ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-3 Industriell ekonomi E, IEK415

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-04 - 2008-04-08
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»7 31%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»5 22%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.18

- Mycket mer mot slutet» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»3 13%
75%»11 50%
100%»7 31%

Genomsnitt: 4.09

- Missat några enstaka tillfällen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 63%

Genomsnitt: 3.27

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 40%
Ja, i hög grad»6 30%
Vet ej/har inte examinerats än»6 30%

Genomsnitt: 2.9

- Projektet gav inte speciellt mycket nya kunskaper, mer än merarbete under kursen. » (I viss utsträckning)
- Jag tyckte tentan kändes lite som ett gymnasieprov. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»10 45%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.54

- Föreläsaren gillar mest att dra exempel som visar hans kontaktnät, inkl kungen. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»7 31%

Genomsnitt: 3.18

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 19%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 3

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 18%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 3.09

- Har inte varit på så många. Har inte behövt.» (Ganska dåligt)
- Ganska så innehållslösa föreläsningar. Dålig substans, bara sammanfattningar. Den informationen kunde getts som dokument på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Lite mycket anekdoter. Roligt att lyssna på men inte så lärorikt. För lite intro till projektet. » (Ganska bra)
- kursen började med en trassel med salar och projektorer, som föreläsaren la rätt mycket tid på att prata om dessutom.» (Ganska bra)
- Lite för mycket anekdoter. » (Ganska bra)
- Jag vill ha Jan i alla ämnen.» (Mycket bra)

10. Hur upplevde du grupparbetet/caset?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 23%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 2.9

- Ojämn fördelning, hade varit bättre om tentan varit tidigare. Nu blev det två tunga labbar en period.» (Ganska dåligt)
- Man lärde sig mycket om det man arbetade med. Problemet är ju att tiden inte räcker till att arbeta med alla relevanta delar, man lär sig med andra ord djup i vissa, väldigt små delar. Och bredd i övrigt.» (Ganska dåligt)
- väldigt svårt att göra på egenhand. önskvärt med ett handledningstillfälle i början också!» (Ganska bra)
- För lite intro till arbetet. » (Ganska bra)
- Tog mycket tid» (Ganska bra)

11. Hur fungerade handledningen av grupparbetet/caset?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»8 38%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 2.71

- En handledning känns för lite. Hade varit bra att ha fler gånger samt tillgång till att fråga via mail. Fler rekommendationer om var man hittar alternativa källor. » (Ganska dåligt)
- Minimal handledning med vaga svar på frågorna vi hade.» (Ganska dåligt)
- Stressig handledare, i övrigt bra.» (Ganska bra)

12. Hur upplevde du momentet presentation och opposition av rapporterna?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»3 16%

Genomsnitt: 3

- har ej genomfört ännu.» (?)
- har ej genomfört ännu» (?)
- Ganska onödigt och tidskrävande speciellt eftersom det låg dagen innan en annan tenta. » (Ganska dåligt)
- Jag tyckte inte att presentationen gav någonting. De flesta bidragen var ganska ogenomarbetade, åhörarna var ointresserade och opponeringen var sjukt tråkig att lyssna på (samt att opponenterna mest tog upp stavfel och liknande..) » (Ganska dåligt)
- Ganska låg kvalitet på presentationerna i stort, innehållsmässigt kanske ok men tråkigt att lyssna på. Kännsinte helt motiverat att lyssna på så många liknande presentatoner med bara siffror. Hade man haft tid att analysera mera hade det varigt mer intressant att lyssna på. MYCKET dåligt med tidsramarna. Svårt att opponera på något som var så styrt i sitt innehåll.» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra om vi vetat vad opponeringen innebar. Nu gjorde varje grupp sin egen tolkning och vissa blev väldigt detaljerade vilket inte gav åhörarna något alls. » (Ganska bra)

13. Hur bedömer du lärarnas ämneskompetens?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»14 63%

Genomsnitt: 3.63

- ämneskompetensen är det inget fel på. Men framförallt Hans verkar sjukt ointresserad av kursens resultat, speciellt eftersom alla fick "toppoäng på presentationen", han hade inte ens gjort sig mödan att läsa rapporterna innan presentationen samt att han faktiskt gick ut för att svara i telefon under sista opponeringen. » (Mycket bra)

14. Tror du att du kommer ha nytta av kursen i ditt framtida yrke?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ja, lite»4 18%
Ganska mycket»9 40%
Mycket»9 40%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- På en väldigt generell nivå. Men bra att få språket.» (Ganska mycket)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»5 22%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.36

- Jan har ju haft handledningstillfällen ända sedan föreläsningarna slutade, vilket är mycket bra. Min första fråga jag däremot ställde till Hans så fick jag ett halvsurt svar tillbaka där han undrade om vi inte redan varit på handledning. » (Mycket bra)
- Borde kanske ha funnits räkneövningar, eller tillfällen att få hjälp med räkningen. Schemalagda räkneövningar hade definitivt sporrat till att räna mer och tidigare istället för bara i tentaveckan. Om tid inte finns till detta- byt ut varannan föreläsning mot räkneövning!» (Har ej sökt hjälp)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.77

- Bara tack vare att vi var flera studenter från tekninsk Design som tog kursen, annars hade det inte fungerat!» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 59%
Hög»8 36%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.45

- För lite av teoridelen och för mycket av projektet. Inte helt jämvikt. Dessutom var upplägget på föreläsningarna inte så bra, alltså det att man försökte ta det som tillhörde projektet tidigt i perioden. Det gjorde snarare att man inte fick någon intro och därför hängde med sämre rakt igenom. » (Hög)
- Ojämn! Tenta tidigare.» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 50%
Hög»7 31%
För hög»4 18%

Genomsnitt: 3.68

- Återigen, allt kom på en gång på slutet. Kan läsa IE som det är nu om den andra kursen inte kräver labb.» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 36%
Gott»9 40%
Mycket gott»5 22%

Genomsnitt: 3.86

- Helt okej, men inte så mycket mer. » (Godkänt)
- Jättebra föreläsare, Jan Möller!» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Valet av kapitel i boken.»
- Jan är en otömlig källa av anekdoter och exempel ur "det verkliga livet". Han har varit en av de bättre och pedagogiska lärarna.»
- Fokus på räkneövningar och exempel!»
- Jan!»
- jag tyckte caset var bra, förutom presentationsmomentet. »
- Case»
- Kursupplägget med en tenta och ett grupparbete.»
- föreläsning - projekt upplägg samt upplägget av föreläsningar»
- Arbetet, för det gjorde att man verkligen förstod kursen.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Återgå till att ha kursen över två perioder! Allt utdelat material finns ej på hemsidan. Detta är tråkigt om man missar föreläsningar pga ex.vis sjukdom. Någon typ av formelsamling till tentan hade inte skadat. Det är orimligt många begrepp att lära sig utantill och alla begrepp används inte heller på ett konsekvent sätt. Facit till gamla tentor!»
- Vi från IT har haft en rätt tung period med mycket labbar ur den andra ämnet vi läser paralellt. Dessutom har kursens upplägg varit ojämt. Det hade varit en stor fördel att tentan tidigare. Nu mot slutet har det varit alltför hög intensitet. upplägg, tenta tidigt»
- Ta föreläsningarna i ordning hur de kommer i boken. Hänvisa bättre till bok-övningsbok. Det hade även varit bra att ha mer detaljerade läsanvisningar. Nu står det hela kapitel på en föreläsning. Det orkar man inte läsa så då struntar man i det. Om det stått exempelvis s 44-52 istället så hade man orkat. »
- Mindre fokus på projektarbetet.»
- Tenta tidigare!»
- kursen var rätt rörig iom att de gjort om ordningen och stuvat in allt på en lp. lite mer genomtänkt kursplan! »
- Föreläsningarna. Räkneövningar»
- Försök ha tentan i samband med att föreläsningarna slutar»
- Ordningen och innehållet. Föreläsningarna kommer huller om buller. Projektet tar för stor plats. Känns som om man har försökt få in mer än vad man får plats med under en period i en och samma kurs.»
- Kanske ha någon inlaggd övningstid där man kan räkna uppgifterna och få hjälp med dem.»
- Föreläsaren bör lägga mer tid på att förklara grundläggande begrepp än att berätta anekdoter.»

22. Övriga kommentarer

- Nyttig kurs, så man slipper att enbart bli introvert ingenjör.»
- Mycket bra kurs som jag helt klart har ökat förståelse för den ekonomiska aspekten.»
- Väldigt inspirerande föreläsare, bra verklighetsexempel.»


Kursutvärderingssystem från