ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik, TMA225, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»7 50%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.71

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»2 14%
75%»2 14%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.35


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 64%
Målen är svåra att förstå»2 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 20%
Ja, målen verkar rimliga»4 80%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.8

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»2 22%
I viss utsträckning»2 22%
Ja, i hög grad»1 11%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 2.77


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.57

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»5 35%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.21

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»5 35%
Ganska dåligt»7 50%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.78


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»2 14%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»1 7%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 2.92

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»2 14%
Låg»2 14%
Lagom»8 57%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.71

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»4 30%
Hög»8 61%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.53


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»2 14%
Dåligt»6 42%
Godkänt»5 35%
Gott»1 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.35

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- en övning i datorsal i veckan, föreläsningarna. projekten»
- - »
- Jag anser att Mohammad bör vara examinator för kursen, då kanske man får lära sig något från första början...»
- Tycker att projekten är viktiga då de ger en bra bild av hur man kan tillämpa det man lär sig i kursen för verkliga problem!»
- mohammad verkade vara en bra lärare , vi hade iförsig bara honom i fyra lektioner men ändå.»
- Många övningsledare på slutet. Det är bra»
- Kursen borde göras om helt.»
- om inte serier slängs in i någon annan kurs borde serier finnas med i denna. Det är olyckligt att vi nu kommer att börja 2:a året utan att ha lärt oss det vi behöver om serier för fortsatta studier. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare instruktioner från start om vad som förväntas av en. Som det var nu verkar många sitta av många övningar utan att förstå vad man egentligen borde syssla med. Muntliga instruktioner ska stämma överens med kurshemsidan. På föreläsningarna bör det poängteras vad som man behöver kunna. Om man ska kunna en härledning eller en beräkning utantill så måste man veta detta. Jag skulle önska lite utdelat material. Kanske en närmare förklaring av dagens moment i pappersform som man kan gå tillbaka och titta på då muntlig information lätt glöms bort eller inte uppfattas av andra anledningar. Vad jag vet så finns det ett antal uppgifter i boken men inget facit till dessa vilket gör att man inte orkar göra dom eftersom man i alla fall inte vet om man är rätt ute. Fler övningsuppgifter, av olika svårigheter, med facit så att man kan nöta in beräkningarna. Jag anser att det är viktigt i en kurs att från början veta vad som är slutmålet med kursen. Kanske en snabb genomgång av en fullständig uträkning för att sedan gå tillbaka och titta på beräkningens olika delar. »
- en övning som inte är i datorsal. Otroligt otydlig planering och beskrivning av vad som krävs för att klara kursen. beskrivningen till datorlabbarna var på svenska - herman talade bara engelska och hans uppgifter under lektionerna stämde dåligt eller inte alls med utdelat material. krävs bättre kurslitteratur anpassat till kursens innehåll. arbetet med programmen från body and soul förklarades heller aldrig bra och beskrivningen av projektets inehåll var minst sagt undermålig»
- Låt oss samläsa Numerisk analys kursen med F1:orna istället så lär vi oss något vettigt som vi kan ha användning för under resterande kandidatår.»
- Tydlig och begriplig kurslitteratur. Eventuellt gå igen om lite teori om vektorrum, till exempel vad det är innan man pangar på med funktionsrum och så vidare. Vidare bör det komma en examinator som ställer krav från början. Sedan tycker jag att datorstudion helt bör förändras. Räkneövningar är ett tips. Kommunikation är ju ett tips också.»
- I början av kursen hade vi fungerande övningstillfällen (1 gång i veckan på en av datorövningarna). Detta försvann helt efter att Nils gick bort, vilket är synd. Detta bör återinföras. Var tydligare med vilka bevis som kan komma på tentan. Vi fick inte veta att vi skulle kunna några bevis, ändå kom det ett. Ge ut tenta-tesen så att man vet vilka hjälpmedel som är tillåtna.»
- Kursen borde ha ett djupare teoretiskt innehåll, det var väldigt olyckliga omständigheter detta år, men skillnaden var stor på vad den nye examinatorn ansåg att vi borde kunna och hur det har sätt ut tidigare år. Jag skulle tycka det var interessantare med mer teori... Mer räkneövningar!!! »
- Det hade ha varit bra att få övningstillfällen helt ängnade till räkning och inte bara till studioövningar då det trots allt är detta som testas på tentan... Tycker att kursen redan från början var väldigt ostrukturerad, med dålig kommunikation mellan examinator och studiohandledare, och det var svårt att få information om vad som skulle ingå. framförallt om vad de två inlämningarna skulle innehålla och jag skulle ha uppskattat att få en tydlig projektbeskrivning. För övrigt så tycker jag inte att summor och serier riktigt hör hemma i den här kursen, de borde nog ingå i någon av ALA-kusersen istället. Där borde de förklaras ordentligt och inte bara examineras genom inlämningsuppgifter då de, av vad jag förstått, är mycket vikitga i senare kurser.»
- boken gav ingenting, det fanns inget facit och inga tydliga exempel i den, det hade funkat bättre utan boken överhuvud taget. matlablektionerna bör ha en kunnig lärare dvs en som förstår sig på matlab»
- Serier bör ingå i tentamen. Viktigt för kommande kurser enligt många och inlärningen sker på riktigt först när det är med på tentamen. Mindre Matlab»
- Allt. Kursen var diffus och ostrukturerad. Efter omständigheterna är detta dock förståeligt. »
- På grund av de tragiska omständigheterna blev denna kurs mycket snurrig. Det var mycket otydligt vad som skulle komma på examinationen och under tentan dök flera nya begrepp upp, vilket inte får hända. Det är mycket viktigt att om något liknande händer igen, så måste den nya examinatorn noggrant se till att alla delar som examineras har gåtts igenom och att information om vilka bevis m.m. som är extra viktiga kommer fram. Denna information har inte framgått trots frågor. Dessutom fungerade seriedelen urdåligt, då den blev helt bortglömd under kursen. »
- Det verkade som att kommunikationen mellan kursledare och övningshandledare var bristfällig, detta måste förbättras. Missade man information om projekt, inlämningsuppgifter och dylikt var det väldigt svårt att finna vad man förväntades åstadkomma med dessa uppgifter, vilket borde borde vara enkelt att hitta tydliga hänvisningar till på kurshemsidan.»

16. Övriga kommentarer

- kursen blev självklart ännu mer oorganiserad mot slutet, vilket är förståeligt under de tragiska omständigheterna. Men kursens upplägg var mycket dåligt redan från början, framför allt i kommunikation mellan olle-herman-kurshemsida-lärobok-utdelat material. olika bud över allt från start!»
- Problemet tycker jag är dålig strukturering av kursen, begriplig kurslitteratur, t.ex Mohammads bok hade hjälpt. Rekommenderade uppgifter så man vet vad man ska kunna. Kursen har haft ett rykte om att vara en glidarkurs och det kan man se på gamla tentor också. Jag tycker det är bra att Mohammad ställer krav och gör en tenta som testar ens kunskaper, men det ska väl också vara kunskaper som testas. Att sitta på tentan och försöka visa satser man aldrig sett förut är lättare sagt än gjort. Tycker tentan inte avspeglar det vi gjorde i början av kursen under Nils och Hermann, då uppgifter av den typ som kom på tentan inte hade gåtts igenom med Nils eller rekommenderade uppgifter. Jag skulle tycka det var bra idé att ha Mohammad som examinator redan från början och eventuellt dra ned lite på matlabbandet för att bygga in någon form av matematisk vana i kursen, risken är väl kanske att arbetsbelastningen på denna läsperiod blir för stor. »
- Som sagt olyckliga omständigheter detta år, jag tycker den nye examinatorn var bra, men man tar inte upp saker som folk aldrig har hört (och som ej står i kurslitteraturen) på en sista, extrainsatt föreläsning och anger inte heller vad man som student förväntas kunna, då det tidigare sagts att tentan skulle följa gamla tentor ( och skrivas i samråd med övningsledaren sedan ett antal år) på kursen tycker jag inte att det är ok att ändra på det så sent och sedan GE TENTAFRÅGOR PÅ SÅDANT VI INTE GÅTT IGENOM!!Detta dessutom utan att säga vad man förväntas kunna så att man åtminstone har en rimlig chans att lära sig det... brist på kommunikation? Jag hade mina anteckningar från kursens gång att gå på och tycker inte att man ska behöva sitta och kika på tentor från liknande kurser och gissa vad som kan tänkas komma, sådant man känner inte har gåtts igenom kan man ju rimligtvis inte förvänta sig att bli examinerad på?!Det har varit väldigt rörigt under hela kursens gång...»
- Förstår att det har varit problem att få kursen att fungera bra med tanke på omständigheterna och uppsattar att alla inblanade har gjort sitt bästa för att få allt att fungera ändå! Om något liknade skulle hända igen kan det dock vara en bra idé att gå igenom någon av studenternas föreläsningsanteckningar och på så sätt få en uppfattning om vad som gåtts igenom under kursen och kanske framförallt om vilka begrepp som använts så att kursen kan fortgå i samma stil. Det är svårt att förstå vad amn syftar på när nya begrepp och benämningar introduceras för första gången på tentanmen (trots att man kanske gått igenom det tidigare men benänmt det annorlunda). Måste också påpeka att nivåskillanden mellan denna kurs för Bt och Kf är väldigt stor om man tittar på vad som krävs på de tidigare tentorna..! Kf-tentorna kan nästan klaras av med lite kunskap om de vanligaste serierna och räta linjens ekvation...»
- den här kursen är givande men tyvärr tycker jag att den ligger för tidigt i utbildningen då man med sin bakgrund inte förstår ordentigt. det hade varit bättre om den hade legat i tvåan eller trean. tentan var bra tycker jag efter allt som hänt testade den ändå lagom våra kunskaper under omstädigheterna. det var dock svårt att förstå vad tentan skulle testa en på då det kändes som att lärarna frågade varandra vad vi hade lärt oss istället för att fråga oss ordentligt. så allt blev fövirrande dagarna innan vilket försvårade det hela men som sagt tentan var väldigt bra faktiskt»
- Fler övningar där man räknar uppgifter. Nu hade man inte alls bra koll på hur man löser uppgifter på grund av att näst intill alla övningar bestod av Matlab. Alltså mindre Matlab och mer räkna»
- Det borde ske ett möte om kursen och vad som gick snett.»
- Kurslitteraturen, kurshemsidans material, föreläsare och övningsledare under kursen har inte varit sammanlänkade alls. Kursen måste struktureras upp ordentligt. »
- På grund av kursledarens tragiska bortgång är det ju ganska självklart att man inte kunde förvänta sig att allt skulle flyta på problemfritt, men mina åsikter om vad som bör förändras grundar jag i hur kursen fungerade innan detta inträffade.»


Kursutvärderingssystem från