ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 3, FSP011, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»9 81%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.18

- tog mycket tid i början då vi skulle leta fakta och skriva rapporten» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»9 81%

Genomsnitt: 4.63

- Missade ett tilfälle» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 54%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.18

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»5 62%
Nej, målen är för högt ställda»2 25%

Genomsnitt: 2.12

- För 1,5 hp är det nästan för mkt arbete som krävs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Man gör mycket för få högskolepoäng.. exempelvis läggs rätt mycket tid ner på att skriva rapporter.. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»1 12%
Vet ej/har inte examinerats än»3 37%

Genomsnitt: 2.87


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»5 45%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kändes som att undervisningen var ganska överflödig, hade hellre använt tiden till att skriva eller räkna. "Mycket snack och lite verkstad!"» (Mycket liten)
- Att läraren finns där så att man kan tala med henne, se hur det hela ska läggas upp med mera är klart en fördel.. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»5 45%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 1.81

- Tror faktiskt inte jag lärt mig särskilt mycket..» (Mycket liten)
- Det man personligen letat upp har varit till hjälp. Sen avgör det hur väl man satt sig in i kursföreläsningarna, vad förmedlar dem? » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%

Genomsnitt: 3.72

- Behövde inte skriva ut så mycket, och det som behövdes hittades i en map inne på sep2 kurshemsidan... » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 4

- Lene är väldigt tillmötesgående och smidig!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- En indelning inom en grupp kan leda till att man får göra vissa ändringar i ens rapporte efteråt, så att hela texten blir homogen men samtidigt kan man inte sitta 5 pers å jobba vid samma dator.. annars har kommunikationen emellan funkat bra. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»2 18%
Hög»6 54%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.81

- I förhållande till de 1,5hp som kurser utgör var det mycket arbete» (Hög)
- Sett till antalet poäng var arbetsbelastningen relativt hög» (Hög)
- Låg men ändå på tok för hög!» (För hög)
- Alldeles för mycket arbete för antalet poäng. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 80%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- ej följt hela kusrsplanen» (?)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 27%
Godkänt»6 54%
Gott»1 9%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3

- Kursen känns ganska överflödig, samma innehåll som teknisk kommunikation 2. Känns mest som en utfyllnadskurs.» (Dåligt)
- Tycker inte att kurser som bygger på grupparbeten bör kunna ge mer än Godkänt/Icke Godkänt. Går aldrig att få en rättvis individuell bedömning gällande betyg när läraren inte vet vem som bidragit med vad i varje grupp. Dessutom har alla inom en grupp inte alltid samma ambtionsnivå, vilket gör att vissa "åker snålskjuts" på andra som får göra det mesta utav arbetet för att det ska bli så bra som man önskar. » (Dåligt)
- För lite poäng, för mkt arbete.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägg och struktur.. »
- Samläsningen, -ger något slags relevans till kursen.»
- Lene Nordrum, hon är trevlig och bra. »
- Kursen är givande och viktig inför framtida arbeten och examensarbetet så den är viktig.»
- jag tycker att Lene är både kompetent, sympatisk och engagerad och gör ett bra jobb.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- projekten/ev poäng på kurse n!»
- En större redovisningssal kanske? Se till så kursens poäng motsvarar dem nedlagda arbetstimmar som krävs. »
- Införliva nya kursmoment eller ge poängen till teknisk kommunikation 2 och stryk denna kurs.»
- Upplägget och innehållet i kursen. Skulle kunna vara induviduella arbeten alternativt grupparbeten där man bara kan få Godkänt/Icke Godkänt. Även sättet att man får sätta betyg på varandra och att det betyget spelar stor roll för individens slutbetyg tycker jag är märkligt och kan lätt bli orättvist, vilket därför bör avskaffas. Att man själv får välja ut vad man vill bli betygsatt på är i grunden en bra idé, men allt blev så krångligt. Bör upparbeta ett smidigare system för detta till nästa år. »
- att elevernas betyg på sina kamrater inverkar på totala betyget. bra att träna på att bedöma varandra men inte att det påverkar slutbetyget. »
- Bjud in Krister tidigare så man får förbereda faktafrågor som man vill ha hjälp med i rapporten»
- Öka poängantalet»
- Föreläsningarna/övningarna är ibland väldigt ineffektiva, det hade varit mer givande att kanske hålla på med någon övning halva tiden och andra halvan användas till grupparbetet. »

16. Övriga kommentarer

- Den enda kurs hittils där jag inte kan peka på något som jag lärt mig...det tillsammans med uttalandet att "det svåraste i kursen är att få ihop logistiken kring redovisningarna" säger ju en hel del...»
- Tycker kursen är bra och givande, men som alla kurser i teknisk kommunikation så är poängantalet för prestationen alldeles för lågt med tanke på hur viktig den här kunskapen är. Många tar det inte på allvar pga att det ger så få poäng.»


Kursutvärderingssystem från