ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 11/12 Geodesi, LBT131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-19
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 22%
Gott»7 25%
Mycket gott»14 51%

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Roligt att få bryta av med utomhus lektioner!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.29


Lärandemål

efter fullgjord kurs ska studenten kunna
1. använda avvägningsinstrument, laserinstrument, totalstationer och fältdatorer
2. tillämpa fältdatorprogrammet Geodos och cadprogrammet Topocad alt. Civil 3D
3. planera en inmätning resp. en utsättning och från digital information skapa erforderliga utgångspunkter för mätning.
4. verkställa stationsetableringar, mäta in och överföra mätdata digitalt till Topocod och i programmet skapa ett projekteringsunderlag
5. rita in utsättningsobjekt och framställa ett digitalt utsättningsunderlag
6. föra över utsättningsdata till fältdator/mätinstrument och verkställa en utsättning
7. beskriva olika system för GPS-mätning


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 55%

Genomsnitt: 2.88

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Ej sett dem» (?)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 7%
Ja, i hög grad»23 88%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.96

- inte sett målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»5 18%
Ganska liten»6 22%
Ganska stor»5 18%
Mycket stor»11 40%

Genomsnitt: 2.81

- Har inte lärt mig något på föreläsningar, jag har lärt mig på övningarna.» (Mycket liten)
- Uppgifterna ute var riktigt bra, men föreläsningarna hade jag ingen nytta av alls» (Mycket liten)
- Kursen är praktiskt inriktad och därför var dessa moment helt avgörande.» (Mycket liten)
- Allt som sades på föreläsningarna stod i boken» (Ganska liten)
- Den teoretiska undervisningen har inte varit till stor hjälp alls men den praktiska delen har varit mkt bra. » (Ganska liten)
- Man lärde sig mycket eller nästan allt på övningarna eftersom det är en så praktisk kurs, föreläsningarna var inte så givande i jämförelse » (Ganska stor)
- Hade kunnat göras intressantare med ex. powerpointbilder etc.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit all inlärning.» (Mycket stor)
- Övningarna utomhus har varit det som lärt mig, inte föreläsningarna.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»7 25%
Ganska liten»9 33%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.25

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 66%
Mycket bra»8 29%

Genomsnitt: 3.25

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»22 81%
Hög»4 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»21 77%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.85

- Bra med tre övningsledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»24 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 74%
Hög»4 14%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.37


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna!»
- Bra med gamla studenter som lärare, vet lite mer hur studenterna tänker och vad som kan vara viktigt att gå igenom.»
- Bra övningar och övningsledare »
- Lärare, allihopa»
- Övningsledarna»
- Alla övningar »
- Det var roligt när det funka att mäta lite här och var kring chalmers.»
- Tycker allt ska bevaras! Det är bra som det är :D»
- Som helhet är jag nöjd med kursen.»
- Övningsledarna »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer relevanta föreläsningar. »
- Nya instrument, under princip varje övning krånglade instrumenten»
- Det fanns två olika instrument för inmätning, bra om man kan få instruktion på båda. Nu använde man samma hela tiden och har ingen aning om hur det andra fungerar»
- Föreläsningarna skulle kanske kunna göras mer komprimerade, kändes som att samma saker togs upp flera gånger. »
- Föreläsningarna, de var tråkiga och man lärde sig inget.»
- Föreläsningarna kändes väldigt meningslösa. Koppla ihop praktiken och teorin lite mer.»
- Byt all gammal utrustning till modernare grejor som används idag och fungerar, reflexerna kring parkeringen var övermålade och slitna, och apparaterna tog inte alla och vissa apparater tog en evig tid på sig. Är lite så där vad det gäller undervisning av elever, borde inte en "framstående" skola som chalmers satsa på utbildning av riktiga föreläsare om man ska hålla sig i frontlinjen av alla lärosäten?»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Det var en bra kurs. Trevliga övningsledare som visste vad dom gjorde! »
- En bra och kul kurs, roligt med lite praktiskt »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.29
Beräknat jämförelseindex: 0.82

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från