ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V o AT VBF056 Byggnadsmaterial, VBF056

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-17 - 2008-09-03
Antal svar: 103
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Anders Nordquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
förstå viktiga samband mellan byggnadsmaterialens struktur och egenskaper.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

103 svarande

Mycket dåligt»1 0%
Ganska dåligt»6 5%
Ganska bra»59 57%
Mycket bra»37 35%

Genomsnitt: 3.28

- Jag känner att jag kan diskutera kring byggnader och strukturer med en större säkerhet än innnan, samt att jag har fått en större respekt för olika material.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva växelverkan mellan material och miljö.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

102 svarande

Mycket dåligt»3 2%
Ganska dåligt»15 14%
Ganska bra»60 58%
Mycket bra»24 23%

Genomsnitt: 3.02

- Inget som har prioriteras av föreläsarna. Eller finns ngn bra slutsats i boken. » (Mycket dåligt)
- Miljöfokus har varit ganska diffust, måste jag tyvärr säga.» (Ganska dåligt)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
bedöma material, såväl befintliga som nya, under hela deras livscykel.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

101 svarande

Mycket dåligt»1 0%
Ganska dåligt»27 26%
Ganska bra»64 63%
Mycket bra»9 8%

Genomsnitt: 2.8

- Hade varit mer intressant att få fler praktiska exempel på där fel material har valts eller problem har uppstått» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
värdera information om byggnadsmaterial och kommunicera med specialister.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

102 svarande

Mycket dåligt»2 1%
Ganska dåligt»26 25%
Ganska bra»65 63%
Mycket bra»9 8%

Genomsnitt: 2.79

- vet jag inte än...» (Ganska bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

102 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 17%
Målen är svåra att förstå»5 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»56 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 22%

Genomsnitt: 2.82

- Jag har läst målen, men inte tänkt på dom!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Känner inte direkt igen målen som anges ovan. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

89 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»77 86%
Nej, målen är för högt ställda»12 13%

Genomsnitt: 2.13

- om man ser kursen som en förebyggande kurs inför mer specialiserade/smalare kurser. inte rakt ut i arbetsliv» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det känns som om tentan är lika stor trots att vi hade lab okså. I denna kurs är det mycket fakta som skall in. Även om man läser och försöker hänga med är det mycket när man har andra kurser och laborationer. Ibland känns det som att det är så mycket fakta på lektionerna att man missar det viktigaste.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är en svår kurs med mycket att lära sig, utan några förkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Egentligen bra mål men för att uppnå målen inom samtliga byggnadsmaterial som kursen tar upp så blir det för mycket på de poäng som kursen omfattar.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

94 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»45 47%
Ja, i hög grad»43 45%
Vet ej/har inte examinerats än»4 4%

Genomsnitt: 2.52

- känns som att teoridelen va till för att sätta dit folk, inte testade kursens vesäntliga delar. att en 5 poängs fråga på en tenta ska behandla glas som är 1/500 av vad kursen behsndlar är inte rimligt.» (Nej, inte alls)
- Det är klart att man inte kan ta med allt. Men man skulle kanske lagt lite mindre vikt på det som inte var så viktigt på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Räknedelen byggde kanske lite väl mycket på betongproportionering.» (I viss utsträckning)
- Det är inte rimligt att kunna HELA boken utantill som teoridelen av tentan kräver. » (I viss utsträckning)
- I teoridelen på tentan bygger vissa uppgifter på memorering av rena fakta, exempel från en av de gamla "Vilka metalloxider brukar betecknas med C, S, F och A inom cementkemin?" (vet inte om jag fick bokstäverna rätt nu när jag plockar dem rakt ur minnet). Det känns inte som att en sån fråga testar ens kunskaper på ett relevant sätt utan bara kollar hur väl man kommer ihåg den enstaka mening ur boken där dessa oxider nämns. På tentan nu var en liknande uppgift om glas. I övrigt är tentorna bra och schysst upplagda.» (I viss utsträckning)
- Allt kändes ganska vettigt utom uppgiften på glas, 2p glas och 3p på något annat t.ex skivmaterial hade känts betydligt vettigare.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade mina ytliga kunskaper om material och om jag gjort räkneuppgifterna från förra tentan rätt men inte om jag har någon vidare förståelse för situationer som kan uppkomma i verkligheten.» (I viss utsträckning)
- Inte tillräckligt många övergripande frågor. Kommer ihåg att det var en hel 5-poängs fråga på glas och detaljer om dess egenskaper (vilket vi hade blivit informerade om att vi inte behövde kunna i detalj).» (I viss utsträckning)
- En bred kurs som gör det svårt att hålla en bred bas då man i vissa avsnitt måste specialisera sig mycket djupt.» (I viss utsträckning)
- Examinationen kändes väl utförd och innehöll det som jag förväntade mig, kanske beroende på att tidigare tentamina har haft likande karaktär.» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

101 svarande

Mycket liten»21 20%
Ganska liten»47 46%
Ganska stor»30 29%
Mycket stor»3 2%

Genomsnitt: 2.14

- vet ej, inte deltagit» (?)
- men tanke på att föreläsningarna gått ut på att föreläsaren dikterar boken utan att ge några som helst förklarande utsvävningar har de inte givit mig något.» (Mycket liten)
- Det går snabbare att läsa in samma fakta i boken. Aktiv inlärning gör också att faktan sätter sig bättre. Jag gick i stor utsträckning på föreläsningarna men i efterhand känner jag att det var slöseri med tid.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna följde boken väldigt mycket, så jag läste hellre själv och hoppade över föreläsningarna.» (Mycket liten)
- jag slutade gå på föreläsningarna efter de två första då jag insåg att de inte gav mig något utöver det jag kunde läsa mig till, trist samtidigt som det gav mig tid till annat.» (Mycket liten)
- Undervisningen i denna kurs har nog varit den sämsta av alla de kurser jag läst på Chalmers. Man lärde sig ingenting. bara massa text som var helt ointressant. Hängde inte alls med. » (Mycket liten)
- Undervisningen har varit högläsning ur kursmaterialet.» (Mycket liten)
- Känndes som föreläsningar var kopierade från boken, saker belystes inte/skalades inte bort.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte gett lika mycket som boken. Boken är väldigt bra!» (Ganska liten)
- Det är svårt att ta in informationen under en föreläsning när man hör om det för första gången.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har i princip varit en högläsning av boken. Jag anser att föreläsningarna bör belysa det viktigast i boken och framhäva detta på ett annat sätt än med exakta ord från boken. » (Ganska liten)
- Jag har gått på näst intill alla föreläsningar, men så här i efterhand känns det lite bortkastat med tid med tanke på att nästan inget övrigt som inte stod i kursboken presenterades vid dessa tillfällen. Stoffet i sig är inte särskilt abstrakt och boken är mycket lättorienterande så jag hade nog klarat min inläsning på bara den.» (Ganska liten)
- Undervisningen borde inte följa boken så slaviskt. Då blir resultatet att man stannar hemma och läser boken istället. Det borde också vara tydligare vilka områden som bedöms som viktigt och sedan göras en fördjupning där. Vissa föreläsningar kom det upp tabell på tabell med en massa obegrepliga siffror. Dessa gav ingenting för förståelsen. Ta bort dessa eftersom de inte ger någonting. Gör istället fler utsvävningar om era erfarenheter och projekt som ni varit med om. Dessa historier är roliga att höra och man tar till sig mycket mer än om någon bara står och läser vad som står på powerpointen.» (Ganska liten)
- Föreläsarens roll är att ta upp det viktigaste i kursen och visa på vad man ska plugga extra på. Om föreläsaren då mest står framme vid tavlan och läser upp det som stod i boken så hjälper det föga.» (Ganska liten)
- Vissa lektioner kunde kännas lite meningslösa när allt som föreläsaren sa stog exakt på powerpointen som man kunde läsa själv någon annan stans.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har innehållit bra information, dock har alla handouts innehållit på tok för mycket information vilket gör det jobbigt, man försöker hinna läsa det som står i handoutsen samtidigt som man försöker lyssna. Lite presentationsteknik till föreläsarna hade inte suttit helt fel. Räkneövningarna har väl varit helt okej, däremot hade det vart bra om man kunde få sitta själv och räkna också.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var kanske lite rakt av boken ibland. Därför kändes det nästan bättre att sitta hemma och läsa och göra instuderingsfrågorna till varje kapitel. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna kan förbättras, trycka lite mer på det som är viktigt/ svårt. det är INGEN ide att visa 72 slides/ föreläsning....» (Ganska stor)
- Ibland var det lite mycket info att ta till sig på pp.» (Ganska stor)
- Går igenom mycket information på föreläsningarna. Bra komplement till att läsa boken. Ibland lite för mycket detaljer. Viktigare att förstå övergripande processer och principer än tex kemiska reaktioner (vilket framgår från både kursmålen och vilket informerades till oss) Då är det lika bra att inte ta med sådan information på föreläsningarna för det kan förvirra och det blir lätt för mycket information. » (Ganska stor)

9. Hur mycket har laborationerna/laborationsredovisningen bidragit till en djupare förståelse av kursinnehållet?

101 svarande

Mycket lite»2 1%
Ganska lite»16 15%
Ganska mycket»47 46%
Väldigt mycket»36 35%

Genomsnitt: 3.15

- Laborationerna var för omfattande. Ointressanta och svårt material att förstå då man inte har goda kunskaper inom kemi.» (Mycket lite)
- För stora labgrupper.» (Ganska lite)
- Laborationerna var bra men laborationshandledningarna kunde göras tydligare så att det bättre framgår exakt vad som efterfrågas i redovisnings syfte. Det är väldigt lätt att missa någon del trots att laborationshandledningen luslästs. Det är dock lite dumt att kursen sammanfaller med hydrauliken som också har flera laboratinoner och studiebesök. Det blir väldigt många obligatoriska moment som ska pusslas ihop om man ser till läsperioden i helhelt. » (Ganska mycket)
- Eftersom labbgruppen var så stor fick man inte sätta sig in så pass mkt i var labb att man fick djupare förståelse i alla dellabbar.» (Ganska mycket)
- Laborationerna är bra för att man får förståelse genom praktiska iaktagelser. Jag känner tyvärr inte att allt räknande fram och tillbaka och att försöka leta i boken efter hur man ska lösa uppgifterna har gett mig någon större förståelse för ämnet. Jag skulle hellre sett att lärarna strävat efter att förmedla den där aha-upplevelsen så att man förstod poängen med beräkningarna. I princip kan jag svara på alla frågor utan att ha förstått ett smack, bara genom att följa olika mallar i boken.» (Ganska mycket)
- Bra labbar, dock svårförståeliga labhandledningar. » (Ganska mycket)
- Diskussionsredovisningen efteråt gav mest. Mycket bra!» (Ganska mycket)
- labbarna gav mig mycket bättre förståelse för de olika materialegenskaperna» (Väldigt mycket)
- Mycket bra upplägg och tydliga instruktioner!» (Väldigt mycket)
- Kul med labbar och lära sig materialens egenskaper och även principer praktiskt. Hade vart bra om man fick någon bonuspoäng till tentan om gruppen hade utfört ett bra arbete.» (Väldigt mycket)

10. Hur mycket har studiebesöket i betongfabriken bidragit till att förbättra inlärningen och öka intresset för kursen?

101 svarande

Mycket lite»3 2%
Ganska lite»20 19%
Ganska mycket»48 47%
Väldigt mycket»30 29%

Genomsnitt: 3.03

- Har ej medverkat ännu» (?)
- Har jobbat på btg.fabrik innan.» (Mycket lite)
- Jag närvarade inte vid besöket då jag har gjort motsvarande lab tidigare.» (Mycket lite)
- det är alltid kul med utflykter men det gav ju knappast mersmak för att jobba på betongfabrik...» (Ganska lite)
- Det var bra att få se t.ex. sättmått. » (Ganska mycket)
- Förbättrad inlärning var inte så mycket, däremot ett ökat intresse.» (Ganska mycket)
- Jag tror att det är en förutsättning för god inlärning att se den praktiska innebörden av det man lär sig.» (Ganska mycket)
- Kul att få se på riktigt» (Ganska mycket)
- Riktigt bra studiebesök!» (Väldigt mycket)
- Väldigt bra med studiebesök i verkligeheten. » (Väldigt mycket)
- Mycket bra moment! Alltid roligt att få komma ut och se hur saker och ting går till i verkligheten, oftast bättre för förståelsen än att bara sitta och få se bilder och text på hur saker görs.» (Väldigt mycket)
- Bra att få se och lära på riktigt och inte bara läsa i boken och lyssna på föreläsningar.» (Väldigt mycket)
- Mycket intressant och roligt, gav en uppfattning om hur saker fungerar och en referens att tänka tillbaka på när man hör begepp på föreläsningar eller läser i boken.» (Väldigt mycket)
- Väldigt intressant med studiebesök! Mycket uppskattat!» (Väldigt mycket)

11. Hur mycket har betongproportioneringsuppgiften bidragit till en ökad förståelse av materialet betong?

102 svarande

Mycket lite»8 7%
Ganska lite»30 29%
Ganska mycket»48 47%
Väldigt mycket»16 15%

Genomsnitt: 2.7

- den var lätt att klara av även om jag inte förstod vad jag gjorde.» (Mycket lite)
- Det var för mycket hjälp i exelbladet så man behövde inte fårstå vad man gjorde när man skfev in siffrorna. Stryk formlerna och gör det till en gruppinlämning istället.» (Mycket lite)
- Den kom så snabbt i början, var först i slutet av kursen när jag räknat på lite fler sådana uppgifter som jag började förstå.» (Ganska lite)
- Gav viss förståelse för komplexiteten med att blanda betong.» (Ganska lite)
- det var först i slutet av kursen jag riktigt förstod övningen och vad den gick ut på. inte när jag gjorde den.» (Ganska lite)
- Jag tyckte den var lite rörig när man skulle läsa om det i boken. För mig hade det varit bra med en lite djupare och längre föreläsning om hur man skulle gå till väga och varför.» (Ganska mycket)
- borde varit lite senare i kursen, exempelvis efter studiebesöket på FB» (Ganska mycket)
- bra uppgift!» (Väldigt mycket)
- En mycket bra uppgift, där hård rättning uppskattas för förståelse.» (Väldigt mycket)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

101 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 1%
Ganska stor»24 23%
Mycket stor»75 74%

Genomsnitt: 3.72

- Men jag har avnänt mig av boken för att slå upp formler och tabeller» (Ganska liten)
- Kursboken är överlag väldgt bra. Jag tycker att föreläsningarna däremot inte ska vara att föreläsaren endast läser boken från pärm till pärm m.h.a powerpoint. » (Ganska stor)
- Boken innehåller mycket information men det finns hela tiden frågetecken. Om varje sak jag läser i boken vill jag veta mer och jag önskar att den hade varit tydligare med vad som är viktigt för mig att kunna. Varför räknar den t ex upp en rad exempel på helteckningsmattor? Om jag nån gång vill ha en helteckningsmatta kan jag väl hitta den informationen då, behöver det verkligen stå i läroboken??? Och ska jag sitta och plugga på det inför en tenta???» (Ganska stor)
- Boken är kanon!» (Mycket stor)
- ingen jätte bra bok, men som jag sagt tidigare, föreläsningarna har inte givit mig något utan det jag lärt mig har jag läst mig till från kursliteraturen. inte helt optimalt!!» (Mycket stor)
- boken är för övergripande ibland, de berättar hur något är men inte varför.» (Mycket stor)
- Bra kursbok däremot är det synd att inte alla formler står i den som används i övningsboken. » (Mycket stor)
- Lättläst och tydlig bok.» (Mycket stor)
- Boken var det enda man lärde sig av. » (Mycket stor)
- Boken är bra, problemtalen likaså.» (Mycket stor)
- Dock var läroboken bättre än övningsboken. » (Mycket stor)
- bra böcker!» (Mycket stor)
- Bra bok och änne bättre övningsbok» (Mycket stor)
- Mycket bra bok, bra instuderingsfrågor och upplägg.» (Mycket stor)
- kursboken är bra» (Mycket stor)
- Att powerpointen fanns ute innan fö är så sjukt bra. Fett med plus ++++++++++++++++» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

101 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 2%
Ganska bra»55 54%
Mycket bra»43 42%

Genomsnitt: 3.39

- Det har fungerat bra. » (?)
- Väldigt mycket utdelat material,något rörigt och svårt att hitta om där var något nytt eller hitta det man letade efter.» (Ganska bra)
- om man inte går på föreläsningarna vet man inte om något nytt kommer upp, men det är väl tänkt att man ska kolla sidan dagligen, om man inte har annat för sig, ett liv till exempel.» (Ganska bra)
- jag tycker vi även skulle fått extra-bladet med uppgifter tilldelade under laboration 1. Uppgifterna kom upp på studieportalen först en tid efter vi gjort vår lab.» (Ganska bra)
- Allt material kom upp på hemsidan snabbt.» (Mycket bra)
- Handoutsen kunde lags upp lite tidigare, så att man kunde skrivit ut dom dagen innan för att kunna ha med dom på föreläsningen utan att behöva åka till skolan 20 minuter innan föreläsningen börjar.» (Mycket bra)
- med undantag sista repetiotionsföreläsningen som aldrig las ut!» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

102 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 1%
Lagom»56 54%
Hög»35 34%
För hög»9 8%

Genomsnitt: 3.5

- hur det varit i relation till det betyg jag får återstår ju att se...» (Lagom)
- Ganska ojämn under kursens gång.» (Lagom)
- Men jag tycker att teorin var lite tuff att lära in då det var väldigt mycket.» (Lagom)
- Eventuellt kunde innehållet ha snävats av en smula, med mer djupförståelse som positiv konsekvens.» (Lagom)
- Det är mycket att läsa och mycket fakta som skall in så det gällar att inte slöa.» (Hög)
- som vanligt lyckas allting klumpa ihop sig på slutet, och att ni inte hade någon som helst kommunikation med parallellgående kurs gjorde att sista veckan då laborations rapporten skulle in blev väldigt överbelastad och resulterade i sämre resultat i båda kurserna.» (Hög)
- Arbetsbelastningen kunde ha varit jämnare fördelad under läsperioden.» (Hög)
- tog mer tid än hydrauliken!» (Hög)
- Alldeles för mycket fakta att ta till sig på så lite tid. » (För hög)
- Jag tycker att det man har studerat har varit mycket relevant. Men jag vet inte hur det hade gått om jag hade haft ytterligare en teoretisk kurs pararellt med tanke på den mycket stora mängden information som man ska lära in tillsammans med räknedelen. Och då har jag pluggat kontinuerligt från kursens start. Det kunde kanske vara bra om man utelämnade någon/några av de mindre viktiga materialen som ingick i föreläsningarna i den senare delen av kursen. Detta för att man ska kunna koncentrera sig mer på de andra och få en jämnare arbetsbelastning. » (För hög)
- Alldeles för mycket detaljfakta med tanke på kursens storlek. Bättre att lära sig det viktigaste i alla kapitel istället för att kräva att eleverna ska lära sig allt om allt. Blir att man prioriterar bort hela kapitel istället o missar på så vis mycket.» (För hög)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

102 svarande

Mycket dåliga»2 1%
Ganska dåliga»17 16%
Ganska bra»49 48%
Mycket bra»15 14%
Har ej sökt hjälp»19 18%

Genomsnitt: 3.31

- de svar på frågor man ställde var nedvärerande och idiotförklarande.» (Mycket dåliga)
- Man hänvisades till boken ofta, fast än det var svårt att riktigt begripa allt som stod där. » (Ganska dåliga)
- Räknestugor?» (Ganska dåliga)
- Vissa studenter tar för mkt plats och ställer för djupgående frågor så att vissa inte har tid att ställa sina.» (Ganska dåliga)
- Ett svar på en fråga är inte "läs i boken", ett svar på en fråga är att försöka förklara med boken som hjälp då den ibland är mycket obegriplig.» (Ganska dåliga)
- Trots att det har varit lätt att få hjälp har jag nästan alltid kännt mig dum-förklarad. Detta är dock inte speciellt för denna kursen utan så är det överlag på chalmers. » (Ganska bra)
- Jag skrev ju aldrig mail. Men det är mycket folk som vill fråga saker på rasterna. Så ibland han man inte ställa sin fråga. Men det är ju svårt att ändra på.» (Ganska bra)
- Ev. hade räknestugor varit bra.» (Ganska bra)
- Jag tycker att man får bra svar och hjälp om man ställer frågor.» (Ganska bra)
- Mycket bra att kunna Anders frågor, får snabbt svar.» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

100 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»17 17%
Mycket bra»77 77%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.79

- Samarbetet med laborationer var svårorganiserat iom att det var mycket olika nivå på förkunskaper i gruppen. Detta gjorde att labben tog lång tid samtidigt som den inte gav någon extra förståelse, vilket gjorde att man tröttnade mycket på hela kursen. Det var en teorikurs där det inte bjöds på några egentliga svårigheter vad gällde förståelse och därmed inte heller på något givande tankeutbyte. » (Ganska dåligt)
- 5 personer per lab-grupp är för mycket för att lösa uppgifter tillsammans! Det blir lätt att en person får förklara hela tiden och hälften hänger bara på.» (Ganska dåligt)
- Mycket trevliga klasskompisar!» (Mycket bra)
- Gick bara på föreläsningarna samt räkneönv då jag redan vad godkänd på övriga delar i kursen. » (Har ej sökt samarbete)

17. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

102 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 1%
Lagom»63 61%
Hög»30 29%
För hög»7 6%

Genomsnitt: 3.41

- Lagom motsvarar för mig 40 tim. arbetsvecka inklusive hydraulikursen. » (Lagom)
- lagom - hög» (Hög)
- men jag läst annat extra.» (Hög)
- Obligatoriska studiebesök och laborationer i både kurserna har gjort att det blivit en del krockar. Lite dumt med två kurser samtidigt som har så pass många obligatoriska studiebesök/laborationer. » (Hög)
- Är det inte alltid högt på Chalmers?» (Hög)
- se kommentar till fråga 14» (För hög)


Önskade åtgärder

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationer, litteratur och studiebesök + fö-slides»
- Boken!»
- Laborationerna och studiebesöken.»
- laborationerna»
- Laborationerna, ger en mycket bra möjlighet att förstå materialen och lära sig på så sätt.»
- Laborationerna»
- Studiebesöken och laborationerna»
- laborationerna.»
- Laborationerna och studiebesöket.»
- Laborationerna ger en ökad förståelse men tenderar att bli för teoretiska.»
- Studiebesöket. Betongproportioneringsuppgiften.Laborationerna.»
- Laborationerna.»
- Studiebesöken. Räkneövningarna men med bättre föreberedda räkneledare som inte endast läser ur facit. »
- Laborationerna»
- Studiebesök på färdigbetong, räkneövningar, föreläsningar»
- Laborationerna och studiebesöket gjorde att jag lättare förstod.»
- Studiebesöket på Färdig betong!»
- Ändra hela kursupplägget. Boken är dock bra.»
- Laborationer.»
- Studiebesöket»
- Studiebesöket och labbarna»
- Det är väldigt många moment, som var och ett tar en hel del tid, som måste utföras för godkänt i kursen vilket gör det svårt att hinna plugga till provet och läsa boken och därmed klara kursen. Helt klart hög arbetsbelastning.»
- alla moment var bra, bör bevaras.»
- Bra med många olika moment som både ger djup och bredd»
- Laborationerna»
- studiebesök och lab»
- Laborationerna»
- Studiebesök och laborationer. Roliga och lärorika!»
- Laborationen och kursboken»
- Studiebesöket var väldigt spännande och laborationerna har också varit intressanta.»
- Labbarna»
- Laborationerna och studiebesöket. Att få se hur saker och ting beter sig i riktiga experiment gör att det blir lättare att ta till sig den infomation som fås på till exempel förläsningar»
- Kurslitteratur, Anders, laborationer (se nästa fråga), kursupplägg.»
- Betongbesöket»
- Laborationerna var mycket bra, men lite ont om tid, speciellt på laboration nr 2.»
- Studiebesöket»
- Studiebesöket på Färdig Betong.»
- Studiebesöket var bra och nyttigt!»
- Studiebesök, laborationerna»
- Bra med blandad teori- och räknetenta. »
- Labredovisningen»
- Studiebesök»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationerna tar för mycket tid.»
- Det är en kurs som innefattar alldeles för mycket. Titta mer på kärnfrågorna och fokusera på dom.»
- Kanske någon schemalagd räknestuga inför tentan där man kan få hjälp och svar på frågor. Skulle gärna gjutit istället för studiebesöket.»
- föreläsningarna. Mer engagemang och inte bara stå å läsa av slidsen.»
- Mer bildexempel på olika fenomen på föreläsningarna. »
- Att föreläsaren nämner lite tydligare vad som är viktigt så man kan lära sig det och inte säger att man skall läsa hela boken göra alla instuderingsfrågor och räkneuppgifter, för då kan man klara kursen. Då får man bara ångest, blir stressad och känner att man måste plugga hela dagen.»
- labbarna bör delas upp mer så att det inte blir för mycket att göra och försöka förstå på en och samma gång. »
- pedagogiken på föreläsningarna, det finns ingen alls så vad som är ju förbättrning. Att tentan består av 10 frågor och 5 poäng på varje är helt absurt! speciellt när teoridelens frågor inte ligger på det som är av vikt för kursen. Betong, stål och trä.»
- föerläsningarna borde vara ett kompliment till kursboken och betona och förklara viktiga saker. inte en rip off med samma bilder som i boken och där ingen skiljer sig från boken som är mkt bra.»
- Föreläsningarna borde göras mer givande på något sätt»
- Undervisningen måste bli bättre. Mer skiljd från boken.»
- Mindre demoräkning och föreläsningar, mer räknestugor. Mer föreläsningar som ger en övergripande bild och kanske en inblick i arbetslivet.»
- Föreläsningarna»
- föreläsningarna. fler exempel från verkligheten, färre copy and paste från läroboken till powerpointen.»
- Kanske fler studiebesök och låta studenter prova att göra betong. Ha kontinuerliga repetitioner på viktiga begrepp och byggnadsmtrl på föreläsningarna.»
- Det är viktigt att föreläsningarna tillför något till kursen. Som det har varit nu så har allt som har sagts på föreläsningarna stått i boken. Det skulle vara bra om föreläsningarna gav en annan vinkel på de olika materialen. Viktigt är då att Tenta främst är på bokens innehåll.»
- Mer givande föreläsningar. Inte bara starta igång en PowerPoint-presentation och läsa innantill vad som står där.»
- Kanske göra upp tentamensupplägget, då tentamen täcker in väldigt mycket information och därav inte kan bli jättedjup... kanske ha två tentor där en täcker de stora bitarna som betong stål och trä, och då gör det ordentligt och djupgåeende, sedan ha en tentamen som täcker de andra materialen lite mer övertäckande, kanske då bara teoretiskt...»
- Några få av föreläsningarna blev ganska sömniga och kändes inte speciellt relevanta.»
- Föreläsningarn bör belysa det viktigast. I år har det känts som att alltför mycket klämts in. Föreläsningarna drar nästan alltid över i tid och då har föreläsaren stressat igenom sista delen. Bättre att behandla lite mindre men ordentligt så att föreläsningarna känns giviande att gå på. Nu har det varit bättre att läsa kapitlena själv under föreläsningen och göra instuderingsfrågor eftersom föreläsaren nästintill ordagrant läser ur boken. »
- Föreläsningarna borde struktureras om. Vissa föreläsningar gick väldigt fort och behandlade väldigt många kapitel. Mer förelägningstid skulle vara bra så att föreläsningarna blir lite lugnare.»
- Räknestugor borde finnas. Förbättrad presentationsteknik från föreläsarna, var ibland tvungen att hoppa över föreläsningar för att det var så jobbigt att sitta och lyssna, inte för att innehållet var ointressant utan för att presentationstekniken höll ganska dålig klass.»
- Jag tycker att det skulle vara bra om det gick att göra saker mer verkliga, exempelvis kan ta med olika tegel om nu föreläsningen handlar om det så man får känna och se skillnader i verkligheten. Då är det lättare att komma ihåg för framtiden. - Kanske kan ha några räknestugor inplanerade på schemat med övningsledare till hjälp.»
- Laborationerna och föreläsningar. Lär av Steffens laborationer.»
- Mindre labraportskrivning»
- Mer undervisning på tavlan skulle göra det intressantare.»
- Mer specialiserade föreläsningar med friare förhållningssätt till kurslitteraturen. Mer bilder och exempel från verkligheten, inte bara där det har gått snett. Avfärda och trivialisera inte alltid utseende som endast en "estetisk effekt" som arkitekten vill uppnå. Det är mer komplext än så, vågar jag påstå!»
- Föreläsningarna. Det håller inte att en person bara står och läser rakt av vad som står på tavlan. Mer utsvävningar och diskussion kring bilder.»
- Förläsningarna, de är sega och det är många som skippar dem.»
- Mindre lab-grupper.»
- Ta bort betongproportioneringen och lägg ledorationerna lite tidigare i kursen så att det blir mer tid till att läsa och göra uppgifter mot slutet.»
- föreläsningarna kan förbättras.»
- inte så svåra ord ska användas på föreläsningar.»
- Tydligare vad man behöver kunna från boken»
- undervisningen var boken rakt av vilken gjorde att de kändes onödiga»
- Kanske ännu lite mer verklighetsförankring. Blev visserligen bättre och bättre med tiden, men det är enklare att ta till sig info med hjälp av konkreta exempel.»
- Föreläsningarna skulle bli mer intressanta med fler bilder på verkliga byggnader och material. Helst inte ta föreläsningarna direkt från boken utan försöka hitta andra vinklar att angripa ett ämne på. På så sätt får man flera olika sätt att komma ihåg samma sak och det blir roligare att först läsa ett kapitel och sen få en intressant föreläsning som behandlar samma sak men med en annan approach.»
- Undervisningen bör struktureras på annat sätt. Mer bilder och praktiska exempel. Fler referenser till hur det fungerar på marknaden och i verkligheten, vad är nytt? vad är på väg ut? vad behöver förändras? Hur ska vi som nya civilingenjörer tänka? Jag saknar en helhetsbild. Försök göra undervisningen rolig och försök framhäva vad det är som verkligen är viktigt (vilket jag antar borde vara förståelsen för hur olika byggnadsmaterial beter sig i olika miljöer). Försök förklara på ett enklare sätt hur saker fungerar. Ibland kan man använda enklare ord och jämförelser för att väcka studenternas uppmärksamhet. Det kan vara väldigt svårt att lyssna på ett byråkratiskt/akademiskt språk, även om vi är intelligenta och högutbildade så behöver vi glädje och humor! Tycker även att det hade varit trevligt med något kreativt inslag, kanske man kunde få blanda lite betong själv eller bygga sandslott. »
- Tids disponeringen. Försöka synka föreläsningar med relaterade övningstillfällen. Mer tid till förfogande mellan avslutningen av labbar och slutinlämning av labb-presentationen. »
- föreläsningarna»
- Sämsta kursen hittills tror jag, riktigt dåliga föreläsningar främst av Anders. Mycket dålig planering av föreäsningar-räkneuppgifter. Formler och diagram gicks igenom på föreläsning, utan ett enda räknaexempel, dessa kom först 1 månad senare! (Vem kommer ihåg 50 formler i en powerpiont-presentation?) Gå istället igenom ett delkapitel och räkna ett exempel på detta, så förstår alla vad formlerna, tabeller och diagramen används till. Skit i alla diagram, formler och tabeller i power-pointen om de inte är helt nödvändiga, riktigt tråkigt att kolla på 20 diagram man inte vet vad de används till. Sedan borde föreläsarna få gå en presentationskurs om hur man använder powerpoint. En slide skall inte vara en hel täckt sida med 20-30 rader liten text, 10 gånger i rad utan t.ex. en bild! Att använda tavlan som variation skadar inte heller.»
- Bättre föreläsningar. När föreläsaren bara läser "direkt" ur boken och inte kan ta ut det viktiga ger det inte något. Önskar även lite bättre kommunikation mellan föreläsare och studenter under föreläsningarna.»
- Bättre betoning på vad som är viktigt i boken, allt kan ju inte vara exakt lika viktigt, men nu kändes det som varje kapitel i boken betonades nästan lika mycket.»
- Mindre detaljer på föreläsningarna. Håll mer till en sammanfattande föreläsning med praktiska exempel så man känner att man får ut något extra av att gå på föreläsningarna (istället för att det i princip blir högläsning från boken)»
- Föreläsningarna. som tidigare sagts belystes inte det man kan tycka vara viktigt och det "oviktiga" skalades inte bort. Usel retorik! Räkneövningarna var dåligt förberedda och det kändes som om Bengt bara skrev av facit, personligen gillar jag inte när man skriver ut värden istället för att använda benämningar i beräkningar, det blir då svårare att "hänga med".»
- lite tråkiga och monotona föreläsningar»
- För stor kemidel i laben.. Väg och vatten-studenter har inget gott öga för kemi.»
- btg-proportioneringen»
- tidigare inlämning av laborationen och tidigare redovisning då den i alla fall i år för många låg lite för nära hydrauliktentan»
- Ändra fokus från detalj till mer överskådligt. Bättre föreläsningar där man inte bara får boken upprabblad. Mindre grupper vid laborationen.»
- Bättre övningstillfällen»
- Börja använda studieportalens "aktivitetsanmälan" än att 100 personer står o trängs över ett papper. Tydligare laborationshänvisningar, vi var flera som hade problem med att förstå vad uppgiften var. Vore trevligt om NN kunde börja lyssna på sina studenters frågor och faktiskt svara på dem.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

20. Övriga kommentarer

- Det hade varit trevligt med lite bättre mottagande från vissa kursansvariga...»
- Mkt spännade och intressant kurs»
- Annars tycker jag kursen var väldigt intressant och rolig. Man har fått en bättre förståelse för olika material och hur de fungerar med fukt.»
- Kursmålen är bra, men tiden räcker inte till.»
- väldigt intressant kurs, synd bara att kursledarna och föreläsarna inte utnyttjar detta genom att tex öva på sin pedagokik.»
- Rolig kurs! (men svår)»
- Tentamen kunde ha haft en större bredd, testat fler moment. Räkneuppgifterna dominerades av betongproportionering. På föreläsningarna presenterades mängder av information, vilket är bra, men mängden gjorde att en del saker förklarades lite väl hastigt. Den utvalda informationen kunde kanske gallras lite mer och istället låta föreläsningarna fyllas av den viktigaste teorin. Det kan annars vara svårt att göra gallringen själv,dvs. veta vad som är av vikt och vad som är överkurs.»
- Räkneövningarna bör var ett komplement till hur man kan lösa uppgifterna. Att räkneledaren läser ur facit hjälper ju inte mer än att jag gör det själv. Det är bättre om han förklarar mer ingående hur man bäst löser uppgifterna. »
- Bra intressant kurs»
- Bra kurs.»
- I övrigt en bra, nyttig och relevant kurs.»
- Det som är svårt med kursen är att det är så mycket innehåll! Materialet är inte svårt att lära sig och förstå, det är bara det att det är så mycket! Det gör tentan väldigt svår. Man kan inte lära sig alla detaljer och när tentan väl kommer handlar det om ren tur om de sakerna man läst på kommer eller inte. Välj ut de viktigaste kapitlerna i kursen och lägg mer fokus på dem tycker jag!»
- För dem som hade hydraulikmuntan tidigt hade kanske mer tid att plugga till byggnadsmaterialet men för oss som hade den senare blev det svårare att skapa balans.»
- Hoppas att ni vill ta till er av mina synpunkter för jag tycker att ämnet är väldigt intressant.»
- Labbarna är bra, men rapporterna är för "tunga" för att man skall kunna sätta sig in i dem. Dela upp på fler tillfällen i så fall.»
- tycker att kursen är intressant och bra upplagd. kan tyvärr inte uttala mig om årets laborationer eller studiebesök.»
- Jag är efter denna kurs OTROLIGT medveten om att jag är tjej på Chalmers, efter att NN varje gång påpekat "girlpower" när min laborationsgrupp (bestående av bara tjejer) diskuterat med honom. Onödigt från hans sida.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från