ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk reaktionsteknik, KKR100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-10 - 2007-12-23
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»7 50%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 1.92

- Datorövningarna har ofta tagit mycket tid. Dessutom tar det en del tid att räkna.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»3 21%
50%»1 7%
75%»5 35%
100%»5 35%

Genomsnitt: 3.85

- Deltog i allt från början, men föreläsningarna gav inte så mycket mer än vad man fick ut av att läsa slides.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 64%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 14%

Genomsnitt: 1.78

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»2 28%

Genomsnitt: 2.28

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»10 100%

Genomsnitt: 4

- Gick ej upp på tentamen» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har dock studerat lite gammla tentor och det speglar oftast kursen bra.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»8 57%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.21

- Föreläsningarna är till stor del ett formelrace på pp som kan vara svåra att följa. Övningar på pp är också slöseri med tid då det inte ger något alls.» (Ganska liten)
- Något få föreläsningar men de som gavs varit mycket givande.» (Ganska stor)
- Övningarna och matlab assignments har varit bra. Dock har inte föreläsningarna varit det. Rörigt och ibland lite svårt att förstår vad D menar. » (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»6 46%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 2.46

- Har ej läst kursmaterialet» (?)
- Boken har jag knappt öppnat men naturligtvis kommer övningsuppg till användning» (Ganska liten)
- Något dyr litteratur men användbar och bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.35

- Assignment-inrapportering var konstig, framförallt på första inlämningen.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»2 14%
Ganska dåliga»3 21%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»1 7%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 3

- övningsledaren J kan inte svara på frågor, dålig på att förklara och hjälpa och otrevlig mot studenter som ber om hjälp. » (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det var inga problm att få kontakt med H. D svarar också de gånger man frågar honom. Däremot J känns oseriös och sur. Vill aldrig hjälpa till även om man löst 98% av uppgiften, men har en term i en av balanserna som är fel. Han är dessutom otrevlig i mailkontakt och i sina svar på inlämningarna. Att "han har en stor arbetsbörda just nu" räcker inte som ursäkt, man måste ändå sköta sitt jobb!» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- H och D är trevliga ocg hjälpsamma när man sökt hjälp hos dem. J är ofta dock både ohjälpsam och otrevlig i sin kontakt med studenterna. Spydiga svar på inlämningsuppg. och obefintlig hjälp när det gälle kod i MATLAB. Vid ett par tillfälle också fått svaret att det ser bra ut när det sedan visat sig efter någon timme att det är helt fel.» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- men brist på övningsledare på dator-övningarna... skulle behövas MINST en person till på övningarna( dvs till inlämningsuppgifterna i matlab)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»4 28%
Har ej sökt samarbete»3 21%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 28%
Hög»8 57%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.85

- Ganska många uppgifter att göra och mycket föreläsnings info att ta in. Datorövnngarna tog också väldigt mycket tid i anspråk» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»4 28%
För hög»7 50%

Genomsnitt: 4.28

- Tre gansk krävande kurser med 11 gammla poäng blir mycket jobb.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»2 14%
Godkänt»7 50%
Gott»3 21%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.07

- Tycker att det borde ha funnits rena övningar. Fanns bara demoövningar och så fanns det typ konsultationstid, men innebar endast att D var lite tillgänglig då för frågor. Hade varit bättre om det hade funnits övningsledare och schemalagda övningstillfällen. Detta eftersom det finns en hel del att räkna på i kursen.» (Gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- D gör ett bra jobb» (Gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- upplägget »
- assignments, bra övningssätt.»
- Labben var vettig»
- Jättebra att alla föreläsningar finns på portalen att ladda ner. Var bra för instudering, och även så att man kunde sitta och hänga med på föreläsningen utan att behöva skriva massa. Labbarna var ok. Lite för lite tid för seminariedelen.»
- Övningarna är guld värt. »
- Assignments»
- Laborationen är bra för förståelsen och att Ja är med är också positivt för den. Så den är viktig. Datorövningarna är också viktiga men bör omformas.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- flera övningledare till matlab-övningarna(inlämningarna)»
- Mer genomgång vid assignments»
- Färre assignments, då dessa tar mycket längre tid än den schemalagda tid som finns och handledarna är dåliga på att ge handledning på annan tid. Måste finnas schemalagda övningar med handledare, annars så hinner man inte räkna allt man borde.»
- Mer hjälp vid assignments och seminarie»
- mer lärarledd tid till assignments»
- Föreläsningslärare D! Det var väldigt svårt att förstå honom!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna bör verkligen förbättras som jag skrev innan. Även assignmentsen behöver förbättring då tiden inte räcker till och alla får inte hjälp med det dom behöver. J, övningsledaren, bör var lite mer pedagogiskt och hjälpsam. På assignmentsen var det svårt att få hjäp av honom. H har varit hur bra som helst. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Datorövningarna bara halva tiden med lärare och då frääämst de passet som går på eftermidagen är inte bra. I synnerhet då våra kunskaper i Matlab inte är tillräckligt goda, tyvärr. J bör bytas ut som övningsledare då det känns som han ser undervisningen och i synnerhet studenterna som ett nödvändigt ont.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- mycket bra kurs.... en av de bästa om inte den bästa kursen jag har haft hitils på chalmers (är kf-student)»
- Valde att inte satsa på denna kurs»


Kursutvärderingssystem från