OK»5 19%
Mindre bra»2 7%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.15

- Spännande!» (Utmärkt)
- Saknar ord(även här)... En fantastisk man.» (Utmärkt)
- Vi ägnade väldigt lite tid åt detta, vilket är synd. Kanske skulle man gjort detta allra först så att man hade tid att grunna på sin egen lärstil och även andras, t.ex elever.» (Bra)
- Mycket kort, kunde varit längre..» (Bra)
- Intressant och begripligt!» (Bra)
- Känns inte som om P-O lever upp till vad han lär ut :-) Hans traditionella föreläsningar går stick i stäv med vad han förespråkar...» (Bra)
- Ja hade gärna sett mer utbyte av andra pedagoger under den här delkursen, snarare än föreläsningar om lärstilar. Som pedagog har man redan ganska mycket i bagaget gällande teori och forskning på detta område och jag tycka att utbyte med andra pedagoger om dessa frågor är mer värt.» (OK)
- Här känner jag mig helt hemma och för mig var det inga nyheter som kom fram. På mitt jobb diskuterar vi ofta hur vi ska nå eleverna bättre och där ingår självfallet kunskap om olika lärstilar.» (OK)
- Om man vet hur inlärning går till, hur kan man då föreläsa mot alla principer?» (Mindre bra)
- Mycket skåpmat. Inget nytt, bara en påminnelse av sådant man redan läst. Roligt med möjligheten att pröva på de olika "intelligenstesten" och lära sig mer om teorin bakom dem.» (Mindre bra)

16. Hur bedömmer du Per-Olof Nilssons avsnitt 3: Experiment?

27 svarande

Utmärkt»19 70%
Bra»8 29%
OK»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.29

- P-O var ju tvungen att köra på ganska snabbt för att vi skulle komma igenom allt. Ofta funkade det inte alls lika bra för mig att göra experimenten som det gjorde för P-O. Jag antar att det antar att öva!» (Utmärkt)
- Fantastiskt! Vilket engagemang från P-O:s sida. Det här var givande!» (Utmärkt)
- Den bästa delen! Många enkla exp och förslag på varianter. » (Utmärkt)
- PO är mycket entusiasmerande och rolig i experimenterandet.» (Utmärkt)
- Jag fick många bra idéer på experiment och det var bra att både P-O och vi själva visade många av dem. Helt fantastiskt att få en låda som vi fick fylla med tillbehör! » (Utmärkt)
- bra att vi fick visa varandra.P-O gjorde också en bra insats här.» (Bra)
- Mycket roligt att få bygga sig en egen experimentlåda! Bra att se hur experimenten skulle utföras, men det blev lite upprepning att först se PO genomföra experimenten och nästa gång se samma experiment igen. Kanske skulle man kunna förlägga lite mer tid i fysikaliska leksaker-verkstaden och utföra experiment i grupp.» (Bra)
- Fantastiskt att han nästan alltid misslyckats med sina experiment vid föreläsnigarna ... :D» (Bra)
- Många bra och inspirerande experiment. Tyvärr anser jag att genomgången ibland blev lite för forserad. Dessutom visades många av experimenten både vid teoridelen och experimentdelen. Läs även min kommentar till fråga 14.» (Bra)
- tycker att vi skulle använda utställningslokalen mer. man skulle kunna göra gruppuppgift och sedan redovisa några experiment istället för att visa PO"s experiment.» (Bra)
- Skulle kunna ställa högre krav på dokumentation och strukturera mer det som vi skulle visa. Det började mycket bra. Det var lite upp till var och en att redovisa och det kan ha sina fördelar. Man hade ingen ångest inför träffarna och det var bra.» (Bra)

17. Hur bedömmer du Kjell Sedigs avsnitt?

21 svarande

Utmärkt»1 4%
Bra»9 42%
OK»7 33%
Mindre bra»4 19%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- frånvarande.» (?)
- Detta tillfälle var det snöstorm hos oss och omöjligt att åka de 11 milen till Gbg.» (?)
- Missade tyvärr hans föreläsning p.g.a. snöoväder.» (?)
- Var inte med.» (?)
- Var inte på den föreläsningen» (?)
- Var ej med.» (?)
- Det är ett otroligt intressant område, som tyvärr nästan är satt på undantag i Sverige. Föreläsningsformen kändes inte optimal. Kanske hade det varit bättre med en utställning med samtal runt.» (Bra)
- För lite.» (Bra)
- Litteratur tipps och han visade på många olika sätt att ta upp ämnen på. » (Bra)
- Intressant ämne, men det kändes lite oförberett.» (OK)
- Tänkvärt i hur mycket svenska uppfinnare/upptäkter betytt för hela världen. Hade varit kul om denna föreläsning kommit aldra först på kursen istället för i slutet.» (OK)
- Bra med hans kompendium. Dock ej förberedd vid föreläsningen :(» (OK)
- Intressant, men kändes lite oförberett.» (Mindre bra)
- Det han visade var ok men det var ganska mycket tid över och det var en lång resa för så lite kan jag tycka. Vet också att han hade dålig förberedelsetid så förstår varför det inte var så fylligt.» (Mindre bra)

18. Hur bedömmer du Sheila Galts avsnitt?

27 svarande

Utmärkt»6 22%
Bra»16 59%
OK»4 14%
Mindre bra»1 3%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2

- Intressant och begripligt! När jag förstår är fysik och teknik kul...» (Utmärkt)
- Från lättsamt till hårdkokt kunskap, man ser en mycket kunnig fysiker med insikt i ämnet.» (Utmärkt)
- Lasershowen var underbar!» (Bra)
- För lite.» (Bra)
- Intressant undersökning. Bra och intresserad . Lyssnade och anpassade efter våra önskemål.» (Bra)
- Laser showen är det bästa jag sett!» (Bra)
- Laserlektionen var mycket bra.» (Bra)
- Intressant med studierna och med diskussionen pojk-flick fysik. Jag tyckte Sheila förklarade fysiken på ett mer lättillgängligt sätt än vad jag hört tidigare i kursen. Jag skulle önska att Sheila kommit in tidigare i kursen.» (Bra)
- Sheila kunde gärna ha varit med mer för hon hade ett bra sätt att förklara för de som jobbade med de yngre barnen.» (Bra)
- Roligt att få ta del av Rose projektet, samt teknikklubben.» (Bra)
- Vi kunde ha fått i hemuppgift att titta igenom ROSE-undersökningen inför föreläsningen så behövde det inte ha tagit så mycket tid av föreläsningen, utan man kunde ha hunnit med mer av annat stoff.» (Bra)
- Viktigt ämne med attityder kring naturvetenskap och teknik. Men även här skulle diskussioner kring statistik i mindre grupper vara mer värt, än en gemensam genomgång punkt för punkt. Statistik kan man läsa in själv, men det intressanta är ju att diskutera vad den betyder och vad som behöver göras. Hemuppgiften om de "kvinliga" laborationerna kändes lite krystad. Jag förstår ändå varför den var med, men jag tror kanske att det vore roligare att försöka komma på en helt egen laboration som skulle falla flickor i smaken.» (OK)
- Missade den första föreläsningen.» (OK)
- Första föreläsningen var intressant. Andra föreläsningen var mest det som stod i dokumentet. Hade varit intressanare om vi hade fått vara med om experimenten samtidigt som hon pratade om dem.» (OK)
- Viktiga fakta men det är inget som man tar till sig och som fångar intresset. Värt att diskutera och komma med förslag på åtgärder. Vi hade en givande diskussion på vår skola men det "hettade" aldrig till när vi var på kursen...» (OK)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 11%
Godkänt»3 11%
Gott»2 7%
Mycket gott»19 70%

Genomsnitt: 4.37

- Tyvärr känner jag att det är oerhört mycket som jag inte förstår!» (Dåligt)
- Jag valde att svara utifrån vilken den främsta målgruppen för kursen var och som jag själv tillhör. Vi som arbetar med yngre elever behöver lära oss mer fysik, men vi har oftast dåliga förkunskaper och har själva kanske inte ens läst fysik på gymnasiet. Själv läste jag naturkunskap i två år på gymnasiet, det var allt som behövdes på det programmet jag gick. En lärarlyftskurs för oss bör därför vara mer inriktad på grundläggande fysik med allt vad det kan innebära. Däremot tror jag att kursen varit mycket bra för dem som kunde mer innan.» (Dåligt)
- Blanda inte gymnaiieslärare i fysik med "lågstadielärare". Man känner sig underlägsen hela tiden.» (Godkänt)
- Men passar inte för lågstadielärare, jag hade inte de förkunskaperna som man borde haft för att kunna hänga med.» (Godkänt)
- Det har varit den mest givande kursen jag deltagit i. Jag är en gammal "kursräv".» (Mycket gott)
- Det har varit ett "lyft" att gå på föreläsningarna. Jag tycker att jag fördjupat mina kunskaper i fysik även om jag inte förstår mycket i jämförelse med dem som undervisar på gymnasiet.» (Mycket gott)
- Många experiment som jag skall använda på gymnasiet, bl a som ett större antal hemlaborationer. Mötet med andra lärare gav också mycket -fikatiden gav tid för samtal.» (Mycket gott)
- Välbalanserad och inspirerande.» (Mycket gott)
- Det har varit mycket givande och stimullerande att få träffa Er och vara i den miljön. Vi som gått kursen har kännt oss priviligerade. Ett stort tack!» (Mycket gott)
- Har haft mycket stor nytta av den i min undervisning på min skola. Den har tänt en ny gnista hos mig som smittar av sig på eleverna. Gärna en liknande kurs i Kemi. Jag skulle söka på en gång.» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemuppgifter är bra! De snabba studiebesöken var roliga. Han som visade oss runt med "elekronmikroskopen" var mycket duktig på att förklara och göra det intressant. Hälsa honom det! Gymnasieelever hade nog tyckt att det är spännande att se vad det finns för forskning.»
- Gruppindelningen vid experiment.»
- Kör lika»
- experimenten»
- Glädjen till fysik»
- Genomgång av fysikens delar och experimentdelen.»
- Delen med experimenten var mycket bra eftersom de på ett enkelt sätt förklarade olika fysikaliska fenomen.»
- Experiment, samarbete i grupper, låt deltagarna ta större ansvar för att visa experiment. P-O och Shielas engagemang och intresse var smittande och fick mig att stanna kvar i kursen.»
- PO»
- Experimentdelen!»
- Lasershowen, peo visar experiment»
- Experimenten som vi visade för varanda och diskuterade utifrån olika åldrar.»
- Alla experiment. Gruppindelningen. Fikatiden.»
- P-Os föreläsningar»
- P-O: s föreläsningar och redovisningarna av experimenten, behåll rubbet om ni kan! Fikat!»
- Allt bra material i form av pdf mm vi fått. Självklart måste ni ju bevara PO!»
- Experimentdelen! »
- Experimenten!!»
- grupperna vi hade under termin 2 samt redovisningarna var utvecklande och en bra hjälp för att testa och vidga sin förståelse. Föreläsarna, Ni e bra mycket bra t o m. Det kan ni ta till er. Ni e så klart viktigast för kursen, ert engagemang för oss och alla i allmänhet som vill fysik och är nyfiken på hur vår värld fungerar. PO ställer upp till 100%. Säkert ni andra med, men har mest testat PO:) än så länge.»
- jag tycker att alla delar har varit bra.»
- Fysikkunskap kontra experiment. Kursen var bra i sin helhet.»
- Experimenten!»
- Bra att det inte krävs så mycket på sluttentan då det inte upplevs som viktigast med korvstoppning utan att större vikt läggs vid didaktiskt material och didaktik.»
- Föreläsningarna och det glada budskapet om att det behöver inte vara så krångligt.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Starta grupper från början, med lärare för olika åldrar, samt blanda gärna teori- och experimentavsnitt.»
- Se nedan.»
- Inget»
- föreläsningar på förståelig nivå för målgruppen.»
- Kolla mera på utställningen»
- Utnyttja kompetensen hos deltagarna mer. Fler gruppdiskussioner, grupplaborationer. Mer tid i fysikaliska leksaker, verkstaden. Rättning och feedback på inlämande uppgifter tycker jag är viktigt. Det skulle nog dessutom göra att ni inte kände er tvungna att ha ett avslutande kunskapstest.»
- Teoridelen första terminen var svår eftersom mina förkunskaper inte var de bästa. På ett sätt var det bra att vi var från olika skolformer bortsett från att ibland var det frustrerande att det gick så fort fram i de teoretiska delarna. Samtidigt förstår jag kursledarnas dilemma, det är inte enkelt att få det att passa för alla.»
- Blanda inte tidigarelärare med få förkunskaper med gymnasielärare. Samtala mer, blanda teori med experiment. Använd de lärstilar som lyfts fram i kursen även i denna kurs. Varför så mycket föreläsningar när ni vet att man lär sig så mycket mer genom att vara aktiv och uppleva.»
- Varva mer teori med praktik!!!»
- Examinationen. »
- kortare fikapaus och göra hela tillfället kortare»
- Upplägget, blandning av teori och experiment.»
- Blanda teori och experiment under hela kursen. Under senare delen skulle grupperna få som uppgift att skapa några nya experiment.»
- Mer experimentellt arbete. Mer tid inne på Fysikaliskaleksaker.»
- Eventuellt blanda lite mellan teori och praktig med laborativa inslag»
- Öka tiden på fysikaliska leksaker!»
- Jag skulle föreslå att ni gör en mer basal fysikkurs med grundligare genomgångar och färre områden. Ett annat alternativ är att ändra målgruppen till lärare som redan är no-lärare. Det sistnämnda är dock synd för jag tycker att vi har för låg kompetensnivå i no-ämnena på många F-6 skolor. »
- Blanda teori och experiment. Då hade jag lärt mig och kommit ihåg så mycket mer.Tänker mycket på det vi läste om inlärningsstilar....»
- Inte blanda lärare från de olika stadierna. »
- Namnbrickor! Töntigt men skit i det. Töntigt och barnsligt är bra. Lekar, socialicerande övningar, icebreakers mm allt sådant har en bevisad effekt för produktiviteten och effektiviteten hos en grupp. Vi kom igång på slutet eller mitten av termin två. Det e bra men lite sent. »
- Man ska använda lokalen med experiment mer.»
- Hade varit roligt att få ta större del i fysikaliska leksaker rummet. Att få gå runt och testa och prova allt.»
- Tala om i ansökan att förkunskaper krävs. Rikta kursen till höstadiet och gymnasiet. De som inte läst fysik innan behöver känna till att det blir givande för dem med men det blir svårt att hänga med i det teoretiska förkunskaperna.»
- Mer diskussioner i exempelvis sista momentet med Sheila. Smågrupper och kanske inlägg/chatt via pingpong som läxa.»

22. Övriga kommentarer

- Hoppas att fysikaliska leksaker finns för alltid! Alla skulle behöva hälsa på där minst en gång om året! Tack!»
- kanske sammanväva experiment med föreläsninsgarna.»
- Jag är mycket nöjd och glad över att ha fått deltaga. Tack och en god jul och ett gott nytt år»
- Har ahft en oerhörd nytta av kursen i mitt dagliga arbetemed NO. Nu har jag kommit i gång även med fysik och det var mitt egna mål»
- Har verkligen sett fram emot varje föreläsning och kommer att sakna kursen!»
- Fantastisk kurs som jag varmt rekommenderar till alla jag springer på!»
- Sheilas lasershow var jättekul samt att få se (rundvandringen) forskningsmiljöerna på Chalmers. Detta var så intressant att jag nästan glömde av att andas.»
- Glad att jag fick möjligheten att vara med. Lite vemodigt att inte få åka till Gbg varannan tisdag. Men jag hoppas att vi lyckas ordna en återträff, kanske i april. »
- Kursen borde ingå i lärarutbildningen. Åtminstone I alla NO-ämnen.»
- Förslag: Synd att inte utnyttja utställningshallen bättre. Gör en eller flera uppgifter vilka bland annat kan lösas med hjälp av "studier" i utställningshallen. Använd denna fantastiska resurs på ett bättre sätt. »
- Tack för en fantastisk kurs och för ert fina engagemang.»
- Gott Nytt År!»
- Tänk på vilken målgrupp ni riktar er till. Nu har det varit alldelses för stort. Jag har tyvärr inte rekommenderat denna kurs till andra eller min kommun.»
- En av mina bästa fortbildningar jag gjort och jag har gjort en del.. Kram på er»
- Jätte kul kurs. Man får bra pedagoska diskussioner med alla stadier i skolans värld.»
- Saknar fortfarande länk till PO:s fysikklubb för eleverna. En av de mest givande kurser! Ett stort TACK :)»
- Jag är helnöjd och tackar er från botten av mitt hjärta för ett underbart år. Tack!»


Kursutvärderingssystem från