ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och Linjär Algebra del C, TMV036, lp3 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-02 - 2010-03-21
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»7 22%
Cirka 20 timmar»7 22%
Cirka 25 timmar»8 25%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»6 19%

Genomsnitt: 2.8

- Gick kurseb förra året» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»2 6%
25%»1 3%
50%»2 6%
75%»8 25%
100%»18 58%

Genomsnitt: 4.25

- Har inte varit i så gott skick den här läsperioden, så jag missade en del. » (75%)
- Har inte deltagit i nån större omfattning på lektionstimmar eftersom jag har svårt att räkna med mycket folk omkring mig, har ägnat denna tid till att sitta i läserum och räkna. Har deltagit på samtliga föreläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 54%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 19%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 50%
Nej, målen är för högt ställda»9 50%

Genomsnitt: 2.5

- (Ja, målen verkar rimliga)
- För mycket material på för kort tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För många moment, blir spretigt. Mer tid på kursens viktigaste moment under föreläsningstid. Mer fokus på Greens och Gauss, blev väldigt lite och ytligt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lite höga i alla fall. Det blev väldigt mycket nytt på en gång. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är för kompakt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»3 12%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»6 25%
Vet ej/har inte examinerats än»11 45%

Genomsnitt: 3.04

- Tyckte att det var för stor tyngdpunkt på linjär algebra. Vissa av uppg på tentan känndes mer som ALA B. Tentan var mycket olik gamla tentor då fokus låg mer på analysdelen. » (I viss utsträckning)
- Tyckte att tentan kanske var lite i krångligaste laget... speciellt om man jämför med tidigare års tentor var denna klurigare formulerad och lite svårare.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.67

- Mer oengagerad får man leta efter, vad i helvete gjorde ni av den föregående, Niklas E.!? Föreläsaren rabblade exempel från boken som man kunde göra själv dvs inga egna uppgifter.» (Ganska liten)
- Skulle varit till större hjälp om man hade gått egenom exempeluppgifter på övningarna. När man gick igenom exempeluppgfter var dessa ofta flera veckor bak i planeringen och då hade man redan slitit sitt hår för dessa uppgifter. Det hade varit till större hjälp om man hade gått igenom uppgifter på det område man räknade en viss vecka. Då hade inlärningen blivit mer effektiv. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»17 54%
Mycket stor»13 41%

Genomsnitt: 3.38

- Boken har för korta teoridelar och för breda uppgifter, gäller Adams-boken.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»22 73%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.96

- Vem i helvete ger ut en ofullständig bevislista V. 4? Bättre med en sådan lista innan kursstart!» (Mycket dåligt)
- Websidan var för dåligt uppdaterad, duggorna från en vecka kom upp efter vi hade haft den andra duggan två veckor senare» (Ganska dåligt)
- Dugga-resultaten har dröjt lite väl länge. » (Ganska bra)
- Det känns lite krångligt när det finns flera ställen att hitta bra material på på pingpong. Bättre struktur angående var material läggs ut hade förenklat studierna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»15 48%
Mycket bra»11 35%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.29

- PÅ föreläsningarna kunde man få lite hjälp men övningarna och datastudion var som ett hönshus, för mycket kackel och snack ingen som helst studiero. Fler övningsledare nästa gång.» (Ganska dåliga)
- Iom att det inte var exempeluppgifter på övnhignarna var det många som körde fast o behövde hjälp och detta var svårt att få. Ibland fick man vänta en hel lektion för att få hjälp med uppgifter på övningarna. Om man ska ha detta upplägg tycker jag att man bör ha fler lektionslärare som man hjälpa till när man kör fast.» (Ganska dåliga)
- Många som behöver hjälp och få personer som kan hjälpa --> väldigt långa hjälplistor» (Ganska bra)
- Saknar verkligen SI matten, det var där man fattade saker, märktes tydligt på förståelsen att man inte hade den längre» (Ganska bra)
- Övningarna har fungerat bra.» (Mycket bra)
- Bra övningslärare, Henrik G, F3, för Kf1.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»19 63%
Har ej sökt samarbete»6 20%

Genomsnitt: 4.03

- Har pluggat ihop på helger osv. Detta har varit mycket givande.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 25%
Hög»15 48%
För hög»8 25%

Genomsnitt: 4

- Dåligt upplägg på kursen. MYCKET material som ska gås igenom på för få föreläsningar.» (Hög)
- Hög på alla delar utom ALA C som var alldelles för kompakt. Vi han ju inte ens med allt material. Tycker att man bör fundera på upplägget och ev lägga vissa delar tidigare, i ALA A/B.» (Hög)
- Tack vare att föreläsaren blev efter blev det mycket på slutet, då man ändå har mycket» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 25%
Hög»13 41%
För hög»10 32%

Genomsnitt: 4.06

- Se kommentar ovan!» (För hög)
- Kf har 3 kurser den här läsperioden» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»4 12%
Godkänt»13 41%
Gott»11 35%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.29

- Borde vara åtminstone 3 föreläsningar i veckan för att hinna gå igenom allt material. Föreläsaren var bra men hade för lite tid för att förklara saker på djupet. Linjär algebran bör vara en separat kurs.» (Dåligt)
- Intressant, men krävande. » (Gott)
- Skoj matte!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna.»
- Möjligheten till egen räkning och hjälp under matteövningstillfällena.»
- Faktum att man la ner mer tid på geometri i rummet i ALA-A jämfört med tidigare år. Ala-B var bra som den var Ala-C har varit jobbig sista veckan, mycket att gå igenom.»
- Duggor är bra. »
- Duggorna man hade varannan vecka.»
- En del lärarledda räkneövningar.»
- Kemikonsultationen.»
- Duggorna! Det var jättebra att ha dessa!»
- Övningstillfällena och Matlab, det ger god förståelse»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Linjär algebra i separat kurs, fler föreläsningar.»
- Fler övningledare (både studio och räknestugor), föreläsaren.»
- Bättre synkronisering mellan föreläsningarna och rekommenderade övningsuppgifter.»
- bättre föreläsare!!»
- Använd föreläsningarna till att rakt på sak gå igenom vad som är viktigt, inte med massa orelevanta exempel och motiverande ideer. Det hjälper inte oss lära oss bättre.»
- Att föreläsningarna ska vara i fas med planeringen, så att man inte går igenom nya saker ända in i det sista. »
- Lite fler nyttiga exempel vore inte fel»
- Fler lärarledda räknetillfällen utan genomgång (typ konsultationstid)»
- inför SI-mattelektioner precis som alaA och alaB. Bättre planering så att alla kursmoment hinns med. Fler möjligheter att få konsultation, fler övningstillfällen eller eventuellt en fri konsultationstid. »
- Bättre önvningsgenomgångar på de viktigaste formlerna och faktan.»
- Mindre material i C, mer i B och A. »
- Svårt att ha Håkan som föreläsare i Gustav Dhalensalen, eftersom man knappt hör vad han säger i rad 2. och det är en stor sal. Jag tycker man skall ha SI matten i C med, det ger förståelse och det behövs för att det är en så svår kurs»
- kan tycka att det är lite synd att linjär algebran och analysen är i samma kurs då det är svårt att hålla koll på båda delar samtidigt... skulle önska att ALA delades upp i 2 kurser: en med bara linjär algebra och en med en- och flervariabelsanalys. »

16. Övriga kommentarer

- Tror att årets föreläsare har haft något bristande erfarenhet av undervisning vilket tyvärr märks. kombinerar man detta med en stor grupp elever och ett omfattande material i flervariabelanalys så kan det bara gå på ett sätt. Det är inte rättvist mot varken lärare eller elever. Jag är övertygad om att Håkan kommer bli en bra föreläsare men han behöver mer erfarenhet först!»
- Ge Håkan en mikrofon!»
- Inte fel på kursen, men det blir lite mycket med matten och kemin i läsperiod 3.»


Kursutvärderingssystem från