ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Maskintjänst, SJO645

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-20
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

3 svarande

Högst 15 timmar»1 33%
Cirka 20 timmar»1 33%
Cirka 25 timmar»1 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

3 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»3 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

3 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 33%

Genomsnitt: 2.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»1 33%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»2 66%

Genomsnitt: 3

- Ingen tenta, inlämningsuppgift som innehöll välgigt bra kunskap ang vakthållning, miljö och olika ansvar» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 33%
Mycket stor»2 66%

Genomsnitt: 3.66

- Svårt att undervisa i detta ämnen, men fredrick som kommer direkt från sjön prata om verkliga saker som sker då det vi läser i lagarna inte går ihop. bra problemlösning med vetskap om hur man löser problemen enligt regelverken!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»1 33%
Ganska liten»1 33%
Ganska stor»1 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- ingen bok, men däremot sjöföreskrifterna som omfattar bra info.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»2 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

3 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Väldigt engagerad lärare, som kunde boka möte utöver lektions tid för att förklara system i maskinrumet, dock behövdes det inte då vi tillslut hittade infon själva» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 33%
Lagom»2 66%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 66%
Lagom»1 33%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 66%
Gott»1 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.33

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Öva vakthållning i simulatorn, rollspel!»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från