ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 11/12 Projektarbete industribyggnad, LBT821

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-16
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Sammanfattande intryck av kursen

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»5 14%
Gott»17 50%
Mycket gott»11 32%

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket rörig kurs! » (Dåligt)
- Bra att vi fick ut allt material på kurshemsidan, men det var rörigt och svårt att hitta» (Godkänt)
- Bra, sammanfattande kurs, men väldigt stor och väldigt tidskrävande.» (Gott)
- Spännande kurs med tillfälle att utnyttja mycket av kunskaperna man tagit till sig under utbildningen.» (Gott)
- Bra och intressant kurs då den tar upp allt vi lärt oss hittills, men jätte mycket att göra...» (Gott)
- Välplanerad kurs. Magnus var otroligt engagerad. Nivån på att ge kritik var blandad. Det ska vara konstruktiv kritik från lärarna, inte åsikter.» (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.11


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) hantera byggprocessens olika delar, från idé till färdig byggnad, förvaltning och eventuell rivning eller återanvändning, samt skall också ha kunskap om hur olika beslut påverkar miljön.
2) Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
3) beskriva, diskutera och analysera en industrianläggning efter studiebesök samt utifrån en vetenskaplig text kring kvalitetskriterier värdera objektets kvalitéer
4) skissa ett tidigt förslag till lösning på ett givet byggnadsprogram
5) förstå och beskriva brandtekniska begrepp samt tillämpa dessa i en brandskiss på tidigare förslag
6) förstå och beskriva principlösningar för energieffektiva installationer för det aktuella projektet samt prova en lösning av nödvändiga utrymmen och huvudkanalisation på tidigare förslag
7) beskriva och diskutera eget och andras förslag i en mellankritik bl a ur livscykelperspektiv hållbara helhetslösningar
8) föreslå en ny eller förbättrad lösning på en ur livscykelperspektiv hållbar helhetslösning (huvudhandling) omfattande byggnadsutformning, byggnadsteknik, stommens utformning och dimensionering, energieffektivitet, brand samt principiell samordning av vvs- och elinstallationer
9) kalkylera projektets kostnader utifrån huvudhandlingar
10) planera projektets tid- och resursanvändning utifrån kalkyl och huvudhandling
11) presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning på Studieportalen eller på kursens projektpresentation på Internet
12) beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker och intressenter inom och utanför högskolan


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 2%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 76%

Genomsnitt: 3.7

- Tycker nog inte att vi har uppfyllt mål 1 och 7» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen för kursen är bra men vi har inte pratat något om underhåll och rivning som det beskrivs i ett av kursmålen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 87%
Nej, målen är för högt ställda»4 12%

Genomsnitt: 2.12

- Det är relevanta delar vi lärt oss, mycket bra! Men till den poäng som kursen utgör så är det orimligt. Borde varit en 10-hp-kurs!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt mycket kunskap som ska in under en väldigt begränsad och stressande tid» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 38%
Ja, i hög grad»18 58%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.64

- Rörig slutredovisning» (I viss utsträckning)
- Tycker nog inte att vi har uppfyllt mål 1 och 7» (I viss utsträckning)
- Inte mycket fokus på livscykelperspektivet på varken handledningar eller granskningen trots att det nämns på två ställen i lärandemålen» (I viss utsträckning)
- Det var kanske lite otydligt vad som satte betyget och vad som värderas bra eller dåligt. » (I viss utsträckning)
- För hög grad på den tiden.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 17%
Ganska stor»18 52%
Mycket stor»9 26%

Genomsnitt: 3.02

- Många onödiga föreläsningar. Har i många fall endast fungerat som en sorts reklam för gästföreläsarnas och deras företag. Även andra föreläsningar har varit till liten hjälp vid inlärningen.» (Mycket liten)
- Mer undervisning om planering o konstruktion o kalkyl» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit ganska långrandiga. Det är inte kul att lyssna på detaljritning i 4h. Kanske splitta till 2 pass? Med det sagt så har föreläsningarna varit mycket bra» (Ganska stor)
- Både och, fick ta reda på mycket på egen hand. handledningar var till stor hjälp men kurskamrater är alltid bäst att fråga..» (Ganska stor)
- Det har givetvis varit avgörande. Intressanta föreläsningar och bra handledningar.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»18 54%
Ganska stor»9 27%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.27

- Även här väldigt rörigt! » (Mycket liten)
- fanns inte så mkt kurslitteratur» (Ganska liten)
- Vi hade inte så mycket» (Ganska liten)
- Förkunskaper gäller här!» (Ganska liten)
- Det har inte funnits så mycket.» (Ganska liten)
- bra med upplagd information på kurshemsidan. dock lite väl rörigt då nytt kom upp hela tiden. » (Ganska stor)
- Bra utdelat material. » (Ganska stor)
- Mycket bra med gamla inlämningar för att hjälpa en förbi när man fastnat.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»17 50%

Genomsnitt: 3.38

- Allt kändes ganska rörigt, inte så tydligt i slutet.» (Mycket dåligt)
- Hade varit bra om det fanns en tydligare plan för detta. Till slut fanns det så mycket på hemsidan att man inte hittade det man letade efter. Ibland fanns även material i kursfilen, lite krångligt atthålla reda på. Även svårt att hålla reda på all info i mail som kom väldigt ofta. Bra om det är tydligare från början vad varje uppgift innebär. » (Ganska dåligt)
- Mycket kvantitativ information mest hela tiden.» (Ganska dåligt)
- Mycket mail och lite rörigt på kurshemsidan, men annars bra» (Ganska bra)
- Det var väldigt mycket som kom på en gång så det var inland svårt att ta del av allt, lätt att missa något.» (Ganska bra)
- Dock blev det på tok för rörigt med uppdateringar från Magnus både på mail och kurshemsidan. Bättre att samordna information istället för att maila ut olika saker var och varannan dag... Inte lätt att hålla koll!» (Ganska bra)
- lite rörigt» (Ganska bra)
- Rörigt att hitta bland utdelat material på kurshemsidan, det hade varit bättre om det va mer strukturerat med mappar och mer beskrivande titlar på dokumenten.» (Ganska bra)
- Utdelat material har varit ganska bra, men skulle gärna kunna struktureras upp lite bättre. Den ofantliga mängden mail man får av kursansvarige kan var lite svåröverskådlig ibland.» (Ganska bra)
- jätte bra att Magnus mailar ut och informerar så fort han kommer på ngt, tyder på bra engagemang! men han skulle kunna samla ihop det till färre mail för tillslut orjkade man inte läsa alla, tyvärr» (Ganska bra)
- Det var kanske lite rörigt studtals. Ibland var det svårt att veta vad som gällde i fråga om inlämningar och dylikt. Dock var det väldigt lätt att få svar på frågot. » (Ganska bra)
- magnus skickade mail kl 10 på kvällen, nästan varje vecka. det är hängivelse.» (Mycket bra)
- Magnus Persson är en förebild. Tänk om alla lärare hade arbetet som honom.» (Mycket bra)
- Klockren användning av portalen» (Mycket bra)
- Jättebra uppdaterat!» (Mycket bra)
- Dock så var det lite för mycket mail. Till slut så orkade man knappt läsa dem och det blev ett stående skämt så fort man fick mail "att det kommer väl från Magnus", men informationen måste ju. Kanske ska man försöka samla utskicken lite mer.» (Mycket bra)
- Studieportalen har haft många dåliga dagar men det är inte kursens el. Magnus fel. Byt till Ping Pong.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 11%
Hög»18 52%
För hög»12 35%

Genomsnitt: 4.23

- En jämn belastning under hela kursen» (Lagom)
- Tar väldigt mycket tid!» (Hög)
- Låg i början men mycket mot slutet. Detta gjorde att belastningen på läsperioden blev för hög.» (Hög)
- Hög belastning men ändock rimlig.» (Hög)
- Hög belastning eftersom det är ett projekt. man vill prestera. » (Hög)
- för mycket i läsperiod två, iallafall till inlämning av huvudhandling» (För hög)
- lp 1 okey tempo, lp 2 alldeles för högt. » (För hög)
- Det var mycket kris och panik i den sista läsperioden när det hela tiden kom upp mer saker att göra.» (För hög)
- beror på hur många man va i sin grupp. vi var två och det tyckte vi va tufft, våra lektioner krockade mycket också. upplevde inte att vi hade mindre att göra för att vi var två jämfört med dem som vara tre» (För hög)
- På den korta tiden.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»21 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Det var bra med handledningstillfällen men det är mycket tråkigt att få negativ kritik på saker som man faktiskt frågat om och gjort som man blivit tillsagd, då är det bättra att inte få nått svar alls och göra som man själv tror.» (Ganska dåliga)
- jättebra med konsultationerna. hade dock behövt en konstruktör att fråga under arbetets gång med. nu fick vi gå och fråga steve och rasmus och känns dumt att störa dom när de inte är involverade i kursen. » (Ganska bra)
- Så himla mycket man vill fråga. Vore bra om handledarna gav oss 5 minuter till att rabbla lite frågor istället för att börja peta i allt möjligt. Det är i och för sig bra, men ofta han man inte fråga det man egentligen undrade» (Ganska bra)
- Möjligheterna att ställa frågor har vart bra, dock har det vart svårt att få bra svar. En fråga har nämligen kunnat resultera i tre HELT olika svar.» (Ganska bra)
- Fråg gick att ställa men man fick inte alltid något bra svar.» (Mycket bra)
- Fanns många handledningstillfällen men var en besvikelse när man gått på alla dessa och ställt frågor om exempelvis beräkningar och fått svar att det ser rätt ut och sedan efter slutinlämning få många fel utpekade som man trott varit rätt. » (Mycket bra)
- Fantastiskt bra att man har kunnat ringa och fått svar på frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»25 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- Samarbetet har fungerat MYCKET bra. Då svar från handledare vart röriga har man istället fått diskutera med andra studenter.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 20%
Hög»10 29%
För hög»17 50%

Genomsnitt: 4.29

- Hög i förta och lagom i andra» (Lagom)
- Alla kurser tar väldigt mycket tid och det är svårt att välja kurser utan att få för mycket poäng, det ger en väldigt hög arbetsbelastning. Samtidigt skall man försöka leta exjobb vilket tar mycket energi också.» (För hög)
- Inte i Början men i slutet.» (För hög)
- lite mycket med tre projektkurser samtidigt» (För hög)
- lp 1 okey tempo, lp 2 alldeles för högt. » (För hög)
- Det är inte rimligt att en kurs ska ta upp så mycket tid som industribyggnaden har gjort.» (För hög)
- På den tiden.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledningarna och projektarbetet fungerar bra. Bra att göra en sak i taget i lp 1 och sen hela projektarbetet. »
- magnus. företagen.»
- Kstr»
- Handlednings-tillfällena»
- Magnus! Ställde alltid upp och svarade på frågor, skickade ut material och underlättade arbetet så gott han kunde! Även föreläsarna/konsulterna från de olika områdena var jättebra!»
- Att det finns många konsultationstider.»
- bra sätt att arbeta med projekt. »
- Tycker att hela upplägget är jättebra.»
- Konceptet som helhet är väldigt bra och bör absolut finnas kvar!»
- Jag tycker upplägget var bra men det var ändå väldigt mkt att göra. över lag en bra kurs!»
- Projektet som det är i helhet. Att få "uppdraget" från ett företag. »
- Bra upplägg av delmoment och delinlämningar»
- * Antalet handledartillfällen-mycket bra! »
- Upplägget.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag hade gärna haft en mer ingående föreläsning om hur detaljerna skall ritas och vad man ska tänka på. Gärna i lp1 när vi ritade de första detaljerna.»
- ATT INTE LÄGGA STUDIEBESÖK OCH SLUTREDOVISNINGAR I TENTAPERIODER!!! alldeles för många inblandade på handledningarna som ger olika direktiv, blir väldigt rörigt. »
- Ingen upphängning i tentaveckan.»
- Informationsflödet»
- Tidigare start med projektet. »
- Mer hand»
- Kanske avgränsa projektet något så att det inte blir så omfattande. Den öppna projektuppgiften gör att oändligt mycket kraft och tid kan läggas på projektet. Skulle vara bra om alla lärare/handledare gav mer entydliga svar kring vad som gällde för projektuppgiften. Idag fick man olika svar beroende på vem man frågade...»
- Mer struktur på kursen. Som det var nu slängdes nya uppgifter och förutsättningar in lite här och var, vilket var väldigt stressande för oss studenter. Dessutom var arbetsbelastningen orimligt hög. Att endast läsa denna kursen hade varit nog mycket som det såg ut i höst. »
- Har inget att klaga på.»
- De obligatoriska föreläsingarna skulle kunna vara frivilliga och så får man vid varje handledning visa att man tagit till sig kunskapen från föreläsningen eller på egen hand.»
- Ett PM med mer tydligt vad som ska lämnas in när hade varit önskvärt. Nu är arbetet med upplagt från vecka till vecka och det är svårt att få en helhetsbild och kunna arbeta i förväg.»
- behöver komma igång med projektet tidigare. nu blev det i princip att göra hela projektet på 3 veckor. även om det är bra att få förkunskaperna först så behövs mer tid för att få ihop ett bra projekt. »
- Utställningen var väldigt tråkigt att skedde i betonghallen, hade varit betydligt roligare att ställa ut i ljusgården som tidigare år. Dessutom var ställningarna man hängde upp på inte direkt optimala, det var inte det lättaste att göra på ett bra sätt.»
- Mer om miljö och hållbar utveckling i projektet»
- Hade varit bra med någon föreläsning där det verkligen grundligt gicks igenom hur AutoCAD och dess funktioner funkar med RD- samt modellfiler, skalor, osv.»
- Att uppgifter och projekt definieras lite mer.»
- Detaljer. Främst tycker jag att gällande tidsplanen så borde krav ställas att den skqa skapas med det program som vi lärde oss använda i Byggproduktionen. »
- Mer kommunikation melan handledare då många sa olika saker. Detta kunde man sedan få fel för i slutinlämningen»
- *bättre samarbete mellan handledarna för att minska risken för förvirring vid frågor. * Ett bättre organiserat studiebesök.»
- Banta det lite så man slipper må dåligt, när en sak var klar kom det tre nya saker. 25 timmar i veckan va det sagt men det blev snarare 35 timmar i veckan! »
- Lärarens roll är att lära oss resonera och reflektera, inte vad han tycker.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Man bör veta att det finns en maxhöjd på huset om man ska kritisera oss. Sen tyckte jag att utställningen hanterades respektlöst. Jag var Nöjd med vårt arbete och när jag ville hämta det (ganska mycket pengar i det också), så låg allt i en helvetes röra, tejp och allt i en hög. Så det blev inget. Kanske ge oss en halvdag att själva ta ner dem» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- INGA obligatoriska studiebesök i en TENTAVECKA! En lärare var dåligt påläst på redovisningen vad det gällde maxhöjd på byggnaden. Man kunde också få olika besked olika veckor.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- i det stora hela en mycket bra kurs. genomtänkt och välplanerad-»
- arbetsbelastningen är hög i förhållande till poängen. Att rita under en längre period hade varit bättre. »
- n ska ha husbyggnaden.»
- förslag: kör på lite mer i början med "småövningarna" så man kan börja med projektet tidigare. samordna med VR-kursen så inte det värsta kommer samtidigt i båda kurserna. »
- Kanonbra kurs Magnus! Bra, trevliga och framförallt kunniga handledare. »
- kul kurs som tar upp allt men man kan inte vara två i sin grupp, vi kände oss jagade och stressade hela hösten. »
- Utöver mina kommentarer va detta en mycket bra kurs, upplägget va bra men banta det lite.»
- Hela upplägget kändes en aning förvirrat. Först hade man inget att göra men helt plötsligt efter en handledning var det hur mycket som helst, så det hade vart bättre om man tidigt fått reda på vad som skulle in varje vecka och vara klart till varje handledning. Sen var det lite irreterande att handledarna sa olika saker eftersom vi gick till olika. Vissa lärare borde tänka på hur de uttrycker sig.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.11
Beräknat jämförelseindex: 0.77

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från