ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 11/12 Installationsteknisk projektering, ENM115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-16
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Sammanfattande intryck av kursen

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 20%
Mycket gott»4 80%

Genomsnitt: 4.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.8


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) Arbeta i projekterings- och byggprocessen utifrån ett installationstekniskt perspektiv
2) Föreslå lämpliga systemval utifrån formulerade inneklimatkrav
3) Genomföra de beräkningar som krävs vid systemval och detaljdimensionering
4) Redogöra för hur olika installationstekniska system styrs och regleras


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 80%

Genomsnitt: 3.8

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»5 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»4 80%

Genomsnitt: 3.8

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 60%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- Bra bok, den som hörde till förra kursen har även varit till god hjälp i denna kurs» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 80%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3.2

- PP-presentation hade gärna fått komma ut innan föreläsningstillfället för att underlätta att notera och göra förklaringar för sig själv på de olika sidorna» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Väldigt pedagogiska föreläsningar, fortsätt med det! Inga frågor är för dumma, vilket känns skönt!»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Anders Trüschel är en riktigt duktig lärare som inte bara är bra på att lära ut, han gör det även på ett roligt sätt och håller en mycket god stämning på lektionerna.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.8
Beräknat jämförelseindex: 0.95

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från