ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande matematik 08/09, TMV176

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-10-28
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»5 21%
Cirka 25 timmar»9 39%
Cirka 30 timmar»6 26%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 3.13

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 8%
75%»1 4%
100%»20 86%

Genomsnitt: 4.78

- De flesta föreläsningar, enstaka övningar, enstaka datorövningar.» (50%)
- har kanske missat 2-3 datorövningar men annars har jag gått på allt.» (100%)
- Missat enstaka datorlektioner.» (100%)
- Det var jättesynd att SI:n krockade med vår skiss- och modellteknik på fredagarna. Det är ett sätt att lära sig som passar mig bra så det var lite tråkigt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 21%

Genomsnitt: 2.26

- Jag har ögnat igenom kursplanen med lärandemål och så vidare men jag tycker att det är lättare att få en uppfattning av vad man ska kunna vid kursens slut genom att titta på gamla tentor.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 18%
Ja, i hög grad»6 37%
Vet ej/har inte examinerats än»7 43%

Genomsnitt: 3.25

- Vi har inte fått tillbaka dem än...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»12 52%
Mycket stor»9 39%

Genomsnitt: 3.3

- Hosseins och Mattias övningar, Mattias föreläsninger och SI:n är det som varit till hjälp för min inlärning. Stigs föreläsningar endast till liten del. Matlab har jag lärt mig (nästan) helt på egen hand- Tyvärr lärde jag mig heller inget på Joakims och Marias övningar.» (Ganska stor)
- ett tag var det lite struligt med övningsledaren då man inte kände att man lärde sig eller utnyttjade tiden.. men jag bytte övningsledare och då fungerade det bättre..» (Ganska stor)
- Avser föreläsningarna» (Mycket stor)
- Hussein äger!» (Mycket stor)
- De kompletterande "föreläsningarna" under matteövningarna var till mycket stor hjälp eftersom man itne kunde få några vettiga svar på frågor ställda under föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»12 52%
Mycket stor»7 30%

Genomsnitt: 3.08

- stenciler var br. men böcker osv nej.» (Mycket liten)
- blandningen av engelska och svenska var ovan.» (Ganska liten)
- Till störst hjälp vid repetition inför tenta.» (Ganska stor)
- Det vore bra att få tips om andra källor också - alla tycker inte om samma böcker.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»15 65%

Genomsnitt: 3.65

- Jag saknar alternativet "varken eller" på många frågor, särskilt här.» (Ganska bra)
- Tydlig och bra hemsida där Stig, tack!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 30%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»3 13%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 2.91

- För opedagogisk handldare - joakim» (Ganska dåliga)
- Det var för lite tid till att ställa frågor. Men mattekaféerna var på det sättet mycket bra eftersom man kunde fråga om det som stod i boken (till skillnad från SI).» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»14 60%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.56

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 17%
Hög»17 73%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.91

- Den var kanske inte hög egentligen, men i kombination med alla andra kurser som krävde tämligen många timmars uppmärksamhet blev arbetsbelastningen ganska hög.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 17%
Hög»16 69%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.95

- En dag var jag i skolan 8-17 och precis när jag skulle gå tänkte jag "ojdå ska jag gå redan, det känns lite tidigt det här". Det var på en söndag och jag hade varit där lördagen och alla andra dagar den veckan, och veckan innan... Det säger väl en del om insatsen som måste göras.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»13 56%
Gott»8 34%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.52

- Tentan var annorlunda mot övningarna eftersom man räknar på övningarna och tentan mest bara var bevis. Samtidigt var föreläsningarna i princip bara bevis så... ja. Det var lite svårt att veta vad som skulle komma.» (Godkänt)
- Föreläsningarna kändes ofta ganska otydliga, men detta rätades ut under övningarna. Tyvärr låg övningarna ganska mycket efter i förhållande till föreläsningarna.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI»
- Det höga antalet övningar verkar ha hjälpt många.»
- Hossein, Mattias och SI.»
- duggorna»
- SI undervisningen har varit bra, likaså blandningen av schemalagda övningar och föreläsningar.»
- stig»
- SI. »
- Stig, demouppgifter med övningsledarna.»
- Hussein!»
- mattecaferna inför duggorna»
- Duggorna... Jättebra system som ger en klar anvisning om hur man ligger till resultatmässigt.»
- Hussein och Peter, samt nivån på tentan.»
- Stig.»
- Kurshemsidans struktur»
- De bra övningsledarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningsräkningen»
- Tydligare och tidigare förklaring av Matlabduggan. Trots regelbundna besök på hemsidan uppfattade jag inget om att en Matlabdugga över huvudtaget skulle skrivas förrän högst en vecka innan den ägde rum.»
- kursbok på svenska?»
- Vissa övningsledarna borde genomgå någon sorts pedagogikkurs.»
- Matlabundervisningen (TD) var undermålig och präglades av värdelös pedagogik. Skulle man lära sig någonting var man tvungen att hämta kunskapen själv. Att skriva en lista på vilka kommandon man skall kunna och vad de gör borde inte vara svårt.»
- handledningstillfällena-man borde ha mer tid att räkna!»
- Mer tid för frågor till lärare.»
- Svårt att säga, men upplägget är lite konstigt, då jag och många med mig kände att svårighetsgraden var väldigt skiftande, det började lugnt, sen blev det svårt som in i helsicke med vektorer, sen blev det lättare igen och så höll det på.»
- fler räknetimmar, mer SI»
- ha fler lärare att fråga och/eller mer stund till att fråga, när man är så många så har läraren inte tid för alla, eller tid att gå igenom riktigt noggrannt.»
- Matlab... Helt seriöst? vad är meningen med det? Finns väl ingen designer i världen som använder sig av matlab!»
- Mer till fällen då man bara kan fråga om uppgifter, bara ett tillfälle i veckan kanske (eller varannan) då det finns någon man kan gå och fråga).»
- En annan matlablärare?»
- De dåliga övningsledarna.»

16. Övriga kommentarer

- Dåligt att det är så olika nivå på övningsräkningsledarna. Kanske kan de som är bäst (och därför mest populära) lägga ut sina anteckningar på nätet? Nu känns det som om man missar viktiga tips om man inte får plats i salen. »
- Jag hade på egen hand tillägnat mig delar av kursens innehåll tidigare vilket har underlättat mitt arbete och begränsat min arbetsbörda. (Vilket också har präglat mina svar)»


Kursutvärderingssystem från