ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kommunikativ kompetens, LSP250

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-11-04
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»12 66%
Cirka 20 timmar»3 16%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 1.72

- Mycket lågt tempo» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 38%
100%»11 61%

Genomsnitt: 4.61

- missade en föreläsning pga läkarbesök» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»3 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 33%

Genomsnitt: 3.05

- Trodde att kursen skulle lära oss hur man med engelskan kan hantera claims, lops och andra dokument som kan vara aktuella i samband med lastning/lossning. Kursen visade sig mesta innahålla språkövningar och att skriva sammanfattningar på engelska.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 16%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Målen lever man inte upp till.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 33%
Ja, i hög grad»6 33%
Vet ej/har inte examinerats än»5 27%

Genomsnitt: 2.83


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»9 52%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.35

- däremot har övningarna i språklabbet varit utvecklande men mest tack vare att man måste öva på att prata» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»11 61%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- "kursmaterialet" bestod av stenciler vilket inte kändes som högskolenivå direkt och materialet var dessutom ett riktigt hopplock till synes utan röd tråd. Det kunde åtminstone varit samlat i ett kompendium.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»3 17%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 2.76

- inte använt detta» (?)
- Fanna ingen struktur i utdelat material, för mycket enstaka blad » (Mycket dåligt)
- Bra att läraren lägger ut material från lektionerna istället för att lektionstiden skall gå åt till att alla ska hinna anteckna» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»7 38%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.27

- fast den ena läraren missuppfattade för det mesta frågan och svarade på något helt annat. möjligheterna till respons på texter skulle kunna förbättras» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»9 50%
Har ej sökt samarbete»3 16%

Genomsnitt: 3.83

- men läraren kan påminna om hur viktigt det är att ta hänsyn i språklabbet. det är jobbigt för alla andra när någon börjar läsa in medan alla andra fortfarande förbereder sig eller när någon höjer rösten när de ska läsa in. instruktionerna var att först förbereda sig och sedan läsa in. Om en tidsram sattes, t.ex. förberedelse i 5 minuter innan man får börja läsa in, så skulle problemet kunna undvikas till viss del» (Mycket bra)
- I kursen finns inga moment som syftar till samarbete mellan eleverna.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»2 11%
Låg»3 17%
Lagom»11 64%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- vi kunde fått vettigare hemuppgifter» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»2 11%
Låg»6 33%
Lagom»10 55%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- skönt att bara läsa 2 kurser och att en var lite mindre krävande då den andra krävde lite mer.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»4 22%
Godkänt»8 44%
Gott»3 16%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 2.83

- Tycker den för mycket liknande tidigare kurs jag kände inte att jag lärde mig något nytt. Nivån var alldeles för låg och det enda jag lärde mig var ett par nya ord som jag lika gärna kunde hittat i en ordbok» (Mycket dåligt)
- Kursen tar upp uterst lite nytt, dvs som vi inte redan gått igenom i någon av d två tidigare kurser....» (Mycket dåligt)
- Som jag förstått det så försvinner denna kurs. Engelskan behöver en översyn, då vi gör två likadana arbeten och presentationer i de två första kurserna.» (Dåligt)
- Känns som att man gjort det förut i tidigare kurser, den muntliga delen gäller detta. Den delen av kursen som gällde formella brev etc. var bra.» (Dåligt)
- vi lärde oss bra glosor och det var bra att få öva på att skriva claims och andra formella brev» (Godkänt)
- Bra att texterna anknyter till sådant som rör vår branch.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra att kunna skriva formella grejer på engelska»
- Inget»
- Uppställning av formella brev.»
- Som sagt brev delen bör bevars men kanske implementeras i en annan engelska kurs och minska antalet kurser.»
- innehållet var bra, se kommentar ovan»
- Inget! Framförallt inte läraren!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt»
- Känns inte så bra att ha två olika lärare»
- Byte av ansvarig lärare!»
- det blir ingen direkt kontinuitet när man har två olika lärare i en kurs med så få föreläsningar. Det räcker att ha en lärare. Vidare måste kursmaterialet måste struktureras upp, det är på en för låg nivå. och tiden för den muntliga tentan måste bli längre.»
- Gör om kursen så att man inte traglar samma sag som i tidigare kurser, Se till att läraren har en anning om vad en båt är, och kanske tillåmed kan någon nautisk engelska.»

16. Övriga kommentarer

- En kurs precis som de övriga enelskakurserna, dvs utfyllnad för att nå 120p. Använd tiden istället till det som vi ska kunna när vi är klara efter 4 år som 2:e styrmän!»
- Lite oförsåelse från ärarnas sida, då jag inte är så bra på engelska. Andreas snackade gramatik, å upplevelsen var att inte många hadde någon större nytta av detta, utom dom som är mkt duktiga. mig gav det i princip inget. kanske vore det ide att ha högre intagning från eng, gymnasie C. »
- kanske lite sent och börja diskutera gramatik med folk som inte har läst englska på ca 10 år »


Kursutvärderingssystem från