ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, del B, TMV036, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-25
Antal svar: 80
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

80 svarande

Högst 15 timmar»15 18%
Cirka 20 timmar»16 20%
Cirka 25 timmar»21 26%
Cirka 30 timmar»17 21%
Minst 35 timmar»11 13%

Genomsnitt: 2.91

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

80 svarande

0%»1 1%
25%»4 5%
50%»7 8%
75%»21 26%
100%»47 58%

Genomsnitt: 4.36


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

80 svarande

Jag har inte sett/läst målen»43 53%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 20%

Genomsnitt: 2.11

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»40 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»10 17%
Ja, i hög grad»25 44%
Vet ej/har inte examinerats än»20 35%

Genomsnitt: 3.14


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»11 13%
Ganska stor»41 51%
Mycket stor»24 30%

Genomsnitt: 3.06

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»11 13%
Ganska stor»42 52%
Mycket stor»24 30%

Genomsnitt: 3.08

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»40 50%
Mycket bra»36 45%

Genomsnitt: 3.41


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

79 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»35 44%
Mycket bra»30 37%
Har ej sökt hjälp»13 16%

Genomsnitt: 3.69

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 24%
Mycket bra»55 69%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

80 svarande

För låg»3 3%
Låg»3 3%
Lagom»30 37%
Hög»40 50%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.48

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

80 svarande

För låg»2 2%
Låg»2 2%
Lagom»21 26%
Hög»43 53%
För hög»12 15%

Genomsnitt: 3.76


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 3%
Godkänt»32 40%
Gott»34 42%
Mycket gott»11 13%

Genomsnitt: 3.66

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Repetitionen sista veckan, SI-matten. »
- övningstillfällen har varit mycket bra!»
- Matte SI lektionstillfällena samt övningstillfällena med pedagogiska lärare. Dessutom är de tre duggorna ett bra sätt att hålla sig i fas.»
- Rickard»
- Katarina :)»
- SI»
- SI-matten.»
- SI matte och övningstillfällen»
- konkarongen»
- Katarina Blom»
- Strukturerad/tydlig uppdelning av olika delområden inom kursen. »
- SI-matte och duggorna»
- SI-matte, lägga ut "extramaterial" på kurshemsidan.»
- Allt matematiskt innehåll. Det har varit jätteintressant och roligt.»
- att ha overhead-bilder ute på hemsidan om vissa svåra delar i kursen gav väldigt mycket.»
- Allt»
- Duggor.»
- duggorna, det gör att man anstänger sig lite extra för att hänga med i planeringen»
- SI-matten»
- Att föreläsningarna börjar med att beröra det mest grundliga, så man hänger med från början.»
- Aron som övningsledare!!!»
- SI-matten !!!»
- Antalet laborationer, det är bra att vi har haft mycket labbar så man lär sig. Ni bör också behålla de lektioner vi har för det är ett jättebra sätt att lära sig det som gåtts igenom på föreläsningen och man får möjlighet att ställa frågor och få hjälp med det man inte kan.»
- Duggorna»
- Duggorna»
- Att ha Katarina som föreläsare istället för Alexie var en dröm. Behåll henne!»
- duggorna. strukturerat.»
- Mycket fokus på de lättförståeliga delarna och för snabb genomgång av det mer a»
- Tydliga och grundläggande föreläsningar som gav en bra grund. Lektionsövningarna byggde sedan på med fördjupande uppgifter. Samtlig undervisning i linjär algebra samt diffrentialekvationer fungerade väldigt bra. »
- kursliteraturen.»
- Jag tyckte att examinatorn/föreläsaren Blom gjorde ett bra jobb. Jag förstod ALA B långt mycket bättre än ALA A. Duggor och SI/exercise lekt. var mycket bra.»
- Arbetsordningen fungerade. D.v.s. vi började och slutade i rätt ändar.»
- Övningstillfällena»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer komprimerade föreläsningar. Att inte gå igenom lätta saker så grundligt som många kan sedan tidigare utan det som många tycker är lite svårare.»
- Calculus! Ingen bra bok, ganska opedagogisk enligt mig.»
- fler övningstillfällen per vecka.»
- Flera genomgångar av gamla tentor.»
- MATLAB! För högt tempo och dåligt med genomgångar för att ge någon som helst förståelse »
- Föreläsningarna, eftersom de var dåligt upplagda med exempel som redan kunde läsas i boken. »
- Calculus...»
- examinator ska kunna prata svenska»
- Föreläsning i rätt tempo, att lägga en hel lektion på att förklara vad en integral är för något på en linje som kräver matte E är helt onödigt. Man ska inte behöva leta upp kursledaren för att få tag på duggorna.»
- Mer SI-matte.»
- Mer konkreta exempel»
- - bättre struktur på i vilken ordning kapitlen kommer. - fler studiohandledare på MATLAB-övningarna.»
- Höj svårighetsgraden på föreläsningarna så att man istället för att repetera gymnasiematematik ägnar sig åt att lära sig något helt nytt som självfallet bygger på gamla kunskaper.»
- Högre tempo på föreläsningarna så att man hinner med svåra moment i kursen istället för det alldeles grundläggande. »
- Fler handledare på studioövningarna.»
- Skriv på webbsidan när den senast uppdaterades så att man inte behöver gå igenom hela sidan gång på gång. Markera gärna uppdaterad text också, då syns den tydligt.»
- Mer antecknande från OH-bilder.»
- lite mer fokusering på liknande saker under undervisningen, så inte föreläsaren byter helt riktning efter tjugo minuter.»
- Ingenting»
- Integraler behöver gås igenom tidigare i kursen eftersom de tillämpas tidigt i kemikursen, alternativt då att man ändrar på kemikursupplägget.»
- Ändra kursupplägget för alla ala kurser... »
- Räkna exempel som motsvarar ninå på temta under föreläsningar, inte så mycket teori. Mer övningstillfällen»
- antalet bevis poäng på tentan. den känns väldigt teoretiskt inriktad och man behöver förstå teorin för att kunna lösa uppgifterna. Så fler teoribaserade uppgifter hellre»
- hade underlättat om alla bevis gicks igenom på föreläsningarna så man vet hur mycket som man behöver ha med i varje bevis på tentan»
- föreläsaren borde hålla en litet högre nivå på sina föreläsningar.»
- Svårare exempel på föreläsningarna.»
- Ta bort bevisen! Fjorton stycken är för många...»
- Övningstentorna.»
- Se över om det gå att förändra labben om förångning, utrustningen fungerade inte och det var svårt att få bra resultat, den var inte så lärorik alls.»
- Matlabundervisningen»
- Finns det en mer pedogogisk bok än Adams? Om inte, kanske extramaterial för ökad förståelse av de avsnitt som behandlas i boken.»
- Tydligare information om vilka bevis som ingår till tentamen»
- föredrar att skriva framför overhead. inte lägga för mycket tid på sådant som skall vara känt från gymnasiet.»
- Det har varit mycket fokus på de lättförståeliga delarna och för snabb genomgång av det mer komplicerade materialet.»
- Jag tyckte att föreläsningarna gick lite långsamt fram i början vilket gjorde att de svåra momenten inte fick tillräckligt med tid.»
- Jämnare fördelat med uppgifter i någorlunda jämn svårhetsgrad. Läsvecka 4-5 då vi främst fokuserade på substitution och partialintegration fungerade ganska dåligt. Alldeles för mycket uppgifter. Det hade behövts mer grundläggande genomgångar för att sedan klara uppgifterna som så väldigt många hade problem med. »
- Lättare tillgång till bevisen som krävs i kursen. Mindre text och mer matematiskt språk på tavlan.»
- Lite för lätt ärligt talat. Eller så var det bara ett bra jobb av lärare/föreläsare :)»
- Kurslitteraturen är sämre, speciellt Adams "Calculus". Den är otydlig, opedagogisk samt har en absurd utveckling av svårighetsgraden på uppgiftena i varje avsnitt. Den håller dig i handen i fem uppgifter och sparkar sedan ut dig för ett stup.»
- Läraren vid föreläsningen var ej med på noterna ibland»

16. Övriga kommentarer

- Gunhild är mysig»
- Föreläsningarna var inte bra. Exemplen låg inte på rätt nivå, svårighetsmässigt och det kändes som att föreläsaren kunde gått igenom mycket mer. Ibland slutade vi 15 min tidigare, vilket kändes konstigt. »
- MATLAB-lektionerna är inte bra, tar ca 30min per redovisning i ena klassrummet medan det tar ca 20 i det andra, och det är en lärare i varje sal...»
- Chockerande låg "ribba" när det gäller föreläsningar. Övningstillfällena har hållit en bra nivå. »
- I övrigt intressant kurs som kan utvecklas ytterligare för ökad förståelse. »
- Jag är mycket nöjd med kursen och dess upplägg.»
- Läraren började bra men blev mycket bättre mot slutet av kursen :)»
- Jag tycker att Katarina har varit en jättebra föreläsare, med tydliga och lugna genomgångar. Övningsledaren Rikard Lundmark har varit till stor hjälp i mina studier.»
- alldeles för enkel tenta. »
- Examinationen var för lätt, rejäl skillnad mot ALAa. Bra att OH-bilder lades ut!»
- Aron är en väldigt duktig övningsledare!»
- Jag tycker personligen att kursen ska ta ett kapitel per vecka. Sista läsveckan gicks det igenom två kapitel, även om det inte kom med på skrivningen känns det tungs att gå igenom två kapitel veckan innan tentaveckorna.»
- Väldigt dåligt att 15 bevis anges på kurshemsidan som vi ska kunna inför tentan men ett annat bevis kommer på tentan.»
- Om föreläsaren ombeds att förklara ett uttryck och exemplifiera men inte hittar ett lämpligt exempel eller alternativ förklaring till uttrycket kanske man skall fundera över om man skall efterfråga ett exempel på tentamen. När inte ens föreläsaren kan förklara uttrycket på föreläsningarna kan man ju förledas i att tro att det inte är av högsta relevans inom ämnet. Samt om ett exempel ges och förklaring efterfrågas kanske det vore more pedagogiskt att utveckla exemplet än att säga att det står i boken. Visserligen är det sant men allt står ju i boken så vad har vi en föreläsare till om denne enbart hänvisar till boken i alla lägen?»
- SI-matten var fullständigt guld värd. Citerat från en klasskamrat "det är på SI-matten som man lär sig hela veckans matte på". SI-matten var enormt lärorik och jag vet att jag delar denna åsikten med flera andra. Utan SI-matten hade jag inte klarat kursen. Inför SI i fler kurser!»
- Vissa utav handledarna till jonjakten var inte bra alls, dom var inte tillsäkligt kunniga, så man kunde inte få svar när man frågade och var irriterade och gav intrycket av att dom verkligen inte ville vara där, vilket var väldigt tråkigt.»
- Det har tagit väldigt lång tid att få några tentaresultat. de har fortfarande inte dykt upp..»
- Agnes Ramle ska ha en eloge för sin värdefulla hjälp.»
- Efter att ha haft Alexei i alaA så ställer man kanske orimliga krav på föreläsningarna. Det märktes att det var förstå året Katarina hade kursen, men jag tror att hon bara kommer göra det bättre.»
- Godkänd kurs»


Kursutvärderingssystem från