ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp1åk3: IAR072 Produktionsledning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-14 - 2007-11-25
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»3 11%
Cirka 20 timmar»6 23%
Cirka 25 timmar»12 46%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.8

- Svårt att uppskatta men alla projekt och duggan tog väldigt mycket tid.» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt ojämnt fördelad över läsperioden.» (Cirka 25 timmar)
- Tjock bok och mycket lästimmar» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»10 38%
100%»14 53%

Genomsnitt: 4.42

- ca 90%» (100%)
- Väldigt lite föreläsningar för en sån stor och viktig kurs» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 26%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 34%

Genomsnitt: 2.73

- Målen är skrivna såpass luddigt att det inte säger jättemycket.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- ej läst målen» (?)
- svårt att svara på när målen är luddiga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen kan dock kännas ha varit för höga med tanke på den höga andelen av betyget U i klassen. Dock sa examinatorn i början av kursen att det var svårt att få bra betyg i denna kurs. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Har aldrig sett en ekonomitenta med så många kuggade förut. Fler underkända än på en mattekurs måste innebära att någon inte har tänkt till. Tillbaka till ritbordet med den kursen, speciellt som det mesta var en återupprepning av tidigare kurser.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»4 17%
I viss utsträckning»11 47%
Ja, i hög grad»8 34%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.17

- Tentan var extremt dåligt sammansatt. Den testade i mycket litet utsträckning kursmaterialet.» (Nej, inte alls)
- Jag gillar inte att använda dess ord, men det var en jävla skittenta som inte alls, på något sätt, testade vad kursen handlade om! Helt otroligt!» (Nej, inte alls)
- tyckte inte tenatn var representativ för kursen så som jag uppfattat den, förstår att man omöjligt kan täcka över hela kursen men kände att alla frågor behandlade ungefär samma områden.» (I viss utsträckning)
- Vi kunde ha blivit förberedda på att axaminationen var så pass analytisk formerad.» (I viss utsträckning)
- tentan var för omfattande, det hade krävts mycket mer än 4 timmar för att hinna svara på alla frågorna bra. Dessutom var en av frågorna väldigt lätt missförståd och jag hamnade fel trots att jag frågade på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»10 38%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.42

- Alldeles för få föreläsningar och får många, och kosntiga, övningar.» (Mycket liten)
- Det saknades en röd tråd och när nästan all undervisning utförs av gästföreläsare är det svårt att få en helhet och speciellt mycket utbyte av föreläsningarna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»11 42%

Genomsnitt: 3.3

- MEN - det hjälper ju inte när det inte testas på tentan.» (Mycket stor)
- Boken är jättebra! Bara synd att tentan inte testade vad som stod i den.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»16 61%
Mycket bra»9 34%

Genomsnitt: 3.3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 19%
Ganska bra»11 42%
Mycket bra»3 11%
Har ej sökt hjälp»6 23%

Genomsnitt: 3.3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»20 76%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»18 69%
Hög»5 19%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.19

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 57%
Hög»6 23%
För hög»5 19%

Genomsnitt: 3.61

- Två kurser samtidigt som var uppbyggda med duggor och dessutom inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier gav en hög belastning.» (Hög)
- Jag tycker att duggan låg för tidigt, det blrv för stressigt att läsa hela kursens material på bara tre veckor. Jag skulle kanske tycka att det blev bättre om man hade två duggor, så att man kan koncentrera sig lite på en del annars tycker jag att kursen blir för omfattande.» (För hög)
- Två riktiga mastodontkurser och ingen fritid över huvud taget. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Dåligt»3 12%
Godkänt»8 32%
Gott»11 44%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.24

- Se kommentar till fråga fyra.» (Mycket dåligt)
- Tentans utfomning speglade inte det som kursansvarig sagt skulle komma på tentan. Enligt denna skull en praktisk case tenta ges. vilket även var fallet. dock rättades denna som om det vore en enbart fakta rablande tenta där det enda som krävdes var en punktlista eller en 3 stegs modell. Dessa modeller/listor hade i många fall liten eller ingen som helst anknytning till frågan och hade dessutom examinerats vid den tidigare duggan!» (Mycket dåligt)
- Tentan reflekterade inte vad vi lärt oss...» (Dåligt)
- p.g.a den väldigt missvisande tentan.» (Dåligt)
- Hade blivit bättre om tentan hade varit mindre flummig» (Godkänt)
- Tentan var väldigt svår att få bra på poäng på. Detta kom som en överraskning för månnga då själva kursen fram tills dess inte uppfattades som särskillt svår.» (Gott)
- Jag tycker inte tentan representerade kursen särskilt väl. Den var mycket olik de övningstentor som gavs ut. Dock var det mycket bra att det fanns en tydlig rättningsmall.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursinnehållet kan man inte klaga på.»
- upplägget, det var bra att ha först föreläsningsserien, dugga och sen övningar.»
- videofall»
- Praktikfallen»
- Boken!»
- Upplägget, dvs. föreläsningar lv 1-4 och tre olika case lv 5-7»
- casen»
- Upplägget med tre mindre case-uppgifter och "seminarier" för dessa var mycket bra.»
- upplägget med föreläsningar i början och övningar i slutet»
- Upplägget med dugga på kurslitteraturen efter halva tiden. »
- Vissa "case" var bra.»
- Upplägget med läromål i början av varje föreläsning var jättebra. En bra röd tråd genom hela kursen. Bra föreläsare i de flesta fallen.»
- upplägget med föreläsningar och sedan case»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentaupplägget. Samt en kursansvarig som håller i åtminstone den mesta av undervisningen.»
- Duggans utformning! Jag kunde mycket av litteraturen, men jag kan den inte ordagrant och duggan var på alldels för mycket detaljnivå. Finns ingen anledning till den nivån och det vore väldigt svårt att kunna hela boken i princip utantill.»
- Mer stringens i kursen.»
- Tentan!! Och fler och mer relevanta föreläsningar!»
- Tentan»
- Fler föreläsningar, en tenta som man hinner att skriva inom loppet av 4 timmar. Det är inte ok att kunna hela kursen men misslyckas p.g.a tidsbrist och alldeles för diffusa frågor på tentamen.»
- tentan och det hade varit kul med ett case»
- Föreläsningarna var löst kopplade till varandra och till kurslitteraturen. Spridda skurar av kunskap..»
- En dugga beståenda av detaljfrågor på en 1000 sidors kursbok känns inte riktigt som en bra idé.»
- Kanske bör en föreläsning läggas in gällande vad som ger poäng på tentan. Jag hade precis som många andra förväntat mig ett bättre betyg.»
- mer case, kanske mer föreläsningar»

16. Övriga kommentarer

- intressant kurs!»
- Jättekonstig tenta»
- Innan ni tänker "han är sur för att han kuggade" så ska jag säga att jag klarade examinationen.»


Kursutvärderingssystem från