ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mikrodatorsystem, LEU240

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-22
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»3 42%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»1 14%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 28%
100%»4 57%

Genomsnitt: 4.14


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 2.71

- Fick vi något kurs-pm?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»1 16%
Vet ej/har inte examinerats än»3 50%

Genomsnitt: 3.16

- Tentan tog för lång tid, fanns ingen chans att svara på tillräckligt många frågor för att få högt betyg.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»3 50%
Ganska liten»2 33%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.66

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 2.71

- Skulle varit svårt att göra labben utan datablad» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 3.28


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»1 14%
Ganska dåliga»2 28%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»1 14%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Kanske skulle behövts en räkneövning i veckan med lite exempelräkning och tid för egen räkning.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»1 14%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»3 42%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»3 42%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.71


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 28%
Godkänt»2 28%
Gott»2 28%
Mycket gott»1 14%

Genomsnitt: 3.28

- Bra att arbeta på egen hand. svårt att få hjälp då lärare ibland inte känns närvarande» (Godkänt)
- Jag har lärt mig mycket» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Utdelning av slides»
- examinationsformen»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre labb-PM där det vid varje uppgift står mer vad det är som behövs för att få uppgiften att fungera rätt, i stil med "Du behöver sätta en flagga för att starta a/D-omvandlaren och sedan välja sampelhastighet" osv.»
- Tenta som går fortare att räkna, lägg in räkneövningar, dela ut slides innan föreläsning så man kan göra lite egna anteckningar»
- Examination var annan vecka istället för en stor klump på slutet?»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från