ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Bryggtjänst, SJO685

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»3 60%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- inget mer en på föreläsningarna och simulator passen» (?)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 16%
75%»0 0%
100%»5 83%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 33%
Målen är svåra att förstå»2 33%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 16%

Genomsnitt: 2.16

- Trodde det var en del av sjömanskapen...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ganska luddiga mål, flera kurser som är snarlika. De överlappar varandra » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- Den redovisning vi fick göra var inte tillräcklig. man kunde slippa om man ville.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.8

- Men jag vet inte vad jag lärt mig riktigt? Att man skall planera sin resa? Det visste jag innan. Rätta sjökort? Det kunde jag innan. Också kan man köra på grund ibland med, särskillt om läraren slänger in ett grund helt plötsligt bara för att...» (?)
- Bra förläsningar,» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»2 40%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 60%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Tror inte vi haft någon kurslitteratur...» (?)
- hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»4 80%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- vet ej...» (?)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 16%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»3 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Om det är det vi haft med reto så fungerade det bra. Jättebra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 16%
Lagom»5 83%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.83

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 16%
Lagom»3 50%
Hög»2 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Resultatet av att lägga COLREG tentan, MFA, och Lasthantering i samma tenta period kommer nog tyvärr bli att merparten av eleverna glömmer det mesta, eftersom det blir fråga om korvstoppning för att lära sig till tentan...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 20%
Godkänt»3 60%
Gott»1 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- Som sagt. Trodde det ingick i sjömanskapen... Men det vi haft med Reto har ju vart kul på det sättet att det är sådanna grejer som man kan redan så det är ju bara att glida med. Det var ju kul att i simulatorn få köra med sådanna båtar som vi kommer kunna köra med våra papper...» (?)
- kursen var nyttig, man lärde sig nya saker som man måste ha kunskap om.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Reto och simulatorpassen.»
- Uppkorning och reseplanering. Det ar ett roligt satt att visa sina kunskaper.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydlighet. Manga larare som ger olika bud gor att man blir forvirrad och inte riktigt vet vad som galler.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker Reto var bra.»
- Denna kurs kändes onödig när allt vi lärt oss omkullkastades på simulkatorkörningarna. Där sa lärarna att vi lärt oss fel och så här ska det va. 20 timmar blev inget värt och vi fick lära oss hur det "skulle vara" på 10 min. Om lärarna jämförde vad den ena hade sagt hade vi som elever kännt oss tryggare, för vad är det nu som gäller? jag vet inte! »


Kursutvärderingssystem från