ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjötransport - Bulk och stabilitet, LNC321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-11-04
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»6 40%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 40%

Genomsnitt: 2.8

- Men trots detta så vet jag inte vad jag gör. Krävs praktisk utbildning inte bara teoretisk.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»7 50%

Genomsnitt: 3.42

- För omfattande frågeställning på tentan i förhållande till tillgänglig tid, 4 timmar.» (Ja, i hög grad)
- Därför borde samtliga kursutvärderingar ligga efter tentan så man vet om kursen överstämmer med tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»8 53%

Genomsnitt: 3.4

- Jag tyckte att det funkade bra på det viset som kursen genomfördes. Alltså att man i helklass fyller i kalkylbladen under ledning av Lektorn. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.66

- Jag anser inte att ett illa kopierat kompendium där numreringen av sidorna inte stämmer, kan räknas som litteratur. Dessutom så var texten såpass oläslig att det på flera ställen inte gick att tyda Hydrostaterna! Jag tycker att innehållet i kompendiet är okej, men det MÅSTE kontrolleras och rättas.» (Mycket liten)
- Saknar en lärobok i ämnet» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 73%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.06


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.64

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»6 40%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.53

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»10 66%
Hög»3 20%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»8 57%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.71

- Läcksatbiliteten är inte medräknad i detta betyg! Skulle kryssa i dålig för den. » (Godkänt)
- spannmålsstabilitet och läckstabilitet är ett skämt, men själva bulken var bra. även om man troligen aldrig kommer att använda det.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Lektorn»
- Det generella upplägget»
- Den utförliga beskrivningen av beräkningsgångar med mera under lektionstid.»
- Tomas O. Neptuns humoristiska föreläsningar»
- Tomas del, och draft survey»
- Pappslöjdandet med Olsson i helklass.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sträva efter att få en mer grundlig förståelse för varför vi räknar ut det vi gör, samt när man använder det i arbetslivet. »
- Inget»
- Lektors pedagogik»
- Praktisk kunskap exempelvis simulator»
- Delen om läckstabilitet och spannmålsstabilitet. Den var inte särskilt utförlig.»
- Lärobok bör införkaffas»
- Lill-Olles del. »
- Rätta "Sjötransportteknik - Bulk" kompendiet!!!»
- Att bulkprojektet ska lämnas ut i så god tid att man hinner göra det under den aktuella läsperioden, d.v.s. inte att den som i det här fallet delas ut vid det absolut sista lektionstillfället i kursen.»
- Att det inte kommer ett projekt SISTA lektionen så man inte kan fråga något på det och man måste dra med sig den kursen till nästa läsperiod!!! RIKTIGT DÅLIGT! Dumt med två tentor i samma ämne»
- Tid för tentan eller korta ned frågeställningen. Antalet poäng i förhållande till arbetsinsatsen speciellt om man jämför med andra kurser.»

16. Övriga kommentarer

- Jag var nöjd med kursen, men jag tycker att det är synd att Chalmers Lindholmen väljer att ha dåligt tryckta kompendier till sina kurser istället för att ha riktiga böcker. Detta tycker jag är ett återkommande problem och gäller sålunda inte bara denna kursen. Mvh: Martin Molander martin.molander@gmail.com»


Kursutvärderingssystem från