ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Bryggtjänst SJO315

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-02 - 2012-03-25
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»4 13%
Cirka 20 timmar»11 37%
Cirka 25 timmar»7 24%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»6 20%

Genomsnitt: 2.79

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»4 13%
100%»23 76%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 66%

Genomsnitt: 3.56

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 89%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 26%
Ja, i hög grad»15 50%
Vet ej/har inte examinerats än»7 23%

Genomsnitt: 2.96


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»8 26%

Genomsnitt: 2.96

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»4 13%
Ganska liten»11 36%
Ganska stor»10 33%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.53

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»12 40%

Genomsnitt: 3.13


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»19 65%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.72

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»16 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.33

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»2 7%
Låg»1 3%
Lagom»16 57%
Hög»7 25%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.21

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»17 56%
Hög»8 26%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.36


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»8 26%
Gott»12 40%
Mycket gott»8 26%

Genomsnitt: 3.83

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att uppgifter skall göras inför varje körning. »
- Tycker att kursen som helhet är bra utformad. »
- All simulatortillfällen med utvärderingar. Den trevliga atmosfären! »
- Studiebesöket på jrcc, dock bör de vara mer förberedda så vi inte pratar om fåglar den sista halvtimmen som skedde i år. Systembortfallen var nog det mest givande i hela kursen!»
- Jättebra utveckling av programmet. Kul att få köra övningar i bryggsim, något jag gärna hade gjort oftare.»
- Det är helt klart simulatorkörningarna som ger mest så de borde vara kvar och kanske till och med utökas i den mån det finns plats.»
- Upplägget i stort var bra. Jag upplever att det var svårt att lära sig bryggorna. Kanske en liten lathund kund göras för hur man startar upp systemen»
- simulatorövningarna, föreläsningarna angående loggbok och andra praktiska moment som man stöter på under en bryggvakt.»
- Att göra egna verktyg för bryggarbetet.»
- Upplägget på kursen»
- I stort ett mycket bra upplägg av kursen, kanske skulle man kunna gå igenom lite mer hur man gör en komplett ruttplanering, var hittar man information om vilka dokument och rapporteringar som ska göras innan ett hamnanklöp, hur beräknar man squat, UKC, etc. »
- SAR övningen var väldigt bra. Undervisningarna om skeppsdagbok, rättning.»
- Bra med simulatorkörningar. De flesta föreläsningarna var bra.»
- Genomgång av simulator på föreläsning innan man går till den äkta varan.»
- Simulatorövningarna var både bra och givande. »
- Mer simulator tid»
- Simulatorkörningarna»
- Sättet kursen är upplagd på och Axvi som lärare. Hans tydliga information och kommunikation är föredömlig. Det finns mycket och tydlig information samt dokumentation att ta del av och man får snabbt svar på mail.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bästa kursen under dessa år, skulle varit mer poäng antal och getts mer utrymme i programmet. »
- Jag skulle önska att vi kunde få mer tid i stora simulatorn då många funktioner är helt nya.»
- Inför ett best-practice. Hitta på själv i all ära, men för att kunna bli bra på att jämföra bra och dåliga rutiner i framtiden är jag tacksam om jag fått med mig "the Chalmers Way" från skolan. Om alla studenter ska komma på sin egen väg i alla situationer upplever jag att det är svårt att garantera kvalitet på styrmän som kommer ut på sjön.»
- Mer simkörningar. Fler situationer och utveckla körningarna.»
- Mer egen simulatorträning, första tillfället var mkt bra, men behövs mer träning.»
- Johan Gregerson sitter på en stor kompetens. Tyvärr ger han intrycket av att inte vara det minsta påläst inför föreläsningar. Det finns ingen struktur över huvudtaget och det är otroligt svårt att följa med i föreläsningen då Johan hoppar fram och tillbaka och ofta inte slutför sina meningar innan han påbörjar en ny.»
- Vissa av lektionerna kändes mindre givande, skulle gärna fått en genomgån av sjökortsrättningar tillexempel som det stod att vi skulle få men väl där så var det inte mycket vi lärde oss utan hänvisades till admiralitetens litteratur och det är väl okej men då skulle vi kunna gått igenom den lite på lektionen.»
- Gregorsson har haft ett par föreläsningar som känts snurriga. Lite mer pondus och kraft, så blir de nog bra.»
- man bör ha en väl genomförd föreläsning på hur man ska göra en voyageplan. »
- Mer tid bör ges i simulatorn. Efter fyra år känns det minst sagt lamt att ha agerat som ansvarig navigatör på skolans berömda simulator under sammanlagt 4-5 timmar.»
- Dela in i mindre grupper för bryggsimulatorn, max 2-3 pers i varje för att förhindra att andra åker "snålskjuts" på andras arbete!»
- Johan måste bli mer pedagogisk, han är säkert väldigt kompetent men han måste bli lugnare och bättre på att förmedla kunskap och information.»
- Jag tycker det var för stora grupper (9 pers.) för att förbereda simulatorkörningarna, man skulle kunna dela in varje grupp i tre grupper om tre som utgör ett bryggteam och genomför planeringen.»
- Mindre grupper och framför allt mer tid i simulatorn, som det var nu vart det jäktigt att genomföra övningarna. Mer tydligt hur uppgifterna på ping-pong ska lämnas in och att det funkar från kurs start. En snabbkurs om hur ecdis planeringen, hur alla funktioner fungerar.»
- Planera färdigt kursen innan den startar. Lärare kom hela tiden olika besked. Lite mer pedagogiskt av JG. Mindre grupper. Tydligare instruktioner för labbar och voy plan, tex vad som förväntas och vad som ska lämnas in. »
- Kursen borde vara obligatorisk för att få ett styrmansbrev. Anser även att själva "uppkörningen" (sim 5) skall ha en högre svårighetsgrad.»
- Bättre struktur, tydligare krav på Lab-PM, mer konkreta föreläsningar där föreläsaren vet vad som skall förmedlas, gärna skriva upp 5 punkter på tavlan som skall gås igenom och sedan beta av dem och inte sväva iväg.»
- Föreläsningarna med J.G måste bli betydligt mer strukturerade. »
- Färre elever i ruttplaneringsgruppen. Mer manövertaktiska övningar både praktiskt och teoretiskt.»
- Mer tid i simulatorn»
- Kursens upplägg är egentligen mycket bra. Det som är synd dock är att vi inte haft någon som helst reseplanering tidigare under utbildningen. Vi studenters erfarenheter inom området är väldigt varierande då det beror mycket på vad för båtar man varit på under praktikerna. Det är där man eventuellt kommit i kontakt med reseplanering men på många fartyg som går i linjetrafik eller liknande görs knappt någon reseplanering och då finns det inte så mycket att lära sig på.»

16. Övriga kommentarer

- Vissa lektioner kunde ha behövts vara mer genomarbetade.»
- Johan Gregorsson är en väldigt bra resurs, det kan dock vara bra om Johan kan förbättra sin retorik lite. Ibland när han föreläser kan han sväva iväg väldigt mycket och det kan bli lite svårt att följa. Men som sagt, Johan är en väldigt bra resurs - lite finjustering bara så blir det skitbra!»
- Bra Kurs! Snygg avslutning på programmet. Tack för mig!»
- Jag har inte förstått själva inlämningen på pingpong där jag blivit godkänd på alla delar utan att läraren har granskat eller öppnat någon fil? Varför ska man lägga tid på att skicka in något som inte öppnas?»
- En bra kurs som har varit mycket rolig och givande.»
- Tyckte att Axvi var dryg i början. Kallade honom för Kaxvi. Så här när kursen är klar har jag ändrat uppfattning. Bra att det var lite hög ribba i början. All heder år Gregorsson, Axvi och Weber.»
- Inför varje körning har voyageplan samt checklistor lämnats in, utan att man har fått någon kommentar på om något bör ändras, utan de har bara blivit godkända. Inför sista inlämningen kom alla kommentarer som man borde ha fått redan vid första inlämningen som gjorde att det hela blev väldigt stressigt precis innan alla ska på praktik. Vid sista inlämningen trodde alla i gruppen att vår voyageplan var bra pga att vi genom de tidigare inlämningarna hade blivit godkänd. Det måste verkligen ändras till nästa år!»
- Engagerade lärare med en ödmjuk inställning. Johan har till stort gjort ett gott intryck på mig men kan behöva förbereda sig på ett bättre sätt inför föreläsningar för att skapa en tydlig röd tråd. »
- Grymt bra kurs, bästa på hela utbildningen!»
- Kanske går det att göra alla uppgifterna i mindre grupper. I grupperna om 9 försvann ett par gruppmedlemmar, mer eller mindre medvetet. Självklart vore det bra med fler simulatorkörningar. Jättebra och givande kurs som jag bara önskar vi hade mer av, mera körningar, mer trafiksituationer på öppet vatten. Mer snack elev/lärare, detta ger väldigt mkt. Lite mer vägledning i hur man använder ALRS rent praktiskt vore bra. Dela med er mer om hur radarnavigering går till på ett bra sätt, exemplifiera bra index-mål, fällor att gå i m.m. Reto lär ha massor av bra manövreringstips sen lotsandet. Bra lärarinsats, snabbare svar på mail efterfrågas. Variera uppkörningsscenariorna, kan vara svårt att få helt rättvist såklart men hellre det än att många vet precis vad som komma skall. Johan Magnusson är grym på powerpoint, be honom göra en presentation där han visar hur kursrättning går till för de som är osäkra. Det var lite otydligt kring uttustningshaveri-övningen, vad sker då gyro fallet bort exakt? Har AIS heading-input? Är andra fartygs AIS symboler korrekt placerade i ECDIS vid GPS dop? »
- Varit en rolig och lärorik kurs, sen vill jag och säkert även ni få mer tid i simulatorn. »
- En kurs som kan vara en av de viktigare. Synd att den skötts så dåligt. Glad på det sättet att jag är klar med Chalmers Tekniska LEKSKOLA!»
- En kurs som man fasat för (uppkörning) men som visade sig vara för ostrukturerad för att man skulle utvecklas särskilt mycket. Det jag lärde mig var att återanvända gamla kunskaper från 9 månaders praktik.»
- På de enskilda kurserna var arbetsbelastningen bra. Men i kombination med GOC blev det rent schematiskt svårt att hitta tid för egen träning i radiosimulatorn, grupparbete och ”,egna”, studier. »
- Då vi var nio pers i gruppen, blev det att cirkulation i arbetsfördelningen uteblev.»
- Jag önskar fler möjligheter att köra ensam i simulatorn, då det är detta som examineras.»
- Jag anser inte att ECDIS-kursen som vi har haft innan med sina 3 tillfällen eller vad det var är tillräcklig inför denna kurs. Man bör införa mer arbete med ECDIS och med reseplanering i skolan, i fler kurser, så att det sitter betydligt bättre.. Hur det fungerar och hur man arbetar i det inför denna kurs. De båtar jag har varit i har alla kört på papperskort och endast haft ett elektroniskt sjökort lite som stöd, därav mina ringa kunskaper inom området och då blir det ganska mycket att ta in under denna kurs. Därför mitt svar om att kraven i kursen är för högt ställda. Jag vill också påpeka att jag är glad att vi får vara i de "stora simulatorerna" och uppmuntrar mer sådant, tidigare under utbildningen. För en nackdel blir att systemkännedomen och användning av dessa bryggor tar lång tid att få in. Hade vi haft kursen i källaren där vi varit mycket tidigare tror jag att resultatet hade fallit ut bättre (även om det kanske föll ut bra här). Sist men inte minst så bör man se över gruppstorlekarna. Jag förstår att det inte är lätt att få till med så många studenter men försök hitta någon annan lösning därför en grupp på nio personer är för stor i denna kurs. Många i min grupp litade på att "alla andra" löste inlämningsuppgifterna. Vissa sa också att det är så bra att vi har X i vår grupp för han löser allting. Jag tycker det är en tråkig attityd att folk tänker och agerar så och det kan självfallet inte skolan lösa men är man mindre grupper så "tvingas" fler att dra sitt strå till stacken. Kanske ska man i inledningen av kursen ge tips på att man inom gruppen delar in sig i fler mindre grupper (t.ex. 3 och 3) eller föreslå att gruppen utser en gruppledare som är samordnande och fördelar arbetet i gruppen. Ett problem som dock kvarstår är att vissa människor nöjer sig med en halvdan inlämning och andra vill ha det petnoga med snygg layout osv. Där får man försöka mötas på halva vägen och diskutera sig fram men det blir också lättare om man är mindre grupper. I övrigt tack för en bra kurs som gett mycket! En del lärare på institutionen skulle kunna ta och kika på hur Axvi sköter kommunikationsflödet och lära av det.»


Kursutvärderingssystem från