ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Materialteknik, LMS585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»7 43%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 25%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.75

- ej övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 2.93

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 3.07


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.75

- En lärare som kan mycket, men jag saknar mer tydlighet. Många begrepp är inte så självklara som Kenneth tycks tro att de är. Jag saknar fler exempel från verkligheten, så man förstår de teoretiska begreppen bättre.» (Ganska liten)
- Bra laboration. Men, den borde varit tidigare.» (Ganska stor)
- Torbjörn måste skärpa sig. Det verkar inte som om han vill vara lärare då han inte svarar på frågor. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 2.93

- The book is quite bad, very boring, and it"s not because it"s in english, it would be nice if the teacher could do a compedium like in matematisk analys i flera variabler.» (Ganska liten)
- Kan vara svårt att förstå, och jag tycker det är för mycket text.» (Ganska liten)
- Det var svårt att koppla ihop föreläsningarna med materialet i boken. Man visste inte vilket man skulle använda.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»4 25%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 2.93

- Sturvl med studentportalen flertal gånger. irriterande då man behöver hämta material därifrån för att kunna plugga.» (Ganska dåligt)
- Men endel var slarvit skrivna med mycket felaktigheter.» (Ganska bra)
- Bokning av laborationstillfälle kunde skötts på ett bättre sätt. Då det var schemalagt vilken klass som skulle medverka på respektive var det väldigt dumt att lägga fram listor där folk från olika klasser godtyckligt kunde boka in sig. På så vis tog många "den bästa" tiden och den grupp som var schemalagd på den tiden fick ta en tid som inte alls stämde med planeringen. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»3 20%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.13

- Tycker Kenneths svar har varit ganska otydliga, och det har varit svårt att hänga med. » (Ganska bra)
- Mats och Ulla ställde upp och hjälpte så gott som de kunde, detsamma kan inte sägas om torbjörn tyvärr. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.81

- during the lab it was quite nice to cooperate with other students.» (Mycket bra)
- Det var det enda sättet att lära sig kursen, genom att diskutera med andra studenter.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 81%
Hög»2 12%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.25

- Svårt att säga när jag inte gjort tentan ännu, och vad jag känner nu så kan det gå hur som helst...» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»9 56%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.68

- Tre kurser med inlämningsuppgifter och redovisningar gör att tid och energi sprids på många olika uppgifter och det är svårare att lära på ett bra sätt! » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»2 12%
Godkänt»6 37%
Gott»4 25%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt oexakt undervisning, en bok på engelska och en lärare som översätter lite hur som helst. Stora delar av kursen innehåller begrepp som är väldigt svåra att översätta då de kan betyda flera saker. Kenneth har även använt bokstäver för storheter på annat sätt än i boken vid några tillfällen, man måste vara konsekvent, göra som i boken eller skriva en egen, eller vara TYDLIG. » (Dåligt)
- Kursen var ganska bra, men som sagt, boken borde bytas.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inte så mycket egentligen, kursen är väll bra att den finns. Men boken är svår, dels för att den är på engelska och dels för att den är skriven på ett sätt så den gör ämnet svårare än vad det är.»
- struktur på kursen och övningstillfällen»
- The lab! it was really nice not to have to do a report on it, that way I felt like I could relax more and simply learn, it was extremely interesting and the teacher during the lab (Lars) was quite good, explained things well.»
- Labbtillfällen»
- föreläsaren och kursupplägg»
- Laborationen gav god förståelse för materialens strukturer så behåll gärna labben så som den var eller ha en liknande.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ny lärare, det behövs bättre struktur och kanske en ny bok. »
- Gärna någon studiebesök!»
- The book. and have more lab I really think it would make the course easier to understand and more interesting with even more practical moments.»
- Bättre struktur på föreläsningar. »
- laborationen bör läggas tidigare i kursen då den verkligen underlättade förståelsen för funktionen av fas-diagramen osv.. »
- Inget ont om Kenneth som person men jag saknar engagemang och tydlighet. »
- Undervisningens tydlighet. »

16. Övriga kommentarer

- Det är som vanligt för kort tid på laborationerna, dom slutar som vanligt med att man sitter och skriver av varandra och får godkänt på labben utan att man gjort hälften själv. Den här gången hade vi inte svarat på halva labben och vi fick ändå godkänt.»
- Mycket intressant kurs och mycket pedagogisk av läraren. Läraren har kursen mera intressant.»
- Det var extremt svårt att veta vad man skulle lära sig. Föreläsaren var otydlig och det var svårt att fa bra svar på frågor man ställde.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från