ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3-4 12/13 Projektarbete produktion, LBT241

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-15 - 2013-04-28
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 18%
Godkänt»6 54%
Gott»2 18%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Äntligen en kurs på Chalmers med faktisk relation till verkligheten. Många av gästföreläsarna var engagerade och kändes relevanta för kursen. Givande innehåll, bra upplägg. Bra lärare.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.18


Lärandemål

- beskriva de olika arbetsuppgifter som en ingenjör kan ha på en byggarbetsplats
- beskriva en projektorganisation och dess arbetssätt
- beskriva samspelet mellan entreprenör, underentreprenör, byggherre och konsulter
- utarbeta och presentera en arbetsmetod för en vald aktivitet.
- analysera en arbetsplats med BIM verktyg


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 63%

Genomsnitt: 3.54

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 18%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.81

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»9 81%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- Ingen examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 72%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Föreläsningarna borde innehålla mer eftersom vi går sista kursen i utbildningen. Mer "kött" på lektionen, alltså mer info, mer djupare på ämnet.» (Ganska liten)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»5 45%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Ingen kurslitteratur» (Mycket liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.36

- Pingpong är utmärkt, och examinatorn har haft bra dialoger. » (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»2 18%
Låg»2 18%
Lagom»6 54%
Hög»0 0%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 2.63

- Låg men då den var hög i andra kursen blev det lagom totalt, men ser man till kursen separat var den låg. » (Låg)
- För min del passade det bra eftersom två andra kurser lästes parallellt. » (Låg)
- Litteraturstudien var katastrofalt onödig.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»3 27%

Genomsnitt: 3.72

- Mikael var alltid tillgänglig och lika trevlig vid bemötande.» (Ganska bra)
- Vi som grupp hade enkelt att boka möte med examinatorn och fick god konstruktiv kritik, vilket gav ett bra resultat. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»2 18%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»3 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Perfekt studietakt» (Lagom)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöksrapporten.»
- Metodrapporten. Jättebra grej.»
- Vico-delen och studiebesöket.»
- *Gästföreläsarna! Ta gärna in fler, med relevans till yrkesliv och senare arbete! *Studiebesök om arbetsmetod är ett fantastiskt tillfälle att faktiskt få lära sig om hur det praktiskt går till - något man tyvärr får lära sig allt för sällan här. *APD-övningen, har också bra anknytning till verkligheten. Utöka denna?»
- Diskussionstillfället av arbetsmoment som vi hade efter presentationerna.»
- Studiebesök där elever delar med sig. Det är upp till eleverna att lyssna för att lära sig vad ens kamrater har studerat och delar bra observationer och kunskaper. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det borde kollas innan vad alla väljer för metoder/rapportören så inte alla skriver samma. Utöver det borde förslag på frågorna till intervjun på studiebesöket lagts ut tidigare på kurshemsidan. De föreläsningarna som var, var bra.»
- Litteraturstudien måste bort. De som behöver redovisa på engelska kan skriva sitt arbete om en specifik metod på en byggarbetsplats på engelska.»
- Ta bort literaturstudien.»
- Se över samarbete med engelskakursen. Skapade förvirring i projektet.»
- Redovisningarna om BIM var väldigt tråkiga att lyssna på eftersom att alla var hyfsat insatta i ämnet eftersom att vi själva gjort ungefär samma litteraturstudie. Många av redovisningarna var väldigt lika varandra vilket gjorde det ointressant. Man skulle kanske kunna ha ett bredare ämnesområde att skriva om eller dela upp klassen i två mindre grupper för redovisning.»
- Mer innehåll på föreläsningarna. Vi borde hinna gå igenom mycket mer än vad vi gjorde. »
- Få upp ögonen för andra delar inom produktion än BIM-relaterade.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Om litteraturstudien ströks skulle mer fokus kunna läggas på metodrapporten som ger mycket mer än litteraturstudien.»
- Mikael Tallgren är en mycket trevlig, avslappnad, jordnära och uppskattad lärare, som gör ett bra jobb i denna kurs. Behåll honom!»
- Produktion bedöms ofta som ett enklare område bland elever. Att börja som arbetsledare ute produktion ses ofta som det mest självklara. Om produktionskurserna blir djupare än nu så kanske eleverna får upp ögonen för produktionen och förstår svårigheterna med att gå från teoretisk planering till att få respekten bland YA och få planen förverkligad, istället för att tro att produktion är det enklaste som finns. Välkommen till verkligheten. »
- Presentationerna är bra, dock att det blir samma ämne som repeteras om och om igen är inte superbra, intresset minskar snabbt när det blir tredje gången man hör samma presentation. Kanske dela upp och ta hälften i en omgång och andra hälften i nästa. Intressanta gästföreläsningar. Gillade gruppdiskussionen, hade dock gärna sett att man fyllt i momenten innan lektionen och sen gick igenom dem, tiden rann ut med att diskutera de olika momenten. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.18
Beräknat jämförelseindex: 0.54

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från