ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Skeppsteknik, 4820206

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-21 - 2010-01-15
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»9 56%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.75

- Högst osäker! Varierade även stort från vecka till vecka» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»5 31%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.56

- Missade 1 föreläsning pga personliga skäl samt läraren missade en lektion, vilken förvisso togs in vid senare tillfälle.» (75%)
- missade en föreläsning..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 56%

Genomsnitt: 3.18

- läraren upprepar mycket, som i detta fallet är bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»12 92%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 3.07

- Eximinationen var dock alldelles för enkel. Gav ingen utrymme för fördjupning utöver det mest grundläggande.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»9 56%

Genomsnitt: 3.5

- mycke bra lärare om han kom i tid» (Mycket stor)
- Mycket repetition hjälpte!» (Mycket stor)
- Suveränt pedagogisk och intressant.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 2.81

- boken var onödigt. lärarens utdelade material var till hjälp» (Ganska stor)
- Framför allt alla kompendier» (Mycket stor)
- Mycket bra med uppföljning efter varje lektion med specifikt utdelat material!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 3.25

- Det här med Ping Pong är krångligt.. Antingen får ni byta helt från studieportalen dit, eller så får ni skippa Ping Pong.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.56

- Jag önskar ett eller flera räkneövningstillfällen där man kan få hjälp av läraren» (Ganska dåliga)
- Lyhörda och kompetenta svar!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»3 18%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 25%
Lagom»12 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Vore kul med något djupare kurs men generellt mycket bra och givande!» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»9 56%
Hög»4 25%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.43

- Skönt med lite lugnare takt innan jullovet!» (Lagom)
- Engelskan (gerds del) är det stora no no, gör inte om Underhålls teknikens labb kändes mer stressande än fastknutet med ämnet » (För hög)
- Jobbigt med tre stora tentor» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 12%
Gott»6 37%
Mycket gott»8 50%

Genomsnitt: 4.37

- lärde mig inte mycket som jag kommer ta med mig. det va mest plugga in allting dagen innan och sedan glömma bort det fenomenet.» (Godkänt)
- Intressant, lärorikt och nyttiga kunskaper!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan-Erik är en väldigt väldigt duktig lärare. Han går igenom allting grundligt och upprepar sig många gånger för att verkligen se till så att vi lär oss! Behåll honom!!! Och många andra lärare har mycket att lära av honom!»
- Läraren med hela dess upplägg!»
- Läraren Jan-Erik måste vara kvar en otroligt kompetent och bra lärare»
- Allt!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bestäm er för ETT ställe att lägga ut kursmaterial med andra kurser. Jobbigt med 2.»
- Enda "problemet" tycker jag var att det dröjde två veckor mellan första och andra föreläsningen, men det har nog mer med schemat att göra..»
- Miss att läraren föreslog "valfria räknare" vilket innebär att man får ta med handskrivna lappar vilket ledde till ett mindre inbördeskrig vid tentamenstillfället...»
- Ett eller flera räkneövningstillfällen vore bra!»

16. Övriga kommentarer

- Läraren gör ett bra jobb med att "nöta in " kursen material mycket repetition. Samt att flödet i kursen känns stabilt och svårighets graden inte är som en pukelpist »
- Tack för en bra och lärorik kurs!»


Kursutvärderingssystem från