ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-4 Ledarskap och management, SJO336

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-23 - 2013-05-31
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»6 60%
Cirka 20 timmar»3 30%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- ICS exams tillsammans med examensarbetet fick högsta prio.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 20%
75%»3 30%
100%»5 50%

Genomsnitt: 4.3

- har inte hunnit med alla föreläsningar pga jobb annars är de så pass intressant att jag hade gärna varit med på fler» (50%)
- ICS exams tillsammans med examensarbetet fick högsta prio.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.4

- Står med något typ "kommunikation ombord"..inte så mkt fokus på sjöfarten i kursen, därav något diffust. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 30%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»5 50%

Genomsnitt: 3

- Bra kvalitet på föreläsningarna med Susanne» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.4

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 90%

Genomsnitt: 3.8


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»8 80%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- pga examensarbetet, så var kusen perfekt, inte så mycket schemalagt, och hemtenta. » (Lagom)
- Det enda som är dåligt var att vi röstade om när vi skulle ta hemtentan men läraren följde ändå inte vad som "vann" då en elev då fick två tentor. Men det räknades visst inte att hela klassen hade redovisning på sina examensarbeten när nya tiden blev?» (Lagom)
- Bra med övningar varvat med inlämningsuppgifter.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 70%
Hög»2 20%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.4

- hög men överkomlig, dock kunde man kanske i vissa fall känt att vi kanske inte behöver ha inlämning söndagkväll... det finns faktisk många som "passar på" att jobba på helgen» (Hög)
- ICS exams tillsammans med examensarbetet fick högsta prio.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 40%
Gott»3 30%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- läste liknande kurs i gymnasiet» (Godkänt)
- Lite mycket lik Psykologi A i Gymnasiet» (Gott)
- Väldigt intressant kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren. Upplägget där föreläsningar blandas med överningar.»
- det huvudsakliga upplägget »
- nästan allt»
- Susanne!»
- hemtentan och de obligatoriska lektionerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- mer fokus på kulturella skillander (relevant för shippingbranschen) samt ännu mer fokus på organisationspsykologi (som kursen fokuserades mer på under 2a halvan av kursen»
- genus...? varför är det en så stor del att man måste skriva en inlämning om det?? jag tycker man kan plocka bort den uppgiften och ersätta den med nått annat som inte är lika tråkigt och söndertjatat»
- Tiden på sista hemtentan, säg första veckan att man har den veckan innan tentaveckan. Passar bättre för minst 95% av klassen.»
- om Arbeterna finns kvar gränserna för hur mycket man ska skriva»

16. Övriga kommentarer

- Måste finnas bättre sätt att utföra examinationen på, tre skiftliga uppgifter är inte så himla tilltalande. Som del av examination så hade man kanske kunnat få ett case sen utfört en munta på det, så blir det lite variation i alla fall. »
- Över lag en bra kurs»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från