ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Bostadens rum, ABO125 ht 2008

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-11-07
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Ola Nylander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Kursens huvudmål är att erhålla grundläggande baskunskaper om bostadens arkitektur. Hur väl tycker du att detta kursmål uppnåtts?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»32 80%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8

- skulle önskat mer diskussion om vad en bostad är, på ett mer abstrakt plan..» (Ganska bra)
- Bra att äntligen få in måtten och att uppgifterna är komplexa och utmanande. » (Mycket bra)
- Som helhet en bra upplagd kurs, bra övningsuppgifter blandade med lagom mycket annat.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna gestalta bostäder där myndigheternas krav, regelverk och gällande normer är uppfyllda. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 45%
Mycket bra»21 52%

Genomsnitt: 3.5

- tillgänglighetsdelen är väl uppfylld, och på kritiken diskuterades lite vad som skulle kunna byggas etc, men annars ´,var det inte så mkt info om regelverk och krav.» (Ganska bra)
- det beror på vilka krav som avses. gällande mått har vi lärt oss mycket, när det gäller brandkrav väldigt lite. » (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna gestalta bostäder med insikt om estetiska värden i material och detaljer, i rumsgestaltning och upplevelserika rumssammanhang samt bostadens samverkan med stadsrum och samhälle. Men även ha insikt om olika typer av boende och hållbarhet. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»23 58%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 3.02

- jag har haft svårt att sätta mig in i alla dessa kvaliteer på så kort tid...» (Mycket dåligt)
- Den här biten av kursen känns inte som den prioriterats. Skulle gärna sett mer av detta. » (Ganska dåligt)
- hade gärna sett ännu mer föreläsningar och/eller material kring olika typer av boende men även kring hållbarhet» (Ganska bra)
- om man hade hunnit med hade det kanske varit givande att titta mer på material» (Ganska bra)
- Saknar lite hållbarhetsdelen.» (Ganska bra)
- Det är svårt!» (Ganska bra)
- Går ganska mkt in i det vi redab vet om hållbart tänkande och byggande » (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna gestalta bostäder för olika typer av boende och på olika platser i samhället. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»26 65%
Mycket bra»8 20%

Genomsnitt: 3.05

- vi har haft två olika platser i projekten, men jag tycker inte att det har varit mycket reflektioner över just platserna (och därmed brukarna)» (Ganska dåligt)
- har ej haft så mkt diskussion om vad olika platser/samhällsskikt/ägandeformer osv får för betydelse för bostadsarkitekturen. » (Ganska dåligt)
- jag upplever att jag själv skulle behöva lite mer kött på benen innan jag får ansvar att rita bostäder.» (Ganska bra)
- Varierande uppgifter, men skulle även här kunnat haft lite fler föreläsningar. » (Ganska bra)
- vet inte om vi gått in så mycket på det egentligen?» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna gestalta bostäder med erforderlig generalitet och flexibilitet. Attraktiva bostäder för dagens och morgondagens behov. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»19 47%
Mycket bra»19 47%

Genomsnitt: 3.42

- jag har iallafall lärt mig att försöka. » (Ganska dåligt)
- Frågan är vad som blir morgondagens behov och hur vi ska kunna öppna upp möjligheter för dem. Behöver diskuteras mer. Och hur vi förhåller oss till vår egen tid. Människor lever i bostäder från sekelskiftet, 50-talet, 70-talet. Alla är olika men kanske har olika kvalitéer. Eller är 00-talet att försöka återvinna den boende som subjekt genom att göra bostäderna så generella och tidlösa som möjligt? » (Ganska bra)
- svårt att säga. all úndervisnig är ju färgad av sin tid. » (Ganska bra)
- diskussion kring dessa frågor genom hela kursen har funnits med» (Mycket bra)

6. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»27 67%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.65

- Kursen är alldeles för kort!!!» (Ganska dåligt)
- En av de intressantaste kurserna inom hela utbildningen som tyvärr lätt blir alltför traditionellt inriktad.» (Ganska bra)
- Kursen känns som om den ger väldigt mycket. Från att flyta runt i ovisshet till att äntligen få fasta "regler" (myndighetskrav osv) att förhålla sig till. Den är uppbyggd på ett pedagogiskt sätt, från det lilla till ett större komplext projekt i slutet. » (Mycket bra)
- En viktig kurs! Såhär i efterhand tänker jag: var detta allt vi kommer få lära oss om Bostaden? Jag vill ju veta mer... men det får jag ta reda på själv. Intresset är väckt.» (Mycket bra)

7. Hur väl tycker du att ditt gestaltningsarbete underlättats genom den stegvisa processen som presenterades i de tre dagsskisserna: Rum, Rumsorganisation och Lägenhetstyper?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»25 64%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.61

- lägenhetstyper var intressant men de andra hade jag svårare för.» (?)
- Hade gärna sett en ännu starkare koppling till var dessa lägenhetstyper utvecklats av och hur rumsorganisationen påverkar hur man upplever sin bostad eller hur man förhåller sig till sig själv och andra.» (Ganska bra)
- lägenhetstyper fick för lite tid för att vara så komplex » (Ganska bra)
- Det har varit roligt att läsa om hur andra har gestaltat sina bostäder, och vilka följder de har fått.» (Mycket bra)
- bra pedagogik!» (Mycket bra)
- Bra att man tar ett steg i sänder och inte behöver tänka på allt på en gång» (Mycket bra)
- väldigt pedagogiskt, tack!» (Mycket bra)
- Väldigt bra sätt att sakta komma in i alla detaljer och förstå och få ett sammanhang i bostaden.» (Mycket bra)
- Ett mycket bra "intro" till projektet, där vi kunde dra lärdom, tedta nytt och ta med oss resultatet till slutgiltiga projektet.» (Mycket bra)
- Jättebra!» (Mycket bra)
- Det var ett mycket pedagogiskt upplägg.» (Mycket bra)
- bra att gradvis få närma sig bostaden istället för att bara kastas in i uppgiften "rita ett radhus" Nu kunde man använda tidigare uppgifter för att underlätta för nästa uppgift. Dock upplevde jag att det var lite knappt om tid för den 2a dagskissen. Men spännande att i efterhand känna att man klarat av nånting som kändes väldigt avlägset och komplext. » (Mycket bra)
- Det var bra att man fick speciell tid att undersöka detta, men hade gärna haft lite mer tid på det. Det var skönt att inte vara stressad över ett projekt när vi gjorde det.» (Mycket bra)
- jätteskönt att äntligen få någon slags struktur på saker och ting! framförallt att få termer och begrepp- det underlättar både processen i skallen och i gruppen. » (Mycket bra)

8. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»20 51%
Mycket bra»17 43%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.38

- Har blivit väldigt mycket upprepningar av samma projekt i olika föreläsningar. Även om det är bra exempel så känns det som att det finns mer att hämta, när det produceras så mycket nya bostäder.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna om innovativt bostadsbyggande var bland de mest intressanta på utbildningen hittills, men jag saknade en koppling till var denna utveckling kommer utav. Jag tror att man för att kunna göra något innovativt själv måste föra en större diskussion om vilka sociologiska faktorer och vilka livsstilsmässiga trender som tar sig sådana uttryck i gestaltningen. Alltså måste man gå från att se på de färdiga objekten till att föröka se vilka mekanismer som skapat dem. Jag saknar en länk i orsakssammanhanget. » (Ganska bra)
- Det var mycket exempel på tidigare byggde bostäder, inspirerande ibland, svårt att dra lärdom av ibland.» (Ganska bra)
- Mer föreläsningar hade varit välkommet. » (Ganska bra)
- Vet inte om de gav så hemskt mycket mer än vad det gjorde att läsa kurslitteraturen.. » (Ganska bra)
- De har verkligen visat hur komplext arkitektur är. » (Mycket bra)
- men gärna ännu fler» (Mycket bra)
- ovärderliga. både som information, inspiration och omväxling.» (Mycket bra)

9. Kursen innehöll ett seminarium. Hur väl tycker du att seminariet bidragit till att infria kursmålet?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»10 25%
Mycket bra»25 64%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.53

- Seminarier är bra men det krävs ett större antal och mindre grupper för att man ska dra full nytta av dessa.» (Ganska dåligt)
- Kändes lite stelt, och blev inte så mycket diskussion.» (Ganska dåligt)
- Seminariet var väldigt givande, men det blev kanske för många frågor att avhandla på för kort tid. Fler seminarier! Och ta in kurlitteraturen mer! Gör det till mer obligatorisk läsning genom att diskutera den på seminarier - ger mer än flera veckors projekt.» (Ganska bra)
- Bra att kunna disskutera bostadens villkor fritt, men det blev lite väl flummigt när böckerna skulle diskuteras. samtalen om dagsskisserna var mer givande. » (Ganska bra)
- Upplägget på seminariet kändes lite svårt. Lite för stor grupp för att kunna få igång en diskussion. Bra sätt att få in kursböckerna i kursen, men kändes mer som läxförhör...» (Ganska bra)
- seminarium i sig är ett väldigt bra sätt att diskutera & reflektera över information & kunskap. jag önskar det hade varit fler seminarium.» (Mycket bra)
- tycker nog faktiskt att man borde ha fler seminarium i utbildningen för att öka diskussionslusten» (Mycket bra)
- Finns väldigt mycket att disskutera i en kurs som denna och ett tilfälle till med seminarie hade varit roligt.» (Mycket bra)
- att möta sina lärare är viktigt!» (Mycket bra)
- Jag gillade verkligen seminariet då flera intressanta tankar kom fram. Det blev dock inte så tydlig koppling till projekten som jag trott.» (Mycket bra)
- Fler seminarier är nödvändiga.» (Mycket bra)
- Det väckte initierad diskussion och öppnade ögonen för den stora kunskapsmängden i kursböckerna. » (Mycket bra)
- Bra med tillfälle för diskussion! Seminarium är ett bra sätt att utveckla tankar kring arkitektur» (Mycket bra)
- Ännu ett viktigt inslag för att ge omväxling oxch sätta igång diskussioner. Gör också att man faktiskt läser och tar till sig den litteratur som rekommenderas. Mer sånt!» (Mycket bra)

10. Kursen innehöll två övningsuppgifter –, Markbostaden och Stadsbostaden. Hur väl tycker du att dessa bidragit till att kursmålet uppfyllts?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»32 80%

Genomsnitt: 3.8

- Många projekt hade kunnat bli mer spännande. Även om inget förslag var helt fel så var väldigt få projekt särskilt utforskande och därmed riktigt intressanta. Jag tror att ritsalsassistenterna skulle kunna peppa studenter till att hitta något eget och utvecklande för tankarna finns och syntes under seminariet.» (Ganska bra)
- det har varit väldigt tydligt & roligt att jobba med de båda projekten.» (Mycket bra)
- Fantastiska uppgifter!!» (Mycket bra)
- Bra att uppgiften Markbostaden var på bara en vecka, dels blev man tvungen att prioritera, och dels var det häftigt att känna att vi kan rita radhus på en vecka.» (Mycket bra)
- Skönt med två olika typer av projekt, ett kort individuellt, ett längre i grupp. Då får man chans att bearbeta informationen på olika sätt. » (Mycket bra)

11. I kursen gjordes två studieresor inom Göteborg. Hur väl tycker du att dessa underbyggde kursmålen?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»18 45%
Mycket bra»15 37%

Genomsnitt: 3.17

- det finns mer till bostadsarkitektur än fasader...» (Ganska dåligt)
- Det hade varit intressant att få komma in i fler lägenheter och få höra mer berättat om lägenheterna av de som öppnade dörrarna.» (Ganska dåligt)
- Ibland känns det som att man mest tittar på fasader. Bra i de fall då vi fått med planer för projekten. Jag tycker att planritningar för alla projekt man tittar på bör finna med i reseprogrammet eftrsom detta är något vi arbetar mycket med under kursen.» (Ganska dåligt)
- bra med studieresor för inspiration osv.» (Ganska bra)
- bra att kunna få se lgh även från insidan men detta hade varit bra också för radhusen. saknar fler planlösningar i programmen för studieresorna» (Ganska bra)
- Den första studieresan kändes inte helt relevant i kursen eftersom vi inte kunde gå in och titta någonstans, skulle åtmindstone underlätta att få planlösningar till de olika projekten på papper under studieresan. Andra studieresan var hur bra som helst!» (Ganska bra)
- hade önskat få se planer i samband med byggnaderna» (Ganska bra)
- Bra att få se både bra och lite mindre bra exempel. » (Ganska bra)
- Mycket bra att ha saker att relatera till. » (Mycket bra)

12. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»37 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- Jag tycker att man ska höja nivån på hela utbildningen, men inte bara höja kraven, utan också ge studenterna mer verktyg genom fler diskussioner, föreläsningar och korta övningar. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- men man måste givetvis läsa på & hitta information ytterligare i förhållande till tidigare kunskaper, eftersom vi aldrig gjort något liknande förut.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är maffigt att lära sig CADen på så kort tid. Hade det varit lätt så hade alla proffesorer lärt sig programmet på nolltid! Det blir lätt att jag ägnar en massa timmar på att leta efter rätt knapp eller kommando istället för att rita bra bostäder.» (Nej, målen är för högt ställda)

13. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

40 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 2%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»31 88%
För stort omfång i förhållande till poäng»3 8%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.05

- Kanske inte för lite i förhållande till poäng, men jag tycker inriktningen på hela kursen borde vara annorlunda.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Stressigt men lärorikt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det har dock varit otroligt stressigt periodvis. Särskilt markbostaden var helt hysterisk. Samtidigt bra att tvingas få upp tempot i arbetet. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- alldeles för kort kurs!!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Kursen går mycket snabbt framåt, till skillnad från förgående kurser.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»19 47%
Mycket stor»15 37%

Genomsnitt: 3.22

- Bostadens rum var mycket nyttig» (Ganska stor)
- biblioteket har också varit dunder!» (Ganska stor)
- Lite svårt att relatera till texterna i böckerna. Faktadelen med mått osv var väldigt bra.» (Ganska stor)
- Samlingen med regler och mått i slutet av Bostadens rum har varit oumbärlig. De övriga texterna i litteraturen har också gett mycket.» (Ganska stor)
- som sagt, seminariet gjorde att man verkligen läste och tog till sig litteraturen. den höll bra nivå och var inspirerande.» (Ganska stor)
- Bostadens Rum framför allt.» (Mycket stor)
- bostadens rum har varit lite som en bibel under den här tiden!» (Mycket stor)
- jätteintressant... mer mer mer!!!! jag har inte hunnit läsa allt men jag jobbar på det.» (Mycket stor)
- Tråkigt nog verkar inte så många läsa litteraturen, vilket säkert hade gjort både dikussionerna och projekten mer intressanta.» (Mycket stor)
- Konkreta och bra kursböcker. » (Mycket stor)

15. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»17 44%
Mycket bra»16 42%

Genomsnitt: 3.28

- Information om salsbyte skulle vara trevligt att ha tidigare -annars hade det varit ett klart mb.» (?)
- Lite väl rörigt med tider och grupper» (Ganska dåligt)
- Väldigt mycket material har distribuerats digitalt på gott och ont» (Ganska bra)
- lite rörigt ibland med saländringar å så, men vi har ju fått förklaring till det. Bra med mycket mejl, det känns omhändertagande (på ett bra sätt..) » (Ganska bra)
- Mycket bättre information om vad som gäller för projekten än vad det var i ettan. » (Ganska bra)
- det mesta har varit väldigt klart & tydligt.» (Mycket bra)
- Bra information» (Mycket bra)
- Föredömligt! » (Mycket bra)

16. I kursen har handledarna en central roll. Hur väl tycker du att de bidragit till att kursmålet uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»19 48%
Mycket bra»14 35%

Genomsnitt: 3.17

- satt i ritsalen med handledarproblem. det dök inte upp någon vid tillfälle. men bra idé med två assistenter om de sedan följer hela projektet.» (?)
- Det var jobbigt att byta handledare hela tiden.» (Ganska dåligt)
- Vid flera tillfällen dök handledare inte upp.» (Ganska dåligt)
- vi i ritsal 4 hade mycket strul me handledare, fick ragga egna handledare en våning ner för att få hjälp. Vi fick en ny assistent varje gång och hade därför ingen hjälp av dessa, varje gång fick man förklara projektet på nytt, det var ett stort minus. » (Ganska dåligt)
- Jag skulle vilja ha mer referenser av handledarna, och mer handledartid.... » (Ganska bra)
- Anna Eriksson var kunnig men svår att komunisera med, mindre givande, medans clas var mkt bra mitt kritiken gav mycket.» (Ganska bra)
- det blev lite rörigt i vår ritsal då de byttes ut flera gånger men det är ju svårt att rå på sjukdom. det som framför allt skulle kunna förbättras är att de skulle kunna vara mer kritiska till vad som åstadkoms på ritsalarna. flera upplevs som snälla men släpphänta. andra visar ett riktigt engagemang (som ibland innebär att ifrågasätta studenternas arbete) som jag tror uppskattas ännu mer.» (Ganska bra)
- jag sitter i ritsal 3 och tycker att det har varit för många handledare. Jag upplevde att man tappar kontinuiteten när man vid varje tillfälle måste beskriva sitt projekt på nytt. det upplevs som tidsödande.» (Ganska bra)
- Jag har bara positiva erfarenheter över den handledare vi hade. Antalet timmar samt mellankritik var klockrent.» (Mycket bra)
- handledarna rules... bra med hård kritik, det är det man vill ha» (Mycket bra)
- super!!!» (Mycket bra)
- Jag tycker att ett system med elevhandledning skall införas. Detta kunde förvisso organiseras av eleverna själva, men det kunde också vara bra att schemalägga denna för att ge extra tyngd. Elevhandledningen skall fungera som en "vanlig" handledning, dvs. en utförd av en färdig arkitekt eller professor. Eleverna skall här snabbt sätta sig in i ett annat projekt och ställa relevanta frågor, samtidigt som man snappar upp goda ideér till sitt eget projekt. Risken med en sådan handledning organiserad av eleverna själva är att man bara handleder sina vänner och likasinnade.» (Mycket bra)
- Handledarna har varit jättebra. De har kommit med frågor, synpunkter och inspiration. I slutet av flerbostadshuset kändes det dock som om en del av handledartiderna kom för sent. » (Mycket bra)
- jättenöjd! bra att ha två handledare eftersom de alltid har olika åsikter och utgångspunkter. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»15 37%
Mycket bra»17 42%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- Jag har inte velat gå till skolan på morgonen. Jag tycker att gruppindelningarna borde utformats lösare med större möjlighet att omforma de givna grupperna. Dessutom är det tråkigt att personer kan glida med utan att prestera något, jag tycker inte att en av mina gruppmedlemmar gjort sig förtjänt av godkänt i den här kursen om man ser till vad han uträttat.» (Mycket dåligt)
- hamdne tyvärr i en grupp som fungerade väldigt dåligt. Detta är problematiken med att bli tilldelad grupper men det är också en lärdom. Tyvärr kom stadsbostaden att handla lite mycket om grupparbete och mindre om bostaden men jag har lärt mig mycket ändå.» (Mycket dåligt)
- Grupparbetet är som form väldigt känsligt för sammansättning och tyvärr känns det som att resultatet blir alltför avhängigt vilka som ingår i gruppen. Tyvärr känner jag att det som arbetsform inte har fungerat för mig i det här projektet och resutlatet har blivit ganska ointressant och traditionellt när kursen som sådan är väldigt intressant. Jag vill arbeta med en mer undersökande arkitektur och har man inte en klar fråga formulerad dag ett är det svårt att få gehör i en grupp som vill börja rita på planlösningar med en gång. I min mening är det nästintill ointressant att rita planer om man inte vet vad planen vill. Det slutar med att det blir en samling kompromisser mellan praktiska lösningar och egna önskningar och tyckanden som inte säger något om boendet. Det är tråkigt att lämna en kurs som nästan hela året är avhänging av och att vara frustrerad över att det inte gett så mycket som det kunde eller som man hade hoppats på. » (Ganska dåligt)
- Borde ha info precis som alla andra på Chalmers från ettan om hur man på ett bra sätt organiserar sig i grupp. Skulle kunna underlätta mycket.» (Ganska bra)
- det har varit bra att få öva att arbeta som grupp.» (Ganska bra)
- Jag har lärt mig mycket om mig själv.» (Ganska bra)
- vi har inte arbetat så mycket i grupp tidigare och tyckte att det var spännande men har också haft en del konflikter...mest intressant ändå» (Ganska bra)
- Olyckligt att vi var flera grupper under Stadsbostadsprojektet som arbetade bara två och två. Hade man varit uppmärksam på detta i början så hade grupperna kunnat slås ihop till grupper om tre. » (Ganska bra)
- samarbetet mellan medverkane och mig personligen har fungerat på ett tillfreds ställande sätt, tyvärr så drabbades gruppen av en student som saknar förmåga att fungera i grupp vilket gjort arbetet svårmanövrerat.» (Mycket bra)
- jag hade en mycket bra grupp, vi har diskuterat allt in absurdum men därigenom också nått genomtänkta beslut. vet dock grupper som haft stora problem där en fått tagit allt ansvar.» (Mycket bra)
- Samarbetet på ritsalen har gett mycket. Man har hjälpts åt. » (Mycket bra)
- Gruppen jag hamnade i har fungerat väldigt bra!» (Mycket bra)
- inom gruppen över förväntan! var lite rädd för grupparbete innan men tvärtom har det varit väldigt skönt. » (Mycket bra)

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»19 47%
Mycket bra»15 37%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.25

- mer cadhjälp på salarna!» (Ganska dåligt)
- Handledare dök inte upp på utsatt tid, ect.» (Ganska dåligt)
- söker nog generellt för lite hjälp men när jag gjort det har det funkat utmärkt, man borde utnyttja att hjälp finns i närheten mer.» (Ganska bra)
- det hade varit bra med mer handledning på slutet för att åstadkomma bättre och tydligare presentationer vilket skulle leda till mer relevant kritik.» (Ganska bra)
- Möjligheten att konsultera undervisande personal på chalmers kom som en väldigt positiv överraskning för mig. Mina tidigare studier från andra universitet har gett diametralt motsatta erfarenheter.» (Mycket bra)
- vi har fått hjälp när vi frågat. även om det kunde vara svårt att få konstruktionshjälp fanns alltid någon annan lärare tillgänglig.» (Mycket bra)

19. Kritiktillfällena är centrala inslag i kursen. Hur väl tycker du att dessa bidragit till att kursmålet uppfyllts?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 20%
Ganska bra»19 47%
Mycket bra»13 32%

Genomsnitt: 3.12

- Mittkritiken är oftast för snäll. Mer konstruktiv kritik som ställer väsentliga frågor!» (Ganska dåligt)
- Ingen bra kritikform. stressigt och mindre givande även om det är intressant att se allas projekt. Irriterande att kritikerna bedömer olika saker och är inkonsekventa i sin bedömning.» (Ganska dåligt)
- Mellankritiken var mer som assistentid, strama upp den lite. slutkritiken var bra, första kritikern bäst, de andra tre lite mesiga, det känns inte kul. Dumt att lägga sån vikt vid kostnader och rimlighet vid kritiken, vi är ganska komforma som det är, detta stryper kreativiteten ytterligare. Om kostnaden är viktig, utforma uppgiften så, vi vet att det är dyrt att bygga mycket ytterfasad!» (Ganska dåligt)
- nivån på kritiken har varit varierad. kritikern under torsdag förmiddag var ganska blek och svårtydd. en tydlig åsikt om projektet är enligt mig bättre då det åtminstone är något att förhålla sig till. Något som också kan saknas är kritiken av visioner och relationen med det utlovade och det presterade i presentation och projekt. Ofta hamnar kritiken på en detaljnivå som är ganska ointressant för den stora gruppen som lyssnar. Om kritik ska ske i helklass är det viktigt att alla kan få ut något av det. flera gånger under kursens kritik upplevde jag att elevernas kritik var den mest genomträngande.» (Ganska dåligt)
- Elevkritiken måste få ta större plats vid kritiktillfället, om tid inte finns kanske kritiken skall genomföras i halvklass. Genom elevkritiken får man tillfälle att sätta sig in i ett annat projekt än det egna, och man har chansen att jämföra sitt eget projekt. Tycker också att kritiken var något för snäll, det är ändå en examination vi talar om, och som påtalats flera gånger är det viktigt att vi blir bättre än vi var innan kursen.» (Ganska dåligt)
- första kritiktillfället fungerade bra, men det sista för flerbostadshuset var i alldeles för stor grupp då det inte lämnade något utrymme för vare sig diskussion eller för förslagsställarna att hinna visa sitt projekt (jag vet att man ska utgå från att alla är inlästa på projektet, men som student har man svårt att hinna läsa in sig på precis alla projekt)» (Ganska dåligt)
- Vår kritik kom tyvärr att handla mest om grupparbete, något som gått ut över vårt resultat.» (Ganska bra)
- Dela klassen i hälften nästa år för att få en mer ingående kritik.» (Ganska bra)
- Kritikens upplägg var inte det bästa. För långa dagar med kritik, många av kritikerna upprepar samma saker. Bättre om elevgruppen säger sitt först, sen gästkritikern, sen kompletterar Ola o Sten med sånt som inte redan tagits upp. Tiderna behöver hållas bättre. Också bra om vissa frågor och kriterier ska tas upp och diskuteras på samtliga föslag. Blir lite sned födelning beroende på vilken gästkritiker som närvarat. Också väldigt svårt för dem som haft kritik sent på eftermiddagarna då dels många gått och dels alla, även kritiker, är trötta. » (Ganska bra)
- Kritiken är en fantastisk inspirationskick som man efter tre dagar blir ganska mör av. Synd att det på en halvtimme inte finns tid till fördjupad diskussion. Bra med olika gästkritiker! Annars riskerar det att bli väl mycket upprepningar.» (Ganska bra)
- Lite maffigt med gemensam kritik för hela klassen för flerbostadshuset. Saknade även mer diskussion omkring själva projektplatsen. Vad behövs egentligen där? Mer almäns diskussion om bostäder som kan bottnas i projekten.» (Ganska bra)
- kritiken var lite väl utdragen den här gågnen. det är jätteroligt att se allas projekt, men man orkar inte ta in hur mycket som helst. uppskattar kritiker utifrån som verkligen utgår från sin specefika arbetssituaion. det ger verklighetsförankring. men alla kan vara tuffare!» (Ganska bra)
- Tycker det har varit väldigt bra med mellankritik» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 10%
Gott»12 30%
Mycket gott»24 60%

Genomsnitt: 4.5

- Jag tycker att det är alldeles för få grundläggande diskussioner. Som vad boende är. Hur vi bor, vad vi använder bostaden av. Vad vår tradition kommer av och hur vi ska förhålla oss till den. Ta in folk från andra ämnesområden! Sociologi, socialantropologi, filosofi - någon som kan säga något om människors förändrade attityder, vad de kommer av och hur man förhåller sig till sin omgivning. Vilka tankar och föreställningar om oss själva och vår plats i världen det är som gestaltas. » (Godkänt)
- Jättebra kurs! Jättebra handledare!» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills» (Mycket gott)
- Kanske den kurs man har utvecklats mest i under hela min studietid.» (Mycket gott)
- Jättekul kurs där man lärt sig mycket!!» (Mycket gott)
- Mkt bra upplägg och inlevelse från ola » (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills!!» (Mycket gott)
- Konkret, relevant, ordentlig och rolig kurs! Högt tempo, men ändå så att man klarade av det.» (Mycket gott)
- bästa kursen hittills! mycket och relevant information koncentrerat. rolig dessutom. » (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningar & litteratur.»
- Allt, speciellt seminariumet och dagskisserna.»
- jag tycker helheten varit väldigt bra. hade varit bra om datorhjälpen kommit tidigare & fler seminarium skulle inte skada!»
- Upplägget»
- Ola + föreläsarna + allt annat och lite till »
- Dagskisserna, en studieresa med visning av lägenheter.»
- Allt utom undervisningen av archicad som föll kort om förväntningar.»
- dagskisserna och grupparbetet»
- Seminarier, föreläsningar och uppdelningen i dagskisser - kortate radhusprojekt och flerbostadshuset - väl avvägda delar i tid!»
- handledarna, övningarna och dagskisserna»
- Dagsskisserna»
- Studieresorna och föreläsningarna hade alla hög nivå»
- projekten. mkt bra formulerade uppgifter. relevanta och starkt verklighetsanknytna. Bra att det kom kritiker från hsb och skanska osv. Även Sten Gromarks föreläsning skall bevaras. det var en av få föreläsningar av värde i den här kursen.»
- dagskisserna»
- Allt!!»
- Dagskisserna och diskussionerna»
- kontakt med lärare, inroduktionsövningarna till projekten, »
- "dagsskisserna"»
- Studieresor, dagskisser, handledning...»
- Tempot och uppgifterna som sådana var mycket bra. Men samtidigt kan jag tycka att det inte behöver vara något förhinder att man lära sig både grunderna och går utöver det i sitt bostadsskapande samtidigt.»
- helheten»
- Allt...»
- Tempot! Lagom med tid»
- Upplägget va bra.»
- Uppgifterna och samarbetet med Rita och modellera med dator-kursen. Bra sätt att lära sig ett nytt ritprogram!»
- Dagskisser, mittkritik, samtal med handledarna efter kritiken.»
- De kompetenta handledarna! mittkritik bra, känns dock lite onödigt på radhusprojektet eftersom det är så knappt om tid. »
- dagskisserna! och radhuset. de tvingar till produktion och skapar diskussion. »

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Personer med extremt dålig förmåga att arbeta i grupp borde inte få dra ned ett helt team. Jag tycker man borde få stuva om i de givna grupperna om arbetet verkligen inte fungerar.»
- kanske bör man inte kunna byta eller välja själv vem man ska arbeta med. man kanske ska hålla hårdare på att man arbetar med dem som man lottas i hop med. jag tycker det varit väldigt lärorikt att arbeta med personer man inte känner så väl, man lär sig mycket om samarbete.»
- Gruppindelningen»
- Längre kurs.»
- se ovan, sedan hoppas jag definitivt på fler seminarie tillfällen»
- Gör kursen mer innovativ. Tryck hårdare på att diskutera boendet som sådant istället för krav från boverket (det kan lätt avklaras på två dagar). Tyvärr är de allra flesta så invanda i traditioner att även om det sägs på en föreläsning att man kan fundera över boendet glöms det lätt bort.»
- mer hjälp med planering»
- kritikformen»
- Slutkritiken till stadsbostaden kunde ha skett i annan form. Ev i mindre grupper så att man hade kunnat dikutera mer»
- Jag anser att man bör få mer tid på sitt radhus. Det var för kort tid för en sån omfattande uppgift som dessutom inte var en skissuppgift. Bättre studieresor, mer kanske visning av lägenheter och bostäder. att titta på fasader är ganska meningslöst.»
- mer hjälp på ritsalarna, så man hela tiden har någon att fråga»
- Den avslutande kritiken har både sina för- och nackdelar. Roligt att alla får kritik av Ola och Sten och att man får höra alla projekt. Samtidigt blir det lite långrandigt, en ständig tidsstress och ett auditorie som inte får ta så mycket plats vad det gäller diskussion. Kanske uppdelning på två grupper med lite mer tid per projekt kunde vara en idé. »
- Då archicadkursen lades samtidigt som projektet valde många att jobba i det aprogrammet och det behövs mer hjälp i ritsalarna.»
- mer handledar tillfällen.»
- mer fokus på att utveckla bostaden istället för att bara upprepa det redan byggda. tankarna om bostaden försvinner lagom till starten för projekten.»
- Administrationen! Skärpning.»
- Kritikgruppen var för stor. Fler dagar med handledning till Archicad. »
- studiereserna kändes inte så inspirerande kan jag tycka. Något måste även göras för att göra kritiken lite piggare.»
- mer studieresa»
- kanske lite mer tid för dagsskisserna, eller mer handledning i dem.»
- Kritiken»
- Att vi får lära oss metoder att ta an uppgiften så slipper det bli onödiga konflikter i gruppen.»
- kritiken för flerbostadshuset, man kanske hade kunnat dela klassen i två eller tre grupper istället?»
- Kritiken»
- Jag tycker det vore bra med fler tillfällen till diskussion i små grupper ā la litteraturseminariet.»
- färre handledare. »
- kanske kan kritiken var lite mer effektiv.»

23. Övriga kommentarer

- skolan måste ta ställning vilken roll CAD har för oss arkitektstudenter. Det finns utbildningar på 3 år där folk lär sig CADa, vilken kunskap vill Chalmers förmedla?? Skall vi ha goda grundkunskaper i CAD eller skall vi bli mästare på att rendera, eller skall vi rita bra bostäder. Det är många krav som ställs, men vad blir kontentan av den soppan. Jag upplever att jag fick goda kunskaper i ritteknik redan i ettan, men att hitta rätta knappar i CADen är ett helvette. Jag förstår fördelarna med CADen men jag vill inte att arkitekt = CADritare, eller snarare jag vill inte att bostadens rum skall bli en bostadens CAD kurs.»
- mycket bra att slippa plotterkö»
- Känns lite jobbigt ibland att man antas kunna hur man t.ex sparar ner en pdf och hur man ökar och minskar kvalitén. Det tog ca en timme för oss att få pdfer som var tillräckligt små, och istället för att bli lagom små blev de pyttesmå. Det känns oftast jobbigt att behöva fråga folk timmarna innan inlämning när man vet hur stressade och lättirriterade de flesta är... Kanske inte är ditt område och ansvar med det var det problemet vår grupp hade.»
- En väl genomtänkt och mycket sympatisk kurs»
- En av de intressantaste kurserna under hela utbildningen! Förvalta den väl!»
- Något som skulle vara bra att få veta innan övning stdsbostaden skulle vara enkel fakta som hur stor en 3 rok/4 rok är normalt ute på marknaden. »
- Igen, roligaste och mest uppstyrda kursen hittills.»
- Tack för en intressant och givande kurs!»
- Nöjd med den här kursen!»


Kursutvärderingssystem från